Illustrator indeholder mange værktøjer til at oprette og manipulere med illustrationer. Disse gallerier giver en hurtig visuel oversigt over hvert værktøj.

Illustrator indeholder følgende markeringsværktøjer:

1_Selection Tool
2_Direct Selection Tool
3_Group Selection Tool
4_Magic Wand toolMarkeringsværktøjet (V) markerer hele objekter. Se Markering af objekter med markeringsværktøjet
.Værktøjet Direkte markering (A) markerer punkter eller kurvesegmenter i objekter. Se Markering af kurver, segmenter og ankerpunkter
.Gruppemarkeringsværktøjet markerer objekter og grupper, der findes inde i grupper. Se Markering af objekter og grupper med gruppemarkeringsværktøjet
.Tryllestavsværktøjet (Y) markerer objekter med tilsvarende attributter. Se Markering af objekter med værktøjet Tryllestav
.Lassoværktøjet (Q) markerer punkter eller kurvesegmenter i objekter. Se Markering af objekter med lassoværktøjet
.Værktøjet Tegnebræt opretter separate tegnebrætter til udskrivning eller eksport. Se Oprettelse af et tegnebræt
.

I Illustrator findes følgende tegneværktøjer:Penværktøjet (P) tegner lige og buede streger for at oprette objekter. Se Tegning med penværktøjet
.Værktøjet Tilføj ankerpunkt (+) føjer ankerpunkter til kurver. Se Tilføjelse og sletning af ankerpunkter
.Værktøjet Slet ankerpunkt (-) sletter ankerpunkter fra kurver. Se Tilføjelse og sletning af ankerpunkter
.Værktøjet Konverter ankerpunkt (Skift+C) ændrer udjævnede punkter til hjørnepunkter og omvendt. Se Konvertering mellem bløde punkter og hjørnepunkter
.Værktøjet Stregsegment (\) tegner enkelte lige stregsegmenter. Se Tegning af lige streger med værktøjet Stregsegment
.Værktøjet Bue tegner enkelte konkave eller konvekse kurvesegmenter. Se Tegning af buer
.Værktøjet Spiral tegner spiraler med og mod uret. Se Tegning af spiraler
.Værktøjet Rektangulært gitter (Windows) eller Rektangulært net (Mac OS) tegner rektangulære gitre. Se Tegning af rektangulære gitre
.Værktøjet Polært gitter (Windows) eller Polært net (Mac OS) tegner cirkulære diagramgitre. Se Tegning af cirkulære (polære) gitre
.Rektangelværktøjet (M) tegner kvadrater og rektangler. Se Tegning af rektangler og kvadrater
.Værktøjet Afrundet rektangel tegner kvadrater og rektangler med afrundede hjørner. Se Tegning af rektangler og kvadrater
.Ellipseværktøjet (L) tegner cirkler og ovaler. Se Tegning af ellipser
.Polygonværktøjet tegner regelmæssige, flersidede former. Se Tegning af polygoner
.Værktøjet Stjerne tegner stjerner. Se Tegning af stjerner
.Værktøjet Overstråling opretter effekter, der ligner stråler fra en linse eller solen. Se Tegning af overstrålinger
.Blyantsværktøjet (N) tegner og redigerer frihåndsstreger. Se Tegning med blyantsværktøjet
.Udjævningsværktøjet udglatter bezier-kurver. Se Udjævning af kurver
.Værktøjet Kurveviskelæder sletter kurver og ankerpunkter fra objektet. Se Sletning af illustrationer
.Perspektivgitteret giver mulighed for at oprette og gengive illustrationer i perspektiv. Se Om Perspektivgitter
.Med værktøjet Perspektivvalg kan du anbringe objekter, tekst og symboler i perspektiv, flytte objekter i perspektiv og flytte objekter vinkelret i forhold til deres aktuelle retning. Se Om Perspektivgitter
.

.

Illustrator indeholder følgende tekstværktøjer:Tekstværktøjet (T) opretter individuelle tekster og tekstbeholdere og giver dig mulighed for at indtaste og redigere tekst. Se Indtastning af tekst i et område
.Værktøjet Områdetekst ændrer lukkede kurver til tekstbeholdere og giver dig mulighed for at indtaste og redigere tekst i disse. Se Indtastning af tekst i et område
.Værktøjet Tekst på en kurve ændrer kurver til tekstkurver og giver dig mulighed for at indtaste og redigere tekst i disse. Se Oprettelse af tekst på en kurve
.Værktøjet Lodret tekst opretter lodret tekst og lodrette tekstbeholdere og giver dig mulighed for at indtaste og redigere lodret tekst. Se Indtastning af tekst i et område
.Værktøjet Lodret områdetekst ændrer lukkede kurver til lodrette tekstbeholdere og giver dig mulighed for at indtaste og redigere tekst i disse. Se Indtastning af tekst i et område
.Værktøjet Lodret tekst på en kurve ændrer kurver til lodrette tekstkurver og giver dig mulighed for at indtaste og redigere tekst i disse. Se Oprettelse af tekst på en kurve
.

