O dalších nastaveních tisku

Pokud normální nastavení tisku nedávají očekávané výsledky, může být potřebné určit volby v dialogovém okně Další nastavení tisku. Pokud například tiskový výstup neodpovídá vzhledu dokumentu na obrazovce, můžete zkusit dokument vytisknout jako obraz (pouze tiskárny PostScript). Nebo pokud PDF používá písma, která nejsou vložená, musíte při tisku dokumentu písma poslat do tiskárny.

Další volby tisku umožňují v aplikaci Acrobat Pro DC přidat na tištěný výstup tiskové značky a zvolit, jak se mají zpracovat barvy.

Nastavení dalších voleb tisku (Acrobat Standard)

Dialogové okno Další nastavení tisku je k dispozici pro PostScriptové tiskárny i nePostScriptové tiskárny.

 1. V tiskovém dialogovém okně klikněte na Další volby.

  Poznámka:

  Chcete-li se dozvědět více o určité volbě, vyberte ji. Její popis se objeví v dolní části dialogového okna.

 2. Nastavte volby a pak klikněte na OK.

  Poznámka:

  Aplikace Acrobat nastaví úroveň PostScriptu automaticky podle vybrané tiskárny.

Nastavení dalších voleb tisku (Acrobat Pro DC)

Nastavení tisku jsou zachována, dokud je nezměníte. Když změníte volbu, hodnota Nastavení se automaticky aktualizuje z Výchozí pro Acrobat na Vlastní a nová nastavení jsou zachována. Vlastní nastavení můžete také ukládat pod jednoznačným názvem.

 1. V tiskovém dialogovém okně klikněte na Další volby.

 2. Pokud existuje vlastní soubor nastavení tiskárny s požadovaným nastavením, zvolte ho z nabídky Nastavení. Jinak zvolte možnost Výchozí pro Acrobat.

  Poznámka:

  Chcete-li se dozvědět více o určité volbě, vyberte ji. V dolní části dialogového okna se objeví její popis.

 3. Pokud normální tisk nedává požadované výsledky, vyberte možnost Tisknout jako obraz a zvolte rozlišení z rozbalovacího seznamu.

 4. Vyberte libovolný z panelů na levé straně dialogového okna Další nastavení tisku a nastavte volby buď pro složený výstup nebo výstup výtažků.

  Poznámka:

  Některé volby v dialogovém okně Tisk mají vliv na nastavení v dialogovém okně Další nastavení tisku. Například volba Tisknout barvy jako černou (Windows) ovlivňuje nastavení barev v dialogovém okně Další nastavení tisku.

  Poznámka:

  Aplikace Acrobat nastaví úroveň PostScriptu automaticky podle vybrané tiskárny.

 5. Chcete-li nastavení uložit pod jednoznačným názvem, klikněte na možnost Uložit jako, zadejte název souboru a klikněte na OK.

 6. Kliknutím na OK schválíte nastavení a vrátíte se do dialogového okna Tisk.

PostScriptové volby

Pomocí panelu PostScriptové volby v dialogovém okně Další nastavení tisku můžete nastavit volby pro konkrétní PostScriptovou tiskárnu. Mezi tyto volby patří způsob zpracování písem, která nejsou rezidentní v tiskárně, a nastavení, zda mají být stahována asijská písma. Pokud soubor PDF obsahuje nastavení závislá na zařízení, například polotóny nebo přenosové funkce, lze tato nastavení poslat v PostScriptovém výstupu a tím změnit výchozí nastavení tiskárny. Abyste mohli tyto volby použít, musíte být připojeni k PostScriptové tiskárně nebo mít nainstalovaný PostScriptový ovladač tiskárny s vybraným souborem PPD.

Zásady pro písma a další zdroje

Určuje, jak se budou písma a další zdroje v dokumentu posílat do tiskárny, když tato písma a zdroje nejsou obsažena v tiskárně.

Poslat na začátku

Pošle všechna písma a zdroje na začátku tiskové úlohy. Písma a zdroje zůstanou v tiskárně, dokud se nedokončí tisk úlohy. Tato volba je nejrychlejší, ale používá nejvíce paměti tiskárny.

