Vloženie a nahradenie písma

Písmo možno vložiť iba vtedy, ak obsahuje nastavenie od dodávateľa písma, ktoré povoľuje jeho vloženie. Vložením písma zabránite jeho nahradeniu pri zobrazení alebo tlači súboru a zabezpečíte zobrazenie textu pomocou pôvodného písma. Vložením písma sa veľkosť súboru zvýši len mierne, pokiaľ dokument nepoužíva písma CID – formát písma bežne používaný pre ázijské jazyky. Písma môžete vložiť alebo nahradiť v aplikácii Acrobat alebo pri exportovaní dokumentu aplikácie InDesign do dokumentu PDF.

Môžete vložiť celé písmo alebo len podmnožinu obsahujúcu znaky použité v súbore. Ak vytvoríte podmnožiny, zabezpečíte tým použitie písiem a metrík písiem počas tlače vytvorením vlastného názvu písma. Týmto spôsobom môže napríklad váš poskytovateľ služieb vždy používať pri zobrazovaní a tlači vašu verziu písma Adobe Garamond® a nie verziu poskytovateľa služieb. Písma Type 1 a TrueType možno vložiť, ak sa nachádzajú v súbore PostScript alebo sú k dispozícii v niektorom z umiestnení písiem, ktoré monitoruje aplikácia Distiller, a ich vloženie nie je obmedzené.

Keď písmo nemožno vložiť z dôvodu nastavenia dodávateľa písma a užívateľ, ktorý otvorí alebo vytlačí dokument PDF, nemá prístup k pôvodnému písmu, písmo sa dočasne nahradí rezom písma Multiple Master: chýbajúce písmo typu serif sa nahradí písmom AdobeSerifMM a chýbajúce písmo typu sans serif sa nahradí písmom AdobeSansMM.

Rez písma Multiple Master sa môže podľa potreby roztiahnuť alebo zúžiť tak, aby sa zachovali zlomy riadkov a strán z pôvodného dokumentu. Pri nahradení písma sa vždy nemôže zachovať tvar pôvodných znakov, najmä ak ide o netradičné znaky, napríklad rezy písma typu skript.

Poznámka:

V prípade ázijského textu používa aplikácia Acrobat DC písma z nainštalovanej súpravy ázijských jazykov alebo podobné písma v systéme užívateľa. Písma pre niektoré jazyky alebo s neznámym kódovaním nemožno nahradiť. V takých prípadoch sa daný text zobrazí v súbore ako typografické bodky.

Znaky písma
Ak sú znaky netradičné (naľavo), náhradné písmo sa nebude zhodovať (napravo).

Poznámka:

Ak máte ťažkosti pri kopírovaní a vkladaní textu zo súboru PDF, najprv skontrolujte, či problémové písmo nie je vložené (Súbor > Vlastnosti > Karta Písmo). V prípade vloženého písma skúste zmeniť miesto, kam je písmo vložené, namiesto jeho vloženia do súboru PostScript. Preveďte dokument PDF v aplikácii Distiller bez vloženia daného písma. Potom otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a vložte písmo pomocou opravy kontroly pred výstupom.

Prístup k písmam a vkladanie písiem pomocou aplikácie Distiller

Pri prevode PostScriptového súboru do PDF potrebuje aplikácia Distiller prístup k písmam použitým v súbore, aby mohla do PDF vložiť príslušné informácie. Distiller najskôr vyhľadá písma Type 1, TrueType a OpenType v PostScriptovom súbore. Ak písmo nie je vložené v PostScriptovom súbore, prehľadá Distiller ďalšie priečinky s písmami. Distiller prehľadáva nasledujúce priečinky písiem v systéme Windows:

 • /Resource/Font v priečinku aplikácie Acrobat

 • /Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

  Aplikácia Distiller prehľadáva nasledujúce priečinky písiem v systéme Mac OS:

 • /Resource/Font v priečinku aplikácie Acrobat

 • /Users/[meno užívateľa]/Library/Fonts

 • /Library/Fonts

 • /System/Library/Fonts

  Inštalácia aplikácie Acrobat obsahuje šírkové verzie mnohých bežných čínskych, japonských a kórejských písiem, preto môže Distiller používať tieto písma v aplikácii Acrobat. Skontrolujte, či sú tieto písma na vašom počítači dostupné. (V systéme Windows vyberte pri inštalácii aplikácie Acrobat voľbu Úplná alebo vyberte voľbu Vlastná a vyberte voľbu Podpora ázijských jazykov v kategórii Zobraziť Adobe PDF. V systéme Mac OS sa tieto písma inštalujú automaticky.)

  Informácie o tom, ako vkladať písma do PostScriptového súboru, nájdete v dokumentácii k aplikácii a k tlačovému ovládaču, ktoré používate na vytváranie PostScriptových súborov.

Poznámka:

Distiller nepodporuje písma Type 32.

Ak chcete zadať ďalšie priečinky s písmami, ktoré má aplikácia Distiller prehľadávať, vyberte v aplikácii Acrobat Distiller voľby Nastavenia > Umiestnenie písiem. V dialógovom okne potom pridajte priečinok písiem kliknutím na voľbu Pridať. Ak chcete vylúčiť písma TrueType, ktoré majú rovnaké názvy ako písma z kolekcie písiem PostScript 3, vyberte voľbu Ignorovať verzie TrueType štandardných písiem PostScript.

Poznámka:

Ak chcete aplikácii Distiller poskytnúť prístup k priečinku písiem, ktorý bol presunutý, použite toto dialógové okno na odstránenie priečinka uvedeného v jeho starom umiestnení a pridať ho v jeho novom umiestnení.

Náhľad PDF bez lokálnych písiem

Môžete vytvoriť tlačiteľný náhľad dokumentu, ktorý nahrádza predvolené písma vo všetkých textoch písmami, ktoré sú dostupné vo vašom lokálnom počítači, ale nie sú vložené v dokumente PDF. Tento náhľad vám môže pomôcť pri rozhodovaní, či sa majú na dosiahnutie požadovaného vzhľadu dokumentu vložiť tieto lokálne písma do dokumentu PDF.

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie, vyberte voľbu Zobrazenie strán a zrušte výber voľby Používať lokálne písma.

  Poznámka:

  Ak písmo nie je možné nahradiť, text sa zobrazí ako typografické bodky a Acrobat zobrazí chybovú správu.

Zisťovanie názvov písiem typu PostScript

Ak na paneli Písma v dialógovom okne Nastavenia Adobe PDF potrebujete zadať názov písma ručne, môžete na zistenie jeho presného názvu použiť dokument PDF.

 1. V ľubovoľnej aplikácii vytvorte jednostránkový dokument s požadovaným písmom.
 2. Vytvorte z dokumentu PDF.
 3. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat DC a vyberte položku Súbor > Vlastnosti > Písma.

 4. Poznamenajte si názov písma presne tak, ako je uvedený v dialógovom okne Informácie o písmach. Dodržujte presne pravopis, použitie veľkých písmen a spojovníkov v názve.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online