Tento dokument vysvětluje, jak vyplnit a podepsat formuláře PDF. (Další informace nebo odpovědi na dotazy týkající se formulářů PDF získáte kliknutím na příslušný odkaz výše.)

 

Formuláře PDF

Snadno a rychle vyplňujte, podepisujte a odesílejte formuláře ze svého stolního počítače, prohlížeče nebo tabletu.

Interaktivní nebo vyplnitelný formulář obsahuje pole, která můžete vybrat nebo vyplnit. V takových formulářích zobrazí nástroj Vyplnit a podepsat pouze možnost Podepsat. Další informace o vyplnění interaktivního formuláře naleznete na stránce Vyplňování interaktivních formulářů.

Sloučený formulář neobsahuje interaktivní pole. Může se jednat o papírový formulář nebo dokument PDF, který nebyl optimalizován pro vyplnění formuláře. Nástroj Vyplnit a podepsat automaticky rozpoznává pole formulářů, jako jsou textová pole, hřebenová pole, zaškrtávací políčka a přepínače. V případě potřeby můžete také pomocí nástroje Vyplnit a podepsat ručně přidat text a jiné symboly kamkoli do formuláře.

Podepisujte formuláře napsáním nebo nakreslením svého podpisu nebo pomocí obrazu. Posílejte vyplněné formuláře ostatním a bezpečně je ukládejte do služby Adobe Document Cloud.

Poznámka:

Tento dokument obsahuje informace o elektronickém vyplňování a podepisování formulářů na stolním počítači pomocí aplikace Acrobat nebo Acrobat Reader. Pomocí souvisejících odkazů ve spodní části stránky se můžete dozvědět, jak provést stejný postup v prohlížeči nebo v aplikaci na tabletu.

Vyplnění formuláře PDF

 1. Otevřete formulář PDF v aplikaci Acrobat nebo Reader.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu Podepsat . Anebo můžete vybrat nabídku Nástroje > Vyplnit a podepsat či možnost Vyplnit a podepsat v pravém podokně.

  Nástroj Globální podpis
 3.  Zobrazí se nástroj Vyplnit a podepsat. Klikněte na tlačítko Vyplnit a podepsat.

  Domovská stránka služby Fill & Sign
 4. Můžete zvolit požadovanou barvu pro vyplnění formuláře PDF. V nabídce Vyplnit a podepsat klikněte na tlačítko barvy a zvolte požadovanou barvu.

  Výběr barvy pro vyplnění formuláře

  Ve výchozím nastavení je barva podpisu černá. Chcete-li zachovat výchozí barvu podpisu, ujistěte se, že možnost Zachovat původní barvu pro podpisy není zaškrtnutá.

 5. Pole formuláře se rozpoznají automaticky. Když podržíte ukazatel myši nad polem, zobrazí se modrý rámeček. Klikněte kamkoli do modrého rámečku a kurzor se automaticky přesune na správné místo. Napište text, který chcete do pole doplnit.

  Když podržíte ukazatel myši nad polem, zobrazí se rozpoznané pole formuláře
  Podržením ukazatele myši se zobrazí rozpoznané textové pole
  Automaticky rozpoznané zaškrtávací políčko
  Automaticky rozpoznané zaškrtávací políčko

  Pokud se při podržení ukazatele modré políčko nezobrazí, vyplnění nebo přidání textu můžete provést ručně. Klikněte na možnost Přidat text  na panelu nástrojů. Klikněte na místo v dokumentu, kam chcete přidat text, a pak začněte psát.

  Vyplnění nebo přidání textu

  Pomocí panelu nástrojů pole proveďte odpovídající změny:

  • Chcete-li změnit velikost pole, použijte tlačítko panelu nástrojů pro zvětšení nebo zmenšení písma - první dvě tlačítka zleva.
  • Chcete-li pole přesunout, posunujte ukazatel blíž k okraji pole, až se zobrazí rukojeť pro přetažení, a poté pole podržte a přesuňte podle potřeby.
  • Chcete-li odstranit pole nebo napsaný text, klikněte na tlačítko koše.
  • Chcete-li převést normální textové pole na hřebenové pole nebo opačně, klikněte na tlačítko hřebene - druhé tlačítko zprava.
  • Chcete-li použít anotaci nebo symbol, klikněte na nabídku možností a vyberte anotaci.

