Poznámka:

Úplný zoznam článkov o zabezpečení nájdete v časti Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat DC a súborov PDF.

Prečo je vhodné redigovať alebo odstrániť dôverný obsah?

Pred distribúciou dokumentu PDF môžete skontrolovať, či dokument neobsahuje dôverný obsah alebo súkromné informácie, ktoré by mohli prezradiť, že ste ich autorom. Pomocou nástrojov Redigovať môžete odstrániť alebo redigovať dôverné obrázky a text, ktorý sa zobrazuje v dokumente PDF.

Na vyhľadanie a odstránenie skrytého obsahu z dokumentu PDF použite funkciu Odstrániť skryté informácie. Ak ste napríklad vytvorili dokument PDF, v metadátach dokumentu je štandardne uvedené vaše meno ako meno autora. Možno tiež budete chcieť odstrániť obsah, ktorý môže nežiaducim spôsobom zmeniť vzhľad dokumentu. Medzi typy obsahu, ktoré sa môžu zmeniť, patria napríklad JavaScript, akcie a polia formulárov.

Redigovanie dôverného obsahu (Acrobat Pro DC)

Redigovanie je trvalé odstránenie viditeľného textu a grafiky z dokumentu. Pomocou nástrojov Redigovať je možné odstrániť obsah. Na miestach odstránených položiek môžete mať značky redigovania, ktoré vyzerajú ako farebné rámčeky, alebo môžete nechať tieto oblasti prázdne. Môžete určiť, aby sa nad značkami redigovania objavil vlastný text alebo kódy redigovania.

Poznámka:

Ak chcete vyhľadať a odstrániť určité slová, znaky alebo slovné spojenia, použite radšej nástroj Vyhľadať text .

Redigovanie citlivého obsahu
Text označený pre redigovanie (vľavo) a redigovaný (vpravo)

 1. Vyberte položky Nástroje > Redigovať.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na redigovanie.

 2. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte voľbu Označiť na redigovanie > Text a obrázky.

 3. (Voliteľné) Ak chcete nastaviť vzhľad značiek redigovania, kliknite na sekundárnom paneli s nástrojmi na voľbu Vlastnosti.  (Pozrite si časť Zmena vzhľadu značiek redigovania.)

 4. Označte položky, ktoré chcete odstrániť, ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:
  • Kliknutím dvakrát vyberte slovo alebo obrázok.
  • Ťahaním myšou vyberte čiaru, blok textu, objekt alebo oblasť.
  • Ak chcete vybrať oblasti na strane v naskenovanom dokumente, pri ťahaní myšou držte stlačený kláves Ctrl.

  Poznámka:

  Ak chcete vidieť, ako budú značky redigovania vyzerať, podržte ukazovateľ nad označenou oblasťou.

 5. Ak chcete na jedno redigovanie aplikovať viaceré položky kódov, kliknite pravým tlačidlom myši na značku redigovania a vyberte voľbu. Ďalšie informácie nájdete v časti Aplikovanie viacerých položiek kódov na redigovanie.

 6. (Voliteľné) Ak chcete značku redigovania opakovať, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Opakovať značku na stranách. Táto funkcia je praktická, ak sa na rovnakom mieste na mnohých stranách nachádza určitá hlavička, päta alebo vodoznak.

 7. Po dokončení označovania položiek na redigovanie kliknite na sekundárnom paneli s nástrojmi na voľbu Použiť a kliknite na tlačidlo OK.

  Položky nie sú z dokumentu trvalo odstránené, kým ho neuložíte.

 8. Ak chcete pomocou funkcie Odstrániť skryté informácie vyhľadať a odstrániť skryté informácie v dokumente, v dialógovom okne kliknite na voľbu Áno. V opačnom prípade kliknite na voľbu Nie.

 9. Vyberte voľbu Súbor > Uložiť a zadajte názov a umiestnenie súboru. K názvu súboru sa pridá prípona „_Redigované“. Ak nechcete prepísať pôvodný súbor, uložte súbor s iným názvom alebo na iné miesto, prípadne oboje.

Prehľadávanie a odstránenie textu (Acrobat Pro DC)

Pomocou nástroja Vyhľadať text môžete vyhľadať a odstrániť slová alebo slovné spojenia v jednom alebo viacerých dokumentoch PDF obsahujúcich vyhľadávateľný text.

Poznámka:

Pomocou nástroja Vyhľadať text nemožno prehľadávať zabezpečené (zašifrované) dokumenty PDF.

