Acrobat Distiller – přehled

V Acrobat Distilleru můžete vybrat nastavení pro převod dokumentů do PDF, volby zabezpečení a informace o písmech. Okno Acrobat Distilleru se také používá ke sledování úloh, připravených ve frontě k převodu do PDF.

okno Acrobat Distilleru
Hlavní okno Acrobat Distilleru (Windows)

A. Nabídky B. Soubory nastavení Adobe PDF C. Soubory ve frontě úloh D. Neúspěšná úloha E. Kontextová nabídka F. Stavové okno 

Poznámka:

Chcete-li v aplikaci Acrobat Pro převádět PostScriptové soubory automaticky, nastavte v Distilleru sledovanou složku.

Chcete-li spustit Acrobat Distiller (Windows), zvolte Všechny programy > Adobe Acrobat Distiller DC.

Správa fronty převodů

V Distilleru můžete PostScriptové soubory, které jste vytvořili ve zdrojových aplikacích, zařadit do fronty a pak sledovat průběh jejich převodu do PDF.

Zařazení PostScriptového souboru do fronty

 1. V Distilleru vyberte soubor nastavení Adobe PDF z rozbalovací nabídky Výchozí nastavení.
 2. (Volitelně) Zvolte Nastavení > Zabezpečení a vyberte úroveň šifrování.
 3. Jedním z následujících způsobů otevřete PostScriptový soubor a spusťte proces převodu:
  • Zvolte Soubor > Otevřít, vyberte PostScriptový soubor a klikněte na Otevřít.

  • Přetáhněte jeden nebo více PostScriptových souborů z plochy do okna Acrobat Distilleru.

Poznámka:

Klepněte na Pauza před provedením kroku 3, chcete-li zkontrolovat frontu před tím, než Distiller spustí převod souborů.

Změna fronty během zpracování

Proveďte libovolné z následujících úkonů:

 • Chcete-li dočasně zastavit zpracování současné úlohy, klepněte na Pauza.
 • Chcete-li obnovit zpracování současné úlohy, klepněte na Pokračovat.
 • Chcete-li odstranit soubory z fronty, klikněte na Zrušit úlohu. Tlačítko Zrušit úlohy odstraní z fronty všechny soubory, které ještě nebyly úspěšně dokončeny. Nebo (pouze ve Windows) vyberte jednotlivé soubory ve frontě úloh, klikněte na ně pravým tlačítkem a zvolte Zrušit úlohy, abyste odstranili pouze tyto soubory.
 • (Pouze Windows) Chcete-li otevřít složku, ve které jsou vybrané soubory, klepněte pravým tlačítkem na frontu úloh a zvolte Procházet.
 • (Pouze Windows) Chcete-li otevřít vybraný soubor PDF v Acrobatu, v prohlížeči nebo v Readeru, klikněte pravým tlačítkem na frontu úloh a zvolte Zobrazit. Nebo poklepejte na soubor PDF, aby se otevřel v Acrobatu.

Uložení historie fronty úloh (Windows)

 1. Klikněte pravým tlačítkem na frontu úloh a zvolte Uložit seznam.

Distiller uloží a otevře historii jako PDF.

Vymazání fronty

Odstraňte všechny pozastavené a úspěšně převedené soubory ze seznamu:

 • (Windows) Klikněte pravým tlačítkem na frontu úloh a zvolte Vymazat historii.
 • (Mac OS) Klikněte na tlačítko Vymazat seznam nad frontou.

Předvolby Distilleru

Předvolby Distilleru řídí globální nastavení Distilleru. Předvolby Distilleru nastavíte volbou příkazu Soubor > Předvolby (Windows) nebo Distiller > Předvolby (Mac OS).

Upozornit na nedostupnost sledovaných složek (Acrobat Pro)

Zobrazí zprávu, pokud sledovaná složka přestane být dostupná nebo ji nelze najít.

(Windows) Upozornit, když je složka TEMP Windows téměř plná

Zobrazí výstrahu, když je na pevném disku méně než 1 MB volného místa. Vyžadované místo na disku je často dvojnásobkem velikosti zpracovávaného PostScriptového souboru.

Dotaz na umístění souboru PDF

Umožňuje určit název a umístění souborů, když použijete metodu přetažení nebo příkaz Tisknout.

Dotaz před přepsáním existujícího souboru PDF

Zobrazí výstrahu, když se chystáte přepsat existující PDF.

Zobrazit PDF při použití Distilleru

Automaticky otevře převedený PDF.

Odstranit soubory záznamu pro úspěšné úlohy

Vytvoří soubor záznamu (s názvem messages.log) pouze v případě, že existují zprávy z interpretace PostScriptového souboru nebo se vyskytne PostScriptová chyba. (Soubory záznamu pro neúspěšné úlohy se vytvoří vždy.)

Pravidla pro vytváření PostScriptových souborů

Chcete-li doladit vytváření PDF pomocí parametrů Distilleru nebo operátorů pdfmark, nejdříve vytvořte PostScriptový soubor a pak tento soubor převeďte do PDF. Další informace o aplikaci Adobe Acrobat DC SDK najdete v centru pro vývojáře Acrobat Developer Center na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_cz (pouze v angličtině).

V aplikacích pro vytváření dokumentů, jako je například Adobe InDesign, použijte k převedení souboru do PostScriptu příkaz Tisknout s tiskárnou Adobe PDF. Tiskové dialogové okno může v různých aplikacích vypadat různě. Pokyny pro vytvoření PostScriptového souboru z určité aplikace naleznete v dokumentaci příslušné aplikace.

Při vytváření PostScriptových souborů mějte na paměti následující pravidla:

 • Pokud je to možné, použijte jazyk PostScript Level 3, abyste využili výhod nejpokročilejších funkcí PostScriptu.