Poslat pro každý rozsah

Pošle písma a zdroje před tiskem první stránky, která je používá, a pak je vypustí, když už nejsou potřebné. Tato volba používá méně paměti tiskárny. Pokud ale procesor PostScriptu v další fázi pracovního procesu změní pořadí stránek, může dojít k nesprávnému zavádění písem a výsledkem mohou být chybějící písma. Pro některé tiskárny tato volba nefunguje.

Poslat pro každou stránku

Pošle všechna písma a zdroje pro danou stránku před jejím tiskem a pak vypustí písma, když se tisk stránky dokončí. Tato volba používá nejméně paměti tiskárny.

Metoda tisku (Acrobat Pro DC)

Určuje úroveň PostScriptu, který se bude pro stránky generovat. Zvolte úroveň PostScriptu vhodnou pro vaši tiskárnu.

Jazyk (Acrobat Pro DC)

Určuje úroveň PostScriptu, který se bude pro stránky generovat. Zvolte úroveň PostScriptu vhodnou pro vaši tiskárnu.

Zavést asijská písma

Vytiskne dokumenty s asijskými písmy, která nejsou instalovaná v tiskárně nebo vložená v PDF. Asijská písma musí být k dispozici v systému.

Posílat odstranění podkladové barvy/generování černé (Acrobat Pro DC)

Generování černé určuje, kolik černé tiskové barvy se použije při reprodukci určité barvy. Odstranění podkladové barvy (UCR) sníží podíly azurové, purpurové a žluté, aby se vykompenzovalo přidání černé funkcí generování černé. Odstranění podkladové barvy používá méně tiskové barvy, a proto se používá pro novinový tisk a nelakovaný papír.

Posílat polotóny (Acrobat Pro DC)

Umožňuje posílat vložené polotóny místo použití polotónů ve výstupním zařízení. Informace o polotónech řídí, kolik tiskové barvy se nanese na určité místo na papíře. Změnou velikosti a hustoty bodů se vytváří iluze různých odstínů šedé nebo spojitých barev. Pro obraz CMYK se používají čtyři polotónové rastry: jeden pro každou tiskovou barvu použitou v tiskovém procesu.

Posílat přenosové funkce (Acrobat Pro DC)

Posílá vložené přenosové funkce. Přenosové funkce se tradičně používají pro kompenzaci nárůstu nebo zmenšení tiskového bodu při přenosu obrazu na film. K nárůstu tiskového bodu dochází, když jednotlivé body tiskové barvy, které tvoří vytištěný obraz, jsou větší než body polotónového rastru (například vlivem rozšíření na papíru). Ke zmenšení tiskového bodu dochází, když se body vytisknou menší. Pomocí této volby se na soubor, který je výstupní, aplikují přenosové funkce.

Posílat plochost (Acrobat Pro DC)

umožňuje použití hodnoty plochosti souboru PDF, pokud tento soubor PDF již má hodnotu plochosti nastavenou. Pokud soubor PDF nemá žádné nastavení plochosti, pro postscriptový tisk jej řídí Acrobat. Hodnota plochosti určuje mez, do které může Acrobat aproximovat určitou křivku.

Posílat PS objekty tvarů (Acrobat Pro DC)

Posílá PostScriptové objekty pro XObjekty formy v PDF. Výběrem této volby se zmenší celková velikost tiskové úlohy, ale může se zvětšit velikost použité paměti v tiskárně. XObjekt formy je kontejner grafických objektů (včetně objektů cest, textových objektů a převzorkovaných obrazů) v PDF. XObjekty formy vytvářejí jednotný popis složitých objektů, které se mohou vyskytnout mnohokrát v jednom dokumentu, jako jsou například obrazy pozadí nebo loga společností.

Korekce zabarvení pozadí

Předchází problémům při tisku, jako jsou červené rámečky přes grafiku nebo tisk zrcadlících se stránek nebo stránek vzhůru nohama. Tyto problémy se mohou vyskytnout tehdy, když aplikace Acrobat nebo Reader nemůže použít výchozí slovníky vykreslení barev (CRD) na některých postscriptových tiskárnách.