I Illustrator findes følgende maleværktøjer:Værktøjet Malerpensel (B) tegner frihåndsstreger og kalligrafistreger samt illustrationer, mønstre og strøg med børstehårspensel på kurver. Se Tegning af kurver og anvendelse af penselstrøg samtidigt
.Værktøjet Maske (U) opretter og redigerer masker og maskehylstre. Se Oprettelse af maskeobjekter
.Værktøjet Forløb (G) justerer start- og slutpunkterne og farveforløbenes vinkel i objekter eller anvender et farveforløb på objekter. Se Anvendelse af et farveforløb på et objekt
.Værktøjet Pipette (I) indsamler og anvender farver, tekst og attributter for udseende, herunder effekter, fra objekter. Se Kopiering af attributter for udseende med pipetteværktøjet
.Værktøjet Dynamisk malerspand (K) maler flader og kanter i Dynamisk maling-grupper med de aktuelle maleattributter. Se Maling med værktøjet Dynamisk malerspand
.Værktøjet til markering til Dynamisk maling (Skift-L) markerer flader og kanter i Dynamisk maling-grupper. Se Markering af elementer i Dynamisk maling-grupper
.Måleværktøjet måler afstanden mellem to punkter. Se Måling af afstanden mellem objekter
.Værktøjet Klatpensel (Skift-B) tegner kurver, der automatisk udvider eller fletter kurver malet med kalligrafipensel, som deler en farve og grænser op til hinanden i stablingsrækkefølgen. Se Tegning og fletning af kurver med klatpenselværktøjet
.

Illustrator indeholder følgende værktøjer til omformning af objekter:


Værktøjet Rotation (R) roterer objekter omkring et fast punkt. Se Rotation af objekter.


Værktøjet Spejling (O) vender objekter omkring en fast akse. Se Spejling eller vipning af objekter.


Skaleringsværktøjet (S) ændrer størrelsen på objekter omkring et fast punkt. Se Skalering af objekter.


Værktøjet Forskyd skråtstiller objekter omkring et fast punkt. Se Forskydning af objekter med værktøjet Forskydtool.


Værktøjet Omform justerer valgte ankerpunkter uden at ændre kurvens overordnede detaljer. Se Strækning af dele af en kurve uden at forvrænge dens overordnede form.


Værktøjet Fri transformering (E) skalerer,roterer,eller skråtstiller en markering.


Værktøjet Blanding (W) opretter en række objekter, der er blandet ud fra flere objekters farve og form. Se Oprettelse af blandinger.


Med breddeværktøjet (Skift+W) kan du oprette et strøg med variabel bredde. Se Brug af breddeværktøjet.


Værktøjet Fordrejning (Skift+R) former objekter efter markørens bevægelse (f.eks. som at modellere ler). Se Forvrængning af objekter med et blødgøringsværktøj.


Værktøjet Drejning opretter snoede forvrængninger i et objekt. Se Forvrængning af objekter med et blødgøringsværktøj.


Punkteringsværktøjet punkterer et objekt ved at flytte kontrolpunkter mod markøren. Se Forvrængning af objekter med et blødgøringsværktøj.


Oppustningsværktøjet puster et objekt op ved at flytte kontrolpunkter væk fra markøren. Se Forvrængning af objekter med et blødgøringsværktøj.


Værktøjet Tungekant føjer vilkårlige buede detaljer til et objekts kontur. Se Forvrængning af objekter med et blødgøringsværktøj.


Værktøjet Krystallisering føjer vilkårlige spidsdetaljer til et objekts kontur. Se Forvrængning af objekter med et blødgøringsværktøj.


Værktøjet Rynke føjer rynkeagtige detaljer til et objekts kontur. Se Forvrængning af objekter med et blødgøringsværktøj.


Værktøjet Opret form fletter simple former for at oprette brugerdefinerede, komplekse former. Se Oprettelse af nye former med værktøjet Opret form.

  Ved hjælp af værktøjet Fordrej som marionetdukke kan du tilføje, flytte og rotere punkter, så du problemfrit kan omdanne illustrationen til forskellige positioner og stillinger. Se Værktøjet Fordrej som marionetdukke.      

