Křivky – přehled

V nabídce Nastavení křivek lze nastavit body pomocí tonálního rozsahu obrazu. Tonalita obrazu je zpočátku znázorněna jako přímá diagonální čára v diagramu. Při úpravě obrazu RGB představuje pravá horní oblast diagramu světla a levá dolní oblast stíny. Vodorovná osa diagramu představuje vstupní úrovně (původní hodnoty obrazu) a svislá osa představuje výstupní úrovně (nové upravené hodnoty). Při přidávání řídicích bodů k čáře a jejich přesunování se tvar křivky mění podle úprav obrazu. Strmější části křivky představují oblasti obrazu s vysokým kontrastem; plošší části křivky představují méně kontrastní oblasti.

Nastavení křivek můžete uložit jako přednastavení. Viz Uložení nastavení přizpůsobení a Opětovné použití nastavení přizpůsobení.

Poznámka:

Nastavení křivek lze použít také na obrazy s barvami CMYK, LAB nebo v odstínech šedi. O obrazů CMYK diagram uvádí procentuální hodnotu inkoustu/pigmentu. U obrazů LAB a ve stupních šedi diagram zobrazuje hodnoty světla.

Photoshop: Volby křivek
Volby křivek v panelu Vlastnosti

A. Nástroj úprav na obrazovce B. Nastavit černý bod vzorkováním obrazu C. Nastavit šedý bod vzorkováním obrazu D. Nastavit bílý bod vzorkováním obrazu E. Modifikovat křivku pomocí úprav bodů F. Modifikovat křivku kreslením G. Nabídka přednastavení křivek H. Nastavit černý bod I. Nastavit šedý bod J. Nastavit bílý bod K. Zobrazit omezení 

Video tutorial: Increase midtone contrast with curves

Video tutorial: Increase midtone contrast with curves
lynda.com

Nastavení barev a tónů obrazu pomocí nabídky Křivky

Posouváním bodů v horní části křivky se nastavují světla, posouváním bodů ve střední části křivky se nastavují střední tóny a posouváním bodů v dolní části křivky se nastavují stíny. Chcete-li ztmavit světla, posuňte některý bod v horní části křivky směrem dolů. Posunutím bodu směrem dolů nebo doprava se vyšší vstupní hodnota mapuje na nižší výstupní hodnotu a obraz se ztmaví. Chcete-li zesvětlit stíny, posuňte některý bod v dolní části křivky směrem nahoru. Posunutím bodu směrem nahoru nebo doleva se nižší vstupní hodnota mapuje na vyšší výstupní hodnotu a obraz se zesvětlí.

 1. Nastavení křivek použijte jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte na ikonu Křivky  na panelu Přizpůsobení.
  • Zvolte položky Vrstva > Nová vrstva úprav > Křivky. Klikněte na tlačítko OK v dialogovém okně Nová vrstva.

  Poznámka:

  Volba příkazu Obraz > Přizpůsobení > Křivky aplikuje úpravu přímo na vrstvu obrazu a vypouští tak některé informace o obrazu.

 2. (Volitelně) Chcete-li upravit vyvážení barev, v panelu Vlastnosti v nabídce vlevo od tlačítka Automaticky zvolte kanál, který chcete upravit.

 3. V panelu Vlastnosti proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Klikněte přímo na čáru křivky a poté přetažením řídicího bodu upravte tonální oblast.
  • Vyberte nástroj pro úpravy na obrazovce a poté táhněte do oblasti obrazu, kterou chcete upravit.
  • Vyberte nástroj pro úpravy na obrazovce a poté klikněte na tonální oblasti v obraze, které chcete nastavit. Tím umístíte řídicí body podél čáry křivky.
  • Zvolte přednastavení v nabídce Přednastavení.

  Přetažením řídicího bodu nahoru nebo dolů lze zesvětlit nebo ztmavit tonální oblast, kterou upravujete. Přetažením řídicího bodu doleva nebo doprava lze zvýšit nebo snížit kontrast. Na křivku můžete přidat až 14 řídicích bodů. Chcete-li řídicí bod odstranit, přetáhněte jej mimo diagram. Při úpravě tonality diagram i nadále zobrazuje jako reference původní diagonální účaří a histogram obrazu. Tyto volby lze vypnout. Informace najdete v části Nastavit volby zobrazení křivky.

 4. (Volitelně) Úpravy lze změnit jedním z následujících způsobů:

  • Chcete-li upravit jiné tonální oblasti, přidejte další body přímo na křivku.
  • Klikněte na nástroj pro úpravy na obrazovce v jiných oblastech obrazu, a přetáhněte jej nahoru nebo dolů.
  • Přesunutím jezdce Nastavit černý bod a Nastavit bílý bod nebo použitím nástroje kapátko určete nejtmavší nebo nejsvětlejší hodnoty v obrazu.
  • Klikněte na bod na křivce a do textových polí Vstup a Výstup zadejte požadované hodnoty.
  • Vyberte ikonu tužky a přetáhněte novou křivku nad existující křivku. Po dokončení úprav klikněte na ikonu Vyhladit hodnoty křivky, čímž nakreslenou křivku vyhladíte. Opakovaným kliknutím lze křivku vyhladit ještě více.

