From an expert: Shadows/Highlights

From an expert: Shadows/Highlights
Richard Harrington

Zlepšení detailů ve stínech a ve světlech

Příkaz Stíny a světla je jednou z metod korekce fotografií, na kterých je fotografovaný předmět zobrazen jako silueta kvůli intenzivnímu osvětlení zezadu, nebo na kterých je fotografovaný předmět vybledlý, protože byl příliš blízko od fotografického blesku. Toto nastavení je také užitečné pro zesvětlení oblastí stínů v jinak dobře nasvětleném obraze. Příkaz Stíny a světla neprovádí jen jednoduché zesvětlení nebo ztmavení obrazu, ale zesvětluje nebo ztmavuje na základě okolních obrazových bodů (lokálního okolí) ve stínech nebo světlech. Z tohoto důvodu má samostatné nastavení pro stíny a světla. Výchozí nastavení je určené pro opravu obrazů s problémy způsobenými osvětlením zezadu.

Příkaz Stíny a světla má také jezdec Kontrast středních tónů, volbu Omezení černé a volbu Omezení bílé pro nastavení celkového kontrastu obrazu a jezdec Korekce barev pro nastavení sytosti.

Poznámka:

Nezapomeňte, že příkaz Stíny a světla použije přizpůsobení přímo na obraz a odstraní informace o obrazu. Pro nedestruktivní úpravy obrazu doporučujeme použít vrstvy úprav nebo aplikaci Camera Raw. Viz Vrstvy úprav a vrstvy výplně a Úvod do aplikace Camera Raw.

Photoshop Použité korekce pomocí příkazu Stíny a světla
Původní obraz a po aplikování korekce pomocí příkazu Stíny a světla

Nastavení světel a stínů obrazu

 1. Zvolte Obraz > Přizpůsobení > Stíny a světla.

  V dialogovém okně vyberte volbu Náhled, pokud chcete, aby se obraz okamžitě aktualizoval podle prováděných úprav.

 2. Nastavte míru korekce osvětlení posouváním jezdce Míra nebo zadáním hodnoty v procentech do pole Stíny nebo Světla. Vyšší hodnoty způsobí větší zesvětlení stínů nebo větší ztmavení světel. V obraze můžete nastavit jak stíny tak i světla.
 3. Vyberte možnost Zobrazit více voleb, která umožňuje přesnější ovládání, a proveďte další úpravy.

  Poznámka:

  Chcete-li zvýraznit detaily stínů v jinak správně exponovaném obraze, vyzkoušejte v položkách Míra stínů a Tonální šířka stínů hodnoty v rozsahu 0–25 %.

 4. (Volitelný krok) Kliknutím na tlačítko Uložit jako výchozí uložíte současné nastavení a nastavíte ho jako výchozí nastavení pro příkaz Stíny a světla. Chcete-li obnovit původní výchozí nastavení, podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na tlačítko Uložit jako výchozí.

  Poznámka:

  Nastavení příkazu Stíny a světla můžete používat opakovaně. Kliknutím na tlačítko Uložit uložte platné nastavení do souboru a později ho znovu načtěte pomocí tlačítka Načíst. Další informace o ukládání a načítání nastavení viz Uložení nastavení přizpůsobení.

 5. Klikněte na OK.

Volby příkazu Stíny a světla

Míra

Ovládá míru prováděné korekce, zvlášť pro hodnoty světel a zvlášť pro hodnoty stínů v obraze.

Poznámka:

Extrémní hodnoty mohou mít za následek přesah, při kterém dojde k tomu, že oblast, která byla zpočátku světlá, bude tmavší než oblast, která byla zpočátku stínem. Díky tomu mohou upravované obrazy vypadat nepřirozeně.

Tonální šířka

Určuje rozsah tónů ve stínech nebo ve světlech, které se modifikují. Menší hodnoty omezují úpravy pouze na tmavší oblasti pro korekce stínů a na světlejší oblasti pro korekce světel. Vyšší hodnoty zvětší rozsah tónů, které se nastaví, dále směrem ke středním tónům. Například při 100 % na jezdci tonální šířky se nejvíce ovlivní stíny, střední tóny se ovlivní jen částečně, ale nejsvětlejší světla se neovlivní. Tonální šířka se liší obraz od obrazu. S příliš velkou hodnotou může vzniknout světlejší olemování kolem tmavých nebo světlých okrajů. Výchozí nastavení se snaží tyto artefakty redukovat. Tato svatozář se může také vyskytnout, když jsou příliš velké hodnoty míry pro stíny nebo světla.

Poznámka:

Tonální šířka je standardně nastavena na 50 %. Pokud zjistíte, že se pokoušíte zesvětlit tmavý předmět, ale přitom se příliš mění střední tóny nebo světlejší oblasti, zkuste snížit Tonální šířku stínů směrem k nule, aby se zesvětlovaly pouze nejtmavší oblasti. Pokud ale chcete zesvětlit nejen stíny, ale i střední tóny, zvyšte Tonální šířku stínů směrem ke 100 %.

Poloměr

Určuje velikost lokálního okolí kolem každého obrazového bodu. Okolní obrazové body se používají k určení toho, zda je obrazový bod v oblasti světel nebo stínů. Posunutím jezdce doleva se určí menší oblast, a posunutím doprava se určí větší oblast. Optimální velikost lokálního okolí závisí na konkrétním obraze. Nejlépe je s tímto nastavením experimentovat. Pokud je poloměr příliš velký, nastavení obvykle zesvětlí (nebo ztmaví) celý obraz, a ne jen požadovaný předmět. Poloměr je nejlepší nastavit přibližně na velikost objektu, který je v obraze podstatný. Experimentujte s různými hodnotami Poloměru, abyste dostali co nejlepší vyvážení mezi kontrastem předmětu a poměrným zesvětlením (nebo ztmavením) předmětu oproti pozadí.

Jas

Nastaví jas v obrazu ve stupních šedi. Toto nastavení je k dispozici pouze pro obrazy ve stupních šedi. Posunutím jezdce Jas doleva se obraz ve stupních šedi ztmaví, posunutím jezdce doprava se obraz zesvětlí.

Kontrast středních tónů

Nastavuje kontrast ve středních tónech. Posunutím jezdce doleva se kontrast sníží, posunutím jezdce doprava se kontrast zvýší. Také můžete zadat hodnotu do pole Kontrast středních tónů. Záporná hodnota kontrast sníží, kladná hodnota kontrast zvýší. Zvýšením kontrastu středních tónů se zvětší kontrast ve středních tónech, zatímco stíny se obvykle ztmaví a světla zesvětlí.

Omezení černé a Omezení bílé

Určuje, nakolik se stíny a světla v obraze omezí na nové barvy extrémních stínů (úroveň 0) a extrémních světel (úroveň 255). Vyšší hodnoty produkují obraz s vyšším kontrastem. Dejte pozor, abyste nenastavili hodnoty omezení příliš velké, protože by to vedlo ke ztrátě detailů ve stínech nebo ve světlech (hodnoty intenzity se omezí a převedou na čistě černou nebo bílou).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online