Jednoduché opravovanie, upravovanie a pridávanie textu do dokumentov PDF. Preformátujte odseky a opravte preklepy bez potreby vrátiť sa do pôvodného zdrojového dokumentu. Nástroj Pridať text sa používa na vypĺňanie neinteraktívnych formulárov PDF.

Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat DC a Acrobat 2017. Ak používate aplikáciu Acrobat XI, pozrite si časť Pomocník pre aplikáciu Acrobat XI.

Úprava textu v dokumente PDF

Nástroj Upraviť text a obrázky umožňuje nahradiť, upraviť alebo pridať text do dokumentu PDF. Môžete opraviť preklepy, zmeniť typ a veľkosť rezu písma, upraviť zarovnanie, pridať horný alebo dolný index a zmeniť veľkosť textu alebo odsekov.

Nástroj na úpravu textu a obrázka
Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a potom vyberte položku Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť.

Strany v dokumente PDF je možné upravovať iba po jednej. Ak potrebujete vykonať výraznejšie úpravy alebo globálne zmeny formátovania v celom dokumente, upravte pôvodný dokument. Ak pôvodný dokument nemáte k dispozícii, môžete dokument PDF uložiť ako dokument programu Microsoft Word alebo prezentáciu programu PowerPoint. Potom môžete vykonať úpravy a znova vytvoriť dokument PDF.

Videokurz: úprava textu a obrázkov v dokumente PDF pomocou aplikácie Acrobat

Zistite, ako môžete upravovať text a obrázky v dokumentoch PDF pomocou aplikácie Acrobat na stolovom počítači a ako môžete upravovať dokumenty PDF na mobilných zariadeniach pomocou predplatenej aplikácie Acrobat Pro.

Video (05:07) | Autor: Matthew Pizzi (Train Simple)

Úprava alebo formátovanie textu v dokumente PDF

Ak upravíte text, odstavec v príslušnom textovom rámčeku sa prispôsobí vykonaným zmenám. Každé pole je nezávislé a vloženie textu do jedného rámčeka neposunie susedný textový rámček nadol ani ho nerozšíri na nasledujúcu stranu.

 1. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť .

  Vyberte položky Nástroje, Upraviť PDF, Upraviť
  Obrysy identifikujú text a obrázky, ktoré môžete upraviť.

 2. Vyberte text, ktorý chcete upraviť.
 3. Upravte text jedným z týchto úkonov:
  • Zadajte nový text, ktorý nahradí vybratý text, alebo stlačením klávesu Odstrániť text odstráňte.
  • Spravujte položky zoznamu pomocou ovládacích prvkov zoznamu (odrážky a čísla) v ponuke Formát na pravej table. Môžete vytvárať nové položky zoznamu, previesť existujúci odsek na položku zoznamu, previesť existujúcu položku zoznamu na odsek a previesť jeden typ zoznamu na druhý.
  • Vyberte písmo, veľkosť písma alebo iné možnosti formátovania v ponuke Formát na pravej table. Môžete použiť aj rozšírené možnosti formátu, ako sú napríklad riadkovanie, medzery medzi znakmi, vodorovná mierka, šírka ťahu a farba.
  Možnosti formátovania
  Možnosti formátovania na pravej table

  Poznámka:

  Aby ste mohli upravovať text používajúci písmo, musíte mať z právnych dôvodov toto písmo zakúpené a inštalované vo svojom systéme.

  Text môžete upravovať iba v prípade, že máte vo svojom systéme nainštalované písmo použité pre tento text. Ak písmo nie je nainštalované v systéme, ale je vložené do dokumentu PDF, môžete zmeniť len farbu alebo veľkosť písma. Ak písmo nie je nainštalované ani vložené, text nie je možné upravovať.

 4. Kliknite mimo výberu, aby ste ho zrušili, a začnite znovu.

Pridanie alebo úprava očíslovaného zoznamu alebo zoznamu s odrážkami

Môžete pridávať položky do očíslovaného zoznamu alebo zoznamu s odrážkami, vytvárať nové položky zoznamu, previesť existujúci odsek na položku zoznamu, previesť existujúcu položku zoznamu na odsek a previesť jeden typ zoznamu na druhý.

 1. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť .

  Poznámka:

  Aplikácia Acrobat rozpoznáva odseky a zoznamy osobitne. Odsek a zoznam sa preto môžu počas úpravy objaviť v tom istom ohraničovacom rámčeku. Po uložení zmeneného súboru cez položku Uložiť alebo Uložiť ako a jeho opätovnom otvorení sa odsek a položky zoznamu zobrazia v osobitných ohraničovacích rámčekoch.

