V tomto dokumente je opísané, ako pridať, zmeniť veľkosť, presunúť alebo nahradiť obrázky a objekty v dokumente PDF pomocou aplikácie Acrobat DC. (Ak hľadáte informácie o tom, ako upraviť alebo formátovať text v dokumente PDF alebo ako upraviť naskenovaný dokument PDF, kliknite na príslušný odkaz vyššie.)

Poznámka: Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat DC alebo 2017. Ak používate aplikáciu Acrobat XI, pozrite si časť Pomocník pre aplikáciu Acrobat XI.
 

Videokurz: úprava textu a obrázkov v dokumente PDF pomocou aplikácie Acrobat

Zistite, ako môžete upravovať text a obrázky v dokumentoch PDF pomocou aplikácie Acrobat na stolovom počítači a ako môžete upravovať dokumenty PDF na mobilných zariadeniach pomocou predplatenej aplikácie Acrobat Pro.

Video (05:07) | Autor: Matthew Pizzi (Train Simple)

Umiestnenie obrázka alebo objektu do dokumentu PDF

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a potom vyberte položku Nástroje > Upraviť PDF > Pridať obrázok .

  Nástroj na úpravu textu a obrázka
 2. V dialógovom okne Otvoriť vyhľadajte súbor obrázka, ktorý chcete umiestniť.

 3. Vyberte súbor obrázka a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 4. Kliknite na miesto, kam chcete obrázok umiestniť, alebo kliknutím a potiahnutím pri umiestňovaní nastavte veľkosť obrázka.

  Na strane sa zobrazí kópia obrázkového súboru obrázka s rovnakým rozlíšením, aké má pôvodný súbor.

 5. Na zmenu veľkosti obrázka použite tiahla na rámčeku ohraničenia alebo nástroje na pravom paneli v ponuke Objekty na prevrátenie, otočenie alebo orezanie obrázka.

Premiestnenie alebo zmena veľkosti obrázka alebo objektu

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a vyberte príslušný nástroj podľa objektu, ktorý chcete premiestniť:

  Obrázok: vyberte položku Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť . Keď podržíte ukazovateľ na obrázku, ktorý je možné upraviť, v ľavom hornom rohu sa zobrazí ikona obrázka.

  Interaktívne objekty: Ak chcete upraviť polia formulára, tlačidlá alebo iné interaktívne objekty, vyberte položku Nástroje > Multimediálny obsah > Vybrať objekt .

 2. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
  • Ak chcete premiestniť obrázok alebo objekt, potiahnite ho na požadované miesto. Objekty nemožno potiahnuť na inú stranu (namiesto toho ich môžete skopírovať a vložiť na novú stranu).
 Pohyb smerom hore a dolu alebo doprava a doľava obmedzíte stlačením a podržaním klávesu Shift počas ťahania objektu.
  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka alebo objektu, vyberte ho a potom potiahnite tiahlo. Podržaním klávesu Shift a potiahnutím tiahla zachováte pôvodný pomer strán.

  Poznámka:

  Ak vyberiete viac objektov, môžete ich premiestniť alebo zmeniť ich veľkosť spolu. Ak chcete vybrať viac objektov, stlačte a podržte klávesu Shift a kliknite na každý objekt.

Otočenie, prevrátenie, orezanie alebo nahradenie obrázka

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a potom vyberte položku Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť .

 2. Vyberte obrázok (alebo obrázky) – výber obrázku vykonáte kliknutím.

 3. V ponuke Objekty na pravom paneli kliknite na niektorý z nasledujúcich nástrojov:

  Prevrátiť zvisle slúži na prevrátenie obrázka zvisle podľa vodorovnej osi.

  Prevrátiť vodorovne slúži na prevrátenie obrázka vodorovne podľa zvislej osi.

  Otočiť proti smeru hodinových ručičiek slúži na otočenie vybratého obrázka o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

  Otočiť v smere hodinových ručičiek slúži na otočenie vybratého obrázka o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.

  Orezať obrázok slúži na orezanie vybratého obrázka. Potiahnutím tiahla výberu orežte obrázok.

  Nahradiť obrázok slúži na nahradenie zvoleného obrázka obrázkom, ktorý vyberiete. Vyhľadajte náhradný obrázok pomocou dialógového okna Otvoriť a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Poznámka:

Ak chcete zvolený obrázok otočiť manuálne, umiestnite kurzor na vonkajšiu stranu tiahla výberu. Keď sa kurzor zmení na kurzorotočenia,, potiahnite myšou smerom, ktorým ho chcete otočiť.

Premiestnenie obrázka alebo objektu pred alebo za iné elementy

Možnosti usporiadania umožňujú premiestniť obrázok alebo objekt pred alebo za ďalšie elementy. Položku môžete premiestniť o jednu úroveň dopredu alebo dozadu, alebo na úplný začiatok alebo koniec poradia usporiadania objektov na strane.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a potom vyberte položku Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť .

 2. Vyberte objekt (alebo objekty) – výber objektu vykonáte kliknutím.

 3. V ponuke Objekty na pravom paneli kliknite na položku Usporiadať a vyberte príslušnú možnosť.

  Prípadne môžete kliknúť pravým tlačidlom na objekt (alebo objekty) a ukázať na položku Usporiadať a potom vyberte príslušnú možnosť.

