Přizpůsobení nastavení barev

Ve většině pracovních postupů se správou barev je nejlepší použít předdefinovaná nastavení barev, která byla testována společností Adobe. Měnit specifické volby byste měli pouze v případě, že máte dostatek znalostí o správě barev a jste si zcela jisti změnami, které provádíte.

Po přizpůsobení voleb si je můžete uložit jako přednastavení. Uložením nastavení barev zajistíte, že je budete moci znovu použít a sdílet je s jinými uživateli nebo aplikacemi.

  • Chcete-li nastavení barev uložit jako přednastavení, v dialogovém okně Nastavení barev klepněte na tlačítko Uložit. Abyste zajistili, že aplikace zobrazí název přednastavení v dialogovém okně Nastavení barev, uložte soubor do výchozí složky. Pokud soubor uložíte do jiného umístění, budete ho muset nejdříve načíst, abyste mohli nastavení vybrat.
  • Chcete-li načíst přednastavení barev, které není uložené ve standardní složce, klikněte v dialogovém okně Nastavení barev na Načíst, vyberte požadovaný soubor a klikněte na Otevřít.

Poznámka:

V aplikaci Acrobat nemůžete ukládat upravená nastavení barev. Chcete-li sdílet upravená nastavení barev v aplikaci Acrobat, musíte soubor vytvořit v aplikaci InDesign, Illustrator nebo Photoshop a pak ho uložit do výchozí složky Nastavení. Následně bude dostupný v kategorii Správa barev v dialogovém okně Předvolby. Nastavení můžete také do výchozí složky Nastavení přidat ručně.

O pracovních barevných prostorech

Pracovní prostor je pomocný barevný prostor používaný k definování a úpravám barev v aplikacích Adobe. Ke každému barevnému modelu je přiřazený profil pracovního prostoru. Profily pracovních prostorů můžete vybrat v dialogovém okně Nastavení barev upozornění.

Profil pracovního prostoru slouží jako zdrojový profil pro nově vytvářené dokumenty, které používají příslušný barevný model. Pokud je například Adobe RGB (1998) platný profil pracovního prostoru RGB, každý nový dokument RGB, který vytvoříte, bude používat barvy z gamutu Adobe RGB (1998). Pracovní prostory také určují vzhled barev v dokumentech bez značek.

Pokud otevřete dokument s vloženým profilem barev, který neodpovídá profilu pracovního prostoru, aplikace použije zásady správy barev k určení způsobu zpracování barevných dat. Ve většině případů je výchozí volbou zásad zachovat vložený profil.

Volby pracovního prostoru

Chcete-li zobrazit volby pracovního prostoru v aplikacích Photoshop, Illustrator nebo InDesign, vyberte položky Úpravy > Nastavení barev. V aplikaci Acrobat vyberte kategorii Správa barev v dialogovém okně Předvolby.

Poznámka:

Chcete-li zobrazit popis libovolného profilu, vyberte tento profil a přesuňte ukazatel nad jeho název. Popis se objeví dole v dialogovém okně.

RGB Určuje pro aplikaci barevný prostor RGB. Obvykle je lepší zvolit možnost Adobe RGB nebo sRGB, spíše než profil pro určité zařízení (jako je profil monitoru).    sRGB je vhodné využít při přípravě obrázků určených na web, protože určuje barevný prostor standardního monitoru používaného k zobrazené těchto webových obrázků. sRGB je také dobrá volba, když pracujete s obrazy z běžně používaných digitálních fotoaparátů, protože většina z nich používá sRGB jako svůj výchozí barevný prostor.

Adobe RGB se doporučuje, když připravujete dokumenty pro tisk, protože gamut prostoru Adobe RGB zahrnuje některé tisknutelné barvy (zejména azurové a modré), které nelze definovat pomocí sRGB. Barevný prostor Adobe RGB je také dobrá volba, když pracujete s obrazy z profesionálních digitálních fotoaparátů, protože většina těchto fotoaparátů používá prostor Adobe RGB jako svůj výchozí barevný prostor.

CMYK Určuje pro aplikaci barevný prostor CMYK. Všechny pracovní prostory CMYK jsou závislé na zařízení. To znamená, že jsou založeny na skutečných kombinacích tiskových barev a papíru. Pracovní prostory CMYK, které dodává Adobe, jsou založeny na standardních podmínkách komerčního tisku.

Šedá (Photoshop) nebo Stupně šedi (Acrobat)   Určuje pro aplikaci prostor stupňů šedi.stupně šedé

Přímé barvy (Photoshop)    Určuje nárůst bodu při zobrazování kanálů přímých barev a duplexů.

Poznámka:

V aplikaci Acrobat můžete pro zobrazování a tisk použít barevný prostor z vloženého výstupního záměru místo barevného prostoru dokumentu. Další informace o výstupních záměrech najdete v nápovědě aplikace Acrobat.

Aplikace Adobe se dodávají se standardní sadou profilů pracovních prostorů, které jsou doporučené a testované společností Adobe pro většinu pracovních postupů se správou barev. Standardně se v nabídce pracovních prostorů objeví pouze tyto profily. Chcete-li zobrazit další profily barev, které máte nainstalované ve svém systému, vyberte možnost Rozšířený režim (Illustrator a InDesign) nebo Více voleb (Photoshop). Aby se profil barev objevil v nabídce pracovních prostorů, musí být obousměrný (to znamená, že musí obsahovat specifikace pro převod oběma směry, do barevného prostoru a z barevného prostoru).

Poznámka:

V aplikaci Photoshop si můžete vytvořit vlastní profily pracovních prostorů. Doporučujeme vám však, abyste místo vytváření vlastního profilu raději použili standardní profil pracovního prostoru. Další informace najdete na stránkách podpory aplikace Photoshop na adrese www.adobe.com/support/products/photoshop.html.

O chybějících a nesouhlasících profilech barev

U nově vytvořených dokumentů funguje barevný pracovní postup obvykle bezproblémově: pokud nastavení neupravíte, dokument použije při vytváření a úpravách barev profil pracovního prostoru spojený s jeho barevným režimem.

Některé stávající dokumenty ale nemusí používat specifikovaný profil pracovního prostoru a některé stávající dokumenty nemusí používat správu barev. Běžně se setkáte s následujícími výjimkami z pracovního postupu se správou barev:

  • Můžete otevřít dokument nebo importovat barevná data (například kopírováním a vložením nebo přetažením) z dokumentu, který není profilem označený. K tomu často dochází při otevření dokumentu vytvořeného v aplikaci, která buď správu barev nepodporuje, nebo v ní správa barev byla vypnutá.
  • Můžete otevřít dokument nebo importovat barevná data z dokumentu, který je označen jiným profilem, než je platný pracovní prostor. K tomu dochází při otevření dokumentu vytvořeného s jiným nastavením správy barev nebo dokumentu, který byl naskenován a označen profilem skeneru.

V obou těchto případech aplikace použije zásady správy barev pro rozhodnutí, jak zpracovat barevná data v dokumentu.

Pokud profil chybí nebo nesouhlasí s pracovním prostorem, zobrazí se v závislosti na nastavení v dialogovém okně Nastavení barev příslušné upozornění. Standardně jsou výstražné zprávy o barevných profilech vypnuté, ale můžete je zapnout, abyste případ od případu zajistili vhodnou správu barev v dokumentech. Upozornění se v jednotlivých aplikacích liší, ale obecně máte následující možnosti:

  • (Doporučené) Nechat dokument nebo importovaná barevná data tak, jak jsou. Můžete se například rozhodnout použít vložený profil (pokud existuje), nechat dokument bez profilu barev (pokud neexistuje) nebo zachovat číselné hodnoty z vložených barevných dat.
  • Upravit dokument nebo importovaná barevná data. Například při otevírání dokumentu bez profilu barev můžete zvolit přiřazení platného profilu pracovního prostoru nebo jiného profilu. Při otevírání dokumentu s nesouhlasícím profilem barev můžete profil vypustit nebo převést barvy do platného pracovního prostoru. Při importu barevných dat můžete zvolit převod barev do platného pracovního prostoru, aby se zachoval jejich vzhled.

Volby zásad správy barev

Zásady správy barev určují způsob, jak aplikace zpracuje barevná data, když otevřete dokument nebo importujete obraz. Můžete zvolit různé zásady pro obrazy RGB a CMYK, a můžete určit, kdy se mají zobrazit výstražné zprávy. Abyste zobrazili volby zásad správy barev, klikněte na položky Úpravy > Nastavení barev.

Poznámka:

Chcete-li zobrazit popis zásad, vyberte zásady a přesuňte ukazatel nad jejich název. Popis se objeví dole v dialogovém okně.

RGB, CMYK a šedá    (možnosti šedé jsou dostupné pouze pro aplikaci Photoshop.) Určuje zásady, které se použijí při přenesení barev do platného pracovního prostoru (buď otevřením souboru, nebo importováním obrazu do dokumentu). Zvolte jednu z následujících voleb:

Zachovat vložené profily Při otevírání souborů vždy zachová vložené profily barev. To je doporučená volba u většiny pracovních postupů, protože poskytuje jednotnou správu barev. Výjimkou je situace, kdy chcete zachovat číselné hodnoty barev CMYK. V tomto případě byste měli spíše vybrat Zachovat číselné hodnoty (ignorovat připojené profily).

Převést do pracovního prostoru Při otevírání souborů a importování obrazů převede barvy do platného profilu pracovního prostoru. Tuto volbu vyberte, pokud chcete zajistit, aby všechny barvy používaly jediný profil (platný profil pracovního prostoru).

Zachovat čísla (Ignorovat propojené profily)  Tato možnost je dostupná v aplikacích InDesign a Illustrator pro CMYK. Zachová při otevírání souborů a importování obrazů číselné hodnoty barev, ale přesto umožňuje použít správu barev, abyste v aplikacích Adobe mohli barvy přesně zobrazit. Tuto volbu vyberte, pokud chcete používat bezpečný pracovní postup CMYK. V aplikaci InDesign můžete tuto volbu pro jednotlivé objekty změnit výběrem položek Objekt > Nastavení barev obrazu.

Vypnuto        Ignoruje při otevírání souborů a importování obrazů vložené profily barev a novým dokumentům nepřiřadí profil pracovního prostoru. Vyberte tuto volbu, pokud chcete vypustit všechna metadata barev, zahrnutá původním autorem dokumentu.

Nesoulad profilů – Dotaz při otevírání:   Zobrazí zprávu, když otevřete dokument označený jiným profilem barev, než je platný pracovní prostor. Budete mít možnost změnit výchozí chování zásad. Tuto volbu vyberte, chcete-li případ od případu zajistit vhodnou správu barev v dokumentech.

Nesoulad profilů – Dotaz při vkládání:   Zobrazí zprávu, když při importu barev do dokumentu vložením nebo přetažením barevný profil nesouhlasí. Budete mít možnost změnit výchozí chování zásad. Tuto volbu vyberte, chcete-li případ od případu zajistit vhodnou správu barev pro vkládané barvy.

Chybějící profily – dotaz při otevírání: Zobrazí zprávu pokaždé, když otevřete neoznačený dokument. Budete mít možnost změnit výchozí chování zásad. Tuto volbu vyberte, chcete-li případ od případu zajistit vhodnou správu barev v dokumentech.

Volby převodu barev

Možnosti převodu barev umožňují určit, jak má aplikace zpracovat barvy dokumentu při přechodu z jednoho barevného prostoru do jiného. Tyto volby byste měli měnit pouze v případě, že máte dostatek znalostí o správě barev a jste si zcela jisti změnami, které provádíte. Chcete-li zobrazit volby převodu, vyberte položky Úpravy > Nastavení barev a zvolte možnost Rozšířený režim (Illustrator a InDesign) nebo Více voleb (Photoshop). V aplikaci Acrobat vyberte kategorii Správa barev v dialogovém okně Předvolby.

Modul určuje modul správy barev (Color Management Module – CMM) používaný k mapování gamutu jednoho barevného prostoru do gamutu jiného barevného prostoru. Většině uživatelů bude postačovat výchozí modul Adobe (ACE).  

Poznámka:

Chcete-li zobrazit popis určitého modulu nebo záměru reprodukce, vyberte požadovanou volbu a přesuňte ukazatel nad její název. Popis se objeví dole v dialogovém okně.

Záměr (Photoshop, Illustrator, InDesign) Určuje záměr vykreslování používaný pro převod jednoho barevného prostoru na jiný. Rozdíly mezi záměry reprodukce se projeví pouze při tisku dokumentu nebo při jeho převodu do jiného pracovního prostoru.

Použít kompenzaci černého bodu Zajistí zachování detailů ve stínech obrazu simulováním plného dynamického rozsahu výstupního zařízení. Tuto volbu vyberte, pokud chcete použít kompenzaci černého bodu při tisku (což se ve většině situací doporučuje).

Použít rozklad (Photoshop) Určuje, zda se použije rozklad barev při převádění obrazů s 8 bity na kanál mezi barevnými prostory. Po výběru možnosti Použít rozklad barev zkombinuje aplikace Photoshop barvy v cílovém barevném prostoru a vytvoří tak simulaci chybějících barev, které existovaly ve zdrojovém prostoru. Přestože rozklad barev pomáhá redukovat mapy nebo pruhy v obraze, může také způsobit větší velikost souboru, když se obraz komprimuje k použití na webu.

Kompenzovat profily s vykreslením scény (Photoshop) Při převodu scény na výstupní profily porovná kontrast videa. Tato volba odráží výchozí správu barev v aplikaci After Effects.

Rozšířená nastavení aplikace Photoshop

V aplikaci Photoshop můžete zobrazit rozšířená nastavení pro správu barev výběrem položky Úpravy > Nastavení barev a volbou možnosti Více voleb.

Snížit sytost barev monitoru o Určuje, zda se má při zobrazování na monitoru snížit sytost barev o určenou hodnotu. Když je tato volba vybraná, může pomoci vizualizovat plný rozsah barevných prostorů s většími gamuty, než je gamut monitoru. Způsobí to ale nesoulad mezi zobrazením na monitoru a výstupem. Když tato volba není vybraná, mohou se různé barvy v obraze zobrazit jako jedna barva.

Míchat barvy RGB s použitím gama Určuje, jak se spolu barvy RGB prolnou při vytváření složených dat (například když prolnete vrstvy nebo malujete na vrstvy v režimu Normální). Výběrem této možnosti dojde k prolnutí barev RGB v barevném prostoru podle určené hodnoty gama. Hodnota gama 1,00 se považuje za „kolorimetricky správnou“ a měla by vést k nejmenším artefaktům na hranách. Pokud tato možnost vybrána nebyla, dojde k prolnutí barev RGB přímo v barevném prostoru dokumentu.  

Poznámka:

Když vyberete volbu Prolnout barvy RGB s použitím gama, budou dokumenty s vrstvami při zobrazení v jiných aplikacích vypadat jinak než v aplikaci Photoshop.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online