Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF

Zistite, ako otáčať, presúvať, odstraňovať, extrahovať alebo prečíslovať strany v súbore PDF.

Ak chcete manipulovať so stranami v súbore PDF, presvedčte sa, že máte povolenie na úpravu súboru PDF. Skontrolujete to tak, že vyberiete možnosť Súbor > Vlastnosti a kliknete na kartu Zabezpečenie. Povolenia sú zobrazené v Prehľade obmedzení dokumentu.

Ako otáčať strany v súbore PDF

Môžete natočiť všetky strany alebo vybraté strany v dokumente. Otáčanie sa vykonáva po 90° krokoch. Strany môžete otáčať pomocou nástrojov na otáčanie na table Miniatúry strán alebo pomocou voľby Otočiť (opísaná nižšie).

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat DC a vyberte voľby NástrojeOrganizovať strany alebo vyberte položku Organizovať strany na pravej table.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie strán.

  Súprava nástrojov na organizovanie strán na sekundárnom paneli s nástrojmi.

 2. V sekundárnom paneli s nástrojmi zadajte rozsah strán, na ktorých chcete použiť otočenie.

  Môžete vybrať spomedzi možností Párne strany, Nepárne strany, Strany na šírku, Strany na výšku, Všetky strany alebo môžete zadať číslo strany, na ktorej chcete vykonať danú operáciu.

 3. Po zadaní rozsahu strán vyberte v rámci položky Smer voľbu O 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek alebo O 90 stupňov v smere hodinových ručičiek .

 4. Otočenie strany môžete tiež vykonať na konkrétnej strane kliknutím na tlačidlá otáčania proti smeru hodinových ručičiek alebo v smere hodinových ručičiek, ktoré sa nachádzajú v zobrazení miniatúr strán.

  Zobrazenie miniatúr strán
  Otočenie strany v zobrazení miniatúr strán.

  Poznámka:

  Ak chcete dočasne zmeniť zobrazenie strany, vyberte voľby Zobrazenie > Otočiť zobrazenie > Doprava alebo Doľava. Pri budúcom otvorení PDF sa pôvodná orientácia strany obnoví.

Ako extrahovať strany zo súboru PDF

Vybratie je proces umožňujúci opakované využitie vybratých strán z jedného PDF v inom PDF. Vybraté strany obsahujú nielen svoj grafický a textový obsah, ale tiež polia formulárov, poznámky a odkazy spojené s obsahom pôvodnej strany.

V priebehu procesu vybratia môžete vybraté strany zachovať v pôvodnom dokumente alebo ich môžete odstrániť, podobne ako pri bežných procesoch vystrihnutia a vloženia alebo kopírovania a vloženia, ale na úrovni strán.

Poznámka:

Záložky ani zreťazenia článkov spojené so stranami sa s nimi nevyberú.

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat DC a vyberte voľby NástrojeOrganizovať strany alebo vyberte položku Organizovať strany na pravej table.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie strán.

 2. Na tomto sekundárnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Vybrať.

  Pod sekundárnym panelom s nástrojmi sa zobrazí nový panel s nástrojmi s príkazmi špecifickými pre operáciu vybratia.

  V novom paneli s nástrojmi vyberte voľbu Vybrať a vytiahnite zo súboru PDF jednu alebo viaceré strany.

 3. Určite rozsah strán, ktoré chcete vybrať.

  Môžete vybrať spomedzi možností Párne strany, Nepárne strany, Strany na šírku, Strany na výšku, Všetky strany alebo môžete zadať číslo strany, na ktorej chcete vykonať danú operáciu.

 4. Na novom paneli s nástrojmi vykonajte ešte pred kliknutím na voľbu Vybrať jeden alebo viaceré z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete odstrániť vybraté strany z pôvodného dokumentu, vyberte položku Po vybratí strany odstrániť.
  • Ak chcete pre každú vybratú stranu vytvoriť jednostranový dokument PDF, vyberte položku Vybrať strany ako samostatné súbory.
  • Ak chcete nechať pôvodné strany v dokumente a vytvoriť jeden súbor PDF obsahujúci všetky vybraté strany, nechajte obidve tieto začiarkavacie políčka nezačiarknuté.

Vybraté strany sa umiestnia do nového dokumentu.

