Chýba tlačidlo Tlačiť?

Ak sa vám nezobrazujú tlačidlá Tlačiť a Zrušiť, monitor je nastavený na nízke rozlíšenie obrazovky. Aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC nie sú navrhnuté pre zobrazenie pri nízkom rozlíšení (minimálne odporúčané rozlíšenie je 1024 x 768). Toto obmedzenie je však možné obísť. Ak chcete dokument vytlačiť, môžete postupovať niektorým z týchto spôsobov:

 • Stlačte tlačidlo Enter alebo Return.
 • Ak sa na pravej strane dialógového okna zobrazí posúvač, potiahnutím jazdca nadol zobrazte dané tlačidlá.

Poznámka:

(Windows) Na niektorých monitoroch tlačidlo Tlačiť prekrýva panel úloh systému Windows. Tento panel úloh môžete skryť tak, aby sa zobrazoval iba vtedy, keď kurzor myši potiahnete na spodok obrazovky. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh a vyberte voľbu Vlastnosti. V dialógovom okne Vlastnosti vyberte voľbu Automaticky skrývať panel úloh a kliknite na tlačidlo OK.

Chýba tlačidlo Tlačiť
Nastavenie vlastností panela úloh tak, aby sa automaticky skrýval a bol tak možný prístup k tlačidlu Tlačiť.

Bežné tlačové úlohy

Tlač na obidve strany papiera.

Na obidve strany môžete tlačiť, ak vaša tlačiareň podporuje funkciu obojstrannej tlače (duplex).  

Poznámka: Tlač na obidve strany sa nazýva aj duplex, predná a zadná, dvojstranná či obojstranná tlač.

Tieto voľby reguluje ovládač tlačiarne, nie aplikácie Adobe Acrobat a Adobe Reader. Informácie o tom, ktoré funkcie tlačiareň podporuje, nájdete v dokumentácii k tlačiarni.

 • V dialógovom okne Tlačiť zapnite voľbu Tlač na obidve strany papiera a vyberte okraj na Prevrátenie.

Poznámka: Môže sa stať, že tlačiareň podporuje obojstrannú tlač, ale táto možnosť sa nezobrazuje v dialógovom okne Tlačiť. Vtedy sa k tejto funkcii dostanete kliknutím na položky vlastnosti tlačiarne a predvoľby tlačiarne.Čiernobiela tlač

Farebné dokumenty PDF je možné tlačiť v odtieňoch sivej.

 • V dialógovom okne Tlačiť zapnite voľbu Tlač v odtieňoch sivej (čiernobielo).
Čiernobiela tlač

Tlač v rôznych veľkostiach

Mierku strany môžete pri tlači nastaviť tak, aby sa strany zväčšili alebo zmenšili. Mierku môžete meniť automaticky tak, aby sa strana zmestila na papier, alebo ju môžete upraviť manuálne pomocou percentuálnej hodnoty

 • V dialógovom okne Tlačiť kliknite na voľbu Veľkosť a nastavte voľby mierky.
Kliknite na možnosť Veľkosť v dialógovom okne Tlačiť

Prispôsobiť Zmenší alebo zväčší každú stranu tak, aby sa prispôsobila tlačiteľnej ploche aktuálne zvolenej veľkosti papiera. Pri tlačiarňach PostScript® určuje potlačiteľnú plochu papiera súbor PPD.

Skutočná veľkosť  Vytlačí stránky bez zmeny mierky. Strany alebo výbery, ktoré sa nezmestia na papier, sa orežú. Túto voľbu môžete nastaviť ako predvolenú pomocou prednastavenia tlače Žiadne. Pozrite si časť Vytvorenie prednastavení tlače.

Zmenšiť veľké strany Zmenší veľké strany tak, aby sa zmestili na práve zvolenú veľkosť papiera, ale nezväčší malé strany. Ak je vybratá oblasť a je väčšia ako tlačiteľná oblasť pre vybratý formát papiera, zmenší sa tak, aby sa zmestila do tlačiteľnej oblasti. Pri tlači N strán na list je táto voľba vždy aktívna. Túto voľbu môžete nastaviť ako predvolenú pomocou prednastavenia tlače Predvolené. Pozrite si časť Vytvorenie prednastavení tlače.

