Chybí tlačítko Tisk?

Pokud nevidíte tlačítka Tisk a Storno, je váš monitor nastaven na nízké rozlišení obrazovky. Acrobat DC a Acrobat Reader DC nejsou určeny pro displeje s nízkým rozlišením (minimální doporučené rozlišení je 1024 × 768). Tomuto omezení se ale lze vyhnout. Svůj dokument můžete vytisknout jedním z následujících způsobů:

 • Stiskněte klávesu Enter nebo Return.
 • Pokud se v pravé části dialogového okna objeví posuvná lišta, zobrazte si tlačítka přetažením posuvníku dolů.

Poznámka:

(Windows) Na některých monitorech překrývá tlačítko Tisk hlavní panel systému Windows. Tento panel můžete skrýt tak, aby se objevil pouze tehdy, když přejedete myší do spodní části obrazovky. Klepněte na hlavní panel pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti. V dialogu Vlastnosti vyberte možnost Automaticky skrýt hlavní panel a klepněte na OK.

Chybí tlačítko Tisk
Nastavte vlastnosti hlavního panelu tak, aby se tento hlavní panel skrýval a bylo možné vybrat tlačítko Tisk.

Běžné tiskové úlohy

Oboustranný tisk

Pokud vaše tiskárna nabízí oboustranný (duplexní) tisk, můžete tisknout po obou stranách papíru.

Poznámka: Oboustranný tisk se také nazývá duplexní nebo dvoustranný tisk.

Tyto volby řídí ovladač tiskárny, nikoli aplikace Adobe Acrobat nebo Adobe Reader. Funkce podporované vaší tiskárnou najdete v dokumentaci k tiskárně.

 • V dialogovém okně Tisknou zapněte Tisk na obě strany papíru a vyberte okraj pro převrácení.

Poznámka: Může se stát, že tiskárna umí tisknout oboustranně, ale tato volba se v dialogu Tisk neobjeví. V takových případech přejděte do dialogu vlastností tiskárny a zapněte tuto volbu přímo v předvolbách tiskárny.


Černobílý tisk

Barevný dokument PDF můžete vytisknout ve stupních šedi.

 • V dialogovém okně Tisknout zaškrtněte možnost Vytisknout v odstínech šedé (černobíle).
Černobílý tisk

Tisk v odlišné velikosti

Můžete upravit měřítko stránky za účelem zmenšení nebo zvětšení stránek při tisku. Velikost papíru můžete přizpůsobit automaticky nebo ručně pomocí procent.

 • V dialogu Tisknout klikněte na možnost Velikost a poté zadejte volby úpravy měřítka.
V dialogovém okně Tisknout klikněte na Velikost

Přizpůsobit Zmenší nebo zvětší každou stránku tak, aby se přizpůsobila na tisknutelnou plochu aktuálně vybrané velikosti papíru. Pro tiskárny typu PostScript® určuje tisknutelnou plochu papíru soubor PPD.

Skutečná velikost Vytiskne stránky bez úpravy měřítka. Stránky nebo výběry, které se nevejdou na papír, se oříznou. Tuto volbu můžete nastavit jako výchozí pomocí přednastavení tisku Žádná. Viz Vytvoření přednastavení tisku.

Zmenšit nadměrně velké stránky Zmenší velké stránky tak, aby se vešly na právě vybranou velikost papíru, ale nezvětší malé stránky. Pokud je vybraná oblast a je větší než tisknutelná oblast pro vybranou velikost papíru, zmenší se tak, aby se vešla do tisknutelné oblasti. Tato volba je v průběhu tisku N stránek na list vždy aktivní. Tuto volbu můžete nastavit jako výchozí pomocí přednastavení tisku Výchozí. Viz Vytvoření přednastavení tisku.

Vlastní měřítko Změní velikost stránek podle vámi zadaného procenta.

Zvolit zdroj papíru podle velikosti stránky PDF (Windows) K určení výstupního zásobníku se použije velikost stránky PDF, a ne volba v nastavení vzhledu stránky. Tato volba je užitečná při tisku PDF, které obsahují více velikostí stránek, na tiskárnách s výstupními zásobníky pro různě velké papíry.

Tisk plakátů a poutačů

Dokument o velkém formátu, jako je například plakát nebo reklamní panel, můžete vytisknout rozdělením stránky na více listů papíru („rozdělení na dlaždice“). Volba Plakát vypočte, kolik listů papíru budete potřebovat. Můžete upravit velikost originálu, aby co nejlépe odpovídal papíru, a určit, jak se mají jednotlivé dlaždice překrývat. Poté můžete dlaždice poskládat.

