Článek s odkazy na všechna témata týkající se formulářů

O čárových kódech

Pole s čárovými kódy převádějí uživatelovy údaje ve formuláři do vizuálního vzorku, který je možné naskenovat, interpretovat a zahrnout do databáze. Čárové kódy jsou užitečné v případě, že uživatelé odesílají formulář na papíru nebo faxem.

Výhodou čárových kódů je, že šetří čas, odstraňují nutnost ručního čtení a záznamu odpovědí a eliminují možnosti výskytu chyb při zadávání dat.

Obvyklý pracovní postup s čárovými kódy zahrnuje následující fáze:

 • Autor formuláře zkontroluje, že v předvolbách pro formuláře je vybraná volba Automaticky počítat hodnoty polí a pak vytvoří v Acrobatu formulář se všemi ostatními poli nastavenými jako obvykle.

 • Autor formuláře přidá do formuláře pole čárového kódu a nastaví čárový kód tak, že zachytí požadovaná data.

 • Autor formuláře povolí vyplňování formuláře pro uživatele aplikace Acrobat Reader DC (pokud autor chce umožnit uživatelům této aplikace ukládat jejich vlastní vyplněné kopie formuláře nebo pokud formulář obsahuje některé typy polí čárových kódů).

 • Autor formuláře rozešle formulář ostatním uživatelům.

 • Uživatelé na svých počítačích vyplní formulář, elektronicky ho odešlou nebo vytisknou kopii a doručí ji distributorovi formuláře.

 • Přijatá data čárového kódu jsou interpretována jedním z následujících způsobů a pak je může příjemce formuláře zkontrolovat, uspořádat a použít:

  Formuláře odeslané faxem na faxový server

  Příjemce formuláře může pomocí aplikace Adobe Acrobat Capture® získat TIFF obrazy z faxového serveru a umístit je do sledované složky programu Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder, pokud tyto produkty vlastní.

  Formuláře doručené na papíře

  Příjemce formuláře může naskenovat papírové formuláře a pak pomocí aplikace, jako je například LiveCycle Designer Barcoded Forms Decoder, dekódovat čárové kódy v těchto formulářích.

Poznámka:

Aplikace Acrobat Capture a Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder jsou samostatné produkty vhodné pro firemní pracovní postupy a prodávají se nezávisle na aplikaci Acrobat.

Tipy pro návrh s čárovými kódy

Návrh a umístění čárových kódů ovlivňuje především použitelnost a zabrané místo. Například velikost čárového kódu může omezovat množství dat, která v něm mohou být zakódována. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, dodržujte tato pravidla.

 • Umístěte čárový kód tak, aby bylo nepravděpodobné, že se ohne při vložení do obálky, a dostatečně daleko od okrajů stránky, aby se neoříznul při tisku nebo odesílání faxem.

 • Umístěte jej tak, aby byl dobře viditelný a skenovatelný. Pokud se bude používat ruční skener, vyhněte se čárovým kódům, které jsou širší než 10,3 cm (4 palce). V tomto případě obvykle fungují nejlépe vysoké a úzké čárové kódy. Také se při používání ručního skeneru vyhněte kompresi obsahu čárového kódu.

 • Zkontrolujte, že velikost čárového kódu má kapacitu pro množství dat, která chcete zakódovat. Pokud je oblast čárového kódu příliš malá, změní barvu na sytě šedou. Před distribucí otestujte vyplněný formulář, abyste se přesvědčili, že oblast čárového kódu má dostatečnou velikost.

Vytváření, testování a úpravy polí s čárovými kódy

Jeden ze způsobů, kterým můžete vylepšit čárový kód PDF formuláře je vytváření uživatelských skriptů. Psaní takových skriptů vyžaduje základní znalosti JavaScriptu a zkušenost s JavaScriptem specifickým pro Acrobat. Další informace viz příručka Vývoj aplikací Acrobat® s využitím jazyka JavaScript™ na webu www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_cz (PDF, pouze v angličtině). Více informací o základním JavaScriptu najdete v libovolném z mnoha dostupných zdrojů o tomto předmětu.

Poznámka:

Po vložení čárového kódu maximální velikosti může změna velikost buňky nebo podmínek dekódování způsobit, že čárový kód přesáhne přes okraje stránky. Tomu můžete předejít výběrem přiměřené velikosti buňky a podmínek dekódování čárového kódu.

Přidání pole s čárovým kódem

 1. Otevřete formulář v aplikaci Acrobat DC. Otevřete dialogové okno Předvolby (Upravit > Předvolby) a vlevo vyberte možnost Formuláře. Pak vyberte možnost Automaticky počítat hodnoty polí.

