Záhlaví, zápatí a Batesova čísla

Acrobat DC umožňuje přidávat do souborů PDF záhlaví a zápatí. Záhlaví a zápatí mohou obsahovat datum, automatické číslování stránek, Batesova čísla u. právnických dokumentů, případně název a autora dokumentu. K jednotlivým souborům nebo více souborům PDF můžete přidávat záhlaví a zápatí.

V rámci PDF můžete obsah záhlaví a zápatí různě měnit. Můžete například přidat jedno záhlaví, ve kterém se zobrazí čísla stránek pro stránky s lichými čísly na pravé straně, a jiné záhlaví, ve kterém se zobrazí čísla stránek pro stránky se sudými čísly na levé straně. Při přidávání Batesových čísel můžete nastavit počet číslic, počáteční číslo a předponu nebo příponu, která bude ke každému Batesovu číslu přidána.

Definovaná záhlaví a zápatí můžete uložit, abyste je mohlo později znovu použít, nebo můžete záhlaví a zápatí prostě jen aplikovat a pak na ně klidně zapomenout. Po aplikování záhlaví a zápatí je můžete v PDF upravit, nahradit nebo odstranit. Před aplikováním záhlaví a zápatí můžete zobrazit jejich náhled a nastavit velikost jejich okrajů tak, aby nepřekrývaly jiný obsah stránek.

Přidání záhlaví a zápatí do otevřeného dokumentu

 1. Otevřete soubor PDF, do kterého chcete přidat záhlaví a zápatí.

 2. Zvolte příkaz Nástroje > Upravit PDF.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů pro úpravu PDF.

  Poznámka:

  Formátování a další související volby se zobrazí na pravém panelu.

 3. Na sekundárním panelu nástrojů zvolte příkaz Záhlaví a zápatí > Přidat.

 4. Dle potřeby zadejte hodnoty Písmo a Okraj.

  Vlastnosti textu se vztahují na všechny položky záhlaví a zápatí, které jsou součástí této definice nastavení. Nelze aplikovat rozdílná nastavení na jednotlivá textová pole záhlaví a zápatí v rámci jednoho otevření dialogového okna Přidat záhlaví a zápatí.

  Poznámka:

  Aby nedocházelo k překrývání, klikněte na odkaz Volby vzhledu a vyberte možnost Zmenšit dokument, aby se zamezilo přepsání textu a grafik dokumentu. Aby při tisku PDF ve velkém formátu nedošlo ke změně velikosti nebo umístění, vyberte Zachovat konstantní polohu a velikost textu záhlaví a zápatí při tisku na stránky různých velikostí.

 5. Zadejte případný text do textových polí záhlaví a zápatí. Pokud chcete vložit čísla stránek nebo aktuální datum, zaškrtněte příslušné políčko a klepněte na odpovídající tlačítka. Chcete-li zvolit formátování automatických položek, klikněte na možnost Formát pro čísla stránky a datum.

  Poznámka:

  Můžete zkombinovat text s datem a s čísly stránek. Také můžete ke každé položce přidat několik řádků textu.

 6. Pokud chcete zadat stránky, na kterých bude zobrazeno záhlaví a zápatí, klikněte na Volby rozsahu stránek. Poté zadejte rozsah stránek a dle potřeby použijte možnost Podmnožina.

 7. S použitím volby Náhled stránky si v oblasti Náhled prohlédněte výsledný vzhled jednotlivých stránek PDF.

 8. (Volitelně) Pokud chcete nastavení záhlaví a zápatí uložit pro pozdější použití, klikněte na možnost Uložit nastavení v horní části dialogového okna.

 9. (Volitelně) Chcete-li použít stejná nastavení u dalších souborů PDF, klikněte na možnost Použít na více souborů. Klikněte na příkaz Přidat soubory, zvolte možnost Přidat soubory nebo Přidat otevřené soubory a zvolte soubory. V dialogovém okně Možnosti výstupu zadejte složku a předvolby pro název souboru a potom klikněte na OK.

Přidání záhlaví a zápatí, není otevřen žádný dokument (jen Windows)

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Upravit PDF.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů zvolte příkaz Záhlaví a zápatí > Přidat.