  Body na křivce zůstanou ukotvené, dokud je nepřemístíte. Je možné provést úpravy v jedné tonální oblasti, aniž by byly ovlivněny jiné oblasti.

Photoshop: Nástroj úprav na obrazovce
Kliknutí na nástroj pro úpravy na obrazovce v obrazu slouží k přidání řídicích bodů na křivku. Přesunutím řídicích bodů lze upravit tonalitu obrazu.

Odstranění řídicích bodů z křivky

Chcete-li řídicí bod odstranit, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Přetáhněte řídicí bod mimo diagram.
 • Vyberte řídicí bod a stiskněte klávesu Delete.
 • Stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a klikněte na řídicí bod.

 

Nastavení voleb zobrazení křivek

S pomocí voleb zobrazení v okně Křivky můžete nastavit zobrazení mřížky křivek.

 1. Použijte nastavení křivek.

 2. V panelu Vlastnosti zvolte Volby zobrazení křivky z nabídky panelu.

  Poznámka:

  Pokud jste zvolili Obraz > Přizpůsobení > Křivky, rozbalte Volby zobrazení křivky v dialogovém okně Křivky.

 3. V dialogovém okně Volby zobrazení křivek vyberte kteroukoli z následujících možností:

  Světla (0-255) Zobrazuje hodnoty intenzity pro obrázky RGB v rozsahu od 0 do 255, kde černá (0) je v levém dolním rohu.
  Pigment/tisková barva (%)  Zobrazuje procentuální hodnoty pro obrazy CMYK v rozsahu od 0 do 100, přičemž světla (0 %) jsou v levém dolním rohu.
  Jednoduchá mřížka  Zobrazuje čáry mřížky s dílky po 25 %.
  Podrobná mřížka  Zobrazuje čáry mřížky s dílky po 10 %.
  Zobrazit překrytí kanálů  Zobrazuje křivky barevného kanálu překryté na složené křivce.
  Histogram  Zobrazuje histogram původních tonálních hodnot obrázku za diagramem.
  Účaří  Zobrazuje původní barvu a tonalitu obrazu jako čáru 45stupňového úhlu pro referenci.
  Průsečík  Zobrazuje vodorovné a svislé čáry, které usnadňují zarovnání řídicích bodů při jejich tažení vzhledem k histogramu nebo mřížce.

  Poznámka:

  Chcete-li změnit dílky mřížky, klikněte na mřížku se stisknutou klávesou Alt.

Aplikování automatické korekce na křivky

 1. V panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Automaticky.

Tato tlačítko aplikuje automatickou korekci barev s použitím stávajícího výchozího nastavení. Chcete-li výchozí nastavení změnit, vyberte v nabídce panelu Vlastnosti volbu Možnosti automatického nastavení a nastavte možnosti v dialogovém okně Volby automatické korekce barev. Na obraz můžete aplikovat korekce Barvy automaticky, Kontrast automaticky nebo Tón automaticky. Další informace o těchto volbách viz Nastavení voleb automatických nastavení.

Nastavení černých a bílých bodů pomocí posuvníku pro černý bod a bílý bod

Při použití nastavení křivek použijte jezdec černého a bílého bodu pro rychlé nastavení černých a bílých bodů (body čisté černé a čisté bílé) v obrazu.

 1. Přetáhněte jezdce černého a bílého bodu do libovolné polohy na vodorovné ose. Při tažení se vstupní hodnota mění.

 2. Chcete-li během nastavování černých a bílých bodů zobrazit náhled omezení, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Podržte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).
  • V nabídce panelu zvolte příkaz Zobrazit omezení pro černé a bílé body.

Přidání kontrastu do středních tónů fotografie pomocí nabídky Křivky

Pokud obraz používá plný tónový rozsah, ale potřebuje kontrast středních tónů, klikněte v panelu Přizpůsobení na ikonu Křivky . Přetáhněte křivku do tvaru S.

Photoshop: Zvětšení sklonu křivky
Zvětšením sklonu uprostřed křivky se zvýší kontrast ve středních tónech.

Klávesové zkratky: Křivky

Pro křivky je možné používat tyto klávesové zkratky:

 • Chcete-li nastavit bod na křivce pro vybranou barvu v každém z kanálů barevných složek (ale ne ve složeném kanále), klikněte v obraze a podržte klávesy Shift+Ctrl (Windows) nebo Shift+Command (Mac OS).

 • Chcete-li vybrat více bodů, klikněte na body na křivce se stisknutou klávesou Shift. Vybrané body jsou černě vyplněné.

 • Chcete-li zrušit výběr všech bodů na křivce, klikněte do mřížky nebo stiskněte klávesy Ctrl-D (Windows) nebo Command-D ( Mac OS).

 • Chcete-li vybrat následující vyšší bod na křivce, stiskněte klávesu se znaménkem plus, chcete-li vybrat následující nižší bod, stiskněte klávesu se znaménkem minus.

 • Chcete-li posunout vybrané body na křivce, stiskněte klávesy se šipkami.

 • (Dialogové okno Křivky) Chcete-li nastavit bod na křivce pro aktuální kanál, podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a klikněte do obrazu.

Poznámka:

Pokud ale používáte panel přizpůsobení křivek, klikněte v obrazu nástrojem pro úpravy na obrazovce .

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online