 1. Vyberte položku Nástroje > Redigovať.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na redigovanie.

 2. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte voľbu Označiť na redigovanie > Vyhľadať text.

 3. V dialógovom okne Vyhľadávanie zadajte, či sa má prehľadávať aktuálny dokument PDF alebo všetky dokument PDF na inom mieste.

 4. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete vyhľadať iba jedno slovo alebo slovné spojenie, vyberte voľbu Jedno slovo alebo fráza a zadajte slovo alebo slovné spojenie do textového poľa.
  • Ak chcete hľadať viacero slov, vyberte voľbu Viacero slov alebo fráz a kliknite na voľbu Vybrať slová. Zadajte všetky slová do textového poľa Nové slovo alebo fráza a kliknite na voľbu Pridať. Môžete tiež importovať textový súbor so zoznamom slov alebo slovných spojení, ktoré chcete hľadať.
  • Ak chcete hľadať podľa určitej schémy (napríklad telefónne čísla, čísla kreditných kariet, e-mailové adresy, rodné čísla alebo dátumy), kliknite na voľbu Vzory. Vyberte niektorý z dostupných vzorov. Môžete zmeniť jazykovú verziu vzorov. (Pozrite si časť Výber inej jazykovej verzie pre vzory.)
 5. Kliknite na voľbu Vyhľadať a odstrániť text.

 6. Vo výsledkoch hľadania kliknite na znamienko plus (+) vedľa názvu dokumentu a zobrazí sa zoznam všetkých výskytov slova alebo slovného spojenia. Potom vyberte výskyty, ktoré chcete označiť na redigovanie:
  • Ak chcete vybrať všetky výskyty v zozname, kliknite na voľbu Zaškrtnúť všetko.
  • Ak chcete vybrať jednotlivé výskyty, kliknutím začiarknite polia pri každom výskyte, ktorý chcete redigovať. Kliknutím na text vedľa začiarkavacieho políčka zobrazte výskyt slova alebo slovného spojenia na strane.
  • Ak nechcete označiť žiadny z výskytov, zatvorte dialógové okno Vyhľadávanie alebo kliknutím na položku Nové hľadanie začnite znova.
  • Ak chcete na redigovanie označiť celé slová alebo časti slov (znaky), vyberte príslušnú voľbu v časti Voľby značky redigovania. V prípade častí slov vyberte voľbu Označiť časti slov na redigovanie a zobrazí sa dialógové okno Nastavenia. V dialógovom okne Nastavenia zadajte počet a umiestnenie znakov na redigovanie. Redigovanie znakov je užitočné, ak hľadáte určitý vzor, napríklad čísla kreditných kariet, a časť čísla chcete nechať viditeľnú na účely identifikácie.
 7. Ak ste vybrali výskyty, ktoré chcete označiť na redigovanie, kliknite na položku Označiť začiarknuté výsledky na redigovanie.

  Položky zo zoznamu, ktoré ste vybrali, sa zobrazia ako označené na redigovanie.

  Poznámka:

  Ak ste súbor neuložili, môžete vybrať značku redigovania v dokumente a stlačením klávesu Delete ju odstrániť. Značky redigovania sa stanú trvalými po uložení súboru.

 8. Ak chcete odstrániť označené položky, kliknite na sekundárnom paneli s nástrojmi na voľbu Použiť a kliknite na tlačidlo OK.

  Položky nie sú z dokumentu trvalo odstránené, kým ho neuložíte.

 9. Ak chcete pomocou funkcie Odstrániť skryté informácie vyhľadať a odstrániť skryté informácie v dokumente, kliknite na voľbu Áno. V opačnom prípade kliknite na voľbu Nie.

 10. Vyberte voľbu Súbor > Uložiť a zadajte názov a umiestnenie súboru. Ak nechcete prepísať pôvodný súbor, uložte súbor s iným názvom alebo na iné miesto, prípadne oboje.

Vyhľadanie a odstránenie skrytého obsahu

Pomocou funkcie Odstrániť skryté informácie vyhľadajte v dokumente a odstráňte z neho nežiaduci obsah, napríklad skrytý text, metadáta, poznámky a prílohy. Pri odstránení položiek sa z dokumentu automaticky odstránia aj ďalšie položky. Medzi položky, ktoré sa odstránia, patria digitálne podpisy, informácie o dokumente pridané zásuvnými modulmi a aplikáciami od iných výrobcov a tiež špeciálne funkcie umožňujúce používateľom aplikácie Adobe Reader recenzovať, podpisovať a vyplňovať dokumenty PDF.

