O duplexech

V aplikaci Photoshop se pojem duplex týká kromě duplexů také jednobarevných tisků, triplexů a kvadruplexů. Jednobarevné obrazy jsou obrazy ve stupních šedi, tištěné jednou tiskovou barvou, která není černá. Duplexy, triplexy a kvadruplexy jsou obrazy ve stupních šedi, tištěné dvěma, třemi a čtyřmi tiskovými barvami. U těchto obrazů se pro reprodukci různých odstínů šedé používají barevné tiskové barvy a nikoli různé stupně šedé.

Duplexy rozšiřují tónový rozsah obrazu ve stupních šedi. Přestože reprodukce obrazu v šedé stupnici dokáže zobrazit až 256 různých odstínů, při tisku lze dosáhnout maximálně 50 odstínů na jednu tiskovou barvu. Proto obraz ve stupních šedi vytištěný pouze černou tiskovou barvou vypadá podstatně hrubší než stejný obraz vytištěný dvěma, třemi nebo čtyřmi tiskovými barvami, kdy každá z těchto barev reprodukuje až 50 různých úrovní šedi.

Někdy se duplexy tisknou černou a šedou tiskovou barvou – černá se použije pro stíny a šedá pro střední tóny a světla. Častěji se při tisku duplexů používá pro světla barevná tisková barva. Touto technikou se vytvářejí obrazy, které mají lehký barevný nádech a výrazně zlepšený dynamický rozsah. Duplexy jsou ideální pro dvoubarevné tiskové projekty, kdy se pro zvýraznění používá přímá barva (například barva PANTONE).

Protože duplexy používají různé tiskové barvy pro reprodukci různých odstínů šedi, zachází s nimi Photoshop jako s jednokanálovými, 8-bitovými obrazy ve stupních šedi. V režimu Duplex tedy nemáte přímý přístup k jednotlivým barevným kanálům obrazu (jako v režimech RGB, CMYK a Lab). Místo toho se kanály nastavují pomocí křivek v dialogovém okně Volby duplexu.

Převod obrazu na duplex

 1. Převeďte obraz na stupně šedi příkazem Obraz > Režim > Stupně šedi. Na duplexy lze převést jen 8bitové obrazy ve stupních šedi.
 2. Zvolte Obraz > Režim > Duplex.
 3. V dialogovém okně Volby duplexu vyberte Náhled, abyste zobrazili náhled obrazu.
 4. Ve volbě Typ vyberte Jednobarevný duplex, Duplex, Triplex nebo Kvadruplex.
 5. Klikněte na pole barvy (vyplněný čtverec), abyste otevřeli dialog pro výběr barvy, pak klikněte na tlačítko Knihovny barev a v dialogovém okně vyberte vzorník tiskových barev a barvu.

  Poznámka:

  Chcete-li vytvořit syté barvy, určete tiskové barvy v sestupném pořadí – nejtmavší nahoře, nejsvětlejší dole.

 6. Klikněte do pole s křivkou vedle pole tiskové barvy a nastavte průběh duplexové křivky pro jednotlivé tiskové barvy.
 7. Pokud je potřeba, nastavte přetisk barev.
 8. Klikněte na OK.

  Poznámka:

  Chcete-li duplexový efekt aplikovat pouze na část obrazu, převeďte duplexový obraz do vícekanálového režimu – tím se duplexové křivky převedou na kanály přímých barev. Pak můžete vymazat tu část kanálu přímé barvy, kterou chcete vytisknout jako standardní obraz ve stupních šedi.

Úpravy duplexové křivky pro danou tiskovou barvu

V duplexovém obraze má každá tisková barva vlastní křivku, která určuje, jak je barva rozdělená ve stínech a světlech. Tato křivka mapuje každou hodnotu stupňů šedi v původním obraze na určitou hodnotu tiskové barvy v procentech.

 1. Chcete-li sledovat náhled prováděných úprav, vyberte volbu Náhled v dialogovém okně Volby duplexu.
 2. Klikněte do pole s křivkou vedle pole tiskové barvy.

  Výchozím tvarem duplexové křivky je diagonální přímka, která vyznačuje, že každá hodnota šedi v původním obraze se mapuje na stejnou hodnotu tiskové barvy v procentech. Při tomto nastavení se 50 % šedý obrazový bod vykreslí jako 50 % odstín tiskové barvy, 100 % stín se vykreslí jako 100 % barvy a tak dále.

 3. Upravte duplexovou křivku pro každou tiskovou barvu buď přetažením bodu grafu nebo přímým zadáním hodnot pro různé hodnoty tiskových barev v procentech.
  • V grafu křivky probíhá vodorovná osa od světel (vlevo) po stíny (vpravo). Hustota tiskové barvy vzrůstá směrem nahoru podél svislé osy. Na křivce můžete zadat až 13 bodů. Když na křivce zadáte dva body, Photoshop vypočítá mezilehlé hodnoty. Když křivku upravíte, do textových polí se automaticky zadají hodnoty.

  • Hodnota, kterou zadáte do textového pole, označuje hodnotu tiskové barvy v procentech, která se použije pro určitou hodnotu stupňů šedi v původním obraze. Když například zadáte do textového pole pro 100% hodnotu 70, použije se k tisku obrazových ploch se 100% stínem 70% odstín této tiskové barvy.