Vlastná mierka Zmení veľkosť strany na vami zadanú percentuálnu hodnotu.

Vybrať zdroj papiera podľa veľkosti strany PDF (Windows)  Na určenie výstupného zásobníka sa použije veľkosť strany PDF, a nie voľba v nastavení vzhľadu strany. Táto voľba je užitočná pri tlači PDF, ktoré obsahujú viac formátov strán, na tlačiarňach s výstupnými zásobníkmi pre rôzne veľké papiere.


Tlač plagátov a reklamných pútačov

Dokument s veľkým formátom, napríklad plagát alebo reklamný pútač, môžete vytlačiť tak, že sa strana rozdelí na viac listov papiera („dlaždenie“). Voľba Plagát vypočíta, koľko listov papiera je potrebných. Môžete upraviť veľkosť originálu, aby čo najlepšie vyhovovala papieru, a určiť mieru prekrytia „dlaždíc“. Potom môžete dlaždice umiestniť vedľa seba.

 • V dialógovom okne Tlačiť kliknite na voľbu Plagát a nastavte voľby dlaždenia.
Kliknite na možnosť Plagát v dialógovom okne Tlačiť

Mierka dlaždíc  Nastaví mierku strán podľa vami zadaného množstva.

Prekrytie Stanovuje mieru, do ktorej jednotlivé dlaždice prekrývajú okolité dlaždice.

Značky pri rezaní Na jednotlivé strany vloží značky uľahčujúce orezanie prekrývajúcich sa častí.

Štítky Na každú „dlaždicu“ vloží názov súboru a číslo strany.

Usporiadať len veľké strany ako dlaždice  Použije dlaždicovú tlač pre strany, ktoré sú väčšie ako vybratý formát papiera pri zadanej mierke strany. Tieto strany sa mapujú na viac listov papiera.


Tlač viacerých strán na jeden hárok

Na jeden hárok papiera je možné vytlačiť viac ako jednu stranu dokumentu PDF. Tlač viacerých strán na jeden hárok sa nazýva aj tlač N strán (napríklad 2 či 6 strán). Môžete zadať spôsob radenia strán, a to buď vodorovne naprieč stranou, alebo zvislo v stĺpcoch.

Tlač viacerých strán na list

Strany na liste  Vytlačí preddefinovaný počet strán alebo používateľom zadané číslo (maximálne 99), horizontálne alebo vertikálne. Ak v menu vyberiete preddefinovaný počet, aplikácia Acrobat automaticky vyberie najvhodnejšiu orientáciu papiera.

Poradie strán  Určuje poradie, v ktorom sú strany na papieri uložené. Vodorovne umiestňuje strany zľava doprava, zhora nadol. Vodorovne obrátené umiestňuje strany sprava doľava, zhora nadol. Zvisle umiestňuje strany zhora nadol, zľava doprava. Zvisle obrátené umiestňuje strany zhora nadol, sprava doľava. Obidve voľby obráteného poradia strán sú vhodné pre tlač dokumentov v ázijských jazykoch.

Tlačiť okraje strán  Vytlačí rámček orezania (okraje strán v dokumente PDF).

Poznámka: Tlač viacerých strán na list v aplikácii Acrobat je nezávislá od funkcie tlače N strán ovládača tlačiarne. Do nastavenia tlače aplikácie Acrobat sa nepremieta nastavenie N strán na list v ovládači tlačiarne. Vyberte voľby viacerých strán v aplikácii Acrobat alebo v ovládači tlačiarne, ale nie na oboch miestach.


Tlač brožúr

Dokument s viacerými stranami môžete vytlačiť vo forme brožúry. Strany sa rozložia tak, aby sa na jeden hárok zmestili dve. Keď skompletizujete, zložíte a zošijete obojstranné hárky, vznikne kniha so správnym poradím strán.

 • V dialógovom okne Tlačiť kliknite na voľbu Brožúra a nastavte voľby brožúry.

Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač brožúr a portfólií PDF.

