Vytvoření obrazu

 1. Zvolte Soubor > Nový.
 2. V dialogovém okně Nový zadejte název obrazu.
 3. (Volitelné) V nabídce Typ dokumentu vyberte velikost dokumentu.

  Poznámka:

  Chcete-li vytvořit dokument s rozměry v obrazových bodech nastavenými pro určité zařízení, klikněte na tlačítko Device Central.

 4. Nastavte šířku a výšku výběrem přednastavení z nabídky Velikost nebo zadáním hodnot do textových polí Šířka a Výška.

  Poznámka:

  Chcete-li nastavit šířku, výšku, rozlišení, barevný režim a bitovou hloubku nového obrazu podle některého otevřeného obrazu, zvolte jeho název souboru v dolní části nabídky Typ dokumentu.

 5. Nastavte rozlišení, barevný režim a bitovou hloubku.

  Pokud jste zkopírovali do schránky výběr, rozměry a rozlišení obrazu se automaticky nastaví podle těchto obrazových dat.

 6. Vyberte možnost Obsah pozadí:

  Bílý

  Vyplní vrstvu pozadí bílou, výchozí barvou pozadí.

  Barva pozadí

  Vyplní vrstvu pozadí aktuální barvou pozadí.

  Průhledný

  Vytvoří průhlednou první vrstvu, bez žádných barevných hodnot. Vytvořený dokument obsahuje jednu průhlednou vrstvu.

  Jiné Otevře dialogové okno Výběr barvy, kde můžete vybrat barvu pozadí. Další informace najdete v tématu Dialog pro výběr barvy Adobe – přehled.

 7. (Volitelně) Pokud je potřeba, kliknutím na tlačítko Další volby zobrazte více voleb.
 8. (Volitelně) V oblasti Další volby zvolte profil barev nebo zvolte Nepoužít správu barev pro tento dokument. Ve volbě Poměr stran obrazových bodů zvolte Čtvercové, pokud nebudete obraz používat pro video. V takovém případě zvolte jinou volbu, s použitím nečtvercových obrazových bodů.
 9. Po skončení můžete nastavení uložit jako přednastavení klepnutím na tlačítko Uložit přednastavení nebo můžete klepnutím na OK otevřít nový soubor.

Duplikování obrazu

Celý obraz (včetně všech vrstev, masek vrstev a kanálů) můžete duplikovat do dostupné paměti, aniž byste obraz ukládali na disk.

 1. Otevřete obraz, který chcete duplikovat.
 2. Zvolte Obraz > Duplikovat.
 3. Zadejte název duplikovaného obrazu.
 4. Pokud chcete duplikovat obraz a sloučit jeho vrstvy, vyberte Duplikovat pouze sloučené vrstvy. Chcete-li vrstvy zachovat, nechte tuto volbu nevybranou.
 5. Klikněte na OK.

Otevírání souborů

Soubory můžete otevřít pomocí příkazu Otevřít nebo Otevřít poslední. Soubory můžete v aplikaci Photoshop otevírat i z aplikací Adobe Bridge nebo Adobe Photoshop Lightroom.

Při otevírání určitých souborů, například Camera Raw a PDF, zadejte před úplným otevřením souborů v aplikaci Photoshop nastavení a volby v dialogovém okně.

Uživatelé aplikace Photoshop mohou kromě statických obrazů otevírat a upravovat také 3D soubory, soubory videa nebo sekvence obrazů. Další informace najdete v tématu Import videí a obrázkových sekvencí.

Poznámka:

Aplikace Photoshop používá k otevírání a import mnoha formátů souborů zásuvné moduly. Pokud se tedy formát souboru neobjeví v dialogovém okně Otevřít nebo v podnabídce Soubor > Import, možná je potřeba nainstalovat zásuvný modul pro tento formát.

Někdy se může stát, že Photoshop nedokáže rozpoznat správný formát souboru. K tomu může dojít například proto, že byl soubor přenesen z jednoho operačního systému do jiného. Při přenosu souboru mezi Mac OS a Windows se někdy může formát souboru nesprávně označit. V takových případech musíte zadat správný formát, ve kterém se má soubor otevřít.

