Uloženie pomocou Optimalizácie PDF (Acrobat Pro DC)

Optimalizácia PDF poskytuje mnoho nastavení na zmenšenie veľkosti súborov PDF. Niektoré nastavenia v okne Optimalizácia PDF sú rovnaké ako nastavenia, ktoré sú k dispozícii pri vytváraní súboru PDF pomocou aplikácie Distiller. Či použijete všetky tieto nastavenia, alebo len niektoré z nich závisí od toho, ako budete súbory používať a od základných vlastností, ktoré tieto súbory musia mať. Vo väčšine prípadov sú najefektívnejšie predvolené nastavenia – ušetria miesto odstránením vložených písiem, kompresiou obrázkov a odstránením položiek, ktoré už nie sú potrebné.

Skôr ako budete optimalizovať súbor, je dobré preveriť využitie miesta v súbore. Výsledky kontroly využitia miesta vám môžu ukázať, kde možno najlepšie zmenšiť veľkosť súboru. Veľkosť súboru PDF môžete zmenšiť tiež pomocou príkazu Zmenšiť veľkosť súboru.

Poznámka:

Niektoré metódy kompresie môžu zmeniť obrázky tak, že budú nepoužiteľné v pracovnom postupe produkcie tlače. Pred vykonaním zmien, ktoré nemožno vziať späť, by ste mali experimentovať s rôznymi nastaveniami.

Otvorenie okna Optimalizácia PDF

 1. V samostatnom dokumente PDF vyberte položky Súbor > Uložiť ako iné > Optimalizovaný súbor PDF.

Poznámka:

Optimalizácia PDF nie je dostupná, keď je v menu Zobrazenia vybratá voľba Preformátovať.

Kontrola využitia miesta v dokumente PDF (Acrobat Pro DC)

Preverenie využitia miesta vytvorí výkaz celkového počtu bajtov použitých na určité elementy dokumentu vrátane písiem, obrázkov, záložiek, formulárov, pomenovaných cieľových miest a poznámok a tiež zistí celkovú veľkosť súboru. Výsledky sú uvedené v počte bajtov aj v percentách z celkovej veľkosti súboru.

 1. Vyberte voľby Súbor > Uložiť ako iné > Optimalizovaný dokument PDF. Otvorí sa dialógové okno Optimalizácia PDF.
 2. Kliknite na tlačidlo Preveriť využitie miesta hore v dialógovom okne.

Poznámka:

Využitie miesta v dokumente PDF môžete preveriť aj na table Obsah. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Obsah. V menu volieb na table Obsah vyberte voľbu Preveriť využitie miesta.

Optimalizovanie súboru PDF (Acrobat Pro DC)

 1. Otvorte dialógové okno Optimalizácia PDF (Súbor > Uložiť ako iné > Optimalizovaný súbor PDF).

 2. Ak chcete použiť predvolené nastavenie, vyberte voľbu Štandardné z menu Nastavenia a potom prejdite na krok 6. Ak zmeníte niektoré nastavenia v dialógovom okne Optimalizácia PDF, menu Nastavenia sa automaticky prepne na voľbu Vlastné.

 3. V menu Zmeniť na kompatibilný s vyberte voľbu Zachovať existujúce, ak chcete zachovať aktuálnu verziu PDF, alebo vyberte niektorú verziu aplikácie Acrobat. (Voľby dostupné v paneloch sa líšia v závislosti od tejto voľby.)

 4. Začiarknite pole vedľa panela (napríklad Obrázky, Písma, Priehľadnosť) a potom vyberte voľby na danom paneli. Ak chcete počas optimalizácie zakázať spustenie všetkých volieb na paneli, zrušte začiarknutie políčka pre daný panel.

 5. (Voliteľne) Ak chcete uložiť prispôsobené nastavenia, kliknite na položku Uložiť a pomenujte nastavenie. (Ak chcete odstrániť uložené nastavenie, vyberte ho v menu Nastavenia a kliknite na položku Odstrániť.)

 6. Keď máte vybraté požadované voľby, kliknite na OK.

 7. V dialógovom okne Uložiť optimalizovaný ako kliknutím na položku Uložiť prepíšete pôvodný súbor PDF optimalizovaným súborom PDF, prípadne zadajte nový názov či umiestnenie.

  Poznámka:

  Ak chcete optimalizovať viacero dokumentov súčasne, použite voľby výstupu pre sprievodcu akciou.

Možnosti optimalizácie PDF (Acrobat Pro DC)

Pomocou volieb na paneloch dialógového okna Optimalizácia PDF môžete zmenšiť veľkosť súboru PDF.

Panel Obrázky

Na paneli Obrázky dialógového okna Optimalizácia PDF môžete nastaviť voľby pre kompresiu farebných obrázkov, obrázkov v odtieňoch sivej a monochromatických obrázkov, ako aj prevzorkovanie obrázkov.