 4. Uložte křivky vytvořené v dialogovém okně Duplexová křivka kliknutím na tlačítko Uložit.
 5. Klikněte na Načíst, chcete-li načíst tyto křivky nebo křivky vytvořené v dialogovém okně Křivky, včetně křivek vytvořených pomocí volby Libovolné mapování.

  Při práci s duplexovými obrazy můžete pro zobrazení procentuální hustoty tiskových barev použít panel Informace. Chcete-li zjistit hustotu tiskových barev v procentech, která se použije při tisku, nastavte režim odečítání na Platný režim. Tyto hodnoty odrážejí všechny změny, které jste zadali v dialogovém okně Duplexová křivka.

Nastavení přetisku barev

Přetisk barev tvoří dvě plné tiskové barvy, které se tisknou přes sebe. Když se například azurová tisková barva tiskne přes žlutou, výsledná barva přetisku bude zelená. Pořadí tisku barev stejně jako odchylky tiskových barev nebo papíru mohou značně ovlivnit konečný výsledek.

Chcete-li předpovědět, jak budou barvy vypadat po vytištění, použijte vytištěný vzorek vzájemně přetištěných tiskových barev a podle něj upravte zobrazení na monitoru. Pamatujte si ale, že toto nastavení ovlivní pouze způsob, jakým se přetiskované barvy zobrazí na obrazovce a ne při tisku. Před tyto barvy nastavíte, ujistěte se, že máte kalibrovaný monitor.

Nastavení zobrazení přetisku barev

 1. Zvolte Obraz > Režim > Duplex.
 2. Klikněte na Přetisk barev. Dialogové okno Přetisk barev zobrazuje, jak budou zkombinované tiskové barvy vypadat vytištěné.
 3. Klikněte na barevné pole kombinace barev, kterou chcete upravit.
 4. Vyberte požadovanou barvu v panelu Výběr barvy a klikněte na OK.
 5. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nebudete s kombinací tiskových barev spokojení. Pak klikněte na OK.

Ukládání a načítání nastavení duplexu

Pomocí tlačítka Uložit v dialogovém okně Volby duplexu můžete uložit nastavení duplexových křivek, tiskových barev a přetisku barev. Pomocí tlačítka Načíst můžete načíst nastavení duplexových křivek, tiskových barev a přetisku barev. Tato nastavení pak můžete použít pro další obrazy ve stupních šedi.

Photoshop obsahuje několik vzorových sad duplexových, triplexových a kvadruplexových křivek. Tyto sady obsahují některé běžně používané křivky a barvy. Použijte tyto sady jako odrazový můstek, když vytváříte vlastní kombinace.

Zobrazení jednotlivých barev duplexového obrazu

Protože duplexy jsou jednokanálové obrazy, veškeré úpravy jednotlivých tiskových barev jsou zobrazeny jako součást výsledného složeného obrazu. V některých případech ale možná budete chtít prohlížet jednotlivé „tiskové výtažky“ (stejně jako u obrazů CMYK), abyste viděli, jak se budou separovat tiskové barvy při tisku.

 1. Když nastavíte tiskové barvy, zvolte Obraz > Režim > Vícekanálový.

  Obraz se převede do vícekanálového režimu, kde každý kanál představuje kanál přímé barvy. Obsah každého kanálu přímé barvy přesně odráží nastavení duplexu, ale složený náhled na obrazovce nemusí být tak přesný jako náhled v duplexovém režimu.

  Poznámka:

  Pokud provedete nějaké změny, když je obraz ve vícekanálovém režimu, nebudete ho moci vrátit zpět do jeho původní duplexové podoby (pokud se nevrátíte k duplexovému stavu na panelu Historie). Chcete-li nastavit rozložení tiskových barev a ověřit si výsledek na jednotlivých tiskových výtažcích, proveďte příslušné úpravy v dialogovém okně Duplexové křivky ještě před převodem do vícekanálového režimu.

 2. Na panelu Kanály vyberte kanál, který chcete zkontrolovat.
 3. Pro návrat zpět do duplexového režimu zvolte Úpravy > Zpět Vícekanálový.

Tisk duplexy

Při vytváření duplexů si pamatujte, že výsledný tiskový výstup je výrazně ovlivněn pořadím tisku tiskových barev i použitými úhly rastrů. (V případě potřeby změňte úhly polotónových rastrů ve volbách tiskárny souvisejících se zpracováním rastrového obrazu.)

Při tisku výtažků nemusíte převádět duplexové obrazy do režimu CMYK, stačí v rozbalovací nabídce Profil v sekci Správa barev dialogového okna Tisknout (pro nastavení voleb tiskárny) vybrat volbu Výtažky. Pokud obraz převedete do režimu CMYK, převedou se všechny vlastní barvy na své ekvivalenty CMYK.

Export duplexových obrazů do jiných aplikací

Chcete-li exportovat duplexový obraz do aplikace pro sazbu, musíte nejdříve obraz uložit ve formátu EPS nebo PDF. (Pokud však obraz obsahuje kanály přímé barvy, převeďte ho do vícekanálového režimu a uložte ve formátu DCS 2.0.) Nezapomeňte nazvat vlastní barvy pomocí příslušné přípony, aby je cílová aplikace mohla rozpoznat. Jinak aplikace nemusí barvy vytisknout správně, nebo nemusí vytisknout obraz vůbec.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online