Poznámka:

Při importu kresby z aplikace Illustrator do aplikace Photoshop můžete (pokud je to možné) zachovat vrstvy, masky, průhlednost, složené tvary, řezy, obrazové mapy a upravitelný text. V aplikaci Illustrator exportujte kresbu do formátu souboru aplikace Photoshop (PSD). Pokud kresba z aplikace Illustrator obsahuje prvky, které Photoshop nepodporuje, vzhled grafiky zůstane zachován, ale všechny vrstvy se sloučí do jedné vrstvy a dojde k rastrování kresby.

Otevření souboru pomocí příkazu Otevřít

 1. Zvolte Soubor > Otevřít.
 2. Vyberte název souboru, který chcete otevřít. Pokud se soubor neobjeví, vyberte volbu zobrazení všech souborů z rozbalovací nabídky Typ souboru (v systému Windows) nebo Zobrazit (v systému Mac OS).
 3. Klepněte na Otevřít. V některých případech se objeví dialogové okno, ve kterém můžete zadat specifické volby pro daný formát.

  Poznámka:

  Pokud se objeví výstražná zpráva o profilu barev, určete, zda se má použít vložený profil jako pracovní prostor, převést barvy dokumentu do pracovního prostoru nebo nahradit vložený profil. Další informace viz Správa barev pro importované obrazy.

Otevření nedávno použitého souboru

 1. Zvolte Soubor > Otevřít poslední a z podnabídky vyberte soubor.

  Poznámka:

  Počet souborů uvedených v nabídce Otevřít poslední určíte změnou volby Seznam posledních souborů obsahuje v předvolbách Zpracování souborů. Zvolte Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Zpracování souborů (Mac OS).

Určení formátu souboru, ve kterém se soubor otevře

Pokud byl soubor uložen s příponou, která neodpovídá jeho skutečnému formátu (například soubor PSD uložený s příponou .gif) nebo nemá žádnou příponu, Photoshop nemusí být schopen soubor otevřít. Výběr správného formátu umožní aplikaci Photoshop soubor rozpoznat a otevřít.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Windows) Zvolte Soubor > Otevřít jako a vyberte soubor, který chcete otevřít. Pak z rozbalovací nabídky Otevřít jako zvolte požadovaný formát a klepněte na Otevřít.

  • (Mac OS) Zvolte Soubor > Otevřít a z rozbalovací nabídky Zobrazit zvolte Všechny dokumenty. Pak vyberte soubor, který chcete otevřít, z rozbalovací nabídky Formát zvolte požadovaný formát souboru a klepněte na Otevřít.

  Poznámka:

  Pokud se soubor neotevře, nemusí zvolený formát souhlasit se skutečným formátem souboru nebo může být soubor poškozený.

Otevírání souborů PDF

Formát Adobe PDF (Portable Document Format) je univerzální formát souboru, který může obsahovat vektorová i bitmapová data. Obsahuje funkce pro vyhledávání a navigaci v elektronických dokumentech. PDF je základním formátem pro Adobe Illustrator a Adobe Acrobat.

Některé soubory PDF obsahují jeden obraz, jiné mohou obsahovat více stránek a obrazů. Při otevírání souboru PDF v aplikaci Photoshop můžete vybrat, které stránky nebo soubory chcete otevřít, a můžete zadat volby rastrování.

Můžete také importovat data PDF pomocí příkazu Umístit, příkazu Vložit a pomocí přetažení. Stránka nebo obraz se umístí do samostatné vrstvy jako inteligentní objekt.

Poznámka:

Následující postup platí pouze pro otevírání obecných souborů PDF v aplikaci Photoshop. Při otevírání souborů Photoshop PDF nemusíte určovat volby v dialogovém okně Import PDF.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Photoshop) Zvolte Soubor > Otevřít.

  • (Bridge) Vyberte PDF soubor a klikněte na Soubor > Otevřít v programu > Adobe Photoshop. Pokračujte krokem 3.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte název souboru a klepněte na Otevřít.
 3. Pod Vybrat v dialogovém okně Import PDF vyberte Stránky nebo Obrazy podle toho, jaké části dokumentu PDF chcete importovat.
 4. Klepnutím na miniatury vyberte stránky nebo obrazy, které chcete otevřít. Klepnutím se stisknutou klávesou Shift vyberte více než jednu stránku nebo obraz. Počet vybraných položek je uveden pod oknem náhledu. Pokud importujete obrazy, přeskočte na krok 8.

