Prezeranie poznámok

Zoznam poznámok nájdete na pravej table v okne dokumentu. V zozname poznámok sa zobrazujú všetky poznámky v dokumente PDF a je v ňom panel s nástrojmi s bežnými voľbami, ako je usporiadanie, filtrovanie a iné voľby na prácu s poznámkami.

Zoznam poznámok v aplikácii Acrobat
Zoznam poznámok

Otvorenie zoznamu poznámok

 1. Vyberte voľbu Nástroje > Poznámka.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na prácu s poznámkami a na pravej table sa zobrazí zoznam poznámok.

 2. Pomocou menu volieb v pravom hornom rohu zoznamu poznámok vykonajte ľubovoľný z týchto úkonov:

  • Rozbaľte alebo zbaľte poznámky. V menu volieb Zoznamu poznámok kliknite na položku Rozbaliť všetko alebo Zbaliť všetko. Ak chcete rozbaliť jednu poznámku, kliknite na ňu alebo v nej kliknite na položku (). Ak chcete zbaliť jednu poznámku, kliknite na položku () v danej poznámke.
  • Vytvorte alebo tlačte prehľad poznámok.
  • Importujte a exportujte poznámky.
  • Exportujte do formátu aplikácie Word alebo AutoCAD.
  • Zadajte predvoľby pre poznámky.

Rozbalenie zoznamu poznámok

Tablu Poznámky môžete rozbaliť, aby sa lepšie čítali dlhé poznámky.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť tably, umiestnite kurzor na jej ľavý okraj, podržte ho a posuňte smerom doľava alebo doprava.

Usporiadanie poznámok

Poznámky môžete zoraďovať v zozname Poznámky podľa strany, autora, dátumu, typu, stavu prečítania alebo farby. Pri odpovediach v rámci témy sa usporiada len prvá správa, správy odpovedí sú usporiadané v rovnakej kategórii ako prvá správa v téme.

 1. Vyberte voľbu Nástroje > Poznámka.

 2. V zozname poznámok vyberte voľbu z menu Usporiadať poznámky podľa .

Filtrovanie poznámok

Poznámky môžete skryť alebo zobraziť podľa stavu, recenzenta (autora), typu alebo farby. Filtrovanie ovplyvňuje vzhľad poznámok v okne dokumentu aj v zozname poznámok. Keď tlačíte alebo vytvárate súhrn poznámok, môžete určiť, či sa skryté poznámky vytlačia alebo vložia do súhrnu. Keď skryjete lístok s poznámkou, na ktorý niekto odpovedal, skryjú sa tiež všetky odpovede v tejto téme.

Poznámka:

Pri e-mailovej recenzii sa skryté poznámky nezahrnú medzi poznámky, ktoré posielate iniciátorovi recenzie.

 1. V ponuke Filtrovať poznámky v zozname poznámok vykonajte niektorý z týchto úkonov:

  • Ak chcete odstrániť všetky filtre, kliknite na možnosť Odstrániť všetko. Prípadne použite kombináciu klávesov Ctrl+8 (Windows) alebo Command+8 (Mac OS).

  • Pomocou prepínača môžete zobraziť alebo skryť všetky poznámky. Prípadne použite kombináciu klávesov Ctrl+Shift+8 (Windows) alebo Command+Shift+8 (Mac OS).

  • Ak chcete poznámky filtrovať, vyberte kategórie, ktoré chcete zobraziť. Ak napríklad chcete, aby sa zobrazili iba nevyriešené lístky s poznámkou, vyberte položky > Typy > Lístky s poznámkou, aby sa zobrazili iba lístky s poznámkou, a vyberte položky > Stav > Nevyriešené, aby sa zobrazili iba nevyriešené lístky s poznámkou.

  • Ak chcete otvoriť všetky rozbaľovacie poznámky, kliknite pravým tlačidlom myši na anotáciu a vyberte voľbu Otvoriť všetky rozbaľovacie poznámky. (K dispozícii iba vtedy, ak je zoznam poznámok zatvorený).

  • Ak chcete zatvoriť všetky rozbaľovacie poznámky, kliknite pravým tlačidlom myši na anotáciu a vyberte voľbu Minimalizovať rozbaľovacie poznámky. (K dispozícii iba vtedy, ak je zoznam poznámok zatvorený).

Odpovedanie na poznámky

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Reader sú funkcie pridávania poznámok dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Odpovedanie na poznámky sú obzvlášť praktické pri zdieľanýchrecenziách,pretože účastníci môžu čítať poznámky iných účastníkov. Odpovede môžu použiť tiež iniciátori recenzie, aby mohli recenzentom oznámiť, ako boli ich návrhy spracované. Keď niektorí recenzenti odpovedia na poznámku, skupina odpovedí sa nazýva téma. V zozname poznámok sa zobrazia všetky odpovede. Odpovede sú odsadené pod pôvodnou poznámkou.

