Režim prolnutí vrstvy určuje, jak se její obrazové body smíchají se spodními obrazovými body v obraze. Pomocí režimů prolnutí můžete vytvořit různé speciální efekty.

Určení celkového krytí a krytí výplně u vybraných vrstev

Celkové krytí vrstvy určuje, do jaké míry vrstva zakrývá nebo odhaluje vrstvy pod ní. Vrstva s krytím 1 % je téměř zcela průhledná, zatímco vrstva s krytím 100 % je zcela neprůhledná.

Kromě celkového krytí vrstvy, které ovlivňuje styly vrstvy a režimy prolnutí aplikované na tuto vrstvu, můžete určit krytí výplně. Krytí výplně ovlivňuje pouze obrazové body, tvary nebo text ve vrstvě, aniž by došlo k ovlivnění krytí efektů vrstvy, např. vržených stínů.

Poznámka:

Krytí se nedá měnit u vrstev pozadí ani u zamčených vrstev. Chcete-li převést vrstvu pozadí na pravidelnou vrstvu podporující průhlednost, přečtěte si část Převádění pozadí a vrstev.

 1. V panelu Vrstvy vyberte jednu nebo více vrstev nebo skupin.
 2. Změňte hodnoty položek Krytí a Výplň. (Pokud jste vybrali skupinu, je k dispozici pouze položka Krytí.)

  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit všechny volby prolnutí, vyberte v dolní části panelu Vrstvy v nabídce ikony Přidat styl vrstvy  možnost Volby prolnutí.

Určení režimu prolnutí pro vrstvu nebo skupinu

Standardní režim prolnutí pro skupinu vrstev je Bez změny, což znamená, že skupina nemá žádné vlastní volby prolnutí. Když pro skupinu zvolíte jiný režim prolnutí, změníte tím pořadí, ve kterém se celý obraz skládá. Nejdříve se zkombinují všechny vrstvy ve skupině. Složená skupina se pak zpracovává jako jeden obraz a zkombinuje se se zbytkem obrazu s použitím vybraného režimu prolnutí. Pokud tedy zvolíte pro skupinu jiný režim prolnutí než Bez změny, žádné z vrstev úprav ani režimů prolnutí vrstev uvnitř této skupiny se nebudou aplikovat na vrstvy mimo tuto skupinu.

Poznámka:

Pro vrstvy není možné použít režim prolnutí Vymazat. Pro obrazy Lab jsou k dispozici režimy Zesvětlit barvy, Ztmavit barvy, Ztmavit, Zesvětlit, Rozdíl, Vyloučit, Odečíst a Rozdělit. Informace pro obrazy HDR naleznete v části Funkce, které podporují obrazy HDR s 32 bity na kanál.

 1. Vyberte vrstvu nebo skupinu z panelu Vrstvy.
 2. Zvolte režim prolnutí:
  • V panelu Vrstvy vyberte volbu z rozbalovací nabídky Režim prolnutí.

  • Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Volby prolnutí a vyberte požadovanou volbu z rozbalovací nabídky Režim prolnutí.

  Poznámka:

  V místní nabídce Režim prolnutí můžete procházet jednotlivé možnosti a sledovat, jak se mění vzhled obrázku. Aplikace Photoshop zobrazí živý náhled režimů prolnutí na plátně.

Popisy a příklady jednotlivých režimů najdete v tématu Režimy prolnutí.

Seskupení efektů prolnutí

Standardně se vrstvy v ořezové masce prolnou s vrstvami pod nimi s použitím režimu prolnutí, který je nastavený pro nejspodnější vrstvu ve skupině. Můžete ale určit, že režim prolnutí nejspodnější vrstvy se bude aplikovat jen na tuto vrstvu, což vám umožní zachovat původní vzhled prolnutí oříznutých vrstev. (Viz Odhalení vrstev s ořezovými maskami.)

Režim prolnutí vrstvy můžete aplikovat i na efekty vrstvy, které modifikují neprůhledné obrazové body (například Vnitřní záře nebo Překrytí barvou), a to aniž by se přitom změnily efekty, které modifikují jen průhledné obrazové body (například Vnější záře nebo Vržený stín).

 1. Vyberte vrstvu, kterou chcete ovlivnit.
 2. Poklepejte na miniaturu vrstvy, z nabídky panelu Vrstvy zvolte Volby prolnutí nebo zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Volby prolnutí.

  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit volby prolnutí pro textovou vrstvu, zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Volby prolnutí nebo zvolte Volby prolnutí z nabídky tlačítka Přidat styl vrstvy v dolní části panelu Vrstvy.

 3. Určete rozsah pro volby prolnutí:
  • Když vyberete možnost Prolnout vnitřní efekty jako skupinu, aplikujete tím daný režim prolnutí na efekty vrstvy, které modifikují neprůhledné obrazové body (například Vnitřní záře, Satén, Překrytí barvou a Překrytí přechodem).

  • Vyberte Prolnout oříznuté vrstvy jako skupinu, aby se režim prolnutí základní vrstvy aplikoval na všechny vrstvy v ořezové masce. Odznačení této volby, která je standardně vždy vybraná, zachová původní režim prolnutí a vzhled každé vrstvy ve skupině.