  Poznámka:

  Pomocí nabídky Velikost miniatury můžete upravit zobrazení miniatur v okně náhledu. Volba Na celou stránku upraví velikost tak, aby jedna miniatura zabírala celé okno náhledu. Pokud je vybráno více položek, objeví se posuvník.

 5. Nový dokument pojmenujte zadáním jeho názvu do textového pole Název. Pokud importujete více než jednu stránku nebo obraz, otevřou se jednotlivé dokumenty se základním názvem, za kterým následuje pořadové číslo.
 6. V části Volby stránky vyberte volbu z nabídky Oříznout na, která určuje, která část dokumentu PDF se má do importu zahrnout:

  Ohraničovací rámeček

  Provede oříznutí na nejmenší pravoúhlou plochu obsahující veškerý text a grafiku na stránce. Tato volba odstraní nadbytečné bílé okraje a všechny prvky dokumentu, které jsou mimo řezací rámeček.

  Poznámka:

  Volba Ohraničovací rámeček neořízne bílé okraje, které jsou součástí pozadí vytvořeného ve zdrojové aplikaci.

  Rámeček média

  Provede oříznutí na původní velikost stránky.

  Rámeček oříznutí

  Provede oříznutí na oblast oříznutí (okraje oříznutí) souboru PDF.

  Rámeček spadávky

  Provede oříznutí na oblast uvedenou v souboru PDF s ohledem na omezení daná výrobními procesy, jako je rozřezávání, skládání a konečné ořezávání.

  Řezací rámeček

  Provede oříznutí na oblast zadanou jako požadovaná velikost konečné stránky.

  Rámeček obrazu

  Provede oříznutí na oblast uvedenou v souboru PDF pro umístění dat PDF do jiné aplikace.

 7. V části Velikost obrazu zadejte v případě potřeby hodnoty polí Šířka a Výška:
  • Chcete-li u stránek zachovat poměr stran při přizpůsobení do obdélníku definovaného hodnotami pro šířku a výšku, vyberte Zachovat proporce.

  • Chcete-li změnit velikost stránek přesně podle hodnot pro šířku a výšku, odznačte Zachovat proporce. Při změně velikosti stránek se mohou stránky deformovat.

  Když je vybráno více stránek, v textových polích Šířka a Výška se zobrazí maximální hodnoty pro šířku a výšku vybraných stránek. Pokud je vybraná volba Zachovat proporce a nezměnili jste hodnoty pro šířku a výšku, všechny stránky se vykreslí ve své původní velikosti. Změna hodnot způsobí při rastrování úměrnou změnu velikosti všech stránek.

 8. V části Velikost obrazu určete následující volby:

  Rozlišení

  Nastaví rozlišení pro nový dokument. Další informace naleznete také v části Rozměry v obrazových bodech a rozlišení vytištěného obrazu.

  Režim

  Nastaví barevný režim pro nový dokument. Viz také Barevné režimy.

  Bitová hloubka

  Nastaví bitovou hloubku pro nový dokument. Viz také Bitová hloubka.

  Hodnoty v polích Šířka, Výška a Rozlišení určují výsledné rozměry vytvořeného dokumentu v obrazových bodech.

 9. Nechcete-li, aby se zobrazovaly výstražné zprávy o barevných profilech, vyberte volbu Potlačit výstrahy.
 10. Klikněte na OK.

Otevření souboru EPS

Formát EPS (Encapsulated PostScript) může reprezentovat vektorová i bitmapová data a podporují ho prakticky všechny grafické a ilustrační programy i programy pro sazbu stránek. Aplikací Adobe, která je primárně určena ke tvorbě PostScriptových kreseb je Adobe Illustrator. Při otevírání souboru EPS, který obsahuje vektorovou kresbu, se obraz rastruje – matematicky určené čáry a křivky vektorové kresby se převedou na obrazové body bitmapového obrazu.

PostScriptovou kresbu můžete do aplikace Photoshop vložit také pomocí příkazu Umístit, Vložit a pomocí přetažení.

 1. Zvolte Soubor > Otevřít.
 2. Vyberte soubor, který chcete otevřít, a klepněte na Otevřít.
 3. Zadejte požadované rozměry, rozlišení a režim. Chcete-li zachovat stejný poměr výšky k šířce, vyberte Zachovat proporce.
 4. Chcete-li minimalizovat zubaté linie hran v kresbě, vyberte Vyhlazení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online