Galleri med udsnits- og beskæringsværktøjer

Illustrator indeholder følgende værktøjer til oprettelse af udsnit og tilskæring af objekter:Udsnitsværktøjet opdeler illustrationer i separate webbilleder.Oprette udsnitVærktøjet Udsnitsmarkering (Skift-K) markerer webudsnit. Se Markere udsnitViskelæderværktøjet (Skift-E) sletter et område i objektet, som du trækker henover. Se Slette objekter med værktøjet ViskelæderSakseværktøjet (C) klipper kurver ved angivne punkter. Se Opdele en kurveVærktøjet Kniv opdeler objekter og kurver. Se Skære objekter til med knivværktøjet
.

Med symbolismeværktøjerne kan du oprette og ændre sæt af symbolforekomster. Du opretter et symbolsæt med værktøjet Symbolsprayer. Du kan derefter bruge de andre symbolismeværktøjer til ændre tæthed, farve, placering, størrelse, rotation, gennemsigtighed og typografi for forekomsterne i sættet.Værktøjet Symbolsprayer (Skift+S) placerer flere forekomster af symboler som et sæt på tegnebrættet. Se Oprettelse af symbolsæt
.Værktøjet Symbolskifter flytter symbolforekomster og ændrer stablingsrækkefølgen. Se Ændring af symbolforekomsters stablingsrækkefølge i et sæt
.Værktøjet Symbolsammenpresser flytter symbolforekomster tættere sammen eller længere fra hinanden. Se Samling eller spredning af symbolforekomster
.Værktøjet Symboltilpasser ændrer størrelsen på forekomster af symboler. Se Ændring af størrelsen på symbolforekomster
.Værktøjet Symbolrotation roterer forekomster af symboler. Se Rotation af symbolforekomster
.Værktøjet Symbolfarvning farvelægger forekomster af symboler. Se Farvning af symbolforekomster
.Værktøjet Symbolrasterisering anvender ugennemsigtighed på forekomster af symboler. Se Justering af symbolforekomsters gennemsigtighed
.Værktøjet Symbolformatering anvender den valgte formatering på forekomster af symboler. Se Anvendelse af et grafikformat på symbolforekomster
.

Illustrator indeholder ni diagramværktøjer, som hver især bruges til at oprette en forskellig diagramtype. Den valgte diagramtype afhænger af de oplysninger, du vil videreformidle. Se Oprettelse af et diagram.Med værktøjet Søjlediagram (J) oprettes diagrammer, som sammenligner værdier ved hjælp af lodrette søjler.Med værktøjet Stablet søjlediagram oprettes diagrammer, som ligner søjlediagrammer, men søjlerne stables oven på hinanden i stedet for side om side. Denne diagramtype er praktisk til at vise forholdet mellem de enkelte dele og totalen.Med værktøjet Bjælkediagram oprettes diagrammer, der ligner søjlediagrammer, men bjælkerne placeres vandret i stedet for lodret.Med værktøjet Stablet bjælkediagram oprettes diagrammer, der ligner stablede søjlediagrammer, men bjælkerne stables vandret i stedet for lodret.Med værktøjet Kurvediagram oprettes diagrammer, som bruger punkter til at repræsentere et eller flere sæt værdier, hvor en forskellig linje forbinder punkterne i hvert sæt. Denne type diagram bruges ofte til at vise en tendens eller udvikling i løbet af et tidsrum.Med værktøjet Områdediagram oprettes diagrammer, der ligner kurvediagrammer, men der lægges vægt på både totaler og ændringer i værdier.Med værktøjet Punktdiagram oprettes diagrammer, som plotter datapunkter som parrede koordinatsæt langs x- og y-akserne. Punktdiagrammer er gode til at identificere mønstre eller tendenser i data. De kan også angive, om variabler påvirker hinanden.Med værktøjet Lagkage- diagram oprettes cirkel- diagrammer, hvis cirkel- segmenter repræsenterer det procentvise forhold mellem de værdier, der sammenlignes.Med værktøjet Radardiagram oprettes diagrammer, som sammenligner værdisæt på givne tidspunkter eller i bestemte kategorier, og som vises i et cirkelformat. Denne diagramtype kaldes også for et netdiagram.

Illustrator indeholder følgende værktøjer til at flytte rundt på og styre visningen af tegnebrættet:Værktøjet Hånd (H) flytter Illustrator-tegnebrættet inden for illustrationsvinduet.Værktøjet Udskriv side om side justerer sidegitteret for at styre, hvor illustrationer vises på den trykte side.Zoomværktøjet (Z) øger og mindsker forstørrelsen i illustrationsvinduet.