Vždy používat hostitelské skládání (Acrobat Pro DC)

Určuje, zda má Acrobat pro tisk vždy používat hostitelské skládání bez kontroly tiskového ovladače. Acrobat standardně používá skládání tiskárny. Skládání tiskárny posílá tiskové úlohy do tiskárny jednotlivě a povolí, aby tato tiskárna určila způsob kompletování stránek. Pokud například rozešlete dvě kopie dvoustránkové úlohy, tiskárna obdrží dvě úlohy o dvou stránkách. Hostitelské skládání určí způsob kompletování stránek v Acrobatu a potom odešle úlohu do tiskárny. Pokud například rozešlete dvě kopie dvoustránkové úlohy, tiskárna obdrží jedinou znovu uspořádanou úlohu o čtyřech stránkách.

Tisknout jako obraz

Vytiskne stránky jako bitmapové obrazy. Tuto volbu vyberte, pokud normální tisk nedává požadované výsledky, a zadejte rozlišení. Tato volba je dostupná pouze pro postscriptové tiskárny.

Zavedení asijských písem do tiskárny

Vyberte volbu Zavést asijská písma v dialogovém okně Další nastavení tisku, chcete-li tisknout PDF s asijskými písmy, která nejsou instalovaná v tiskárně ani vložená v dokumentu. Písma vložená v dokumentu se zavádějí bez ohledu na stav této volby. Tuto volbu můžete použít pro tiskárnu s jazykem PostScript Level 2 nebo vyšším. Chcete-li, aby asijská písma byla k dispozici pro zavedení do tiskárny, musíte tato písma nainstalovat na svůj počítač pomocí volby Uživatelská nebo Kompletní instalace při instalování Acrobatu.

Pokud není vybraná volba Zavést asijská písma, PDF se vytiskne správně pouze v případě, že použitá písma jsou instalovaná v tiskárně. Pokud jsou v tiskárně podobná písma, tiskárna je použije jako náhradní písma. Pokud v tiskárně nejsou vhodná písma, použije se pro text písmo Courier.

Pokud volba Zavést asijská písma nedává požadované výsledky, vytiskněte PDF jako bitmapový obraz. Tisk dokumentu jako obrazu může trvat déle než při použití náhradního písma tiskárny.

Poznámka:

Některá písma nelze zavést do tiskárny buď proto, že písmo je bitmapové, nebo že vložení písma je v tomto dokumentu omezeno. V těchto případech se pro tisk použije náhradní písmo a vytištěný výstup nemusí odpovídat zobrazení na obrazovce.

Volby výstupu (Acrobat Pro DC)

K nastavení voleb výstupu použijte panel Výstup v dialogovém okně Další nastavení tisku.

Barva

Obsahuje volby pro tisk složených barev a barevných výtažků. V panelu Výstup se objeví další volby podle toho, co vyberete v této nabídce. Další informace o barevných náhledech a výtažcích najdete v části Tisk barev.

Převrácení

Určuje orientaci stránky na médiu. Převrátit vodorovně u nesprávně natočených dokumentů, převrátit svisle pro změnu svislé orientace. Tato volba je aktivní pouze u separací a neaktivní u složení.

Negativ

Vyberte tuto volbu, chcete-li tisknout dokument negativně. Například černá se na výsledném výstupu objeví jako bílá. Tato volba je aktivní pouze u separací a neaktivní u složení.

Rastr

Určuje kombinace řádků na palec (lpi) a bodů na palec (dpi).

Přesahy

Určuje, jestli budou přesahy vypnuté. Kliknutím na možnost Přednastavení přesahů můžete spravovat přednastavení přesahů.

Přednastavení sloučení průhledností

Sloučí průhledné objekty podle zvoleného přednastavení.