Poznámka:

Autor dokumentu PDF môže nastaviť zabezpečenie tak, aby zabránil vynímaniu strán. Ak si chcete prezrieť nastavenia zabezpečenia dokumentu, vyberte voľby Súbor > Vlastnosti a vyberte kartu Zabezpečenie.

Ako rozdeliť súbory PDF do viacerých dokumentov

Môžete rozdeliť jeden alebo viacero súborov PDF do viacerých menších súborov PDF. Pri rozdeľovaní súboru PDF môžete určiť rozdelenie podľa maximálneho počtu strán, maximálnej veľkosti súboru alebo záložiek najvyššej úrovne.

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat DC a vyberte voľby NástrojeOrganizovať strany alebo vyberte položku Organizovať strany na pravej table.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie strán.

 2. Na tomto sekundárnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Rozdeliť.

  Pod sekundárnym panelom s nástrojmi sa zobrazí nový panel s nástrojmi s príkazmi špecifickými pre operáciu rozdelenia.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte položku Rozdeliť a zobrazia sa voľby rozdelenia dokumentu.

 3. V rozbaľovacom zozname Rozdeliť podľa vyberte kritériá pre rozdelenie dokumentu:

  Počet strán

  Zadajte maximálny počet strán pre každý dokument po rozdelení.

  Veľkosť súboru

  Zadajte maximálnu veľkosť súboru pre každý dokument po rozdelení.

  Záložky najvyššej úrovne

  Ak dokument obsahuje záložky, pre každú záložku najvyššej úrovne sa vytvorí jeden dokument.

 4. Ak chcete zadať cieľový priečinok pre predvoľby rozdelených súborov a názvov súborov, kliknite na položku Voľby výstupu. Podľa potreby zadajte požadované voľby a kliknite na tlačidlo OK.

 5. (Voliteľné) Ak chcete rovnaké rozdelenie aplikovať na viaceré dokumenty, kliknite na položku Rozdeliť viaceré súbory. V dialógovom okne Rozdeliť dokumenty kliknite na položku Pridať súbory a vyberte voľbu Pridať súbory , Pridať priečinky alebo Pridať otvorené súbory. Vyberte súbory alebo priečinok a kliknite na tlačidlo OK.

Ako posúvať alebo kopírovať strany v súbore PDF

Na kopírovanie alebo presúvanie strán v rámci dokumentu a na kopírovanie strán z jedného dokumentu do druhého môžete použiť miniatúry strán na navigačnej table alebo v oblasti dokumentu.

Premiestnenie alebo skopírovanie strany vnútri PDF pomocou miniatúr strán

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat DC a vyberte voľby NástrojeOrganizovať strany alebo vyberte položku Organizovať strany na pravej table.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie strán a v oblasti dokumentu sa zobrazia miniatúry strán.

  Oblasť dokumentu sa zmení na zobrazenie miniatúr strán.

 2. Vyberte jednu alebo viaceré miniatúry strán.

 3. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete stranu premiestniť, pretiahnite rámček s číslom strany zodpovedajúcej miniatúry strany alebo samotnú miniatúru strany do novej polohy. Zobrazí sa lišta označujúca novú polohu miniatúry strany. Strany sa prečíslujú.
  • Stránku vystrihnete alebo skopírujete kliknutím pravým tlačidlom a výberom voľby Vystrihnúť alebo Kopírovať. Kliknite medzi miniatúry strán na miesto, kam chcete príslušnú stranu prilepiť. Miesto vybrané na prilepenie ukazuje modrý vodorovný marker. Kliknite pravým tlačidlom a vyberte voľbu Prilepiť. Strany môžete prilepiť aj do iného súboru PDF.
  Kliknite pravým tlačidlom a skopírujte príslušnú stranu

  Poznámka:

  Vyššie uvedené operácie môžete vykonať tiež v ľavej navigačnej table kliknutím na tlačidlo Miniatúry strán .

Skopírovanie strany z jedného súboru PDF do druhého pomocou miniatúr strán

 1. Otvorte obidva súbory PDF a zobrazte ich vedľa seba.
  Poznámka:

  Vyberte voľbu Okno > Dlaždice > Vedľa seba a súbory PDF sa zobrazia vedľa seba.   

