Poznámka:

Úplný zoznam článkov týkajúcich sa bezpečnosti nájdete v časti Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a obsahu PDF.

Zabezpečenie certifikátom

Certifikáty slúžia na šifrovanie dokumentov a na overenie digitálneho podpisu. Digitálny podpis informuje príjemcov o tom, že dokument naozaj pochádza od vás. Šifrovanie zabezpečuje, aby obsah súboru mohol prezerať iba určený príjemca. Certifikát obsahuje verejný kľúč digitálneho identifikátora. Ďalšie informácie o digitálnych identifikátoroch nájdete v časti Digitálne identifikátory.

Pri zabezpečení súboru PDF pomocou certifikátu určujete príjemcov a definujete úroveň prístupu k súboru pre každého príjemcu alebo skupinu. Jednej skupine napríklad môžete povoliť podpisovanie a vyplňovanie formulárov a druhej skupine môžete povoliť úpravy textu alebo odstraňovanie strán. Certifikáty môžete vybrať v zozname dôveryhodných identít, v súboroch na disku, na serveri LDAP alebo v úložisku certifikátov systému Windows (len v systéme Windows). Svoj certifikát nezabudnite zahrnúť do zoznamu príjemcov, aby ste dokument mohli neskôr otvoriť.

Poznámka:

Na šifrovanie dokumentov používajte, ak je to možné, certifikáty z digitálnych identifikátorov od tretích strán. V prípade straty alebo odcudzenia certifikátu môže vydávajúca autorita certifikát nahradiť novým certifikátom. Ak sa vymaže digitálny identifikátor s vlastným podpisom, všetky súbory PDF zašifrované s použitím certifikátu z tohto identifikátora budú už navždy neprístupné.

Zašifrovanie súboru PDF alebo portfólia PDF pomocou certifikátu

Ak chcete zašifrovať veľký počet súborov PDF, použite Sprievodcu akciami v aplikácii Acrobat Pro (Nástroje > Sprievodca akciami) na aplikovanie preddefinovanej sekvencie. Sekvenciu je možné aj upraviť a pridať do nej požadované funkcie zabezpečenia. Nastavenia svojho certifikátu môžete uložiť aj ako zásady zabezpečenia a opakovane ich používať na šifrovanie PDF.

Poznámka:

V prípade portfólií PDF Sprievodca akciami aplikuje zabezpečenie na čiastkové súbory PDF, nie však na samotné portfólio PDF. Ak chcete zabezpečiť celé portfólio PDF, aplikujte zabezpečenie na titulnú stranu portfólia.

 1. V prípade samostatného súboru PDF alebo súboru PDF, ktorý je súčasťou portfólia PDF, otvorte súbor PDF. V prípade portfólia PDF otvorte portfólio PDF a vyberte položky Zobrazenie > Portfólio > Titulná strana.

 2. Vyberte položky Nástroje > Chrániť > Ďalšie možnosti > Zašifrovať certifikátom. Ak nie je zobrazený panel Ochrana, pozrite si pokyny na pridávanie panelov v časti Pracovné tably.

 3. Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo Áno.

 4. V dialógovom okne Nastavenia zabezpečenia s certifikátom vyberte súčasti dokumentu, ktoré sa majú šifrovať.
 5. V ponuke šifrovacieho algoritmu vyberte rýchlosť šifrovania a potom kliknite na položku Nasledujúce.

  Šifrovací algoritmus a veľkosť kľúča sú špecifické pre každú verziu. Príjemcovia musia mať zodpovedajúcu (alebo novšiu) verziu aplikácie Acrobat alebo Reader, aby mohli dešifrovať a čítať dokument.

  • Ak vyberiete 128-bitové šifrovanie AES, príjemcovia budú môcť dokument otvoriť, len ak majú verziu Acrobat 7 alebo novšiu, prípadne verziu Reader 7 alebo novšiu.

