Vodoznak je text alebo obrázok, ktorý sa zobrazuje pred alebo za existujúcim obsahom dokumentu a podobá sa pečiatke. Napríklad na strany s citlivým obsahom môžete pridať vodoznak „Dôverné“. Do jedného alebo viacerých dokumentov PDF môžete pridať viac vodoznakov, musíte však pridať jednotlivé vodoznaky osobitne. Môžete určiť stranu alebo rozsah strán, na ktorých sa má každý vodoznak zobraziť.

Poznámka:

Na rozdiel od pečiatky je vodoznak začlenený do strán dokumentu PDF ako pevne umiestnený element. Pečiatka je typ poznámky PDF, ktorú si ostatní užívatelia dokumentu PDF môžu otvoriť a zobraziť textovú anotáciu, premiestniť, zmeniť alebo odstrániť.

Pred a po vložení vodoznaku v aplikácii Acrobat
Pred a po vložení vodoznaku

Pridanie alebo nahradenie vodoznaku s otvoreným dokumentom

 1. Vyberte voľbu Nástroje > Upraviť PDF > Vodoznak > Pridať.

 2. (Voliteľné) Ak chcete vodoznak aplikovať na jednotlivé strany, kliknite na položku Voľby rozsahu strán. Potom zadajte rozsah strán a v prípade potreby vyberte voľbu Podmnožina.

 3. Vyberte vodoznak:
  • Ak chcete znova použiť vodoznak s voľbami vodoznaku, ktoré ste uložili v predchádzajúcej relácii, vyberte ho z menu Uložené nastavenia.

  • Ak chcete vytvoriť textový vodoznak, vyberte položku Text a zadajte text do poľa. Podľa potreby upravte voľby formátovania textu.

  • Ak chcete ako vodoznak použiť obrázok, vyberte položku Súbor. Potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte súbor obrázka. Ak súbor obsahuje viaceré strany s obrázkami, zadajte požadovanú hodnotu do poľa Číslo strany.

  Poznámka:

  Ako obrázky vodoznaku je možné použiť iba súbory PDF, JPEG a BMP.

 4. Jedným z nasledujúcich úkonov zmeňte veľkosť obrázka vodoznaku:
  • Ak chcete zmeniť veľkosť vodoznaku v pomere k veľkosti pôvodného súboru obrázka, zadajte hodnotu v percentách do poľa Absolútna mierka (v časti Zdroj v dialógovom okne).

  • Ak chcete zmeniť veľkosť vodoznaku v pomere k veľkosti strany dokumentu PDF, zadajte hodnotu v percentách do poľa Zmeniť veľkosť v pomere k cieľovej strane (v časti Vzhľad v dialógovom okne).

 5. Podľa potreby upravte vzhľad a polohu vodoznaku.
 6. (Voliteľné) Kliknite na položku Voľby vzhľadu a vyberte nasledujúce voľby:

  • Ak chcete učiť, kedy sa má vodoznak zobrazovať, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok Zobraziť pri tlači a Zobraziť pri zobrazení na obrazovke.

  • Ak chcete nastaviť zmeny v dokumente PDF so stranami rôznych veľkostí, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zachovať konštantnú polohu a veľkosť textu vodoznaku pri tlači na rôzne veľký papier.

 7. (Voliteľné) Ak chcete rovnaké nastavenia aplikovať na ďalšie súbory PDF, kliknite na tlačidlo Aplikovať na viaceré súbory. Kliknite na položku Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory alebo položku Pridať otvorené súbory a vyberte požadované súbory. V dialógovom okne Voľby výstupu potom zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru a kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie alebo nahradenie vodoznaku bez otvoreného dokumentu (len v systéme Windows)

 1. Vyberte voľbu Nástroje > Upraviť PDF > Vodoznak > Pridať.

 2. V dialógovom okne kliknite na položku Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory a potom vyberte požadované súbory.

  Poznámka:

  Súbory alebo priečinky môžete pridať aj ich presunutím myšou do dialógového okna.

 3. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Pridať vodoznak.

 4. Postupujte podľa krokov 2 až 6 v postupe na pridanie alebo nahradenie vodoznaku s otvoreným dokumentom. Po nastavení vodoznaku kliknite na tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Voľby výstupu zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru a kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie alebo nahradenie vodoznaku v čiastkových dokumentoch PDF v portfóliu PDF

 1. Vyberte jeden alebo viaceré čiastkové dokumenty PDF v portfóliu PDF.
 2. Postupujte podľa krokov v postupe na pridanie alebo nahradenie vodoznaku s otvoreným dokumentom.

Aktualizácia vodoznaku

 1. Otvorte jeden dokument PDF.
 2. Vyberte voľbu Nástroje > Upraviť PDF > Vodoznak > Aktualizovať.

 3. Vykonajte požadované zmeny vodoznaku a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

Ak máte v PDF viac vodoznakov, zaktualizuje sa týmto postupom iba vodoznak, ktorý ste pridali ako prvý a všetky ostatné vodoznaky sa vypustia. Ak si po dokončení tohto postupu aktualizovanie vodoznakov rozmyslíte, okamžite vyberte voľby Úpravy > Späť vodoznak.

Odstránenie vodoznakov

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Otvorte jeden dokument PDF alebo vyberte jeden alebo viaceré čiastkové dokumenty PDF v portfóliu PDF. Potom vyberte voľbu Nástroje > Upraviť PDF > Vodoznak > Odstrániť.

  • Ak chcete vodoznaky odstrániť z viacerých dokumentov PDF, zatvorte všetky otvorené dokumenty PDF a vyberte voľby Nástroje > Upraviť PDF > Vodoznak > Odstrániť. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na položku Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory a potom vyberte požadované súbory. Kliknite na tlačidlo OK a potom v dialógovom okne Voľby výstupu zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online