 2. Otvorte panel Miniatúry strán pre oba súbory PDF. Druhou možnosťou je prejsť na voľbu Nástroje > Organizovať strany na obidvoch súboroch PDF.

  Poznámka:

  Kliknite na tlačidlo Miniatúry strán na ľavej navigačnej table a otvorí sa panel Miniatúry strán.   

 3. Vyberte stranu, ktorú chcete vystrihnúť alebo skopírovať. Ak chcete vybrať viac ako jednu stranu, stlačte tlačidlo Ctrl a následne vyberte príslušné strany. Kliknite pravým tlačidlom na príslušnú miniatúru strany a vyberte voľbu Kopírovať.

  Kliknite pravým tlačidlom a skopírujte príslušnú stranu

 4. V cieľových súboroch PDF kliknite medzi miniatúry strán na miesto, kam chcete príslušnú stranu prilepiť. Miesto vybrané na prilepenie ukazuje modrý vodorovný marker. Kliknite pravým tlačidlom a vyberte voľbu Prilepiť. Strana sa skopíruje do dokumentu a strany sa prečíslujú. Strany môžete prilepiť aj do iného súboru PDF.

  Druhou možnosťou je presunúť miniatúru strany myšou na panel Miniatúry strán cieľového súboru PDF.

  Kliknite pravým tlačidlom a prilepte príslušnú stranu

Ako odstrániť alebo nahradiť strany v súbore PDF

Môžete nahradiť celú stranu PDF inou stranou PDF. Nahradí sa len text a obrázky na pôvodnej strane. Akékoľvek interaktívne elementy spojené s pôvodnou stranou, ako sú odkazy a záložky, sa nezmenia. Podobne sa tiež neprenesú záložky a odkazy, ktoré mohli byť skôr spojené s náhradnou stranou. Poznámky sa ale prenesú a skombinujú sa s existujúcimi poznámkami v dokumente.

Po odstránení alebo nahradení strán je vhodné pomocou príkazu Zmenšiť veľkosť súboru premenovať a uložiť novo usporiadaný súbor s čo najmenšou veľkosťou súboru.

Strana pred a po nahradení. Záložky a odkazy strany zostanú na rovnakých miestach.

Ako odstrániť strany pomocou príkazu Odstrániť

Poznámka:

Príkaz Odstrániť nemožno vziať späť.

 1. Vyberte položky NástrojeOrganizovať strany alebo vyberte položku Organizovať strany na pravej table.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie strán a v oblasti dokumentu sa zobrazia miniatúry strán.

 2. Určite rozsah strán, ktoré chcete odstrániť.

  Môžete vybrať spomedzi možností Párne strany, Nepárne strany, Strany na šírku, Strany na výšku, Všetky strany alebo môžete zadať číslo strany, resp. strán, ktoré chcete odstrániť.

 3. Na sekundárnom paneli s nástrojmi kliknite na voľbu Odstrániť strany a kliknutím na OK potvrďte.

  Nemôžete odstrániť všetky strany. V dokumente musí zostať aspoň jedna strana.

  Poznámka:

  Ak na paneli Zobrazenie strán v dialógovom okne Predvoľby vyberiete voľbu Používať logické čísla strán, môžete zadať číslo strany v zátvorkách, aby ste odstránili stranu s logicky ekvivalentným číslom. Ak je napríklad prvá strana v dokumente očíslovaná i, v rozbaľovacom zozname Zadať rozsah strán môžete zadať (1) a odstrániť tak túto stranu.

Ako odstrániť strany pomocou miniatúr strán

 1. Vyberte položky NástrojeOrganizovať strany alebo vyberte položku Organizovať strany na pravej table.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie strán a v oblasti dokumentu sa zobrazia miniatúry strán.

 2. Vyberte miniatúru strany, ktorú chcete odstrániť, a kliknutím na ikonu stranu odstráňte.

 3. Prípadne kliknutím na tlačidlo Miniatúry strán na ľavej navigačnej table otvorte panel Miniatúry strán a následne vyberte stranu alebo skupinu strán, ktoré chcete odstrániť.

 4. Kliknite na položku Odstrániť strany  v hornej časti panela Miniatúry strán.

Ako nahradiť obsah strany v súbore PDF

 1. Otvorte súbor PDF obsahujúci strany, ktoré chcete nahradiť.
 2. Vyberte položky NástrojeOrganizovať strany alebo vyberte položku Organizovať strany na pravej table.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie strán.

 3. Na tomto sekundárnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Nahradiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Vybrať súbory s novými stranami.

 4. Vyberte dokument obsahujúci náhradné strany a kliknite na možnosť Otvoriť.

 5. V sekcii Originál zadajte strany, ktoré chcete v pôvodnom dokumente nahradiť.

 6. V sekcii Náhrada zadajte prvú stranu rozsahu náhradných strán. Posledná strana sa vypočíta na základe počtu nahradzovaných strán v pôvodnom dokumente.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Ako nahradiť strany pomocou miniatúr strán

 1. Otvorte súbor PDF obsahujúci strany, ktoré chcete nahradiť, a potom otvorte súbor PDF, ktorý obsahuje náhradné strany.
 2. Na paneli Miniatúry strán súboru PDF, ktorý obsahuje náhradné strany, vyberte stranu alebo skupinu strán:
  • Vyberte rámčeky s číslami strán miniatúr strán, ktoré chcete použiť ako náhradné strany.
  • Kliknutím s klávesom Shift vyberte viac miniatúr strán. Kliknite a podržte kláves Ctrl, ak chcete do výberu pridávať.
  • Ťahaním nakreslite rámček okolo skupiny miniatúr strán.
 3. Podržte klávesy Ctrl a Alt a pretiahnite vybraté miniatúry strán na panel Strany cieľového dokumentu. Uvoľnite tlačidlo myši, keď je ukazovateľ priamo nad rámčekom s číslom miniatúry prvej strany, ktorú chcete nahradiť, takže sa tieto strany zvýraznia.

  Strany, ktoré ste vybrali v prvom dokumente, nahradí rovnaký počet strán v druhom dokumente, počnúc stranou, na ktorú ste pretiahli nové strany.

Ako prečíslovať strany v súbore PDF

Čísla strán na stranách dokumentu nemusia vždy súhlasiť s číslami strán, ktoré sa objavujú pod miniatúrami strán a na paneli s nástrojmi Navigácia na strane. Strany sa číslujú celými číslami, prvá strana dokumentu má číslo 1. Keďže niektoré súbory PDF môžu obsahovať úvodný materiál, ako je strana s autorskými právami a obsahom, číslovanie hlavných strán nemusí zodpovedať číslam zobrazeným na paneli s nástrojmi Navigácia na strane.

Porovnanie číslovania vytlačených strán (hore) s logickým číslovaním strán (dole)

Strany v dokumente môžete očíslovať rôznymi spôsobmi. Pre skupinu strán môžete určiť rôzne štýly číslovania, napríklad 1, 2, 3 alebo i, ii, iii alebo a, b, c. Systém číslovania môžete tiež prispôsobiť pridaním prefixu. Napríklad číslovanie pre kapitolu 1 môže byť 1-1, 1-2, 1-3 a tak ďalej, pre kapitolu 2 to môže byť 2-1, 2-2, 2-3 a tak ďalej.

Poznámka:

Použitie príkazu Očíslovať strany ovplyvní iba čísla strán na paneli Strany. Nové čísla strán môžete do súboru PDF fyzicky pridať pomocou funkcie pre hlavičku a pätu.

 1. Na ľavej navigačnej table kliknite na tlačidlo Miniatúry strán a otvorte panel Miniatúry strán.

 2. Vyberte Označenia stránmenu volieb.

  Vyberte Označenia strán
  Príkaz Označenia strán sa nachádza v menu volieb na paneli Miniatúry strán.

 3. Určite rozsah strán. (Voľba Vybraté sa vzťahuje na strany vybraté na paneli Miniatúry strán.)
 4. Vyberte jednu z nasledujúcich volieb a potom kliknite na tlačidlo OK:

  Začať nový oddiel

  Začne novú postupnosť číslovania. Z rozbaľovacieho menu vyberte štýl číslovania a zadajte číslo počiatočnej strany oddielu. Ak chcete, zadajte Predponu.

  Rozšíriť číslovanie použité v predchádzajúcom oddiele na vybraté strany

  Pokračuje v poradí číslovania od predchádzajúcich strán bez prerušenia.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu