Snadno přidávejte, měňte velikost obrazů, přesouvejte je, nebo je nahrazujte - a to bez nutnosti návratu do originálního zdrojového dokumentu.

Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat DC. Používáte-li aplikaci Acrobat XI, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat XI.

Výukové video: Úprava textu a obrázků ve formátu PDF pomocí aplikace Acrobat

Zjistěte, jak upravovat text a obrázky v souborech PDF v aplikaci Acrobat na počítači a jak upravovat soubory PDF na mobilních zařízeních s předplatným Acrobat Pro .

Video (05:07) | Matthew Pizzi (Train Simple)

Umístění obrazu nebo objektu do PDF

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat a pak zvolte Nástroje> Upravit PDF > Přidat obrázek .

  Nástroj Upravit text a obrazy
 2. V dialogu Otevřít vyhledejte soubor, který chcete umístit.

 3. Vyberte soubor obrazu a klikněte na tlačítko Otevřít.

 4. Klikněte na požadované umístění obrazu nebo během umístění kliknutím a tažením změňte velikost obrazu.

  Na stránce se objeví kopie souboru obrazu se stejným rozlišením, jako má původní soubor.

 5. Velikost obrazu můžete změnit pomocí táhel ohraničovacího rámečku nebo jej pomocí nástrojů na pravém panelu v části Objekty můžete převrátit, otočit nebo oříznout.

Přesunutí nebo změna velikosti obrazu či objektu

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat a pak vyberte vhodný nástroj v závislosti na tom, co chcete přesunout:

  Obraz: Zvolte příkaz Nástroje > Upravit PDF > Upravit . Když umístíte kurzor myši nad obraz umožňující úpravy, objeví se v horním levém rohu ikona obrazu.

  Interaktivní objekty: Chcete-li upravit pole formulářů, tlačítka nebo jiné interaktivní objekty, vyberte možnost Nástroje > Bohatá média > Vybrat objekt .

 2. Proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li přesunout obraz nebo objekt, přesuňte jej do požadovaného umístění. Objekty nebo obrazy nelze přetáhnout na jinou stránku (místo toho je můžete zkopírovat a vložit na novou stránku). Stisknutím klávesy Shift při tažení objektu omezíte pohyb na směr nahoru a dolů nebo doleva a doprava.
  • Chcete-li změnit velikost obrazu nebo objektu, vyberte jej a poté přetáhněte táhlo. Podržte při tažení táhla stisknutou klávesu Shift, chcete-li zachovat původní poměr stran.

  Poznámka:

  Vyberete-li více objektů, můžete je přesunout či změnit jejich velikost společně. Chcete-li vybrat více objektů, stiskněte a podržte klávesu Shift a pak klikněte postupně na objekty.

Otočení, převrácení, oříznutí nebo nahrazení obrazu

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat a pak zvolte Nástroje> Upravit PDF > Upravit .

 2. Výběr snímku (nebo snímků) - klikněte na obrázek.

 3. V části Objekty na panelu vpravo klikněte na jeden z následujících nástrojů:

  Převrátit svisle Převrátí obraz svisle podle vodorovné osy.

  Převrátit vodorovně Převrátí obraz vodorovně podle svislé osy.

  Otočit doleva Otočí vybraný obraz o devadesát stupňů směrem vlevo.

  Otočit doprava Otočí vybraný obraz o devadesát stupňů směrem vpravo.

  Oříznout obraz Ořízne vybraný obraz. Přetažením táhla pro výběr můžete obraz oříznout.

  Nahradit obraz Nahradí vybraný obraz obrazem, který vyberete. V dialogu Otevřít vyhledejte obraz, kterým chcete provést nahrazení a klikněte na tlačítko Otevřít.

Poznámka:

Chcete-li ručně otočit vybraný obraz, umístěte ukazatel těsně vně táhla pro výběr. Jakmile se kurzor změní na ukazatel otočeníukazatel, táhněte ve směru, kterým chcete otáčet.

Přesunutí obrazu nebo objektu před nebo za jiné prvky

Pomocí voleb Uspořádat můžete přesunout obraz nebo objekt před nebo za jiné prvky. Můžete položku přesunout o jednu úroveň dopředu nebo ji poslat zcela dopředu či dozadu v rámci pořadí překrývání prvků na stránce.

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat a pak zvolte Nástroje> Upravit PDF > Upravit .

 2. Výběr objektu (nebo objektů) - klikněte na obrázek.

 3. V části Objekty na panelu vpravo klikněte na položku Uspořádat a vyberte odpovídající volbu.

  Případně můžete kliknout pravým tlačítkem na objekt (nebo objekty), ukázat na položku Uspořádat a poté vybrat odpovídající volbu.

  Poznámka:

  Na složitých stránkách, kde je obtížné objekt vybrat, může být jednodušší změnit pořadí pomocí karty Obsah. (Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Obsah).