Poznámka:

Ak chcete každý dokument PDF pred zatvorením alebo odoslaním e-mailom skontrolovať, či neobsahuje skrytý obsah, zadajte túto voľbu v predvoľbách Dokumenty pomocou dialógového okna Predvoľby.

 1. Vyberte položku Nástroje > Redigovať.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na redigovanie.

 2. Na sekundárnom paneli s nástrojmi kliknite na voľbu Odstrániť skryté informácie.

  Ak sa nájdu položky, zobrazia sa na paneli Odstrániť skryté informácie so začiarknutým políčkom vedľa každej položky.

 3. Uistite sa, že rámčeky sú začiarknuté len pri tých položkách, ktoré chcete z dokumentu odstrániť. (Pozrite si časť Možnosti odstránenia skrytých informácií.)
 4. Kliknutím na voľbu Odstrániť odstráňte všetky vybraté položky zo súboru a kliknite na tlačidlo OK.

 5. Vyberte voľbu Súbor > Uložiť a zadajte názov a umiestnenie súboru. Ak nechcete prepísať pôvodný súbor, uložte súbor s iným názvom alebo na iné miesto, prípadne oboje.

Vybratý obsah sa po uložení súboru natrvalo odstráni. Ak súbor zatvoríte bez jeho uloženia, zopakujte tento postup a súbor nezabudnite uložiť.

Možnosti odstránenia skrytých informácií

Metadáta

Metadáta zahŕňajú informácie o dokumente a jeho obsahu, ako sú meno autora, kľúčové slová a informácie o ochrane autorských práv (copyright). Ak chcete zobraziť metadáta, vyberte voľby Súbor > Vlastnosti.

Priložené súbory

K PDF možno ako prílohu pripojiť súbory ľubovoľného formátu. Ak chcete zobraziť prílohy, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Prílohy.

Záložky

Záložky sú odkazy s reprezentatívnym textom, ktoré sa používajú na otvorenie určitých strán v dokumente PDF. Ak chcete zobraziť záložky, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Záložky.

Poznámky a označenia

Táto položka zahŕňa všetky poznámky pridané do PDF pomocou nástroja na poznámky a označovanie vrátane súborov priložených ako poznámky. Ak chcete zobraziť poznámky, vyberte voľbu Nástroje > Poznámky.

Polia formulára

Táto položka zahŕňa Polia formulárov (vrátane polí Podpisov) a všetky Akcie a výpočty súvisiace s poľami formulárov. Ak túto položku odstránite, všetky polia formulárov sa zlúčia s obsahom dokumentu a už ich nebude možné vypĺňať, upravovať ani podpisovať.

Skrytý text

Táto položka označuje text v dokumente PDF, ktorý je priehľadný, zakrytý iným obsahom alebo má rovnakú farbu ako pozadie.

Skryté vrstvy

Súbory PDF môžu obsahovať viac vrstiev, ktoré môžu byť viditeľné alebo skryté. Pri odstránení skrytých vrstiev sa tieto vrstvy z PDF odstránia a ostatné vrstvy sa zlúčia do jednej vrstvy. Ak chcete zobraziť vrstvy, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Vrstvy.

Vložený index prehľadávania

Vložený index prehľadávania urýchľuje hľadanie v súbore PDF. Ak chcete zistiť, či dokument PDF obsahuje index prehľadávania, vyberte voľbu Nástroje > Index a na sekundárnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Spravovať vložený index. Odstránením indexov sa zmenší veľkosť súboru, ale predĺži sa čas prehľadávania dokumentu PDF.

Odstránený alebo orezaný obsah

Dokumenty PDF v sebe niekedy zachovajú obsah, ktorý bol odstránený a už nie je viditeľný, napríklad orezané alebo odstránené strany, prípadne odstránené obrázky.

Odkazy, akcie a JavaScripty

Táto položka zahŕňa webové odkazy, akcie pridané Sprievodcom akciami a JavaScripty v dokumente.

Prekrývajúce sa objekty

Táto položka zahŕňa objekty, ktoré sa prekrývajú. Objektmi môžu byť obrázky (skladajúce sa z obrazových bodov), vektorová grafika (skladajúca sa z ciest), prechody alebo vzory.

Výber inej jazykovej verzie pre vzory (Acrobat Pro DC)

Lokalizované vzory sa zobrazujú na paneli Vyhľadávanie (Redigovať > Označiť na redigovanie > Vyhľadať text).

