Navigácia na stranách dokumentu PDF

Otváranie strán v PDF

V závislosti od dokumentu PDF, ktorý otvoríte, môže byť potrebné prechádzať rôznymi stranami, prehliadať rôzne časti strany alebo meniť zväčšenie zobrazenia. Existuje mnoho spôsobov prechádzania, najčastejšie sú však nasledujúce:

Nasledujúce a Predchádzajúce:

Tlačidlá Nasledujúca  strana  Predchádzajúca  strana  sa  zobrazia na paneli s nástrojmi Navigácia na strane. Textové pole vedľa nich je tiež interaktívne, takže na danú stranu môžete priamo prejsť aj zadaním čísla strany a stlačením klávesu Enter.

Posúvače:

Zvislé a vodorovné posúvače sa zobrazujú v pravej a spodnej časti tably dokumentu vždy, keď nie je zobrazený celý dokument. Ak chcete zobraziť iné strany alebo inú časť strany, kliknite na príslušnú šípku alebo potiahnite posúvač.

Panel s nástrojmi Vybratie a zväčšenie:

Tento panel s nástrojmi obsahuje tlačidlá a ovládacie prvky na zmenu zväčšenia strany.

Panel Miniatúry strán:

Tlačidlo Miniatúry strán  v ľavej časti pracovnej plochy otvára navigačnú tablu na panel Miniatúry strán, na ktorom sú zobrazené miniatúry jednotlivých strán. Kliknutím na miniatúru strany otvoríte príslušnú stranu na table dokumentu.

Poznámka:

Ak tieto položky nie sú zobrazené, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Položky na paneli s nástrojmi > Obnoviť panely s nástrojmi.

Nástroje navigácie na strane

Prechádzanie stranami dokumentu

Strany v PDF môžete otáčať mnohými rôznymi spôsobmi. Mnoho užívateľov používa tlačidlá na paneli s nástrojmi Navigácia na strane, ale na pohyb vnútri viacstranového dokumentu PDF môžete používať tiež klávesy so šípkami, posúvače a ďalšie funkcie.

Panel s nástrojmi Navigácia na strane sa zobrazuje štandardne. Predvolený panel s nástrojmi obsahuje najčastejšie používané nástroje: Zobraziť nasledujúcu stranu , Zobraziť predchádzajúcu stranu a Číslo strany. Podobne ako všetky panely s nástrojmi, aj panel Navigácia na strane môžete skryť a znovu otvoriť tak, že ho vyberiete pomocou menu Zobrazenie > Panely s nástrojmi. Ak chcete na paneli s nástrojmi Navigácia na strane zobraziť ďalšie nástroje, kliknite pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi, vyberte nástroj, možnosť Zobraziť všetky nástroje alebo Viac nástrojov a v dialógovom okne vyberte alebo zrušte výber jednotlivých nástrojov.

Prechádzanie dokumentom PDF

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Kliknite na tlačidlo Predchádzajúca strana  alebo Ďalšia strana  na paneli nástrojov.

  • Vyberte položky Zobrazenie > Navigácia > [umiestnenie].

  • Vyberte položky Zobrazenie > Navigácia > Prejsť na stranu, v dialógovom okne Prejsť na stranu zadajte číslo požadovanej strany a potom kliknite na tlačidlo OK

  • Stláčajte klávesy Page Up a Page Down na klávesnici.

Prechod na určitú stranu

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • V zobrazení strán Jedna strana alebo Dvojstrany posúvajte zvislý posúvač, kým sa príslušná strana nezobrazí v malom rozbaľovacom zobrazení.

  • Zadaním nového čísla strany a stlačením klávesu Enter nahraďte stranu, ktorá je aktuálne zobrazená na paneli s nástrojmi Navigácia na strane.