Tlač brožúry

Tlač poznámok

Poznámky môžete vytlačiť buď vo forme zoznamu s prehľadom, alebo na príslušných umiestneniach (napríklad vo forme lístkov s poznámkami prilepenými na strane).

Vykonajte jeden z týchto úkonov:

Prehľad – V časti Poznámky a formuláre kliknite na voľbu Prehľad poznámok.

Nakreslené označenia – V časti Poznámky a formuláre vyberte voľbu Dokument a označenia.

Tlač poznámok

Poznámky na strane – Použite tento postup:

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby, kliknite na kategóriu Poznámky v ľavej časti a vyberte voľbu Tlačiť poznámky a rozbaľovacie okná.
 2. Zrušte výber voľby Skryť rozbaľovacie okno poznámky, keď je otvorený Zoznam poznámok.
 3. Otvorte rozbaľovacie poznámky, ktoré chcete vytlačiť.
 4. Upravte ich rozmiestnenie na strane tak, aby sa neprekrývali ani nevytŕčali zo strany.
 5. Kliknite na nástroj Tlačiť .
 6. V časti Poznámky a formuláre vyberte voľbu Dokument a označenia.

Tlač časti strany

Môžete vytlačiť časť strany v dokumente PDF. Pomocou nástroja Snímka (Úpravy > Urobiť snímku) vyberte iba oblasť, ktorú chcete vytlačiť. Táto oblasť môže obsahovať text, grafiku alebo obidve. Vybranú oblasť môžete vytlačiť v plnej veľkosti alebo ju upraviť tak, aby sa zmestila na papier.

 1. Vyberte voľby Úpravy > Urobiť snímku
 2. Nakreslením obdĺžnika vyberte oblasť strany
 3. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť
 4. V dialógovom okne Tlačiť kliknite na voľbu Vybraná grafika.
Vyberte voľby Úpravy, Urobiť snímku.

Tlač do súboru

Z dokumentu môžete vytvoriť PostScriptový súbor závislý od zariadenia. Výsledný súbor obsahuje kód pre zapnutie a riadenie špecifických funkcií zariadenia, čím sa znižuje jeho kompatibilita s inými zariadeniami, než je cieľové. Ak chcete pri vytváraní PostScriptových súborov dosiahnuť lepšie výsledky, použite voľby Uložiť ako iné > Viac volieb > PostScript.

 • Kliknite na tlačidlo Ďalšie voľby , vyberte voľbu Tlačiť do súboru a kliknite na tlačidlo OK.
Tlač do súboru

Voľby v dialógovom okne Tlačiť

Väčšina volieb v dialógovom okne Tlačiť aplikácie Acrobat je rovnakých, ako v iných aplikáciách. Niektoré voľby sa však môžu líšiť v závislosti od tlačiarne a toho, čo ste sa rozhodli tlačiť.

Poznámky a formuláre

Voľba Poznámky a formuláre slúži na nastavenie toho, ktorý viditeľný obsah sa vytlačí.

Možnosti položky Poznámky a formuláre v aplikácii Acrobat

Dokument

Vytlačí obsah dokumentu a pole formulárov.

Dokument a označenia

Vytlačí obsah dokumentu, pole formulárov a poznámky.

Dokument a pečiatky

Vytlačí dokument, pole formulárov a pečiatky, ale žiadne ďalšie označenia, napríklad lístky s poznámkami a čiary ceruzkou.

Iba pole formulárov

Vytlačí interaktívne pole formulárov, ale nevytlačí obsah dokumentu.

Prehľad poznámok

Z poznámok v dokumente vytvorí samostatný dokument PDF, ktorý možno vytlačiť. Táto voľba nie je dostupná pri tlači z webového prehliadača ani pri tlači viacerých dokumentov v portfóliách PDF.

Strany na tlač

Voľby Strany na tlač slúžia na stanovenie strán alebo rozsahu strán, ktoré sa majú vytlačiť.

Možnosti položky Tlačiť stranu v aplikácii Acrobat

Súčasná strana

Vytlačí stranu, ktorá je viditeľná v súčasnom zobrazení.