 • V dialogu Tisknout klikněte na možnost Plakát a poté zadejte volby pro dlaždice.
V dialogovém okně Tisknout klikněte na Plakát

Měřítko dlaždic Změní měřítko stránek o zadanou hodnotu.

Přesah Určuje, o kolik se budou sousední dlaždice překrývat.

Ořezové značky Přidá na každou stránku značky vodítka, které pomohou oříznout přesah.

Popisky Přidá na každou „dlaždici“ název souboru a číslo stránky.

Dlaždicově uspořádat jen velké stránky Použije dlaždicový tisk pro stránky, které jsou větší než vybraná velikost papíru při zadaném měřítku stránky. Tyto stránky se mapují na více listů papíru.

Tisk více stránek na jeden list

Na jeden list papíru můžete vytisknout více stránek PDF. Tisk více stránek na jeden list se také nazývá tisk N stránek na list (například tisk 2 nebo 6 stránek na list). Můžete určit, jak budou stránky uspořádány, buď vodorovně na stránku nebo ve svislých sloupcích.

Tisk více stránek na list

Počet stránek na list Vytiskne předdefinovaný počet stránek nebo vlastní počet stránek (až 99) vodorovně a svisle. Pokud vyberete z nabídky předdefinovaný počet, aplikace Acrobat automaticky vybere nejlepší orientaci papíru.

Pořadí stránky Určuje pořadí stránek na papíru. Vodorovně umísťuje stránky zleva doprava, odshora dolů. Vodorovně obráceně umísťuje stránky zprava doleva, odshora dolů. Svisle umísťuje stránky odshora dolů, zleva doprava. Svisle obráceně umísťuje stránky odshora dolů, zprava doleva. Obě volby obráceného pořadí stránek jsou vhodné pro tisk dokumentů v asijských jazycích.

Tisknout okraje stránky Vytiskne rámeček oříznutí (hranici stránek PDF).

Poznámka: Tisk více stránek na list v Acrobatu je nezávislý na funkcích pro tisk N stránek na list v ovladači tiskárny. Nastavení tisku v aplikaci Acrobat neodráží nastavení N stránek na list v ovladači tiskárny. Vyberte volby pro tisk více stránek na list v aplikaci Acrobat nebo v ovladači tiskárny, ale ne v obou místech.

Tisk brožur

Vícestránkový dokument můžete vytisknout jako brožuru. Stránky jsou rozloženy dvě na list. Když zkompletujete, přeložíte a sešijete oboustranné listy, vznikne kniha se správným pořadím stránek.

 • V dialogu Tisknout klikněte na možnost Brožura a poté zadejte volby pro brožuru.

Další informace naleznete v tématu Tisk brožur a portfolií PDF.

Tisk brožury

Tisk poznámek

Poznámky můžete vytisknout v přehledném seznamu nebo na jejich místě (podobně jako lístky s poznámkou na stránce).

Proveďte jeden z následujících úkonů:

Přehled – Klikněte v části Poznámky a formuláře na položku Přehled poznámek.

Kreslená označení – Vyberte v části Poznámky a formuláře možnost Dokument a označení.

Tisknout poznámky

Poznámky na stránce – Postupujte takto:

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby, vlevo klikněte na kategorii Poznámky a vyberte možnost Tisknout poznámky a rozbalovací okna.
 2. Zrušte výběr možnosti Skrýt rozbalovací okna poznámek, když je otevřený seznam poznámek.
 3. Otevřete rozbalovací okna poznámek, která chcete vytisknout.
 4. Upravte jejich umístění na stránce, takže se nepřekrývají ani nevystupují ze stránky.
 5. Klikněte na nástroj Tisknout .
 6. V části Poznámky a formuláře vyberte položku Dokument a označení.

Tisk části stránky

Můžete vytisknou část stránky v PDF. Chcete-li vybrat oblast, která má být vytištěna, použijte nástroj Snímek (Úpravy > Pořídit snímek). Oblast může tvořit text, grafika nebo obojí. Vybranou oblast můžete vytisknout na celou velikost nebo přizpůsobit její velikost papíru.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Pořídit snímek
 2. Nakreslením obdélníku vyberte část stránky.
 3. Vyberte položky Soubor > Tisknout.
 4. V dialogovém okně Tisknout klikněte na možnost Vybraná grafika.
Klikněte na Úpravy, Pořídit snímek

Tisk do souboru

Můžete vytvořit PostScriptový soubor dokumentu závislý na konkrétním zařízení. Výsledný soubor obsahuje kód pro zapnutí a řízení specifických funkcí zařízení, čímž se snižuje jeho kompatibilita s jinými zařízeními než s cílovým zařízením. Pokud chcete při vytváření PostScriptových souborů dosahovat lepších výsledků, vyberte možnost Uložit jako jiný > Více voleb > PostScript.