  Poznámka:

  Ak sa čísla strán dokumentu líšia od skutočnej polohy strany v súbore PDF, na paneli s nástrojmi Navigácia na strane sa zobrazí v zátvorke za priradeným číslom strany poloha strany v rámci súboru. Ak napríklad priradíte číslovaniu pre súbor, ktorý obsahuje 18-stranovú kapitolu začínajúcu na strane 223, keď bude aktívna prvá strana (1 z 18), zobrazí sa jej číslo ako 223. Logické čísla strán môžete vypnúť v predvoľbách Zobrazenia strán. Pozrite si časti Prečíslovanie strán a Predvoľby zobrazenia dokumentov PDF.

  Logické čísla strán

Prechod na strany označené záložkami

Záložky predstavujú obsah dokumentu a obvykle reprezentujú kapitoly a oddiely v dokumente. Záložky sa zobrazujú na navigačnej table.

Panel Záložky

A. Tlačidlo Záložky B. Kliknutím zobrazte menu s voľbami pre záložky C. Rozbalená záložka 

 1. Kliknite na tlačidlo Záložky alebo vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Záložky.

 2. Ak chcete prejsť na tému, kliknite na záložku. Podľa potreby rozbaľte alebo zbaľte obsah záložky.
  Poznámka:

  V závislosti od toho, ako bola záložka definovaná, kliknutie na ňu nespôsobí prechod na iné miesto, ale uskutočnenie inej akcie.

  Ak zoznam záložiek po kliknutí na záložku zmizne, kliknutím na tlačidlo Záložky zoznam znovu zobrazte. Ak chcete po kliknutí na záložku skryť tlačidlo Záložky, vyberte Po použití skryť Z menu volieb.

Prechod na určité strany pomocou miniatúr strán

Miniatúry strán predstavujú miniatúrne náhľady strán dokumentu. Miniatúry na paneli Miniatúry strán môžete používať na zmenu zobrazenia strán a na prechod na iné strany. Červený rámček zobrazení v miniatúre strán ukazuje, ktorá časť strany je zobrazená. Môžete zmeniť veľkosť tohto rámčeka a tým zmeniť mierku zväčšenia.

 1. Ak chcete zobraziť panel Miniatúry strán, kliknite na tlačidloMiniatúry strán alebo vyberte položky Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Miniatúry strán.

 2. Ak chcete prejsť na inú stranu, kliknite na jej miniatúru.

Automatické rolovanie v dokumente

Automatické rolovanie rovnomerne posúva zobrazenie PDF, takže prechádzate dokumentom zhora nadol. Keď tento proces prerušíte použitím posuvníkov na prechod späť alebo vpred na inú stranu alebo pozíciu, automatické rolovanie pokračuje od tohto miesta ďalej. Na konci PDF sa automatické rolovanie zastaví a obnoví sa až vtedy, keď túto funkciu znovu vyberiete.

 1. Vyberte položky Zobrazenie > Možnosti zobrazenia > Automatické rolovanie.

 2. Stlačením Esc môžete rolovanie zastaviť.

Návrat na skôr zobrazené strany

Strany PDF, ktoré ste si už prezerali, môžete spätne znovu vyhľadať. Je nutné rozlišovať medzi predchádzajúcou a nasledujúcou stranou a predchádzajúcim a nasledujúcim zobrazením.

 • Výrazy predchádzajúca a nasledujúca strana sa vzťahujú na dve susedné strany pred momentálne aktívnou stranou a tesne za ňou.
 • Výrazy predchádzajúce a nasledujúce zobrazenie sa vzťahujú na históriu zobrazovania. Ak napríklad preskočíte v dokumente dopredu a potom späť, v histórii zobrazení sa tieto kroky zaznamenajú a zobrazené strany sa zobrazia znovu v opačnom poradí ako ste ich prehliadali.
 1. Vyberte položky Zobrazenie > Navigácia > Predchádzajúce zobrazenie .

 2. Ak chcete zobraziť ešte skôr zobrazené strany, vykonajte niektorý z týchto úkonov:
  • Opakujte krok 1.

  • Vyberte položky Zobrazenie > Navigácia > Nasledujúce zobrazenie .