Strany

Určuje rozsah strán, ktoré sa vytlačia. Čísla v rozsahu oddeľte pomocou pomlčky. Jednotlivé strany alebo rozsahy oddeľte čiarkou (napríklad 6, 10-31, 42). Spôsob zadávania čísel závisí od predvoľby Zobrazenie strán. Ak je vybratá voľba Používať logické čísla strán, zadávate čísla podľa číslovania strán. Ak je napríklad prvá strana dokumentu očíslovaná ako „iii“, ak chcete vytlačiť túto stranu, zadajte hodnotu iii.

Poznámka:

Ak chcete tlačiť od určitej strany až do konca dokumentu, zadajte stranu s rozdeľovníkom (pomlčkou). Napríklad "11-" vytlačí obsah od strany s číslom 11 až po poslednú stranu dokumentu.

Ďalšie voľby

Zobrazí ďalšie voľby umožňujúce určiť, ktoré strany sa majú tlačiť.

Aktuálne zobrazenie/Vybratá grafika

(Kliknite na voľbu Viac volieb v časti Strany na tlač.) Vytlačí aktuálne zobrazenú plochu, vybraté strany alebo text a grafiku skopírovanú pomocou nástroja Snímka. Názov voľby sa zmení v závislosti od toho, či ste vybrali strany alebo používate nástroj Snímka.

Nepárne alebo párne strany

Vyberte strany, ktoré chcete tlačiť: Všetky strany v rozsahuIba nepárne strany alebo Iba párne strany. Ak napríklad nastavíte rozsah 2, 7–10 a vyberiete voľbu Iba párne strany, vytlačia sa iba strany 2, 8, a 10.

Obrátiť strany

Vytlačí strany v opačnom poradí. Ak zadáte rozsah strán, budú sa strany tlačiť v opačnom poradí, než boli zadané. Ak sú napríklad v poli Strany zadané rozsahy 3-5 a 7-10 a je vybratá voľba Opačné strany, vytlačia sa strany 10-7 a potom strany 5-3.

Orientácia

Automaticky na výšku/šírku

Automaticky vyberie orientáciu strany, ktorá najlepšie zodpovedá obsahu a papieru. Tabuľka sa napríklad môže vytlačiť vodorovne, kým informačný leták sa vytlačí zvisle. Voľba Automaticky na výšku/šírku prepíše orientáciu vybratú v menu Nastavenie strany.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o tlači nájdete vo fórach o tlači a príprave na tlač.

Keď tlačíte dokument PDF obsahujúci vrstvy, obyčajne sa vytlačí iba obsah, ktorý je viditeľný na obrazovke. Autor dokumentu PDF s vrstvami môže ovládať, čo sa tlačí, bez ohľadu na to, čo je zobrazené na obrazovke. Autor dokumentu PDF môže vyžiadať tlač vodoznakov alebo zabrániť tlači dôverných informácií. Ak je dokument navrhnutý tak, aby sa tlačil inak, ako sa práve zobrazuje na obrazovke, v dialógovom okne Tlačiť sa môže zobraziť správa. Obraz náhľadu v dialógovom okne Tlačiť vždy zobrazuje stranu tak, ako sa bude tlačiť.

Poznámka:

Ak chcete v aplikácii Acrobat pracovať s vrstvami, preveďte zdrojový dokument do formátu PDF pomocou prednastavenia zachovávajúceho vrstvy, ako je napríklad Acrobat 6 (PDF 1.5) alebo novšia verzia.

Zobrazenie vrstiev tak, ako sa vytlačia

 1. Kliknite na ikonu Vrstvy na navigačnom paneli. (Ak sa ikona Vrstvy nezobrazuje, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Vrstvy.)

 2. Z menu Voľby vyberte voľbu Aplikovať nastavenie pre tlač.

  Poznámka:

  V závislosti od nastavenia viditeľnosti určenom pri vytváraní dokumentu PDF môže byť voľba Aplikovať nastavenie pre tlač v menu Voľby nedostupná.

Zmena nastavenia tlače pre vrstvu

 1. Kliknite na ikonu Vrstvy na navigačnom paneli. (Ak sa ikona Vrstvy nezobrazuje, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Vrstvy.)