 • Klikněte na tlačítko Další volby, vyberte položku Tisknout do souboru a poté klikněte na tlačítko OK.
Tisk do souboru

Volby v tiskovém dialogovém okně

Většina voleb v dialogu Tisknout aplikace Acrobat je stejná jako u jiných aplikací. Některé volby ale závisejí na tiskárně a na tom, co jste vybrali pro tisk.

Poznámky a formuláře

Volby Poznámky a formuláře určují, který viditelný obsah se vytiskne.

Volby pro poznámky a formuláře v Acrobatu

Dokument

Vytiskne obsah dokumentu a pole formulářů.

Dokument a označení

Vytiskne obsah dokumentu, pole formulářů a poznámky.

Dokument a razítka

Vytiskne dokument, pole formulářů a razítka, ale žádná další označení, například lístky s poznámkami a čáry tužkou.

Pouze pole formulářů

Vytiskne interaktivní pole formulářů, ale nevytiskne obsah dokumentu.

Přehled poznámek

Z poznámek v dokumentu vytvoří samostatný, tisknutelný PDF. Tato volba není dostupná při tisku z webového prohlížeče nebo při tisku více dokumentů z portfolií PDF.

Stránky k vytisknutí

Volby Stránky pro tisk určují stránky nebo rozsah stránek, který se vytiskne.

Volby tisku stránek v Acrobatu

Současná stránka

Vytiskne stránku, která je viditelná v současném zobrazení.

Stránky

Určuje rozsah stránek k vytisknutí. Čísla v rozsahu oddělte rozdělovníkem. Jednotlivé stránky nebo rozsahy oddělte čárkou (například 6, 10-31, 42). Způsob zadání čísel závisí na předvolbě Zobrazení stránky. Pokud je vybraná možnost Používat logická čísla stránek, zadávejte čísla odpovídající číslování na stránkách. Pokud je například první stránka dokumentu očíslovaná jako iii, můžete zadat iii, chcete-li vytisknout tuto stránku.

Poznámka:

Chcete-li tisknout od určité stránky až do konce dokumentu, zadejte stránku s rozdělovníkem (pomlčkou). Například "11-" vytiskne obsah od stránky s číslem 11 až po poslední stránku dokumentu.

Více voleb

Zobrazí další volby určující, které stránky se vytisknou.

Současné zobrazení/Vybraná grafika

(Klikněte na Více voleb v části Stránky pro tisk.) Vytiskne aktuálně viditelnou oblast, vybrané stránky nebo text a grafiku zkopírované nástrojem snímek. Název této volby se změní podle toho, jestli jste vybrali stránky nebo použili nástroj snímek.

Liché nebo sudé stránky

Vyberte, které stránky chcete vytisknout: Všechny stránky v rozsahu, Pouze liché stránky nebo Pouze sudé stránky. Pokud například nastavíte rozsah na 2, 7–10 a vyberete možnost Pouze sudé stránky, vytisknou se pouze stránky 2, 8 a 10.

Obrátit stránky

Vytiskne stránky v opačném pořadí. Pokud zadáte rozsah stránek, budou se stránky tisknout v opačném pořadí, než byly zadány. Pokud je například v poli Stránky zadáno 3-5, 7-10, vytisknou se s vybranou volbou Obrátit stránky stránky 10-7 a pak 5-3.

Orientace

Automaticky na výšku/na šířku

Automaticky vybere orientaci stránky, která nejlépe odpovídá obsahu a papíru. Například tabulka se může vytisknout vodorovně a zpravodaj svisle. Volba Automaticky na výšku/na šířku potlačuje nastavení orientace vybrané v nabídce Vzhled stránky.

Další zdroje

Další informace o tisku najdete ve fórech o tisku a předtiskových operacích.

Když tisknete PDF obsahující vrstvy, obvykle se vytiskne pouze obsah, který je viditelný na obrazovce. Autor PDF s vrstvami může ale určit, co se vytiskne, a to bez ohledu na viditelnost na obrazovce. Autor PDF může vyžadovat vytisknutí vodoznaku nebo zabránit vytisknutí důvěrných informací. Pokud je dokument navržen tak, aby se tisknul jinak, než se právě zobrazuje na obrazovce, může se v dialogovém okně Tisknout objevit zpráva. Obraz náhledu v dialogovém okně Tisknout vždy zobrazuje stránku tak, jak se bude tisknout.

Poznámka:

Chcete-li v Acrobatu pracovat s vrstvami, převeďte zdrojový dokument do PDF s použitím přednastavení, které zachová vrstvy, jako je Acrobat 6 (PDF 1.5) nebo novější.

Zobrazení způsobu tisku vrstev

 1. Klikněte na ikonu Vrstvy na panelu Navigace. (Pokud ikona Vrstvy není viditelná, vyberte položky Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Vrstvy.)

 2. Z nabídky Volby zvolte možnost Aplikovat lokální nastavení pro tisk.

  Poznámka:

  V závislosti na nastavení viditelnosti určeném při vytváření PDF může být volba Aplikovat nastavení pro tisk v nabídce Volby nedostupná.

Změna nastavení tisku pro vrstvu

 1. Klikněte na ikonu Vrstvy v navigačním panelu. (Pokud ikona Vrstvy není viditelná, vyberte položky Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Vrstvy.)

 2. Rozbalte oblast Vrstvy, vyberte vrstvu a pak zvolte možnost Vlastnosti vrstvy z nabídky Volby .

 3. V dialogovém okně Vlastnosti vrstvy zvolte jednu z následujících voleb z rozbalovací nabídky Tisknout:

  Vždy se tiskne

  Vynutí tisk vrstvy.

  Nikdy se netiskne

  Zajistí, aby se vrstva netiskla.

  Tiskne se, když je viditelná

  Nastaví tiskový výstup podle viditelnosti na obrazovce.

  Poznámka:

  V Readeru můžete dialogové okno Vlastnosti vrstvy otevřít, ale nemůžete v něm změnit nastavení.

Vytvoření přednastavení tisku

PDF může obsahovat sadu přednastavení tisku neboli skupinu hodnot specifických pro daný dokument, které se použijí k nastavení základních voleb tisku. Pokud pro dokument vytvoříte přednastavení tisku, nebudete muset ručně nastavovat určité volby v dialogovém okně Tisknout pokaždé, když tisknete dokument. Nejlepší je nadefinovat nastavení tisku PDF v okamžiku jeho vytvoření. Nicméně pomocí přednastavení tisku můžete kdykoli přidat základní nastavení tisku do PDF.

 1. Zvolte Soubor > Vlastnosti a klikněte na záložku Další volby.

 2. V sekci Přednastavení tiskového dialogu nastavte volby a klikněte na OK.

Až příště otevřete dialogové okno Tisknout, budou hodnoty nastaveny na hodnoty z přednastavení tisku. Tato nastavení se také použijí, když tisknete jednotlivé dokumenty PDF z portfolia PDF.

Poznámka:

Chcete-li zachovat přednastavení tisku pro PDF, uložte PDF po vytvoření přednastavení tisku.

Měřítko stránky

Předem vyplní nabídku Měřítko stránky v tiskovém dialogovém okně volbou, kterou vyberete:

Výchozí

Použije výchozí nastavení aplikace (Zmenšit na tisknutelnou plochu).

Žádný

Zabrání automatickému přizpůsobení velikosti do tisknutelné plochy. Pomocí tohoto nastavení můžete zachovat měřítko v technických dokumentech nebo velikost bodu vyžadovanou z právních důvodů.

Poznámka:

Nabídka Měřítko stránky v dialogu Tisk obsahuje další volby, ale tento dialog nelze předem vyplnit žádnou z těchto voleb. Vyberte jednu z těchto voleb při tisku.

Režim oboustranného tisku

Pokud vyberete volbu oboustranného tisku, měla by vybraná tiskárna podporovat oboustranný tisk.

Jednostranný tisk

Tiskne na jednu stranu papíru.

Oboustranně, převrátit podél dlouhého okraje

Tiskne na obě strany papíru; papír se převrací podél delšího okraje.

Oboustranně, převrátit podél krátkého okraje

Tiskne na obě strany papíru; papír se převrací podél kratšího okraje.