 2. Vyberte příkaz Nástroje > Připravit formulář.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu Čárový kód .

 4. Tažením nakreslete obdélník definující oblast s čárovým kódem a poté poklepáním na pole s čárovým kódem otevřete dialogové okno Vlastnosti.
 5. Na kartě Hodnota proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte Kódovat pomocí a pak vyberte formát (XML nebo Oddělovaný tabulátory). Klikněte na tlačítko Vybrat a vyberte pole, která chcete zakódovat do pole čárového kódu. Pokud nechcete do dat čárového kódu zahrnout názvy polí, odznačte volbu Zahrnout názvy polí.

  • Vyberte Vlastní skript výpočtu, klikněte na Upravit a pak zadejte svůj vlastní kód JavaScriptu v dialogovém okně Editor JavaScriptu.

 6. Na kartě Volby proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte volbu Symbologie: PDF417, QR Code nebo Data Matrix.

  • Pokud chcete použít kompresi, vyberte Komprimovat data před zakódováním do čárového kódu. Pokud je ke čtení dat z vrácených formulářů použit ruční skener, tuto volbu nevybírejte.

  • V nabídce Podmínka dekódování zvolte typ hardwaru pro zpracování vrácených formulářů: Ruční skener čárových kódů, faxový server, dokumentový skener nebo vlastní.

  • Pokud je to nezbytné, klikněte na Vlastní a zadejte hodnoty pro Rozměr X, Poměr Y/X a Úroveň korekce chyb.

 7. Proveďte libovolné další změny na kartě Všeobecné a Akce. Potom zavřete dialogové okno Vlastnosti pole čárového kódu.

  Kód JavaScriptu k zašifrování vybraných polí do formátu XML nebo Oddělený tabulátory je vygenerován automaticky. Dialogové okno Vlastnosti pole čárového kódu se uzavře a čárový kód, pro který jste zadali hodnoty, se zobrazí ve formuláři.

  Poznámka:

  Pokud po vytvoření čárového kódu přidáte do formuláře nové pole, není automaticky zahrnuto mezi data pro již existující čárové kódy. Ale další datová pole můžete do čárového kódu přidat ručně.

Testování pole s čárovým kódem

 1. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Náhled.

 2. Vyplňte formulář. Použijte vzorové údaje, které představují maximální množství informací pro každé pole, nebo množství informací, které očekáváte, že uživatelé budou zadávat.
 3. Pokud je pole s čárovým kódem zobrazeno tlumeně, postupujte podle libovolného postupu pro změnu velikosti pole s čárovým kódem nebo pro změnu údajů obsahu. (Viz následující úlohy.)
 4. Ujistěte se, že je oblast pole s čárovým kódem dostatečně velká, aby se do ní vešly všechny vstupní údaje. Chcete-li odstranit vzorová data, klikněte v pravém panelu na příkaz Více > Vymazat formulář.

 5. Vyberte příkaz Soubor > Uložit.

Pole formuláře s čárovým kódem je nyní připraveno k distribuci.

Zahrnutí dalších datových polí do čárového kódu

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Připravit formulář.

 2. Poklepejte na pole s čárovým kódem.
 3. Na kartě Hodnota proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud je vybraná volba Kódovat pomocí, klikněte na možnost Vybrat a vyberte další pole formuláře, která chcete zakódovat.

  • Pokud je vybraná volba Vlastní skript výpočtu, klikněte na možnost Upravit a zapište další JavaScript, který zahrne další pole.

Po zahrnutí nových datových polí do čárového kódu se nezapomeňte přesvědčit, že oblast čárového kódu je dostatečně velká pomocí testování se vzorovými daty. Pokud je oblast s čárovým kódem zobrazena tlumeně, upravte velikost čárového kódu nebo vlastnosti textového pole, aby se údaje do oblasti s čárovým kódem vešly.

Jak nastavit datový obsah, aby se vešel do pole s čárovým kódem

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Připravit formulář.

 2. Dvakrát klikněte do pole čárového kódu a použijte některý z následujících postupů:

  • Na kartě Volby klikněte na tlačítko Vlastní a zadejte nižší hodnoty pro položky Úroveň korekce chyb a Poměr Y/X.

  • Na kartě Volby vyberte volbu Komprimovat data před zakódováním do čárového kódu, pouze však v případě, že používáte softwarový dekodér Adobe.

  • Na kartě Volby vyberte jako formát kódování dat místo volby XML spíše volbu Oddělený tabulátory. XML vyžaduje pro zakódování informací větší oblast čárového kódu než Oddělený tabulátory.