  Rozšířené volby prolnutí v aplikaci Photoshop
  Rozšířené volby prolnutí

  • Vyberte Průhlednost tvaruje vrstvu, chcete-li omezit efekty vrstvy a vyseknutí na neprůhledné oblasti vrstvy. Odznačení této volby, která je ve výchozím nastavení vždy vybraná, aplikuje tyto efekty po celé vrstvě.

  • Chcete-li efekty vrstvy omezit na oblast ohraničenou maskou vrstvy, vyberte možnost Maska vrstvy skryje efekty.

  • Chcete-li efekty vrstvy omezit na oblast ohraničenou vektorovou maskou, vyberte možnost Vektorová maska skryje efekty.

 4. Klikněte na OK.

Vyloučení kanálů z prolnutí

Efekty prolnutí můžete při prolnutí vrstvy nebo skupiny omezit jen na určený kanál. Standardně se zahrnou všechny kanály. Například při použití obrazu RGB můžete z prolnutí vyloučit červený kanál; ve složeném obrazu se ovlivní pouze informace obsažené v zeleném a modrém kanálu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Poklepejte na miniaturu vrstvy.

  • Zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Volby prolnutí.

  • V nabídce ikony Přidat styl vrstvy  v dolní části panelu Vrstvy vyberte Volby prolnutí.

  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit volby prolnutí pro textovou vrstvu, zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Volby prolnutí. Anebo v nabídce ikony Přidat styl vrstvy v dolní části panelu Vrstvy vyberte Volby prolnutí.

 2. Z oblasti Rozšířené volby prolnutí v dialogovém okně Styl vrstvy odznačte všechny kanály, které chcete vyloučit z prolnutí vrstvy.

Určení tónového rozsahu pro prolnutí vrstev

Jezdce v dialogovém okně Volby prolnutí určují, které obrazové body z aktivní vrstvy a ze spodnějších viditelných vrstev se objeví ve výsledném obrazu. Můžete například vynechat tmavé obrazové body z aktivní vrstvy nebo nechat prosvítat světlé obrazové body ze spodních vrstev. Můžete také určit rozsah částečně prolnutých obrazových bodů tak, aby vznikl pozvolný přechod mezi prolnutými a neprolnutými plochami.

 1. Poklepejte na miniaturu vrstvy, zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Volby prolnutí nebo zvolte Přidat styl vrstvy > Volby prolnutí z nabídky panelu Vrstvy.

  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit volby prolnutí pro textovou vrstvu, zvolte Vrstva > Styl vrstvy > Volby prolnutí nebo zvolte Volby prolnutí z nabídky tlačítka Přidat styl vrstvy v dolní části panelu Vrstvy.

 2. V oblasti Rozšířené volby prolnutí v dialogovém okně Styl vrstvy vyberte volbu z rozbalovací nabídky Prolnout když.
  • Zvolte Stupně šedi, chcete-li určit rozsah prolnutí pro všechny kanály.

  • Chcete-li určit prolnutí v konkrétním kanálu (například červeném, zeleném nebo modrém kanálu RGB obrázku), vyberte ho.

 3. Pomocí jezdců Tato vrstva a Podkladová vrstva nastavte rozsah jasu prolnutých obrazových bodů – na stupnici od 0 (černá) do 255 (bílá). Bílým jezdcem nastavte nejvyšší hodnotu rozsahu. Černým jezdcem nastavte nejnižší hodnotu rozsahu.

  Poznámka:

  Chcete-li definovat rozsah částečně prolnutých bodů, podržte Alt a přetáhněte polovinu trojúhelníku tvořícího jezdec. Nad rozděleným jezdcem se objeví dvě hodnoty, které ukazují rozsah částečně prolnutých bodů.

  Při určování rozsahů prolnutí pamatujte na následující pravidla:

  • Jezdce Tato vrstva použijte k určení rozsahu obrazových bodů aktivní vrstvy, které se prolnou, a objeví se tedy ve výsledném obraze. Pokud například bílý jezdec přetáhnete na 235, obrazové body s hodnotami jasu nad 235 se neprolnou a ve výsledném obraze se neobjeví.

  • Jezdce Podkladová vrstva použijte k určení rozsahu obrazových bodů viditelných spodních vrstev, které se prolnou do výsledného obrazu. Prolnuté obrazové body se zkombinují s obrazovými body aktivní vrstvy, čímž vzniknou obrazové body se složenými hodnotami, zatímco neprolnuté obrazové body budou viditelné skrz plochy aktivní vrstvy nad nimi. Přetáhnete-li například černý jezdec na 19, obrazové body s hodnotami jasu pod 19 zůstanou neprolnuté a budou viditelné skrz aktivní vrstvu ve výsledném obraze.

Vyplnění nové vrstvy neutrální barvou

Některé filtry (například filtr Světelné efekty) nemůžete aplikovat na vrstvy, které neobsahují žádné obrazové body. Tento problém lze vyřešit tak, že použijete volbu Vyplnit neutrální barvou v dialogovém okně Nová vrstva, která prázdnou vrstvu nejdříve vyplní přednastavenou neutrální barvou. Tato neviditelná neutrální barva se přiřadí na základě režimu prolnutí vrstvy. Pokud se nepoužije žádný z efektů, nemá vyplnění neutrální barvou žádný vliv na ostatní vrstvy. Volba Vyplnit neutrální barvou není dostupná pro vrstvy s režimem Normální, Rozpustit, Tvrdé míchání, Odstín, Sytost, Barva nebo Světlost.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online