  Pomocí hřebenových polí můžete vyplnit nebo přidat text do souvislých polí v řádku. Hřebenové pole rozdělí uživatelem zadaný text rovnoměrně po celé šířce textového pole, viz následující obrázek.

  Hřebenové pole a normální textové pole

  Pokud znaky zadané při psaní nezapadnou do jednotlivých polí, můžete upravit rozestupy pomocí rukojeti pro uchopení v místě, kam na obrázku výše ukazuje šipka Zde změnit velikost.

 6. Přidání anotací a symbolů: Nástroje anotací se zobrazují na panelu nástrojů – Přeškrtnutí, Zaškrtnutí, Kruh, Čára a Tečka. Pomocí těchto nástrojů anotací můžete vyplnit zaškrtávací políčka, pomocí kruhu můžete zakroužkovat text a pomocí čáry můžete text přeškrtnout.

  Nástroje pro anotace

  Kliknutím na anotaci na panelu nástrojů ji vyberte a poté klikněte do formuláře tam, kde chcete anotaci umístit. (Každým kliknutím umístíte vybranou anotaci do příslušného místa ve formuláři.)

  Poznámka:

  Upravte velikost první umístěné anotace tak, aby odpovídala zaškrtávacímu políčku nebo přepínači v dokumentu a další přidávané anotace již budou mít stejnou velikost a budou tedy odpovídat zbývajícím polím či kruhům.

Podepsání formuláře nebo jeho označení iniciálami

Formulář PDF můžete podepsat napsáním, nakreslením nebo vložením obrazu svého vlastnoručního podpisu nebo iniciál.

 1. Otevřete dokument nebo formulář PDF, který chcete podepsat.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu Podepsat . Anebo můžete vybrat nabídku Nástroje > Vyplnit a podepsat či možnost Vyplnit a podepsat v pravém podokně.

  Nástroj Globální podpis
 3.  Zobrazí se nástroj Vyplnit a podepsat. Klikněte na tlačítko Vyplnit a podepsat.

  Domovská stránka služby nástroje Vyplnit a podepsat
 4. Pole formuláře se rozpoznají automaticky. Když podržíte ukazatel myši nad polem, zobrazí se modrý rámeček. Klikněte kamkoli do modrého rámečku a kurzor se automaticky přesune na správné místo. Napište text, který chcete do pole doplnit.

  Když podržíte ukazatel myši nad polem, zobrazí se rozpoznané pole formuláře
  Podržením ukazatele myši se zobrazí rozpoznané textové pole

  Můžete zvolit požadovanou barvu pro vyplnění formuláře PDF. V nabídce Vyplnit a podepsat klikněte na tlačítko barvy a zvolte požadovanou barvu.

  Výběr barvy pro vyplnění formuláře

  Ve výchozím nastavení je barva podpisu černá. Chcete-li zachovat výchozí barvu podpisu, ujistěte se, že možnost Zachovat původní barvu pro podpisy není zaškrtnutá.

  Poznámka:

  Další informace o vyplnění formuláře naleznete na stránce Vyplnění formuláře PDF.

 5. V panelu nástrojů klikněte na ikonu Podepsat a poté zvolte, jestli chcete přidat svůj podpis nebo pouze iniciály.

  Přidání podpisu nebo iniciál

  Pokud jste již někdy přidali podpisy nebo iniciály, zobrazí se jako volby pro výběr.

 6. Pokud jste již někdy přidali svůj podpis nebo iniciály, stačí je vybrat z voleb nabídky Podepsat a poté kliknout na místo v PDF, kam chcete svůj podpis přidat. Přejděte na další krok.

  Pokud podepisujete poprvé, zobrazí se panel Podpis nebo Iniciály. Na následujícím obrázku vidíte ukázku panelu Podpis.

  Napsání, nakreslení nebo importování podpisu na obrázku
  Můžete si vybrat, jestli chcete podpis napsat, nakreslit nebo importovat obraz podpisu. Přidané podpisy a iniciály se uloží pro příští použití.
  • Psaní: Napište do pole své jméno. Můžete si vybrat z několika málo stylů podpisů. Kliknutím na možnost Změnit styl si můžete zobrazit jiný styl.
  • Kreslení: Nakreslete do pole svůj podpis.
  • Obrázek: Vyhledejte a vyberte obrázek svého podpisu.
  • Uložit podpis: Pokud je toto políčko zaškrtnuté a jste přihlášeni do aplikace Acrobat Reader nebo Acrobat, přidaný podpis se bezpečně uloží do služby Adobe Document Cloud pro opakované používání.

