Míchání barevných kanálů

S použitím nastavení Míchání kanálů můžete vytvářet vysoce kvalitní černobílé, sépiové nebo jinak barevně tónované obrazy. Můžete v něm také provádět kreativní nastavení barev v obrazu. Chcete-li vytvořit kvalitní obraz ve stupních šedi, v nastavení Míchání kanálů zvolte procenta pro každý z barevných kanálů. Chcete-li převést barevný obraz na stupně šedi a přidat do něho určitý odstín, použijte příkaz Černobílý (viz Převod barevného obrazu na černobílý).

Volby v nastavení Míchání kanálů modifikují cílový (výstupní) barevný kanál smícháním stávajících (zdrojových) barevných kanálů v obraze. Barevné kanály jsou jako obrazy ve stupních šedi, představující tónové hodnoty barevných složek v obrazu (RGB nebo CMYK). Když použijete příkaz Míchání kanálů, přičítáte nebo odečítáte data stupňů šedi ze zdrojového kanálu do cílového kanálu. Nepřičítáte (nebo neodečítáte) barvy k určité barevné složce obrazu, jako je tomu u nastavení Selektivní barva.

Přednastavení Míchání kanálů jsou k dispozici na panelu Vlastnosti v nabídce Přednastavení. Použijte výchozí přednastavení Míchání kanálů nebo si vytvořte, uložte a načtěte vlastní přednastavení.

Míchání barevných kanálů

 1. Na panelu Kanály vyberte složený barevný kanál.
 2. Jedním z následujících úkonů otevřete nastavení Míchání kanálů:
  • Klikněte na ikonu Míchání kanálů  na panelu Přizpůsobení.

  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav > Míchání kanálů. Klikněte na OK v dialogovém okně Nová vrstva.

  Poznámka:

  Také můžete zvolit Obraz > Přizpůsobení > Míchání kanálů. Uvědomte si ale, že tato metoda provádí přímé úpravy ve vrstvě obrazu a vypustíte tak některé informace o obrazu.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte kanál na panelu Vlastnosti v nabídce Výstupní kanál, do kterého se prolne jeden nebo více kanálů.

  • Na panelu Vlastnosti zvolte přednastavení Míchání kanálů z nabídky Přednastavení.

  Když zvolíte výstupní kanál, nastaví se zdrojový jezdec pro tento kanál na 100 % a pro všechny ostatní kanály na 0 %. Pokud například jako výstupní kanál vyberete kanál R (červený), nastaví se jezdce Zdrojové kanály na 100 % pro R a na 0 % pro G a B (v obraze RGB).

 4. Chcete-li zmenšit zastoupení kanálu ve výstupním kanálu, přetáhněte jezdec zdrojového kanálu doleva. Chcete-li zvýšit zastoupení kanálu, přetáhněte jezdec zdrojového kanálu doprava nebo do pole zadejte hodnotu v rozmezí od –200 % do +200 %. Použijete–li zápornou hodnotu, zdrojový kanál se před přidáním do výstupního kanálu invertuje.

  Photoshop zobrazí celkovou hodnotu zdrojových kanálů v poli Celkem. Pokud je součet zkombinovaných hodnot kanálů větší než 100 %, Photoshop zobrazí vedle součtu výstražnou ikonu.

 5. Přetáhněte jezdec nebo zadejte hodnotu pro volbu Konstantní.

  Tato volba nastaví hodnotu stupňů šedi pro výstupní kanál. Záporné hodnoty přidají více černé, kladné hodnoty přidají více bílé. Hodnota –200 % změní výstupní kanál na zcela černý a hodnota +200 % ho změní na zcela bílý.

  Nastavení v dialogovém okně Míchání kanálů můžete uložit pro opakované použití na jiné obrazy. Viz Uložení nastavení přizpůsobení a Opětovné použití nastavení přizpůsobení.

Vytváření monochromatických obrazů z obrazů RGB nebo CMYK

V monochromatických obrazech jsou barevné kanály zobrazeny jako hodnoty šedi. Úpravou procentuální hodnoty jednotlivých zdrojových kanálů lze zpřesnit celý obraz ve stupních šedi.

 1. Na panelu Kanály vyberte složený barevný kanál.
 2. Použijte přizpůsobení Míchání kanálů.
 3. Na panelu Vlastnosti proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Zaškrtněte políčko Monochromatický.

  • V nabídce Míchání kanálů vyberte jedno z výchozích přednastavení:

   Černobílý infračervený (RGB)

   Červená=–70 %, Zelená=200 %, Modrá=‑30 %

   Černobílý s modrým filtrem (RGB)

   Červená=0 %, Zelená=0 %, Modrá=100 %

   Černobílý se zeleným filtrem (RGB)

   Červená=0 %, Zelená=100 %, Modrá=0 %

   Černobílý s oranžovým filtrem (RGB)

   Červená=50 %, Zelená=50 %, Modrá=0 %

   Černobílý s červeným filtrem (RGB)

   Červená=100 %, Zelená=0 %, Modrá=0 %

   Černobílý se žlutým filtrem (RGB)

   Červená=34 %, Zelená=66 %, Modrá=0 %

 4. Chcete-li nastavit míru detailů a kontrastu v obrazech před tím, než je převedete na stupně šedi, použijte posuvníky zdrojových kanálů.

  Před nastavením procentuálních hodnot zdrojových kanálů se podívejte, jak každý z nich ovlivňuje výsledný monochromatický obraz. Například v režimu RGB si obraz prohlédněte se zdrojovým kanálem R nastaveným na +100 % a se zdrojovými kanály G a B nastavenými na 0 %. Pak si obraz prohlédněte se zdrojovým kanálem G nastaveným na +100 % a s ostatními dvěma kanály nastavenými na 0 %. Nakonec si obraz prohlédněte se zdrojovým kanálem B nastaveným na +100 % a s ostatními dvěma kanály nastavenými na 0 %.

  Poznámka:

  Hodnota Celkem představuje celkové procento zdrojových kanálů. Optimální výsledky získáte tak, že upravíte zdrojové kanály, aby se sloučené hodnoty rovnaly 100 %. Jsou-li sloučené hodnoty vyšší než 100 %, vedle celkové hodnoty se zobrazí ikona upozornění, která označuje, že zpracovaný obraz bude jasnější než originál, přičemž budou pravděpodobně odstraněny detaily světel.

 5. (Volitelně) Přetáhněte jezdec nebo zadejte hodnotu pro volbu Konstantní.

  Tato volba nastaví hodnotu stupňů šedi pro výstupní kanál. Záporné hodnoty přidají více černé, kladné hodnoty přidají více bílé. Hodnota –200 % změní výstupní kanál na zcela černý a hodnota +200 % ho změní na zcela bílý.

Vytvoření vzhledu ručního tónování pro určité elementy obrazu

 1. Na panelu Kanály vyberte složený barevný kanál.
 2. Použijte přizpůsobení Míchání kanálů.
 3. Na panelu Vlastnosti vyberte a poté odznačte volbu Monochromatický.

 4. Vyberte některou položku v nabídce Výstupní kanál a nastavte posuvníky zdrojových kanálů. (Podle potřeby tento krok opakujte u všech výstupních kanálů.)
Photoshop: Obrázek květiny s různým nastavením
A. Původní barevný obraz B. Výsledkem výběru volby Monochromatický je obraz ve stupních šedi C. Po odznačení volby Monochromatický a smíchání kanálů dojde k tónování prvků obrazu ve stupních šedi 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online