Zarovnání obrazů nebo objektů

Příkaz Zarovnat Objekty  volbyv pravém panelu umožňují přesné zarovnání více objektů ke straně - vlevo, svisle na střed, vpravo, nahoru, vodorovně na střed a dolů.

Při vzájemném relativním zarovnávání objektů podle okrajů zůstává jeden z těchto objektů nehybný. Například volba Vlevo zarovná levé okraje vybraných objektů vzhledem k levému okraji objektu nacházejícího se nejvíce vlevo. Objekt nejvíce vlevo zůstává nehybný a ostatní objekty se zarovnají vzhledem k němu.

Volba Vodorovně na střed zarovná vybrané objekty vodorovně skrz střed objektů a volba Svisle na střed zarovná vybrané objekty svisle skrz středy objektů.centreObjekty budou zarovnány podle vodorovné nebo svislé čáry představující průměr jejich původních poloh. Objekt může zůstat nehybný pokud je již zarovnán k vodorovné nebo svislé čáře.

V závislosti na vybrané volbě zarovnání se objekty posunou přímo nahoru, dolů, doleva nebo doprava a mohou překrýt jiný objekt, který se již v daném umístění nachází. Pokud zjistíte překrytí, můžete zarovnání zrušit.

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat a pak zvolte Nástroje> Upravit PDF > Upravit .

 2. Výběr objektu (nebo objektů) – stiskněte a podržte klávesu Shift a pak klikněte postupně na objekty.

 3. V části Objekty na panelu vpravo klikněte na položku Zarovnat objekty a vyberte odpovídající volbu zarovnání.

  Případně můžete kliknout pravým tlačítkem na objekt (nebo objekty), ukázat na položku kontextové nabídky Zarovnat objekty a v podnabídce vybrat požadovanou volbu zarovnání.

Úpravy obrazu mimo aplikaci Acrobat

Obraz nebo grafiku můžete upravit v jiné aplikaci, jako je například Photoshop, Illustrator nebo Malování společnosti Microsoft. Při uložení takového obrazu nebo grafiky aplikace Acrobat automaticky aktualizuje provedené změny v dokumentu PDF. Aplikace, která se zobrazí v nabídce Upravit pomocí, záleží na tom, co máte nainstalováno a na typu vybraného obrazu či grafiky. Případně můžete určit aplikaci, kterou chcete použít.

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat a pak zvolte Nástroje> Upravit PDF > Upravit .

 2. Vyberte obraz nebo objekt.

  Poznámka:

  Vyberte více položek, chcete-li je upravit společně ve stejném souboru. Chcete-li upravit všechny obrazy a objekty na stránce, klikněte na stránku pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vybrat vše.

 3. V části Objekty na panelu vpravo klikněte na položku Upravit pomocí a poté vyberte editor.

  Chcete-li použít jiný editor, než některý z těch, které jsou uvedeny v této nabídce, vyberte možnost Otevřít pomocí, vyhledejte aplikaci a klikněte na tlačítko Otevřít.

  Poznámka:

  Pokud se objeví zpráva s dotazem, zda převést do ICC profilu, zvolte Nepřevádět. Pokud se po otevření obrazu zobrazí v okně obrazu pouze šachovnicový vzorek, nebylo možné načíst obrazová data.

 4. Proveďte požadované změny v externí aplikaci pro úpravy. Pamatujte si následující omezení:
  • Pokud změníte rozměry obrazu, obraz se nemusí v PDF správně zarovnat.
  • Informace o průhlednosti se zachovají pouze pro masky, které jsou určené hodnotou indexu v barevném prostoru indexovaných barev.
  • Pokud pracujete ve Photoshopu, převeďte obraz do jedné vrstvy.
  • Masky obrazu nejsou podporovány.
  • Pokud změníte při úpravě obrazu jeho režim, můžete ztratit podstatné informace, které lze aplikovat pouze v původním režimu.
 5. V aplikaci pro úpravy zvolte Soubor > Uložit. Objekt se automaticky aktualizuje a zobrazí v PDF, když vyvoláte Acrobat do popředí.

  Poznámka:

  Pokud je obraz ve formátu, který podporuje Photoshop 6.0 nebo novější, upravený obraz se uloží zpět do PDF. Pokud je ale obraz v nepodporovaném formátu, Photoshop zpracuje obraz jako obecný obraz PDF a upravený obraz se uloží na disk, místo uložení zpět do PDF.

Export obrazů v PDF do jiného formátu

Každou stránku (veškerý text, obrázky a vektorové objekty na stránce) můžete uložit do obrazu pomocí příkazu Soubor>Exportovat do>Obraz> [typ obrazu]. Můžete také exportovat jednotlivé obrazy v PDF do nezávislého obrazového souboru.

Více informací najdete v článku Převod nebo export dokumentů PDF do jiných formátů souborů.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online