  • Ak vyberiete 256-bitové šifrovanie AES, na otvorenie dokumentu bude potrebná aplikácia Adobe Acrobat verzie 9 alebo novšej, prípadne aplikácia Adobe Reader verzie 9 alebo novšej.

 6. Vytvorte zoznam príjemcov zašifrovaného súboru PDF. Svoj certifikát nezabudnite zahrnúť do zoznamu príjemcov, aby ste dokument mohli neskôr otvoriť.
  • Ak chcete vyhľadať identity na adresárovom serveri alebo v zozname dôveryhodných identít, kliknite na voľbu Hľadať.

  • Ak chcete vyhľadať súbor obsahujúci certifikáty dôveryhodných identít, kliknite na položku Prehliadať.

  • Ak chcete nastaviť obmedzenia pre tlač a úpravy dokumentu, vyberte príjemcov v zozname a potom kliknite na položku Povolenia.

 7. Kliknutím na voľbu Ďalšie skontrolujte svoje nastavenia a potom kliknite na voľbu Dokončiť.

  Keď príjemca otvorí dokument PDF alebo portfólio PDF, použijú sa nastavenia zabezpečenia, ktoré ste určili pre túto osobu.

Zmeny nastavení šifrovania

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V prípade samostatného súboru PDF alebo súboru PDF, ktorý je súčasťou portfólia PDF, otvorte súbor PDF.

  • V prípade portfólia PDF otvorte portfólio PDF a vyberte položky Zobrazenie > Portfólio > Titulná strana.

 2. Vyberte voľbu Nástroje > Chrániť > Viac volieb > Vlastnosti zabezpečenia. Ak nie je zobrazený panel Ochrana, pozrite si pokyny na pridávanie panelov v časti Pracovné tably.

 3. Kliknite na položku Zmeniť nastavenia.
 4. Vykonajte ktorýkoľvek z nasledujúcich úkonov a potom kliknite na Ďalšie.
  • Ak chcete zašifrovať rôzne súčasti dokumentu, vyberte príslušnú voľbu.

  • Ak chcete zmeniť šifrovací algoritmus, vyberte ho z menu.

 5. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
  • Ak chcete skontrolovať dôveryhodnú identitu, vyberte príjemcu a potom kliknite na položku Podrobnosti.

  • Ak chcete odstrániť príjemcu, zvoľte jedného príjemcu alebo viacerých a potom kliknite na Odstrániť. Neodstraňujte svoj vlastný certifikát, ak chcete získať prístup k súboru používajúcemu tento certifikát.

  • Ak chcete zmeniť povolenia príjemcov, vyberte príslušných príjemcov a potom kliknite na položku Povolenia.

 6. Kliknite na Ďalej a potom kliknite na Dokončiť. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Vlastnosti dokumentu a dokument uložte, aby sa aplikovali vykonané zmeny.

Odstránenie nastavení šifrovania

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V prípade samostatného súboru PDF alebo súboru PDF, ktorý je súčasťou portfólia PDF, otvorte súbor PDF.

  • V prípade portfólia PDF otvorte portfólio PDF a vyberte možnosti Zobrazenie > Portfólio > Titulná strana.

 2. Vyberte možnosti Nástroje > Chrániť > Ďalšie možnosti > Odstrániť zabezpečenie. Ak nie je zobrazený panel Ochrana, pozrite si pokyny na pridávanie panelov v časti Pracovné tably.

 3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo pre povolenia. Ak nepoznáte heslo pre povolenia, obráťte sa na autora súboru PDF.

Zdieľanie certifikátov s ostatnými

Podniky, ktoré používajú certifikáty na zabezpečenie pracovných postupov, často uchovávajú certifikáty na adresárovom serveri, ktorý môžu účastníci prehľadávať, aby si rozšírili svoj zoznam dôveryhodných identít.