 2. Rozbaľte oblasť Vrstvy, vyberte vrstvu a potom z menu Voľby vyberte voľbu Vlastnosti vrstvy .

 3. V dialógovom okne Vlastnosti vrstvy vyberte jednu z nasledujúcich volieb z rozbaľovacieho menu Tlačiť:

  Vždy sa tlačí

  Vynúti tlač vrstvy.

  Nikdy sa netlačí

  Zaistí, aby sa vrstva netlačila.

  Tlačí sa, keď je viditeľná

  Nastaví tlačový výstup podľa viditeľnosti na obrazovke.

  Poznámka:

  V aplikácii Reader je možné dialógové okno Vlastnosti vrstvy otvoriť, ale nie je možné v ňom zmeniť nastavenie.

Vytvorenie prednastavení tlače

PDF môže obsahovať sadu prednastavení tlače alebo skupinu hodnôt špecifických pre daný dokument, ktoré sa použijú na nastavenie základných volieb tlače. Ak pre dokument vytvoríte prednastavenie tlače, nebudete musieť ručne nastavovať určité voľby v dialógovom okne Tlačiť vždy, keď tlačíte dokument. Nastavenia tlače dokumentu PDF je najlepšie definovať počas vytvárania. Predvoľby tlače však umožňujú do dokumentu PDF kedykoľvek pridať základné nastavenia tlače.

 1. Vyberte voľby Súbor > Vlastnosti a kliknite na kartu Ďalšie voľby.

 2. V sekcii Prednastavenie tlačového dialógu nastavte voľby a kliknite na tlačidlo OK.

Keď nabudúce otvoríte dialógové okno Tlačiť, hodnoty budú nastavené na hodnoty z prednastavenia tlače. Tieto nastavenia sa použijú aj pri tlači jednotlivých dokumentov PDF v portfóliu PDF.

Poznámka:

Ak chcete zachovať prednastavenie tlače pre dokument PDF, po vytvorení prednastavení tlače dokument PDF uložte.

Mierka strany

Vopred vyplní voľbu Mierka strany v dialógovom okne Tlač voľbou, ktorú vyberiete:

Predvolené

Použije predvolené nastavenie aplikácie, ktorým je Zmenšiť na tlačiteľnú plochu.

Žiadny

Zabráni automatickému prispôsobeniu veľkosti do tlačiteľnej plochy. Toto nastavenie môžete použiť na zachovanie mierky technických dokumentov alebo požadovanej veľkosti bodov z právnych dôvodov.

Poznámka:

Menu Mierka strany v dialógovom okne Tlačiť zobrazuje ďalšie voľby, dialógové okno však nemožno vopred vyplniť žiadnou z týchto volieb. Vyberte jednu z týchto volieb, keď spustíte tlač.

Obojstranná tlač

Ak vyberiete voľbu obojstrannej tlače, mala by vybratá tlačiareň podporovať obojstrannú tlač.

Jednostranná tlač

Tlačí na jednu stranu papiera.

Obojstranne, prevrátiť pozdĺž dlhého okraja

Tlačí na obidve strany papiera; papier sa prevracia pozdĺž dlhšieho okraja.

Obojstranne, prevrátiť pozdĺž krátkeho okraja

Tlačí na obidve strany papiera; papier sa prevracia pozdĺž kratšieho okraja.

Zdroj papiera podľa veľkosti strany

Vyberie rovnomennú voľbu v dialógovom okne Tlačiť. Na určenie výstupného zásobníka sa použije veľkosť strany PDF, a nie voľba v nastavení vzhľadu strany. Táto voľba je užitočná pri tlači PDF, ktoré obsahujú viac formátov strán, na tlačiarňach s výstupnými zásobníkmi pre rôzne veľké papiere.

Vytlačiť rozsah strán

Vopred vyplní pole Strany v časti Rozsah tlače v dialógovom okne Tlačiť tu zadanými rozsahmi strán. Toto nastavenie je užitočné v pracovnom postupe, pri ktorom dokumenty obsahujú strany s pokynmi a platné strany. Ak napríklad strany 1 a 2 obsahujú informácie týkajúce sa vypĺňania formulára, môžete nastaviť tlačovú úlohu tak, aby sa vytlačil iba formulár.