 1. Vyberte voľby Úpravy > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat > Predvoľby (Mac OS).

 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte položku Dokumenty.

 3. V časti Redigovanie vyberte jazyk v menu Vybrať lokalizáciu pre vzory vyhľadania a odstránenia textu. Potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena vzhľadu značiek redigovania (Acrobat Pro DC)

Štandardne sa okolo obrázkov a textu označeného na redigovanie zobrazujú tenké červené obrysy a na mieste redigovaných obrázkov a textu sa zobrazujú čierne rámčeky. Pred označovaním položiek na redigovanie môžete nastaviť predvolený vzhľad značiek redigovania. Vzhľad značiek redigovania môžete zmeniť aj pred aplikovaním redigovania.

Nastavenie predvoleného vzhľadu všetkých značiek

 1. Kliknite na položku Nástroje > Redigovať.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na redigovanie.

 2. Na tomto sekundárnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Vlastnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti nástroja na redigovanie.

 3. Na karte Vzhľad vyberte voľby, ktoré chcete zmeniť, a kliknite na tlačidlo OK:

  • Kliknite na ikonu Farba výplne oblasti redigovania a z palety Farby vyberte farbu na vyplnenie rámčekov, ktoré nahradia odstránené položky. Ak chcete redigovanú oblasť ponechať prázdnu, vyberte voľbu Bez farby.
  • Ak chcete vybrať vlastný text alebo voľby kódu redigovania, vyberte položku Použiť prekrytie textom. Vyberte písmo, veľkosť a zarovnanie textu.
  • Vyberte voľbu Vlastný text a zadajte text, ktorý sa má zobraziť v cenzurovanej oblasti.
  • Vyberte voľbu Kód redigovania a vyberte kód v existujúcej sade alebo kliknite na voľbu Upraviť kód a definujte novú množinu kódov alebo nový kód. (Pozrite si časť Vytváranie kódov a sád kódov redigovania.)
  • V časti Vzhľad značky redigovania kliknite na ikonu Farba obrysu alebo na ikonu Farba výplne, prípadne na obe tieto ikony. Na palete farieb vyberte farbu pre obrázky a text označený na redigovanie. Presúvaním posúvača nastavte krytie farby. Ak chcete vybratú oblasť ponechať prázdnu, vyberte voľbu Bez farby.

Vlastnosti pre text redigovania (Acrobat Pro DC)

Vlastný text

Text uvedený vo voľbe Vlastný text sa zobrazí cez značku redigovania.

Písmo

Vlastný text sa zobrazí s vybratým písmom.

Veľkosť písma

Vlastný text sa zobrazí s písmom vybratej veľkosti.

Automaticky prispôsobiť veľkosť textu podľa oblasti redigovania

Veľkosť vlastného textu sa zmení tak, aby sa vmestil do zredigovanej oblasti. Keď je vybratá táto voľba, má prednosť pred nastavenou veľkosťou písma prekrývajúceho textu.

Farba písma

Vlastný text sa zobrazí vo vybratej farbe, ktorú môžete zmeniť kliknutím na vzorku farby.

Opakovanie textu prekrytia

Vyplní cenzurovanú oblasť potrebným množstvom výskytov vlastného textu bez zmeny veľkosti písma. Ak ako vlastný text určíte napríklad písmeno x alebo pomlčku (–), tieto znaky sa budú opakovať cez celú zredigovanú oblasť.

Zarovnanie textu

Zarovná text doľava, doprava alebo na stred.

Kódy redigovania (Acrobat Pro DC)

Aplikácia Acrobat používa prekrytie textom na predtlač oblastí vybratých na redigovanie. Príkladom prekrytia textom je kód redigovania, ktorý obsahuje jednu alebo viac položiek kódov zo sady kódov. Aplikácia Acrobat obsahuje sady kódov U.S. FOIA a U.S. Privacy Act, ktoré môžete použiť. Na vytvorenie prekrytia textom môžete použiť kódy alebo vlastný text. Rozdiel je v tom, že kódy redigovania sú textové položky, ktoré môžete uložiť, exportovať a importovať. Jedna sada kódov môže obsahovať viac kódov.

Poznámka:

V kódoch sa neuložia aktuálne atribúty textu prekrytia ako súčasť definície kódu, napríklad farby, vlastnosti písma a opakovanie alebo veľkosť textu. Kódy len umožnia opakované použitie samotného textu prekrytia pri ďalšom spustení programu a ostatnými používateľmi, s ktorými sady kódov zdieľate. Ďalšie atribúty kódu nastavíte v dialógovom okne Vlastnosti nástroja redigovania.