  • Na kartě Volby vyberte jinou volbu Symbologie.

  • Na kartě Hodnota klikněte na tlačítko Vybrat a zrušte označení všech polí, která nemusí být kódována. Například nezahrnujte pole s nadbytečnými informacemi.

  • Na kartě Hodnota zadejte vlastní skript, který v rámci procesu kódování upraví uživatelem zadaný text tak, že budou všechny znaky převedeny na malá nebo velká písmena.

  Poznámka:

  Pravidla asociace NACTP (National Association of Computerized Tax Processors), používaná americkým úřadem pro daňové příjmy a státními daňovými úřady, doporučují používat pro data 2D čárového kódu velká písmena.

 3. Pokud potřebujete minimalizovat oblast s čárovým kódem obsahující data, poklepejte na pole s čárovým kódem a na kartě Hodnota napište vlastní skript, který omezí údaje na alfanumerické znaky a na jednotnou velikost znaků. (Text, který je celý buď velkými nebo malými písmeny, vyžaduje menší oblast čárového kódu než stejný text zapsaný střídavě velkými a malými písmeny.)

Poznámka:

Zvažte vytvoření dalších polí čárového kódu ve formuláři a mapování různých dat do jednotlivých polí čárového kódu.

Nastavení navigace mezi poli formuláře

Pokud nemá dokument PDF nastaveno pořadí procházení polí pomocí tabulátoru a pokud uživatel nezrušil výběr u volby Pořadí polí v předvolbách Usnadnění přístupu, je výchozí pořadí procházení polí založeno na struktuře dokumentu.

Pořadí procházení polí můžete změnit po vytvoření polí. Pokud se nacházíte v režimu úprav formuláře, můžete pořadí procházení polí seřadit podle struktury dokumentu (výchozí), podle řádku nebo podle sloupce. Pořadí polí také můžete změnit automaticky jejich přetažením v panelu Pole. Pokud se nenacházíte v režimu úprav, můžete pole seřadit podle řádku nebo sloupce ve vlastnostech stránky. Pořadí polí však nemůžete přizpůsobit ručně.

Nastavení pořadí procházení v režimu úprav

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Připravit formulář.

 2. V panelu Pole po pravé straně se ujistěte, že není vybrána volba Seřadit podle > Pořadí polí.

 3. (Volitelné) Chcete-li zobrazit pořadí procházení polí, tak na panelu Pole vyberte příkaz Pořadí procházení > Zobrazit čísla procházení.

 4. Vyberte volbu Pořadí polí:

  Seřadit pole podle struktury

  Pořadí polí založené na struktuře dokumentu sledující pořadí nastavené ve struktuře tagování.

  Seřadit pole podle řádku

  Pomocí tabulátoru prochází pole od levého horního pole, nejdříve zleva doprava a pak dolů, řádek po řádku.

  Seřadit pole podle sloupce

  Pomocí tabulátoru prochází pole od levého horního pole, nejdříve shora dolů a pak napříč zleva doprava, sloupec po sloupci.

  Seřadit pole ručně

  Umožňuje přetahování polí na požadované místo v panelu Pole. Pole nelze přesunout na jinou stránku, přepínací tlačítko nelze přesunout do jiné skupiny a pole nelze přesunout mezi přepínací tlačítka.

  Neurčené pořadí polí

  Sděluje, že nebylo určeno žádné pořadí polí. Pořadí polí je určeno nastavením ve vlastnostech stránky.

Nastavení pořadí procházení polí v okně Vlastnosti stránky

 1. Jste-li v režimu pro úpravy formulářů, tak tento režim ukončete kliknutím na tlačítko s křížkem v pravé části panelu nástrojů.

 2. Klikněte na tlačítko Miniatury stránek nebo vyberte možnost Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Miniatury stránek a otevře se panel Miniatury stránek.

 3. Vyberte jednu nebo více ikon stránek a poté v nabídce Volby na panelu Miniatury stránek vyberte položku Vlastnosti stránky. Můžete také kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Vlastnosti stránky.

 4. Vyberte volbu Pořadí polí:

  Použít pořadí po řádcích

  Pomocí tabulátoru prochází pole od levého horního pole, nejdříve zleva doprava a pak dolů, řádek po řádku.

  Použít pořadí po sloupcích

  Pomocí tabulátoru prochází pole od levého horního pole, nejdříve shora dolů a pak napříč zleva doprava, sloupec po sloupci.

  Použít strukturu dokumentu

  Pro formuláře s tagovanými poli se použije pořadí nastavené v tagování.

  Neurčené

  Použije stávající pořadí.

 5. Klikněte na OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online