Simulovat přetisk

Simuluje efekty přetisku přímých tiskových barev ve složeném výstupu a pro tisk převádí přímé barvy na výtažkové; samotný dokument zůstane beze změny. Tato volba je užitečná pro tisková zařízení, která nepodporují přetisk, a je k dispozici pouze v případě, že jste z nabídky Barvy vybrali Složené. Pokud chcete použít soubor pro vytváření výtažků v RIPu (Raster Image Processor) nebo pro konečný výstup, nevybírejte tuto volbu.

Poznámka:

Když tisknete na tiskárnu, která podporuje přetisk, musíte tuto volbu nechat nevybranou, aby se mohly použít vlastní schopnosti přetisku tiskárny.

Použít maximální dostupné rozlišení obrazu JPEG2000

Určí, jak se při generování PostScriptu použijí informace o postupném rozlišení, pokud existují. Když je tato volba vybraná, použijí se data s nejvyšším rozlišením, obsažená v obraze. Když není vybraná, bude rozlišení dat souhlasit s nastavením rozlišení v panelu Sloučení průhledností.

Správce tiskových barev

Modifikuje způsob, jakým se zpracují tiskové barvy v otevřeném PDF. Viz Správce tiskových barev – přehled.

Určení hustoty polotónového rastru (Acrobat Pro DC)

V komerčním tisku se plynulé tóny simulují body (zvanými polotónové body) tištěnými v řadách (zvaných řádky nebo řádkový rastr). Řádky rastru se tisknou s různými úhly, aby bylo řádkování méně nápadné. V nabídce Rastr v sekci Výstup v tiskovém dialogovém okně se zobrazí doporučené sady řádkových rastrů v řádcích na palec (lpi) a rozlišení v bodech na palec (dpi) na základě právě vybraného souboru PPD. Když vybíráte tiskové barvy v seznamu tiskových barev, hodnoty v polích Hustota a Úhel se mění a ukazují hustotu a úhel polotónového rastru pro vybranou tiskovou barvu.

Vysoká hustota řádkového rastru (například 150 lpi) umístí body blízko sebe a vytvoří při tisku kvalitní reprodukci obrazu; nízká hustota rastru (60 lpi až 85 lpi) rozmístí body dále od sebe a vytvoří hrubší obraz. Řádkový rastr určuje také velikost bodů. Řádkový rastr s vysokou hustotou používá malé body; řádkový rastr s nízkou hustotou používá velké body. Nejdůležitějším faktorem při volbě hustoty řádkového rastru je typ tiskárny nebo tiskařského stroje, který se použije pro tiskovou úlohu. Informujte se u svého poskytovatele služeb, jak jemný řádkový rastr je k dispozici na jejich zařízení, a podle toho upravte své volby.

Řádkové rastry v Acrobatu
Řádkové rastry

A. 65 lpi: Hrubý rastr pro tisk letáků a propagačních materiálů B. 85 lpi: průměrný rastr pro tisk novin C. 133 lpi: kvalitní rastr pro tisk barevných časopisů D. 177 lpi: velmi jemný rastr pro tisk výročních zpráv a obrazů v knihách o umění 

Soubory PPD pro osvitové jednotky s vysokým rozlišením nabízejí široký rozsah možných hustot rastrů, odpovídajících různým rozlišením osvitové jednotky. Soubory PPD pro tiskárny s nízkým rozlišením mají většinou jen málo voleb pro řádkové rastry, obvykle hrubší rastry mezi 53 lpi a 85 lpi. Hrubší rastry ale dávají na tiskárnách s nízkým rozlišením optimální výsledky. Například použití jemnějšího rastru 100 lpi ve skutečnosti sníží kvalitu obrazu, když pro konečný výstup použijete tiskárnu s nízkým rozlišením.

Pomocí následujících kroků můžete určit hustotu polotónového rastru:

 1. V panelu Výstup v dialogovém okně Další nastavení tisku proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat některou z přednastavených kombinací hustoty rastru a rozlišení tiskárny, vyberte požadovanou volbu z nabídky Rastr.

  • Chcete-li určit vlastní hustotu polotónového rastru, vyberte v seznamu tiskových barev výtažek, který chcete upravit, a pak zadejte hodnotu lpi v poli Hustota a hodnotu úhlu rastru v poli Úhel.