Vytváranie kódov a sád kódov redigovania

 1. Kliknite na položku Nástroje > Redigovať.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na redigovanie.

 2. Na tomto sekundárnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Vlastnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti nástroja redigovania.

  Vlastnosti nástroja redigovania v aplikácii Acrobat
  Kódy redigovania je možné vytvárať v dialógovom okne Vlastnosti nástroja na redigovanie.

 3. Vyberte voľbu Použiť prekrytie textom.

 4. Vyberte voľbu Kód redigovania.

  • Ak chcete do kódu redigovania pridať viac položiek kódov, vyberte položku zo zoznamu Položky kódov a kliknite na tlačidlo Pridať vybratú položku. Podľa potreby tento postup opakujte. Vyberte voľbu Odstrániť vybratú položku a položka kódu uvedená v zozname Kód redigovania sa odstráni.
  • Ak chcete vykonať ďalšie zmeny, kliknite na tlačidlo Upraviť kódy.
 5. V dialógovom okne Editor kódu redigovania kliknite na položku Pridať sadu.

 6. (Voliteľné) Do textového poľa pod zoznamom sád kódov zadajte nový názov sady a potom kliknite na voľbu Premenovať sadu.

 7. Kliknite na voľbu Pridať kód, do textového poľa pod zoznamom kódov zadajte text, ktorý chcete zobraziť ako prekrývajúci text, a potom kliknite na voľbu Premenovať kód.

 8. Zopakovaním predchádzajúceho kroku pridajte ďalšie položky kódov do tejto sady kódov alebo opakovaním predchádzajúcich troch krokov vytvorte ďalšie sady kódov a kódy.

Úpravy kódov a sád kódov redigovania (Acrobat Pro DC)

 1. Kliknite na položku Nástroje > Redigovať.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na redigovanie.

 2. Na tomto sekundárnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Vlastnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti nástroja na redigovanie.

 3. Vyberte voľbu Použiť prekrytie textom a potom vyberte voľbu Kód redigovania.

 4. Zo zoznamu vľavo vyberte sadu kódov a kliknite na položku Upraviť kódy.

 5. V dialógovom okne Editor kódu redigovania vykonajte ľubovoľné z nasledujúcich úkonov:

  • Ak chcete odstrániť sadu kódov a všetky položky kódov v tejto sade, vyberte položku zo sady kódov a kliknite na položku Odstrániť sadu.
  • Ak chcete sadu kódov exportovať do samostatného súboru XML, ktorý môžete znova použiť v iných dokumentoch PDF alebo zdieľať s ostatnými používateľmi, vyberte danú sadu kódov. Potom kliknite na voľbu Exportovať sadu, zadajte názov súboru a umiestnenie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
  • Ak chcete importovať predtým uloženú sadu kódov, kliknite na položku Importovať sadu, vyhľadajte a vyberte tento súbor a kliknite na položku Otvoriť.
  • Ak chcete premenovať sadu kódov, vyberte položku zo zoznamu Sada kódov, do okna pod zoznamom zadajte nový názov a kliknite na voľbu Premenovať sadu.
 6. Ak je Sada kódov vybratá, vyberte položku kódu, ktorú chcete upraviť, a vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Ak chcete odstrániť položku kódu, kliknite na položku Odstrániť kód.
  • Ak chcete premenovať položku kódu, zadajte nový názov do poľa pod zoznamom a kliknite na položku Premenovať kód.

Aplikovanie viacerých položiek kódov na jedno redigovanie

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na značku redigovania.

 2. Zo zoznamu v dolnej časti kontextového menu vyberte Sadu kódov a potom vyberte položku kódov v rozbaľovacom menu. Po aplikovaní kódu sa pri položke kódov zobrazí začiarknutie.

 3. Opakovaním predchádzajúcich krokov pridajte do redigovania ďalšiu položku kódov.

Ak chcete zobraziť položky kódov navzájom oddelené čiarkou, podržte ukazovateľ nad značkou redigovania.

Poznámka:

Ak chcete rovnaký kód uplatniť na viacero redigovaní, pred označením obsahu nastavte vlastnosti redigovania. Na tomto sekundárnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Vlastnosti. Vyberte voľbu Použiť prekrytie textom, potom vyberte voľbu Kód redigovania. Vyberte Sadu kódov a položku kódov, potom kliknite na položku Pridať vybratú položku.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online