  Poznámka:

  V prípade zložitých strán, kde je ťažké vybrať objekt, môže byť jednoduchšie zmeniť poradie pomocou karty Obsah. (Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Obsah.)

Zarovnanie obrázkov alebo objektov

Možnosti Zarovnať objekty  na pravom paneli umožňujú presne zarovnať viaceré objekty na jednej strane – doľava, vertikálne na stred, doprava, nahor, horizontálne na stred a nadol.

Pri zarovnávaní objektov vzájomne susediacich podľa okrajov jeden z objektov zostane nehybný. Možnosť doľava napríklad zarovná ľavé okraje vybratých objektov podľa ľavého okraja objektu nachádzajúceho sa úplne vľavo. Objekt nachádzajúci sa úplne vľavo zostane nehybný a ostatné objekty sa zarovnajú podľa neho.

Možnosť horizontálne na stred slúži na zarovnanie vybratých objektov horizontálne cezstredobjektov a možnosť vertikálne na stred na zarovnanie vybratých objektov vertikálne cez stred objektov. Objekty sa zarovnajú pozdĺž horizontálnej alebo vertikálnej línie, ktorá predstavuje priemer ich pôvodných polôh. Objekt môže zostať nehybný, ak už bol zarovnaný podľa horizontálnej alebo vertikálnej línie.

V závislosti od vybratej možnosti zarovnania sa objekty presunú priamo nahor, nadol, doľava alebo doprava a môžu prekryť objekt, ktorý sa na danom mieste už nachádza. Ak spozorujete prekrytie, zarovnanie môžete zrušiť.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a potom vyberte položku Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť .

 2. Vyberte objekt (alebo objekty) – stlačte a podržte klávesu Shift a kliknite na každý objekt.

 3. V ponuke Objekty na pravom paneli kliknite na položku Zarovnať objekty a vyberte príslušnú možnosť.

  Prípadne môžete pravým tlačidlom kliknúť na objekt (alebo objekty) a ukázať na možnosť Zarovnať objekty v kontextovej ponuke a následne vybrať požadovanú možnosť zarovnania z vedľajšej ponuky.

Úprava obrázka mimo aplikácie Acrobat

Obrázok alebo grafiku môžete upraviť pomocou inej aplikácie, napríklad Photoshop, Illustrator alebo Microsoft Skicár. Keď ukladáte obrázok alebo grafiku, aplikácia Acrobat automaticky aktualizuje zmeny v dokumente PDF. Aplikácie, ktoré sa zobrazia v menu Upraviť pomocou, závisia od nainštalovaných aplikácií a od typu zvoleného obrázka alebo grafiky. Môžete tiež určiť aplikáciu, ktorú chcete použiť.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a potom vyberte položku Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť .

 2. Vyberte obrázok alebo objekt.

  Poznámka:

  Vyberte viac položiek, ak ich chcete upraviť spoločne v jednom súbore. Ak chcete upraviť všetky obrázky a objekty na strane, kliknite pravým tlačidlom myši na stranu a vyberte voľbu Vybrať všetko.

 3. V ponuke Objekty kliknite na pravom paneli na položku Upraviť používané a potom vyberte editor.

  Ak chcete vybrať editor, ktorý sa v menu nezobrazuje, vyberte položku Otvoriť v programe, vyhľadajte požadovanú aplikáciu a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Poznámka:

  Ak sa zobrazí správa s otázkou, či chcete vykonať prevod na profily ICC, vyberte voľbu Neprevádzať. Ak sa v okne obrázka po otvorení zobrazí len šachovnicová vzorka, nebolo možné načítať obrázkové dáta.

 4. Vykonajte požadované zmeny v externej aplikácii pre úpravy. Pamätajte na nasledujúce obmedzenia:
  • Ak zmeníte rozmery obrázka, obrázok sa v dokumente PDF nemusí správne zarovnať.
  • Informácie o priehľadnosti sa zachovajú len pre masky, ktoré sú určené hodnotou indexu vo farebnom priestore indexovaných farieb.
  • Ak pracujete v aplikácii Photoshop, preveďte obrázok do jednej vrstvy.
  • Masky obrázka nie sú podporované.
  • Ak zmeníte pri úprave obrázka jeho režim, môžete stratiť podstatné informácie, ktoré možno aplikovať len v pôvodnom režime.
 5. V aplikácii na úpravy vyberte Súbor > Uložiť. Objekt sa automaticky aktualizuje a zobrazí v PDF, keď vyvoláte Acrobat do popredia.

  Poznámka:

  Ak je obrázok vo formáte, ktorý podporuje aplikácia Photoshop 6.0 alebo novšia, uloží sa upravený obrázok späť do PDF. Ak je ale obrázok v nepodporovanom formáte, Photoshop spracuje obrázok ako všeobecný obrázok PDF a upravený obrázok sa uloží na disk namiesto uloženia späť do PDF.

Exportovanie obrázkov v dokumente PDF do iného formátu

Každú stranu (celý text, obrázky a vektorové objekty na strane) môžete uložiť do obrázkového formátu pomocou príkazu Súbor > Exportovať do > Obrázok > [Typ obrázka]. Jednotlivé obrázky v dokumente PDF môžete tiež exportovať do samostatných obrázkových súborov.

Ďalšie informácie nájdete v časti Prevedenie alebo exportovanie dokumentov PDF do súborov iných formátov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online