  Poznámka:

  Před vytvořením vlastních polotónových rastrů se dohodněte s poskytovatelem tiskových služeb na preferovaných hustotách a úhlech. Také dejte pozor na to, že některá výstupní zařízení používají vlastní výchozí hustoty a úhly.

Určení emulze a expozice obrazu (Acrobat Pro DC)

Podle typu použitého tiskařského stroje a způsobu přenosu informací z filmu na tiskové desky musíte předat poskytovateli služeb buď negativní nebo pozitivní filmy se stranou s emulzí buď nahoře nebo dole. Emulze je označení pro fotocitlivou vrstvu na filmu nebo na papíře. Poskytovatelé tiskových služeb ve Spojených státech obvykle vyžadují negativní filmy, v Evropě a v Japonsku pozitivní filmy. Dohodněte se s poskytovatelem služeb, jakému umístění emulze dává přednost.

Abyste určili, zda vidíte stranu emulze nebo druhou stranu (označovanou také jako podložka), podívejte se na výsledný film pod dobrým světlem. Jedna strana je lesklejší než druhá. Matná strana je strana s emulzí; lesklá strana je podložka.

Volby emulze v Acrobatu
Volby emulze

A. Pozitivní obraz B. Negativ C. Negativ s emulzí dole 

Poznámka:

Nastavení emulze a expozice obrazu v tiskovém dialogovém okně mají přednost před jakýmkoliv konfliktním nastavením v ovladači tiskárny. Vždy určete nastavení tisku pomocí tiskového dialogového okna.

Pomocí následujících kroků můžete určit emulzi a expozici obrazu:

 1. Na levé straně dialogového okna Další nastavení tisku vyberte položku Výstup.

 2. Ve volbě Barvy zvolte možnost Výtažky.

 3. V poli Převrátit vyberte jednu z následujících voleb:

  Žádný

  Neprovede žádné změny v orientaci zobrazitelné plochy. Text v obraze je čitelný, když je fotocitlivá vrstva směrem k vám. To je výchozí volba.

  Vodorovně

  Zrcadlí zobrazenou plochu kolem svislé osy tak, aby text nebyl správně čitelný.

  Svisle

  Zrcadlí zobrazenou plochu kolem vodorovné osy tak, že bude vzhůru nohama.

  Vodorovně a svisle

  Zrcadlí zobrazitelnou plochu kolem vodorovné a svislé osy tak, že text nebude čitelný. Text je čitelný, když je fotocitlivá vrstva na vzdálenější straně od vás. Obrazy tištěné na film se často tisknou s volbou převrácení Vodorovně a svisle.

 4. Vyberte volbu Negativ pro negativní film, nevybírejte ji pro pozitivní film.

  Poznámka:

  Volba Negativ je také dostupná, pokud jste z nabídky Barvy zvolili možnost In-RIP separace.

Zahrnutí značek a spadávek (Acrobat Pro DC)

Na stránku můžete umístit tiskové značky, abyste označili hranice rámečků dokumentu, které Adobe PDF podporuje, jako jsou řezací rámečky a rámečky spadávky. Tyto značky se ve skutečnosti nepřidají jako obsah stránky; jsou ale zahrnuty v PostScriptovém výstupu.

V následujících situacích jsou volby v panelu Značky a spadávky nedostupné:

 • PDF obsahuje tiskové značky přidané pomocí jiné funkce Acrobatu, nástrojem Přidat tiskové značky.

 • Rámečky oříznutí, spadávky a řezání mají všechny stejnou velikost. Rámeček oříznutí je definován v dialogovém okně Ořezový rámeček (zvolte možnost Nástroje > Tisková produkce > Nastavit rámečky stránky). Pokud kresba obsahuje spadávku, zajistěte, aby byl ořezový rámeček dost velký, aby se do něho vešel rámeček spadávky i ostatní tiskové značky.

Tiskové značky v Acrobatu
Tiskové značky

A. Řezací značky B. Soutiskové značky C. Informace o stránce D. Barevné pruhy E. Značky spadávky 
 1. Vyberte panel Značky a spadávky na levé straně dialogového okna Další nastavení tisku.