Keď prijmete certifikát od určitej osoby, môžete ho pridať do svojho zoznamu dôveryhodných identít. Nastavenia dôveryhodnosti môžete nastaviť tak, aby ste považovali za dôveryhodné všetky digitálne podpisy a certifikované dokumenty, ktoré boli vytvorené s použitím určitého certifikátu. Certifikáty môžete tiež importovať z úložiska certifikátov, napríklad z úložiska certifikátov Windows. Úložisko certifikátov často obsahuje mnoho certifikátov vystavených rôznymi certifikačnými autoritami.

Úplné informácie o zdieľaní certifikátov nájdete v dokumente Digital Signatures Guide (Používateľská príručka pre digitálne podpisy) (PDF) na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_security_sk.

Poznámka:

Poskytovatelia zabezpečenia z tretích strán zvyčajne používajú vlastné metódy na overovanie platnosti identít. Alebo integrujú svoje overovacie metódy s aplikáciou Acrobat. Ak používate poskytovateľa zabezpečenia z tretej strany, pozrite si dokumentáciu tohto poskytovateľa.

Získanie certifikátov od iných používateľov

Certifikáty prijaté od iných osôb sa uchovávajú v zozname dôveryhodných identít. Tento zoznam sa podobá na adresár a umožňuje vám overovať podpisy týchto používateľov vo všetkých dokumentoch, ktoré od nich prijmete.

Pridanie certifikátu z e-mailu

Keď vám určitý kontakt odošle certifikát e-mailom, tento certifikát sa zobrazí ako príloha súboru metodológie importu/exportu.

 1. Dvakrát kliknite na prílohu e-mailu a v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na voľbu Nastaviť dôveryhodnosť kontaktu.
 2. Vyberte kontakt a kliknite na položku Importovať.
 3. Zadajte prípadné požadované heslo a kliknite na položku Ďalšie. Kliknutím na tlačidlo OK zobrazte podrobnosti importu a potom znova kliknite na tlačidlo OK.
 4. Vyberte umiestnenie a kliknite na položku Ďalšie. Potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.
 5. Opäť kliknite na voľbu Nastaviť dôveryhodnosť kontaktu a skontrolujte, či bol kontakt pridaný do certifikátov. Vyberte požadovaný certifikát, ku ktorému sa zobrazia informácie o Podrobnostiach a Dôveryhodnosti.
  • Pre položku Dôveryhodnosť vyberte požadované voľby.

  • Voľbu Použiť tento certifikát ako dôveryhodný koreňový certifikát použite iba v prípade, ak sa vyžaduje na overenie platnosti digitálneho podpisu. Ak certifikát nastavíte ako dôveryhodnú entitu, nebude už podliehať kontrole odvolania (a to isté bude platiť aj pre ostatné certifikáty v reťazi).

  • Ak chcete povoliť akcie, ktoré môžu predstavovať riziko pre zabezpečenie, kliknite na položku Certifikované dokumenty a potom vyberte voľby, ktoré chcete povoliť:

   Dynamický obsah

   Zahŕňa súbory FLV a SWF, ako aj externé odkazy.

   Vložený JavaScript s vysokou prioritou

   Dôveruje sa vloženým skriptom.

   Privilegované systémové operácie

   Zahŕňajú pripojenie na sieť, tlač a prístup k súborom

Pridanie certifikátu z digitálneho podpisu v súbore PDF

Aby ste mohli certifikát z podpísaného PDF bezpečne pridať k dôveryhodným identitám, najprv si overte jeho identifikačné údaje u pôvodcu certifikátu.

Certifikát s vlastným podpisom
 1. Otvorte dokument PDF obsahujúci podpis.
 2. Otvorte panel Podpisy a vyberte požadovaný podpis.
 3. V menu Voľby kliknite na voľbu Zobraziť vlastnosti podpisu a potom kliknite na voľbu Zobraziť certifikát autora podpisu.
 4. Ak ide o certifikát s vlastným podpisom, obráťte sa na pôvodcu certifikátu, aby ste overili správnosť hodnôt identifikačných údajov na karte Podrobnosti. Certifikát považujte za dôveryhodný iba v prípade, ak sa tieto hodnoty zhodujú s hodnotami pôvodcu.
 5. Kliknite na kartu Dôveryhodnosť, kliknite na voľbu Pridať k dôveryhodným certifikátom a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. V dialógovom okne Importovať nastavenia kontaktu zadajte voľby dôveryhodnosti a kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie aplikácie Acrobat na prehľadávanie úložiska certifikátov Windows (len v systéme Windows)