  Klikněte na možnost Použít a poté klikněte na místo v PDF, kam chcete umístit podpis nebo iniciály.

 7. Chcete-li přesunout umístěný podpis nebo iniciály, kliknutím pole zvýrazněte a poté použijte klávesy se šipkami. Pomocí voleb na panelu nástrojů pole můžete změnit velikost pole nebo jej odstranit.

Poznámka:

Chcete-li použít obraz svého podpisu:

 • Napište svoje jméno černým inkoustem na čistý list bílého papíru. Podepište se doprostřed papíru tak, aby nedošlo k vyfotografování nebo naskenování okrajů.
 • Nafotografujte nebo naskenujte svůj podpis. Pokud podpis fotografujete, tak zajistěte, aby byla stránka osvětlená, a aby na podpis nepadaly žádné stíny.
 • Přeneste fotografii nebo naskenovaný snímek do počítače. Aplikace Acrobat a Reader dokáží zpracovat soubory ve formátu JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF a BMP. Obrázek nemusíte ořezávat. Pokud jsou fotografie nebo naskenovaný snímek ostré, aplikace Acrobat/Reader importuje pouze podpis.

Odeslání formuláře

Po vyplnění formuláře můžete soubor PDF sdílet s ostatními. Formulář lze sdílet následovně:

 1. Na panelu nástrojů Vyplnit a podepsat klikněte na možnost Další.

  Klikněte na tlačítko Další na panelu nástrojů funkce Vyplnit a podepsat
 2. Soubor můžete odeslat jedním z následujících způsobů:

Posílejte odkaz na neupravitelnou kopii vyplněného a podepsaného formuláře. Kopie je ověřená službou Adobe Sign. Příjemci nebudou moct kopii snadno upravovat a jakékoli úpravy povedou ke zneplatnění ověření.

 1. Klikněte na možnost Získat odkaz a poté na tlačítko Vytvořit odkaz.

  Vytvoření odkazu na soubor pro sdílení s dalšími uživateli
 2. Dokument si bude moci zobrazit každý, kdo má přístup k odkazu, ale nebude jej moci měnit. Odkaz můžete sdílet jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte na možnost Kopírovat odkaz a sdílejte jej s ostatními pomocí e-mailu.
  • Klikněte na příkaz Přiložit odkaz k e-mailu. Zobrazí se vaše výchozí e-mailová adresa. V řádek předmětu je vždy zobrazován název vyplněného formuláře a tělo e-mailu obsahuje odkaz na vyplněný formulář. V případě potřeby upravte předmět a tělo zprávy. Vyplňte e-mailové adresy příjemců do pole Komu a klikněte na tlačítko Odeslat.
  Kopírovat odkaz nebo jej přiložit k e-mailu

Odešlete kopii dokončeného dokumentu určenou pouze ke čtení e-mailem. Příjemci mohou soubor zobrazit, ale nemohou v dokumentu provádět žádné změny.

 1. Klikněte na možnost Odeslat kopii.

  Odešlete kopii vyplněného a podepsaného formuláře
 2. Zadejte e-mailovou adresu osoby, které chcete dokument odeslat. E-mailové adresy můžete vybrat také pomocí odkazu Adresář.

 3. Pole Předmět a Zpráva jsou stejná, jako když posíláte běžný e-mail, a stejným způsobem se také zobrazí příjemcům. Zadejte požadované informace. Klikněte na Poslat.

 1. Klikněte na možnost Vyžádat podpisy a poté na možnost Začínáme.

  Získání podpisů od dalších osob pomocí odeslání dokumentu
 2. Zobrazí se okno služby Adobe Sign. Pole Název a Zpráva jsou stejná, jako když posíláte běžný e-mail, a stejným způsobem se také zobrazí příjemcům. Zadejte požadované informace a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • (Volitelné) Chcete-li prozkoumat další možnosti, včetně ověřování autora podpisu, připomenutí a dalších, klikněte na položku Další volby.
  • Chcete-li přidat pole formuláře a určit místo podepsání, klikněte na tlačítko Určit místo podepsání.

  Zadejte požadované informace. Více informací naleznete v tématu Odeslání dokumentů k podpisu.

  Přidat podepisující osoby

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online