 2. Zvolte požadované tiskové značky. Značky se objeví v náhledu na levé straně dialogového okna Další nastavení tisku.

Volby Značky a spadávky

Všechny značky

Vytvoří všechny tiskové značky najednou.

Styl

Určuje vzhled značek. Můžete zvolit výchozí značky InDesignu nebo značky z jiných uvedených aplikací.

Tloušťka čáry

Určuje tloušťku čar pro řezací značky, značky spadávky a soutiskové značky.

Řezací značky

Umístí do každého rohu oříznuté oblasti značku, označující hranice řezacího rámečku PDF.

Značky spadávky

Umístí do každého rohu rámečku spadávky značku, označující hranice rámečku spadávky PDF. Rámeček spadávky určuje velikost přidané oblasti obrazu vně zadané velikosti stránky.

Soutiskové značky

Umístí mimo oblast oříznutí značky, sloužící k zarovnání různých výtažků v barevném dokumentu.

Pruhy barev

Přidá malý čtvereček barvy pro každý stupeň šedi a výtažkovou barvu. Přímé barvy převedené na výtažkové barvy jsou reprezentované pomocí výtažkových barev. Poskytovatelé služeb používají tyto značky k nastavení hustoty (denzity) tiskové barvy v tiskařském stroji.

Informace o stránce

Umístí informace o stránce mimo oříznutou plochu stránky. Informace o stránce zahrnují název souboru, číslo stránky, současné datum a čas a název barevného výtažku.

Volby správy barev (Acrobat Pro DC)

K nastavení voleb pro tisk barev použijte panel Správa barev dialogového okna Další nastavení tisku. Další informace o tisku barev naleznete v části Tisk barev.

Zpracování barev

Určuje, zda se použije správa barev a zda se aplikuje v aplikaci nebo v tiskovém zařízení.

Správa barev Acrobatu

Umožňuje vybrat profil ICC, který popisuje cílové výstupní zařízení.

Správa barev tiskárny

Posílá barevná data dokumentu spolu s profilem dokumentu přímo do tiskárny a nechá tiskárnu převést dokument do barevného prostoru tiskárny. Přesné výsledky převodu barev se mohou na různých tiskárnách lišit.

Stejný jako zdroj (bez správy barev)

Vypustí všechny informace o správě barev a pošle do tiskárny barvy zařízení.

Barevný profil

Určuje profil, který se použije pro zpracování barev při tisku.

Výstupní barva

Zobrazuje výstupní barvu založenou na nastaveních v panelu Výstup dialogového okna Další nastavení tisku.

Zacházet se stupni šedé jako s šedými pouze se složkou K

Vyberte tuto volbu, chcete-li zajistit, že se libovolné grafické objekty ve stupních šedi i grafické objekty RGB, jejichž hodnoty R, G, B jsou shodné, vytisknou pouze použitím černé (K) barvy, pokud povolíte správu barev a určíte tisk profilu CMYK na PostScriptové tiskárně.

Zachovat černou

Určuje, že barvy CMYK založené na čisté černé (K) budou při konverzích CMYK na CMYK zachovány jako barvy založené na černé (K) barvě. Tyto konverze mohou nastat, pokud povolíte správu barev a určíte tisk profilu CMYK na tiskárně PostScript.

Zachovat základní barvy CMYK

Určuje, že barvy CMYK založené na čistých primárních barvách (pouze C, pouze M, pouze Y nebo pouze K) zůstanou zachovány i po konverzích CMYK na CMYK. Tyto konverze mohou nastat, pokud povolíte správu barev a určíte tisk profilu CMYK na tiskárně PostScript.

Použít nastavení náhledu výstupu

Simuluje tiskový prostor definovaný zařízením, které je určené v nabídce Profil simulace v dialogovém okně Náhled výstupu. (Vyberte možnost Nástroje > Tisková produkce > Náhled výstupu.) Tato volba umožňuje simulovat vzhled výstupu z jednoho zařízení na jiném zařízení.