Zdroj papíru podle velikosti stránky

Vybere stejnojmennou volbu v dialogovém okně Tisknout. K určení výstupního zásobníku se použije velikost stránky PDF, a ne volba v nastavení vzhledu stránky. Tato volba je užitečná při tisku PDF, které obsahují více velikostí stránek, na tiskárnách s výstupními zásobníky pro různě velké papíry.

Tisknout rozsah stránek

Předem vyplní pole Stránky v části Rozsah tisku v dialogovém okně Tisknout zde zadanými rozsahy stránek. Toto nastavení je užitečné v pracovním postupu, kde dokumenty obsahují stránky s pokyny a platné stránky. Pokud například stránky 1–2 obsahují pokyny k vyplnění formuláře, můžete nastavit tiskovou úlohu tak, aby vytiskla pouze formulář.

Počet kopií

Předem vyplní pole Kopie v dialogovém okně Tisknout. Zvolte číslo od 2 do 5, nebo zvolte Výchozí a použijte tak výchozí nastavení aplikace, což je jedna kopie. Toto omezení zabrání tisku více nežádoucích kopií.

Proč si nemohu svůj dokument vytisknout?

Začněte pomocí těchto tipů na řešení problémů

Problémy s tiskem mohou mít různé příčiny. S identifikací problému vám pomůže tato užitečná technická poznámka: Řešení potíží s tiskem PDF | Acrobat, Reader.

Dokument PDF je chráněný heslem a tisk není dovolen

Pokud obdržíte dokument PDF chráněný heslem, zadejte před tiskem dokumentu příslušné heslo. Některé chráněné dokumenty obsahují omezení, která brání jeho vytištění, úpravám nebo kopírování obsahu. Pokud dokument PDF obsahuje omezení vztahující se na tisk, kontaktujte jeho autora.

(Pouze Windows) Omezení způsobuje chráněný režim

Výchozí chráněný režim výrazně rozšiřuje zabezpečení aplikace Reader. Chcete-li zjistit, jestli tisku nebrání chráněný režim, můžete jej dočasně vypnout: Klikněte pravým tlačítkem na dokument a vyberte možnost Předvolby Zobrazení stránky. Poté klikněte vlevo na možnost Všeobecné a zrušte výběr položky Povolit chráněný režim při spuštění. Zavřete aplikaci Reader, znovu ji spusťte, a pokuste se vytisknout dokument.

Poznámka:

Aby bylo zajištěno maximální zabezpečení, tak po dokončení tisku znovu vyberte možnost Povolit chráněný režim při spuštění.

Co mám dělat v případě, že aplikace Acrobat Reader DC při tisku dokumentu zobrazí výzvu k uložení souboru?

Pokud vás aplikace Acrobat Reader po kliknutí na tlačítko Tisknout vyzve k uložení souboru, klikněte v dialogovém okně Tisknout na Další volby a zrušte zaškrtnutí volby Tisk do souboru.

Lístek s poznámkou:

 • Zkontrolujte, zda jste pro tisk vybrali fyzickou tiskárnu a ne tiskárnu Adobe PDFXPS/Send note nebo jinou virtuální tiskárnu.
 • Volba Tisk do souboru byla dostupná v samotném dialogovém okně Tisknout až do verzí Acrobat 10.X.

Jak mohu vytisknout komentáře, které jsou uvnitř dokumentu PDF?

V dokumentech PDF mohou být umístěny určité poznámky a komentáře (například lístky s poznámkami), které se standardně netisknou, pokud jejich tisk výslovně nezapnete.

Toto chování je záměrné, aby tyto poznámky neskrývaly obsah umístěný pod nimi.

Někdy však budete chtít tyto poznámky vytisknout. Jak tisknout lístky s poznámkami a jiné komentáře:

 1. Přejděte do nabídky Úpravy > Předvolby.
 2. Klikněte na Přidávání poznámek.
 3. Zapněte volbu Tisknout poznámky a rozbalovací okna.

Při tisku dochází k selhání aplikace Acrobat Reader DC / Aplikace Acrobat Reader DC po kliknutí na tlačítko Tisknout netiskne

Tyto problémy se mohou vyskytovat, když dojde k poškození instalačních souborů aplikace Adobe Acrobat. Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace Adobe Reader/ Acrobat.

Jestliže se tyto problémy vyskytují i u nejnovější verze, postupujte takto:

 1. Odeberte instalaci Acrobat Reader pomocí nástroje Acrobat cleaner.
 2. Nainstalujte znovu aplikaci Adobe Reader.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online