Možnosti optimalizácie PDF v aplikácii Acrobat
Pomocou panela Obrázky dialógového okna Optimalizácia PDF môžete zmeniť kompatibilitu dokumentu PDF v aplikácii Acrobat Pro DC.

Podľa potreby zadajte nasledujúce voľby:

Prevzorkovať dole

Zmenší veľkosť súboru znížením rozlíšenia obrázkov, pri ktorom sa farby pôvodných obrazových bodov zlúčia do väčších bodov.

Poznámka: Maskované obrázky a obrázky s veľkosťou menšou ako 16 x 16 obrazových bodov sa neprevzorkujú.

Kompresia

Zmenší veľkosť súboru odstránením nadbytočných dát obrazových bodov. Všeobecne dáva kompresia JPEG a JPEG2000 lepšie výsledky pre také obrázky, ako sú fotografie s postupnými prechodmi medzi farbami. ZIP je lepšia voľba pre ilustrácie s veľkými plochami vyplnenými plnými farbami alebo vzorkami zloženými z plných farieb. Pre monochromatické obrázky je v okne Optimalizácia PDF (ale nie v aplikácii Distiller) dostupná kompresia JBIG2, ktorá je lepšia ako kompresia CCITT.

Kvalita

Dostupné len pre formáty JPEG a JPEG2000. Metódy kompresie JPEG a JPEG2000 sú typicky stratové, sú to teda procesy, ktoré trvalo odstránia niektoré dáta obrazových bodov. Stratovú kompresiu JPEG alebo JPEG2000 môžete pre farebné obrázky použiť s rôznou úrovňou stratovosti (minimálna, nízka, stredná, vysoká, maximálna). Pre kompresiu JPEG2000 môžete tiež určiť bezstratovú kompresiu, pri ktorej sa neodstraňujú žiadne obrazové dáta. Kompresia pre monochromatické obrázky je bezstratová, okrem kompresie JBIG2, ktorá ponúka stratový aj bezstratový režim kompresie.

Veľkosť dlaždice

Dostupné len pre formát JPEG2000. Rozdelí obrázok, ktorý sa komprimuje, na dlaždice zadanej veľkosti. (Ak výška alebo šírka obrázka nie je presným násobkom veľkosti dlaždice, použijú sa na okrajoch neúplné dlaždice.) Obrazové dáta pre každú dlaždicu sa komprimujú samostatne a môžu sa aj samostatne rozbaliť. Odporúčaná je predvolená hodnota 256.

Optimalizovať obrázky len v prípade zmenšenia ich veľkosti

Výber tejto voľby spôsobí, že ak nastavenie obrázka spôsobí zväčšenie veľkosti súboru, optimalizácia takéhoto obrázka sa vynechá.

Panel Písma

Ak chcete zabezpečiť presnú zhodu so zdrojovým dokumentom, je vhodné vložiť všetky písma použité v dokumente. Ak nepotrebujete presnú zhodu a dávate prednosť menšej veľkosti súboru, môžete zvoliť, aby sa nevkladali písma pre text v latinčine a východoázijských jazykoch (tradičnej čínštine, zjednodušenej čínštine, kórejčine a japončine). Pri prehliadaní v systéme, v ktorom sa nenachádzajú originálne písma, sa text v týchto jazykoch zobrazí v náhradnom písme. Panel Písma v dialógovom okne Optimalizácia PDF obsahuje dva zoznamy písiem: písma, pre ktoré je možné zrušiť vloženie, a písma, ktorých vloženie bude zrušené. Pre niektorá písma nemožno vloženie zrušiť a tieto písma sa na paneli Písma neobjavia. Ak chcete zrušiť vloženie písiem v dokumente, vyberte jedno alebo viac písiem v zozname Vložené písma a kliknite na tlačidlo Zrušiť vloženie. Ak nechcete vložiť podmnožiny vložených písiem, zrušte výber voľby Podmnožiny pre všetky vložené písma. Ak chcete zabrániť zrušeniu vloženia pre všetky písma v dokumente, vyberte voľbu Nevkladať žiadne písmo.

Panel Priehľadnosť

Ak PDF zahŕňa kresby a obrázky, ktoré obsahujú priehľadnosť, môžete pomocou prednastavení na paneli Priehľadnosť v okne Optimalizácia PDF zlúčiť priehľadnosti a zmenšiť tak veľkosť súboru. (Pri zlúčení sa priehľadnosť začlení do zodpovedajúcej kresby pomocou jeho rozdelenia na vektorové a rastrované oblasti.) Optimalizácia PDF aplikuje voľby priehľadnosti na všetky strany v dokumente ešte pred aplikovaním ďalších volieb optimalizácie.