 2. Postupujte nasledovne:

  Pridávanie alebo odstraňovanie položiek z očíslovaného zoznamu alebo zoznamu s odrážkami:

  • Do zoznamu môžete pridávať alebo z neho odstraňovať položky na všetkých vnorených úrovniach pomocou rovnakých známych ovládacích prvkov, ako používate v aplikáciách MS Office. Stlačením klávesu Enter na konci položky zoznamu napríklad vložíte nový riadok. Stlačením klávesu Backspace nový riadok odstránite a umiestnite kurzor späť na koniec predchádzajúcej položky zoznamu.

  Vytvorenie očíslovaného zoznamu alebo zoznamu s odrážkami:

  1. Umiestnite do dokumentu kurzor na miesto, kde chcete pridať nový zoznam.
  2. Vyberte príslušný typ zoznamu (s odrážkami alebo očíslovaný) v ponuke Formát na pravej table.

  Prevod existujúceho odseku na položku zoznamu:

  • Umiestnite do odseku kurzor a potom vyberte príslušný typ zoznamu (s odrážkami alebo očíslovaný) v ponuke Formát na pravej table.

  Prevod existujúcej položky zoznamu na odsek:

  1. Vyberte všetky položky v zozname. Príslušný typ zoznamu je zvýraznený v ponuke Formát na pravej table.
  2. Kliknite na zvýraznený typ zoznamu.

  Prevod jedného typu zoznamu na druhý:

  1. Umiestnite kurzor do položky zoznamu alebo vyberte všetky položky v zozname.
  2. Vyberte príslušný typ zoznamu (s odrážkami alebo očíslovaný) v ponuke Formát na pravej table.
  Možnosti formátovania
  Možnosti formátovania na pravej table


  Poznámka:

  Položku zoznamu môžete pridať aj pomocou klávesnice. Napríklad pred odsek môžete napísať písmeno „a“, za ktorým bude nasledovať uzatvárajúca zátvorka „)“, a potom pridať jednu medzeru. Pridá sa tým očíslovaný zoznam začínajúci „a)“.

Pridávanie nového textu do dokumentu PDF

Nový text môžete do dokumentu PDF pridať alebo vložiť s použitím ktoréhokoľvek písma nainštalovaného v systéme.

 1. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF > Pridať text .

  Pridanie textového nástroja
  Otvorte dokument PDF a potom vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF > Pridať text.

 2. Potiahnutím určite šírku textového bloku, ktorý chcete pridať.
 3. Ak chcete zadať zvislý text, pravým tlačidlom myši kliknite na textové pole a vyberte voľbu Zmeniť smer textu na zvislý.

 4. Nástroj Pridať text inteligentne zistí nasledujúce vlastnosti textu nachádzajúceho sa v blízkosti miesta kliknutia:

  • Názov, veľkosť a farba písma
  • Medzery medzi znakmi, odsekmi a riadkami
  • Vodorovná mierka

  Tieto vlastnosti textu sa automaticky použijú na text, ktorý ste pridali v mieste kliknutia.

  Vlastnosti textu môžete zmeniť pomocou možností v ponuke Formát na pravej table.

 5. Zadajte text.
 6. Ak chcete zmeniť veľkosť textového rámčeka, potiahnite tiahlo výberu.
 7. Ak chcete premiestniť textový rámček, umiestnite kurzor na čiaru ohraničovacieho rámčeka (vyhnite sa tiahlam výberu). Keď sa kurzor zmení na kurzor premiestnenia , potiahnite rámček na nové miesto. Ak chcete zachovať zarovnanie s ostatnými položkami v zozname, pri ťahaní držte stlačený kláves Shift.

Premiestnenie, otočenie alebo zmena veľkosti textového rámčeka

Môžete premiestniť alebo otočiť textové bloky na strane. Nástroj Upraviť text a obrázky zobrazí hranice jednotlivých textových rámčekov, takže jasne vidieť, ktorý text bude ovplyvnený zmenami. Úpravy sú obmedzené na jednu stranu. Textový blok nemôžete potiahnuť na ďalšiu stranu ani presúvať či otáčať jednotlivé znaky či slová v textovom bloku. Textové bloky je však možné kopírovať a prilepiť na inú stranu.