 • Jako PostScriptovou tiskárnu použijte tiskárnu Adobe PDF.

 • (Windows) Posílejte písma použitá v dokumentu.

 • Pojmenujte PostScriptový soubor stejným názvem jako původní dokument, ale s příponou .ps. (Některé aplikace místo toho používají příponu .prn.)

 • Použijte barvy a vlastní velikosti stránky, které jsou k dispozici v souboru PPD pro Adobe Acrobat Distiller DC. Použití jiných souborů PPD může mít za následek nesprávné barvy, písma nebo velikosti stránek v PDF.

 • Odešlete PostScriptové soubory jako 8bitová binární data s použitím FTP pro přenos souborů mezi počítači, zvláště jedná-li se o odlišné platformy. Touto akcí zabráníte převodu posunů řádků na začátky řádků nebo naopak.

O sledovaných složkách (Acrobat Pro)

Distiller můžete konfigurovat tak, aby hledal PostScriptové soubory v určitých složkách, které se nazývají sledované složky. Distiller může monitorovat až 100 sledovaných složek. Když Distiller najde PostScriptový soubor ve složce In ve sledované složce, převede soubor do PDF a pak přesune PDF (a obvykle i PostScriptový soubor a případný soubor záznamu) do složky Out. Ke sledované složce může patřit vlastní nastavení Adobe PDF a nastavení zabezpečení, které se aplikuje na všechny soubory zpracované z této složky. Nastavení zabezpečení pro sledovanou složku má přednost před nastavením zabezpečení pro Distiller. Distiller například nepřevede PostScriptový soubor ze sledované složky, pokud je soubor označený jako pouze ke čtení.

(Windows) Nastavení a předvolby jsou jedinečné pro jednotlivé uživatele. V jiném systému souborů než NTFS jsou soubory vlastních nastavení uložené v této složce dostupné pro čtení i zápis pro všechny uživatele systému. V systému NTFS jsou pro každého uživatele dostupné pro čtení i zápis pouze soubory, které sám vytvořil. Soubory nastavení, které vytvořili ostatní uživatelé, jsou pouze ke čtení. (Výchozí soubory nastavení, nainstalované s aplikací Adobe Acrobat Distiller DC jsou pouze ke čtení a jsou skryté.)

(Mac OS) K nastavením a předvolbám jednotlivých uživatelů pro Distiller normálně nemá přístup žádný jiný uživatel. Aby bylo možné sdílet sledovanou složku s ostatními uživateli, musí tvůrce složky nastavit příslušná práva pro složky In a Out. Sdílení umožní ostatním uživatelům kopírovat soubory do složky In a získávat soubory ze složky Out. Tvůrce musí být přihlášen do systému a musí mít spuštěný Distiller. Ostatní uživatelé se musí vzdáleně přihlásit, aby měli přístup k živě sledované složce a aby byly jejich soubory zpracovány.

Poznámka:

Nesmíte vytvořit sledované složky jako síťovou službu pro jiné uživatele. Každý uživatel, který vytváří soubory PDF, musí mít licenci Acrobat Pro.

Nastavení sledovaných složek (Acrobat Pro)

 1. V aplikaci Acrobat Distiller DC zvolte Nastavení > Sledované složky.

 2. Klikněte na možnost Přidat složku a vyberte cílovou složku. Distiller do cílové složky automaticky umístí složky In a Out. Složky In a Out můžete umístit do libovolné úrovně na disku.
 3. Chcete-li pro složku určit volby zabezpečení, vyberte složku a klikněte na Upravit zabezpečení. Klepnutím na OK se vraťte do dialogového okna Sledované složky.

  Poznámka:

  K názvu každé složky, pro kterou je nastavené zabezpečení, se připojí ikona zabezpečení. Chcete-li vrátit složku na původní volby vybrané v okně Distilleru, vyberte složku a klepněte na Odstranit zabezpečení.

 4. Určete nastavení převodu Adobe PDF pro složky:
  • Chcete-li upravit nastavení Adobe PDF, které se pro složku použije, vyberte složku, klikněte na Upravit nastavení a upravte nastavení Adobe PDF. Klepněte na OK, abyste ho uložili do sledované složky jako soubor folder.joboptions.

  • Chcete-li použít jinou sadu nastavení Adobe PDF, vyberte složku a klikněte na Načíst nastavení. Použijte jakákoliv nastavení, která jste definovali, pojmenovali a uložili, a pak klepněte na OK.

 5. Nastavte volby řízení zpracování souborů:
  • Zadejte počet sekund, který určuje, jak často se má složka kontrolovat. Můžete zadat až 9999. (Například 120 se rovná 2 minutám a 9999 se rovná zhruba 2 a 3/4 hodiny.)

  • Zvolte, co se má udělat s PostScriptovým souborem po jeho zpracování. Soubor se může přesunout do složky Out spolu se souborem PDF nebo se může odstranit. Případný soubor záznamu se také automaticky zkopíruje do složky Out.

  • Chcete-li soubory PDF po určitém časovém období odstranit, zadejte počet dní, až do 999. Tato volba také odstraní PostScriptové soubory a soubory záznamů, pokud jste zvolili jejich odstraňování.

 6. Pokud chcete složku odstranit, vyberte ji a klikněte na Odstranit složku. Před odstraněním složky zkontrolujte, že Distiller dokončil zpracování všech souborů v této složce.

  Poznámka:

  Když odstraníte sledovanou složku, Distiller neodstraní složky In a Out, jejich obsah ani soubor folder.joboptions. Tyto složky a soubory můžete odstranit ručně, pokud je to potřeba.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online