Ak vyberiete nastavenie kompatibility aplikácie Acrobat 4.0 a novšie, zapne sa panel Priehľadnosť a všetky priehľadné elementy v súbore sa pri optimalizácii zlúčia. Tým sa dosiahne kompatibilita s aplikáciou Acrobat, verziou 4.0 alebo staršou, ktorá nepodporuje priehľadnosť.

Keď vytvoríte prednastavenie zlúčenia priehľadnosti, zobrazia sa spolu s predvolenými prednastaveniami na paneli Priehľadnosť.

Poznámka:

Po uložení súboru nie je možné vrátiť zlúčenie priehľadností naspäť.

Panel Vypustiť objekty

Na paneli Vypustiť objekty môžete určiť objekty, ktoré chcete z dokumentu PDF odstrániť, a optimalizovať zakrivené čiary vo výkresoch CAD. Môžete odstrániť objekty vytvorené v aplikácii Acrobat DC aj v iných aplikáciách. Keď vyberiete objekt, odstránia sa všetky výskyty tohto objektu v dokumente PDF.

V oblasti Vypustiť objekty môžete vybrať tieto voľby:

Vypustiť všetky akcie odoslania, importu a obnovenia formulára

Zablokuje všetky akcie vzťahujúce sa na odosielanie alebo import dát formulára a obnoví pole formulára. Táto voľba zachová všetky objekty formulára, s ktorými sú tieto akcie spojené.

Zlúčiť polia formulára

Polia formulára sa nebudú dať použiť, ale nezmení sa ich vzhľad. Dáta formulára sa zlúčia so stránkou a stanú sa jej obsahom.

Vypustiť všetky akcie JavaScriptu

Odstráni všetky akcie z PDF, ktoré používajú JavaScript.

Vypustiť všetky alternatívne obrázky

Odstráni všetky verzie obrázka okrem tej, ktorá je určená pre zobrazenie na obrazovke. Niektoré súbory PDF obsahujú viac verzií rovnakého obrázka na rôzne účely, napríklad na zobrazenie na obrazovke s nízkym rozlíšením a tlač s vysokým rozlíšením.

Vypustiť vložené miniatúry strán

Odstráni vložené miniatúry strán. Je to užitočné pri veľkých dokumentoch, pri ktorých môže po kliknutí na tlačidlo Miniatúry strán trvať vykresľovanie miniatúr strán dlho.

Vypustiť tagy dokumentu

Odstráni z dokumentu tagy a tým sa tiež odstránia možnosti uľahčenia prístupu a preformátovania pre text.

Previesť hladké čiary na krivky

Zmenší počet riadiacich bodov použitých na vytváranie kriviek vo výkresoch CAD; výsledkom sú menšie súbory PDF a rýchlejšie vykresľovanie na obrazovke.

Detegovať a zlúčiť časti obrázka

Hľadá obrázky alebo masky, ktoré sú rozdelené na tenké rezy, a pokúsi sa zlúčiť tieto rezy do jedného obrázka alebo masky.

Vypustiť vložené nastavenia tlače

Odstráni z dokumentu vložené nastavenia tlače, napríklad mierku strany a režim obojstrannej tlače.

Vypustiť vložený index na prehľadávanie

Odstráni vložené indexy na prehľadávanie, čím sa zmenší veľkosť súboru.

Vypustiť záložky

Odstráni z dokumentu všetky záložky.

Panel Vypúšťanie užívateľských dát

Pomocou panelu Vypúšťanie užívateľských dát môžete odstrániť všetky osobné informácie, ktoré nechcete šíriť ani zdieľať s inými používateľmi. Ak nemôžete osobné údaje nájsť, môžu byť skryté. Skrytý text a údaje o používateľovi môžete nájsť pomocou príkazu Preskúmať dokument (NástrojeRedigovať > Odstrániť skryté informácie).

Vypustiť všetky poznámky, formuláre a multimédiá

Odstráni všetky poznámky, formuláre, polia formulárov a multimédiá z dokumentu PDF.

 

Vypustiť informácie o dokumente a metadátach

Odstráni informácie zo slovníka informácií o dokumente a všetky streamy metadát. (Použite príkaz Uložiť ako, ak chcete obnoviť streamy metadát v kópii dokumentu PDF.)

 

Vypustiť všetky dáta objektov

Odstráni z dokumentu PDF všetky objekty.

 

Vypustiť priložené súbory

Odstráni všetky priložené súbory vrátane príloh pridaných do dokumentu PDF ako poznámky. (Optimalizácia PDF neoptimalizuje priložené súbory.)

 

Vypustiť externé krížové odkazy

Odstráni odkazy na iné dokumenty. Odkazy, ktoré prechádzajú na iné miesta vnútri PDF, sa neodstránia.

 

Vypustiť súkromné údaje iných aplikácií

Odstráni z dokumentu PDF informácie, ktoré sú užitočné len pre aplikáciu, v ktorej bol dokument vytvorený. Nemá to vplyv na funkčnosť PDF, ale zmenší sa tým veľkosť súboru.