Počet kópií

Vopred vyplní pole Kópie v dialógovom okne Tlačiť. Vyberte číslo od 2 do 5 alebo vyberte voľbu Predvolené, ak chcete použiť predvolené nastavenie aplikácie, čo je jedna kópia. Toto obmedzenie zabráni tlači viacerých nežiaducich kópií.

Prečo nemôžem vytlačiť dokument?

Začnite s týmito tipmi na riešenie problémov

Problémy s tlačou môžu vznikať z rôznych dôvodov. Na identifikáciu problému začnite touto užitočnou technickou poznámkou: Riešenie problémov s tlačou dokumentov PDF | Acrobat, Reader.

Dokument PDF je chránený heslom a tlač nie je povolená

Ak dostanete dokument PDF chránený heslom, na vytlačenie dokumentu použite príslušné heslo. Niektoré chránené dokumenty obsahujú obmedzenia zabraňujúce tlači, úpravám alebo kopírovaniu obsahu dokumentu. Ak dokument obsahuje obmedzenia tlače, obráťte sa na autora dokumentu PDF.

(Iba systém Windows) Zasiahol chránený režim

Predvolený chránený režim značne zvyšuje zabezpečenie aplikácie Reader. Ak chcete zistiť, či v tlači bráni chránený režim, na chvíľu ho vypnite: pravým tlačidlom myši kliknite na dokument a vyberte voľbu Predvoľby zobrazenia strán. Potom kliknite na položku Všeobecné na ľavej strane a zrušte výber voľby Pri spustení zapnúť chránený režim. Aplikáciu Reader zatvorte, znova ju spustite a dokument znova vytlačte.

Poznámka:

V záujme zaručenia maximálneho zabezpečenia po ukončení tlače voľbu Pri spustení zapnúť chránený režim opäť označte.

Čo mám urobiť, ak aplikácia Acrobat Reader DC žiada uloženie súboru počas tlače?

Ak vás aplikácia Acrobat Reader vyzve na uloženie súboru po kliknutí na voľbu Tlačiť, kliknite na položku Rozšírené v dialógovom okne Tlačiť a zrušte výber voľby Tlačiť do súboru.

Poznámka:

 • Uistite sa, že ste na tlač zvolili fyzickú tlačiareň, nie možnosť Adobe PDFXPS/Odoslať poznámku alebo inú virtuálnu tlačiareň.
 • Samotná voľba Tlačiť do súboru bola v dialógovom okne Tlačiť dostupná až do verzií Acrobat 10.X.

Čo mám urobiť, ak chcem vytlačiť poznámky v dokumente PDF?

V dokumente PDF sa vyskytujú anotácie (napr. rozbaľovacie poznámky), ktorých tlač nie je v predvolenom nastavení povolená, pokiaľ ich nechcete tlačiť.

Predvolené nastavenia boli takto navrhnuté zámerne, aby anotácie nezakrývali obsah, ktorý je za nimi.

Sú však prípady, kedy ich budete chcieť vytlačiť. Ak chcete tlačiť rozbaľovacie poznámky a iné anotácie, postupujte takto:

 1. Prejdite na voľby Úpravy > Predvoľby.
 2. Kliknite na položku Pridávanie poznámok.
 3. Aktivujte možnosť „Tlačiť poznámky a rozbaľovacie okná“.

Po kliknutí na tlačidlo Tlačiť aplikácia Acrobat Reader DC zlyhá/nespustí tlač

Môže to spôsobiť chyba inštalačného súboru aplikácie Adobe Acrobat. Aby sa tento problém vyriešil, uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie Adobe Reader/ Acrobat.

Ak tento problém pretrváva aj pri používaní najnovšej verzie:

 1. Odinštalujte aplikáciu Acrobat Reader pomocou pomôcky Acrobat cleaner.
 2. Znovu nainštalujte aplikáciu Adobe Reader.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online