Odpovedanie v rozbaľovacej poznámke

 1. Otvorte rozbaľovaciu poznámku.
 2. Kliknite na možnosť Odpovedať v pravom hornom rohu kontextovej poznámky.

 3. Zadajte svoju odpoveď do rámčeka, ktorý sa zobrazí.

Odpovedanie v zozname poznámok

 1. Vyberte poznámku v zozname poznámok.
 2. Zadajte svoju odpoveď do rámčeka, ktorý sa zobrazí.

Odpoveď účastníkovi recenzie

 1. Vyberte poznámku a na upútanie pozornosti recenzenta dokumentu použite značku @.

 2. Zadajte svoju odpoveď do poľa, ktoré sa zobrazí.

Odstránenie odpovede

Svoje poznámky v súbore PDF môžete odstrániť. Nemôžete však odstrániť poznámky iných recenzentov.

 1. V rozbaľovacej poznámke kliknite pravým tlačidlom myši na odpoveď a vyberte voľbu Odstrániť.

Nastavenie stavu

Pre súbory PDF zdieľané pomocou aplikácie Adobe Document Cloud

Stav je praktický na sledovanie, ktoré poznámky ste už čítali alebo ktoré vyžadujú ďalšiu akciu. Nastavením stavu v recenzii môžete dať účastníkom recenzie vedieť, ako poznámku spracujete.

Vyberte poznámku v zozname poznámok a kliknite na ňu pravým tlačidlom myši. Prípadne môžete kliknúť na ponuku možností () pre vybranú poznámku a vykonať nasledujúce činnosti:

 • Ak chcete označiť poznámku ako vyriešenú, vyberte možnosť Vyriešiť.
 • Ak chcete nastaviť poznámku ako neprečítanú,vyberte možnosť Označiť ako neprečítané.

Pre súbory PDF zdieľané pomocou sieťového priečinka

Nastavenie stavu alebo začiarknutia

 V systéme Windows môžete použiť stav alebo začiarknutie, aby ste označili, ktoré poznámky chcete exportovať do dokumentu aplikácie Word. Nastavením stavu v recenzii môžete zobraziť alebo skryť skupinu poznámok a dať účastníkom recenzie vedieť, ako poznámku spracujete. Po nastavení stavu recenzie nemôžete odstrániť zobrazenie stavu recenzie z poznámky v zozname poznámok, a to ani v prípade, ak zmeníte stav recenzie na hodnotu Žiadny. Začiarknutia sú pre vašu osobnú potrebu a nezobrazia sa, keď si PDF prezerajú ostatní, ak nezmeníte stav poznámky.

 1. Vyberte poznámku v zozname poznámok a kliknutím pravým tlačidlom myši zobrazte menu volieb. Potom vyberte voľbu z menu Nastaviť stav.

  V poznámke sa zobrazí stav recenzie spolu s menom osoby, ktorá nastavila stav recenzie. Ak stav recenzie pre poznámku nastaví iný recenzent, v zozname poznámok sa zobrazia mená oboch recenzentov a oba stavy recenzií.

 2. Ak chcete zobraziť históriu zmien poznámky, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu poznámky, označenie alebo lištu s názvom rozbaľovacej poznámky a vyberte voľbu Vlastnosti. Kliknite na kartu História recenzie.

Označenie poznámok začiarknutím

 1. Vyberte poznámku v zozname poznámok. Z ponuky možností vyberte položku Pridať začiarknutie. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na poznámku a vybrať položku Pridať začiarknutie. Ikonazačiarknutiasa zobrazí na poznámke.

Poznámka:

Predvolene je toto začiarkavacie políčko skryté. Ak používate začiarkavacie políčka vo viacerých dokumentoch, aplikácia Acrobat vás vyzve, aby ste povolili začiarkavacie políčka pre všetky dokumenty.

Ak chcete zobraziť začiarkavacie políčka pre všetky poznámky, urobte nasledovné:

 1. Prejdite na položky Úpravy > Predvoľby (v systéme Windows) alebo Acrobat > Predvoľby (v systéme macOS). Zobrazí sa dialógové okno s preferenciami.

 2. V kategórii Pridávanie poznámok vyberte v rámci voľby Pridávanie poznámok možnosť Zobraziť začiarkavacie políčko.

  Zobraziť začiarkavacie políčko
 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Začiarkavacie políčko je teraz k dispozícii pre všetky poznámky. Ak chcete pridať začiarknutie, vyberte začiarkavacie políčko vedľa poznámky.