 

Vypustiť obsah skrytých vrstiev a zlúčiť viditeľné vrstvy

Zmenší veľkosť súboru. Optimalizovaný dokument vyzerá ako pôvodné PDF, ale neobsahuje žiadne informácie o vrstvách.

Panel Vyčistiť

Možnosti na paneli Vyčistiť v dialógovom okne Optimalizácia PDF umožňujú z dokumentu odstrániť zbytočné položky. Medzi tieto položky patria elementy, ktoré sú zastarané alebo nie sú potrebné na zamýšľané použitie dokumentu. Odstránenie určitých elementov môže vážne ovplyvniť funkčnosť dokumentu PDF. Štandardne sú vybraté len tie elementy, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť. Ak si nie ste istí následkami odstránenia ďalších volieb, použite predvolené výbery.

Voľby kompresie objektov

Určuje, ako sa v súbore aplikuje kompresia Flate.

Použiť Flate na zakódovanie streamov, ktoré nie sú zakódované

Aplikuje kompresiu Flate na všetky streamy, ktoré nie sú zakódované.

V streamoch, ktoré používajú kódovanie LZW, použiť namiesto neho Flate

Aplikuje kompresiu Flate na všetky streamy obsahu a obrázky, ktoré používajú kódovanie LZW.

Vypustiť neplatné záložky

Odstráni záložky odkazujúce na strany, ktoré boli z dokumentu odstránené.

Vypustiť neplatné odkazy

Odstráni odkazy, ktoré odkazujú na neplatné ciele.

Vypustiť nepoužité pomenované cieľové miesta

Odstráni pomenované cieľové miesta, na ktoré nevedú interné odkazy z rovnakého dokumentu PDF. Pretože táto voľba nekontroluje odkazy z iných súborov PDF alebo z webových stránok, nemusí byť v niektorých pracovných postupoch vhodná.

Optimalizovať obsah strany

Prevedie všetky znaky konca riadka na medzeru, čím sa zlepší kompresia Flate.

Optimalizovať PDF pre rýchle zobrazovanie z webu

Zmení štruktúru dokumentu PDF tak, aby ho bolo možné preberať z webových serverov po jednotlivých stranách (byte-serving).

Povolenie Rýchleho zobrazovania z webu v PDF

Rýchle zobrazovanie z webu zmení štruktúru dokumentu PDF tak, aby sa preberal z webových serverov po jednotlivých stranách (byte-serving). Pri rýchlom zobrazovaní z webu webový server posiela namiesto celého dokumentu PDF iba požadovanú stranu. Táto voľba je dôležitá najmä pri rozsiahlych dokumentoch, preberanie ktorých zo servera môže trvať dlho.

Overte u správcu webu, či používaný softvér webového servera podporuje preberanie po jednotlivých stranách. Ak chcete, aby sa dokumenty PDF na webových stránkach zobrazovali v starších prehliadačoch, môžete tiež vytvoriť odkazy HTML (v protiklade k skriptom ASP alebo metóde POST) na dokumenty PDF a použiť relatívne krátke názvy cesty (256 a menej znakov).

Overenie, či je v existujúcom PDF zapnuté Rýchle zobrazovanie z webu

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat DC a vyberte položky Súbor > Vlastnosti. V dialógovom okne sa pozrite vpravo dole na paneli Popis na nastavenie Rýchle zobrazovanie z webu (Áno alebo Nie).

Kontrola nastavenia predvoľby pre Rýchle zobrazovanie z webu

Týmto postupom sa uistíte, že máte v aplikácii Acrobat DC nastavené zapnutie voľby Rýchle zobrazovanie z webu pri vytváraní dokumentu PDF.

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Dokumenty.

 2. Na pravej strane dialógového okna v časti Uložiť nastavenia skontrolujte, či je vybratá položka Uložiť ako optimalizuje pre rýchle zobrazovanie z webu, a kliknite na tlačidlo OK.

Povolenie Rýchleho zobrazovania z webu pre existujúci dokument PDF

Použite tento postup, keď ste si už overili nastavenie predvoľby Rýchle zobrazovanie z webu a skontrolovali vlastnosti dokumentu PDF, aby ste si boli istí, že Rýchle zobrazovanie z webu ešte nie je v súbore zapnuté.

 1. Otvorte súbor PDF.

 2. Vyberte položky Súbor > Uložiť ako. Vyberte rovnaký názov súboru a umiestnenie.

 3. Keď sa zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete prepísať existujúci súbor, kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Pro môžete Rýchle zobrazovanie z webu rýchlo nastaviť pre celé priečinky so súbormi Adobe PDF pomocou akcie Pripraviť na publikovanie na webe. Pozrite si časť Spustenie akcie.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online