 3. V dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat soubory, zvolte možnost Přidat soubory a zvolte soubory.

  Poznámka:

  Soubory nebo složky můžete také přidat přetažením do dialogového okna.

 4. Postupujte podle kroků 4 až 8 v postupu přidání záhlaví a zápatí do otevřeného dokumentu. Po dokončení nastavení záhlaví a zápatí klikněte na tlačítko OK.

 5. V dialogovém okně Možnosti výstupu zadejte složku a předvolby pro název souboru a potom klikněte na OK.

Aktualizace záhlaví a zápatí

Aktualizace se aplikuje na naposledy přidanou sadu záhlaví a zápatí.

 1. Otevřete soubor PDF obsahující záhlaví a zápatí.

 2. Zvolte příkaz Nástroje > Upravit PDF.

 3. Na sekundárním panelu nástrojů zvolte příkaz Záhlaví a zápatí > Aktualizovat.

 4. Upravte nastavení podle potřeby.
 1. Otevřete soubor PDF obsahující záhlaví a zápatí.

 2. Zvolte příkaz Nástroje > Upravit PDF.

 3. Na sekundárním panelu nástrojů zvolte příkaz Záhlaví a zápatí > Přidat a poté v zobrazené zprávě klikněte na položku Přidat nové.

  V náhledu se zobrazí všechna stávající záhlaví a zápatí.

 4. Zadejte text do polí záhlaví a zápatí a přidejte další záhlaví a zápatí. Během zápisu se v náhledu zobrazuje vzhled hotových záhlaví a zápatí na stránce.
 5. Vyberte požadované nové volby formátování a opět pozorujte, jak se náhled aktualizuje.

Nahrazení všech záhlaví a zápatí

 1. Otevřete soubor PDF obsahující záhlaví a zápatí.

 2. Zvolte příkaz Nástroje > Upravit PDF.

 3. Na sekundárním panelu nástrojů zvolte příkaz Záhlaví a zápatí > Přidat a poté v zobrazené zprávě klikněte na položku Nahradit existující.

 4. Zadejte nastavení podle potřeby.

Poznámka:

Tento proces se vztahuje jen na záhlaví a zápatí přidaná v Acrobatu 7.0 nebo novější verzi.

Odstranění všech záhlaví a zápatí

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Otevřete soubor PDF obsahující záhlaví a zápatí. Vyberte možnost Nástroje > Upravit PDF > Záhlaví a zápatí > Odstranit.
  • Chcete-li odstranit záhlaví a zápatí z více souborů PDF, zavřete všechny otevřené dokumenty a zvolte příkaz Nástroje > Upravit PDF > Záhlaví a zápatí > Odstranit. V dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat soubory, zvolte možnost Přidat soubory a zvolte soubory. Klikněte na tlačítko OK a poté v dialogovém okně Možnosti výstupu zadejte cílovou složku a předvolby pro název souboru.

Poznámka:

Tento proces se vztahuje jen na záhlaví a zápatí přidaná v Acrobatu 7.0 nebo novější verzi.

Batesovo číslování je metoda indexování právních dokumentů, která umožňuje jejich snadnou identifikaci a vyhledání. Každé stránce každého dokumentu je přiděleno jedinečné Batesovo číslo, které také označuje její vztah k ostatním dokumentům s Batesovým číslováním. Batesova čísla se zobrazují jako záhlaví nebo zápatí na stránkách každého PDF v dávce.

Batesův identifikátor se označuje jako číslo, může však zahrnovat alfanumerickou předponu a příponu. Předpona a přípona slouží ke snazšímu rozpoznání hlavního předmětu souborů.

Poznámka:

Batesovo číslování není k dispozici u chráněných nebo šifrovaných souborů a některých formulářů.

Přidání Batesova číslování

Při označování dokumentů pro Batesovo číslování můžete přidat soubory PDF a jakékoli jiné soubory, které lze do formátu PDF převést. Tento proces převede jiný typy souborů než PDF na formát PDF a poté k výslednému souboru PDF přidá Batesovo číslování.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Upravit PDF.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů pro úpravu PDF.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů zvolte příkaz Více > Batesovo číslování > Přidat.