Ak zmeníte veľkosť textového rámčeka, text sa preformátuje v rámci hraníc nového textového rámčeka. Veľkosť textu sa nezmení. Ak chcete zmeniť veľkosť písma, pozrite si časť Úprava alebo formátovanie textu v dokumente PDF. Rovnako ako všetky ostatné činnosti úpravy textu, aj zmena veľkosti je obmedzená na aktuálnu stranu. Text sa nerozšíri na nasledujúcu stranu.

 1. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť .

 2. Kliknite na textový rámček, ktorý chcete premiestniť, otočiť alebo zmeniť jeho veľkosť.
  Premiestnenie, otočenie alebo zmena veľkosti textového rámčeka
  Keď kliknete na textový rámček, zobrazí sa ohraničovací rámček s tiahlami výberu.

 3. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

  Premiestnenie

  Umiestnite kurzor na čiaru ohraničovacieho rámčeka (vyhnite sa tiahlam výberu). Keď sa kurzor zmení na kurzor premiestnenia , potiahnite rámček na požadované miesto. Podržaním klávesu Shift počas ťahania obmedzíte pohyb iba na vodorovný či zvislý smer.

  Premiestnenie textového rámčeka

  Otočenie

  Umiestnite kurzor na vonkajšiu stranu tiahla výberu. Keď sa kurzor zmení na kurzor otočenia , potiahnite myšou smerom, ktorým chcete objekt otočiť.

  Otočenie textového rámčeka

  Zmena veľkosti

  Umiestnite kurzor na tiahlo výberu. Keď sa kurzor zmení na kurzor zmeny veľkosti , potiahnutím tiahla zmeňte veľkosť textového bloku.

  Zmena veľkosti textového rámčeka

Pridanie, úprava alebo premiestnenie textu v neinteraktívnych formulároch alebo pri podpisovaní

Organizácie niekedy ponúkajú verzie PDF svojich papierových formulárov bez interaktívnych polí formulára (tzv. „ploché formuláre“). Pomocou nástroja Pridať text na paneli s nástrojmi Poznámka môžete vyplniť neinteraktívne formuláre alebo pridať text do dokumentov, ktoré potrebujete podpísať. Text pridaný pomocou tohto nástroja v podstate predstavuje komentár a nezmení pôvodný dokument PDF.

Vloženie textu do neinteraktívneho (plochého formulára) PDF

 1. Vyberte položku Nástroje > Poznámka > Pridať textovú poznámku .

 2. Kliknite na miesto, kam chcete pridať text.

 3. Pomocou panela s nástrojmi Vlastnosti textu vyberte farbu, písmo a veľkosť písma textu, ktorý chcete pridať.

  Panel s nástrojmi Vlastnosti textu
  Panel s nástrojmi Vlastnosti textu

  Poznámka:

  Ak sa vám nezobrazuje panel s nástrojmi Vlastnosti textu, kliknite na ikonu Vlastnosti textu v paneli nástrojov Poznámka alebo stlačte klávesy CTRL+E.

 4. Zadajte text. Stlačením klávesu Enter pridajte druhý riadok.

Upravenie textu v neinteraktívnom (plochom formulári) PDF

Ak chcete zmeniť vlastnosti textu, vyberte text, ktorý chcete upraviť. Použite ktorýkoľvek z nasledujúcich nástrojov na paneli s nástrojmi Vlastnosti textu:

Panel s nástrojmi Vlastnosti textu
Použite rôzne možnosti na paneli s nástrojmi na zmenu vlastností textu

Poznámka:

Ak sa vám nezobrazuje panel s nástrojmi Vlastnosti textu, kliknite na ikonu Vlastnosti textu v paneli nástrojov Poznámka alebo stlačte klávesy CTRL+E.

 • Vyberte písmo v ponuke Písmo.
 • Vyberte veľkosť písma v kontextovej ponuke.
 • Vyberte farbu v ponuke Farba textu.
 • Ak chcete zmeniť riadkovanie (medzery medzi riadkami), kliknite na tlačidlo Zmenšiť medzery medzi znakmi alebo na tlačidlo Zväčšiť medzery medzi znakmi.

Premiestnenie alebo zmena veľkosti textu v neinteraktívnom (plochom formulári) PDF

Ak chcete premiestniť alebo zmeniť veľkosť textového rámčeka, vyberte položky Nástroje > Poznámka > Zoznam poznámok (na pravej table). V zozname poznámok kliknite na poznámku, v ktorej sa nachádza text, ktorý chcete premiestniť alebo pre ktorý chcete zmeniť veľkosť. Keď sa zobrazí ohraničovací rámček, potiahnite textový blok alebo niektorý z jeho rohov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online