 1. Vyberte voľby Predvoľby > Podpisy. Ak chcete spustiť Overovanie, kliknite na tlačidlo Viac.
 2. V časti Integrácia s Windows vyberte požadované voľby a dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Certifikáty v úložisku certifikátov Windows sa neodporúča považovať za dôveryhodné.

Import certifikátov pomocou sprievodcu Certifikáty Windows (len v systéme Windows)

Ak na usporiadanie certifikátov používate úložisko certifikátov systému Windows, môžete certifikáty importovať pomocou sprievodcu v aplikácii Windows Prieskumník. Ak chcete importovať certifikáty, vyhľadajte súbor obsahujúci certifikáty a zistite jeho umiestnenie.

 1. V aplikácii Windows Prieskumník kliknite pravým tlačidlom myši na súbor certifikátu a vyberte voľbu pre inštaláciu súboru PFX.
 2. Podľa pokynov na obrazovke pridajte certifikát do úložiska certifikátov Windows.
 3. Ak sa zobrazí výzva, aby ste pred nainštalovaním certifikát overili, poznamenajte si hodnoty súhrnu MD5 a súhrnu SHA1 (identifikačné údaje). Skôr než budete certifikát považovať za dôveryhodný, u pôvodcu certifikátu si najprv overte, či sú tieto hodnoty správne. Kliknite na OK.

Overenie informácií o certifikáte

V dialógovom okne Prehliadač certifikátu sú uvedené atribúty používateľa a ďalšie informácie o certifikáte. Keď iní užívatelia importujú váš certifikát, často chcú porovnať vaše identifikačné informácie s informáciami, ktoré prijali s certifikátom. (Identifikačné údaje predstavujú hodnoty súhrnu MD5 a súhrnu SHA1.) Môžete skontrolovať informácie certifikátu pre svoje vlastné súbory digitálnych identifikátorov alebo pre súbory identifikátorov, ktoré ste importovali.

Ďalšie informácie o overovaní certifikátov nájdete v dokumente Digital Signatures User Guide (Používateľská príručka pre digitálne podpisy) (PDF) na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_security_sk.

Dialógové okno Prehliadač certifikátu poskytuje nasledujúce informácie:

 • doba platnosti certifikátu,

 • zamýšľané použitie certifikátu,

 • údaje certifikátu, ako je napríklad sériové číslo a metóda verejného kľúča.

Môžete tiež skontrolovať, či certifikačná autorita neodvolala platnosť certifikátu. Platnosť certifikátu sa zvyčajne odvolá, keď zamestnanec opustí spoločnosť alebo keď bola nejakým spôsobom narušená bezpečnosť.

Overenie vlastného certifikátu

 1. Vyberte voľby Predvoľby > Podpisy. V časti Identity a dôveryhodné certifikáty kliknite na tlačidlo Viac.
 2. Vyberte svoj digitálny identifikátor a potom kliknite na položku Podrobnosti certifikátu .

Overenie informácií na certifikáte kontaktu

 1. Vyberte tablu Podpisy a vyberte podpis. V menu Voľby vyberte voľbu Zobraziť vlastnosti podpisu.
 2. Výberom voľby Zobraziť certifikát autora podpisu zobrazíte podrobnosti o certifikáte.

Odstránenie certifikátu zo zoznamu dôveryhodných identít

 1. Vyberte voľby Predvoľby > Podpisy. V časti Identity a dôveryhodné certifikáty kliknite na tlačidlo Viac.
 2. Vyberte certifikát a kliknite na položku Odstrániť identifikátor.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online