 3. V dialogovém okně Batesovo číslování klikněte na volbu Přidat soubory a zvolte položku Přidat soubory, Přidat složky nebo Přidat otevřené soubory. Potom vyberte soubory nebo složku.

  Poznámka:

  Pokud přidáte složku obsahující jiné soubory než PDF, nebudou tyto jiné soubory přidány.

  Pokud jsou některé ze souborů chráněné heslem, objeví se jedna nebo více zpráv, ve kterých musíte zadat správné heslo.

 4. V seznamu souborů proveďte podle potřeby některou z následujících akcí:
  • Pokud chcete změnit pořadí přiřazování Batesových čísel, zvolte soubor a přetáhněte jej nebo jej přesuňte pomocí tlačítek Posunout nahoru nebo Posunout dolů.
  • Chcete-li seznam setřídit, klepněte na sloupec názvů. Dalším klepnutím provedete setřídění v opačném pořadí.
 5. Pokud chcete zadat cílovou složku pro výstupní soubory a předvolby pro pojmenovávání souborů, klikněte na volbu Možnosti výstupu. Dle potřeby nastavte volby a klikněte na tlačítko OK.

 6. Po přidání a uspořádání souborů dle potřeby klikněte na tlačítko OK. Poté v dialogovém okně Přidat záhlaví a zápatí kliknutím umístěte textový kurzor do příslušného pole.

 7. Klikněte na Vložit Batesovo číslo. Poté zadejte následující hodnoty:

  • V poli Počet číslic zadejte, kolika číslicemi má být Batesovo číslo tvořeno. Můžete zadat libovolné číslo od 3 do 15. Výchozí hodnota je 6, která dává Batesova čísla 000001, 000002 a tak dále.
  • V poli Počáteční číslo zadejte číslo, které má být přiřazeno prvnímu souboru PDF v seznamu. Výchozí hodnota je 1.
  • V poli Předpona zadejte text, který se zobrazí před Batesovým číslem.
  • V poli Přípona zadejte text, který se zobrazí za Batesovým číslem.

  Poznámka:

  U soudních případů s velkým množstvím stránek zadejte pro volbu Počet číslic vyšší hodnotu. V textu předpony a přípony nepoužívejte znak #.

 8. Klikněte na OK a pak proveďte případné další změny nastavení stejně jako pro jakékoli jiné záhlaví a zápatí.

Přidání dalších dokumentů do řady Batesova číslování

Před tím než začnete, musíte znát poslední použité Batesovo číslo v dané řadě.

 1. Při zahájení procesu Batesova číslování, výběru souborů a jejich přidání do řady postupujte dle pokynů uvedených v předchozím tématu.

 2. Po kliknutí na možnost Vložit Batesovo číslo zadejte do pole Počáteční číslo následující číslo v řadě. Zadejte hodnoty Předpona a Přípona, které odpovídají ostatním položkám řady.

 3. Dokončete změny nastavení a klikněte na tlačítko OK.

Hledání souborů PDF číslovaných Batesovým číslem

 1. Vyberte možnost Úpravy > Pokročilé vyhledávání.

 2. Do pole pro hledané slovo nebo pro textový výraz zadejte celé Batesovo číslo nebo jeho část.

  Chcete-li například vyhledat určitý dokument a znáte jeho Batesovo číslo, zadejte jako hledaný výraz celé toto číslo. Chcete-li najít jakékoli dokumenty v řadě Batesových čísel, zadejte rozlišovací část řady Batesových čísel, například jejich předponu nebo příponu.

 3. V části Kde chcete hledat vyberte Všechny dokumenty PDF v.

 4. Klikněte na možnost Vyhledat umístění a zadejte umístění.

 5. Klikněte na Hledat.

Poznámka:

Chcete-li v portfoliu PDF vyhledat dokumenty PDF s Batesovým číslováním, otevřete portfolio PDF a zadejte Batesovo číslo nebo jeho část do pole Hledat v pruhu nástrojů Portfolio PDF.

Odstranění Batesova číslování

 1. Otevřete soubor PDF obsahující Batesovo číslování.

 2. Zvolte příkaz Nástroje > Upravit PDF.

 3. Na sekundárním panelu nástrojů zvolte příkaz Více > Batesovo číslování > Odebrat.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online