Vytvorenie prehľadu poznámok je praktický spôsob, ako vytvoriť súhrn všetkých poznámok týkajúcich sa súboru PDF. Keď vytvárate prehľad poznámok, môžete buď vytvoriť dokument PDF s poznámkami, ktorý môžete vytlačiť, alebo môžete prehľad priamo tlačiť. Prehľad nie je ani pripojený ani naviazaný k pôvodnému PDF, z ktorého pochádzajú poznámky.

Voľby usporiadania strán pre prehľad poznámok
Voľby usporiadania strán pre prehľad poznámok

A. Dokument a poznámky so spojovacími čiarami na jednej strane B. Dokument a poznámky so spojovacími čiarami na samostatných stranách C. Len poznámky D. Dokument a poznámky s poradovými číslami 

Aplikácia Acrobat štandardne tlačí dokumenty PDF so všetkými aplikovanými pečiatkami. Ak chcete mať väčšiu kontrolu nad spôsobom tlače poznámok, v zozname poznámok vyberte voľbu > Tlačiť s prehľadom poznámok.

 1. Nastavte filter poznámok, aby sa v prehľade zobrazili iba požadované poznámky. (V zozname poznámok kliknite na tlačidlo Filtrovať poznámky a vyberte kategórie poznámok, ktoré chcete zobraziť.)

  Kategória filtrov
 2. Ak chcete mať väčšiu kontrolu nad spôsobom tlače poznámok, vyberte voľby  > > Tlačiť s prehľadom poznámok. Ak chcete prípadne z poznámok vytvoriť samostatný dokument PDF, vyberte voľbu  > Vytvoriť prehľad poznámok.

 3. V dialógovom okne Vytvoriť prehľad poznámok postupujte nasledovne:

  • Vyberte rozloženie pre dokument a poznámky. Vybraté rozloženie určí voľby, ktoré budú dostupné.

  • Vyberte spôsob usporiadania poznámok.

  • Určite rozsah strán a vyberte, či chcete s poznámkami zahrnúť aj strany.

  • Vyberte, či chcete do prehľadu zaradiť všetky poznámky alebo iba poznámky, ktoré sú práve zobrazené.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť prehľad poznámok.

Vyhľadanie poznámky

Poznámku môžete vyhľadať v zozname poznámok pomocou hľadania určitého slova alebo frázy.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Poznámka a zobrazí sa zoznam poznámok.

 2. Kliknite na položku . Do poľa Prehľadávať poznámky zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete vyhľadať.

V zozname poznámok sa zobrazia poznámky zodpovedajúce kritériám vyhľadávania. Na hlavičke panela sa zobrazí počet poznámok.

Odstránenie poznámok

Poznámky iných recenzentov v zdieľanej recenzii a zamknuté poznámky nie je možné odstrániť.

Poznámka:

Ak chcete odstrániť všetky poznámky v dokumente PDF, vyberte položku Nástroje > Revidovať > Odstrániť skryté informácie. Následne na table Výsledky vyberte voľbu Poznámky a označenia. Táto funkcia nie je k dispozícii v aplikácii Reader.

Odstránenie poznámky

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte poznámku a stlačte kláves Delete.

  • V zozname poznámok kliknite pravým tlačidlom myši na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a vyberte v kontextovom menu položku Odstrániť.

   Poznámka: Pred stlačením klávesu Delete skontrolujte, či je poznámka vybratá.

Odomknutie poznámky

Poznámka:

Dostupné len pre súbory PDF zdieľané pomocou sieťového priečinka

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na poznámku a vyberte voľbu Vlastnosti.

 2. Zrušte výber možnosti Zamknuté.

Kontrola pravopisu všetkých textov v poznámkach

Môžete kontrolovať pravopis v texte, ktorý pridáte do poznámok a do polí formulárov. Pravopis nemôžete kontrolovať v samotnom súbore PDF.

 1. Vyberte poznámku. V ponuke možností vyberte položku Upraviť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na text a vyberte možnosť Kontrola pravopisu.

 3. Kliknite na voľbu Štart. Ak chcete zmeniť slovo, vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Upravte vybraté slovo. Ak chcete svoje zmeny zrušiť, kliknite na tlačidlo Späť úpravy. Kliknutím na tlačidlo Zmeniť potvrďte svoje zmeny.

  • Kliknite dvakrát na navrhovanú opravu.

  • Vyberte navrhovanú opravu a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť. Kliknutím na tlačidlo Zmeniť všetko nahraďte všetky výskyty nerozpoznaného slova navrhovanou opravou.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online