  Poznámka:

  Tlačidlá Predchádzajúce zobrazenie a Nasledujúce zobrazenie môžete zobraziť na paneli s nástrojmi kliknutím pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi Navigácia na strane a ich výberom v kontextovom menu alebo výberom položky Zobraziť všetky nástroje.

Navigácia pomocou odkazov

Odkazy môžu spôsobiť prechod na iné miesto v rovnakom dokumente, do iných dokumentov PDF alebo na webové stránky. Kliknutie na odkaz môže tiež otvoriť priložený súbor a prehrať 3D obsah, film alebo zvukový klip. Ak chcete prehrať tieto multimédiá, musíte mať nainštalovaný príslušný hardvér a softvér.

Vzhľad odkazov v PDF určuje osoba, ktorá dokument PDF vytvorila.

Poznámka:

Ak nebol odkaz vytvorený v aplikácii Acrobat pomocou nástroja väzba, musí byť vo Všeobecných predvoľbách vybratá voľba Vytvoriť odkazy z URL, aby odkaz fungoval správne.

 1. Vyberte nástroj na výber.
 2. Umiestnite ukazovateľ nad oblasť odkazu na strane, až sa ukazovateľ zmení na ruku s ukazujúcim prstom. Ak odkaz ukazuje na web, v rámci nástroja Ruka sa zobrazí znamienko plus (+) alebo písmeno w. Potom na odkaz kliknite.

PDF s priloženými súbormi

Keď otvoríte PDF s jedným alebo viac priloženými súbormi, automaticky sa otvorí panel Prílohy s prehľadom pripojených súborov. Tieto súbory môžete otvárať a prezerať ich, upravovať priložené súbory a ukladať vykonané zmeny v rámci oprávnení stanovených autormi dokumentu.

Ak PDF premiestnite na nové miesto, prílohy sa automaticky premiestnia spolu s ním.

Reťazce článkov

V dokumentoch PDF autor definuje články, čo sú voliteľné elektronické reťazce obsahu. Články prevádzajú čitateľa obsahom dokumentu PDF, pričom preskakujú strany alebo oblasti strán, ktoré nie sú súčasťou článku. Ide o rovnaký spôsob, ako keď listujete v tradičných novinách alebo časopisoch a sledujete jeden konkrétny príbeh, zatiaľ čo ostatný obsah ignorujete. Keď čítate článok, mení sa mierka zobrazenia strany tak, aby aktuálna časť článku vyplnila celú obrazovku.

Otvorenie a vyhľadanie reťazca článku

 1. Kliknite na nástroj ruka na paneli s nástrojmi Bežné nástroje.
 2. Ak chcete otvoriť panel Články, vyberte položky Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Články.

  Poznámka:

  Panel Články nemožno otvoriť, keď je zobrazený dokument PDF v rámci webového prehliadača. Dokument PDF otvorte v aplikácii Acrobat.

 3. Dvojitým kliknutím na ikonu článku prejdete na jeho začiatok. Ikona sa zmení na ukazovateľ čítania článku .

  Poznámka:

  Ak je panel Články prázdny, znamená to, že autor pre tento PDF nedefinoval žiadne reťazce článkov.

 4. Pri otvorenom článku vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete prechádzať článkom po jednotlivých tablách, stlačte kláves Enter alebo kliknite na článok.

  • Ak chcete spätne prechádzať článkom po jednotlivých tablách, klikajte na článok so stlačeným klávesom Shift alebo stlačte klávesy Shift+Enter.

  • Ak chcete prejsť na začiatok článku, kliknite na článok so stlačeným klávesom Ctrl.

 5. Na konci článku znovu na článok kliknite.

  Obnoví sa predchádzajúce zobrazenie a ukazovateľ sa zmení na ukazovateľ Ukončiť článok.

Opustenie reťazca pred koncom článku

 1. Skontrolujte, že je vybratý nástroj ruka.
 2. Kliknite na stranu so stlačenými klávesmi Shift+Ctrl.

Obnoví sa predchádzajúce zobrazenie strany.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu