Photoshop poskytuje mnoho funkcí, které pomáhají použít obrazy v jiných aplikacích. Díky integraci mezi různými produkty Adobe umí mnohé aplikace Adobe přímo importovat soubory ve formátu Photoshop (PSD) a využívat vlastnosti souboru aplikace Photoshop, jako jsou vrstvy, styly vrstev, masky, průhlednost a efekty.

Příprava obrazů pro programy pro sazbu stránek

Způsob, jakým připravíte obraz k použití v programu pro sazbu stránek, závisí na tom, jaké formáty souboru tento program připouští:

 • Adobe InDesign 2.0 a novější umí vkládat soubory aplikace Photoshop (PSD). Obraz aplikace Photoshop nemusíte ukládat ani exportovat do jiného formátu souboru. Průhledné oblasti se zobrazují a tisknou podle očekávání.

 • Většina dalších programů pro sazbu stránek vyžaduje, abyste obraz uložili jako soubor TIFF nebo EPS. Pokud ale obraz obsahuje plochy, které mají být zcela průhledné, musíte je nejdříve ohraničit pomocí ořezové cesty. Jaký je nejlepší formát pro import obrazů z aplikace Photoshop zjistíte v dokumentaci k vašemu programu pro sazbu stránek.

Pokud váš program pro sazbu stránek neumí vkládat soubory aplikace Photoshop (PSD), postupujte podle následujících kroků:

 1. Pokud obraz obsahuje průhledné pozadí nebo plochy, které mají být průhledné, vytvořte ořezovou cestu kolem neprůhledných ploch obrazu. I když jste odstranili pozadí kolem obrazu, musíte plochu ohraničit pomocí ořezové cesty před převedením souboru do formátu TIFF nebo EPS. Jinak se může stát, že se průhledné plochy v programu pro sazbu stránek vytisknou jako bílé.
 2. Vyberte položku Soubor > Uložit jako.
 3. V nabídce Formát v dialogovém okně Uložit jako vyberte vhodný formát. Jaký formát zvolíte závisí na tom, jaký má být konečný výstup dokumentu. Pro tisk na ne-PostScriptové tiskárny zvolte TIFF. Pro tisk na PostScriptové tiskárny zvolte Photoshop EPS. Pak klepněte na Save (Uložit).
 4. V dialogovém okně Volby TIFF nebo Volby EPS nastavte volby podle následujících poznámek. Nechte všechny zbývající volby v jejich výchozích nastaveních a klikněte na tlačítko OK.
  • Dialogové okno Volby TIFF: nastavte kompresi obrazu na Žádná.

  • Dialogové okno Volby EPS (Windows): nastavte náhled na TIFF (8 bitů/obr. bod) a kódování na ASCII85.

  • Dialogové okno Volby EPS (Mac OS): nastavte náhled na Mac (8 bitů/obr. bod) a kódování na ASCII85.

  Poznámka:

  Pokud se v programu pro sazbu zobrazí průhledné plochy jako bílé, zkuste dokument vytisknout. Některé programy pro sazbu stránek nezobrazují ořezové cesty správně, ale tisknou je očekávaným způsobem.

Použití obrazů z aplikace Photoshop v aplikaci Adobe Illustrator

Adobe Illustrator umí otevírat i vkládat soubory aplikace Photoshop; obraz aplikace Photoshop nemusíte ukládat ani exportovat v jiném formátu souboru. Pokud obraz vložíte do otevřeného souboru aplikace Illustrator, můžete ho začlenit, jakoby to byl jakýkoli jiný element kresby, nebo můžete zachovat vazbu na původní soubor. I když nebudete moci navázaný soubor v aplikaci Illustrator upravovat, můžete přepnout zpět do aplikace Photoshop pomocí příkazu Upravit originál a tam obraz změnit. Po uložení obrazu se veškeré provedené změny promítnou do jeho verze v aplikaci Illustrator.

 1. Pokud je soubor obrazu otevřený v aplikaci Photoshop, uložte ho jako soubor aplikace Photoshop (PSD) a soubor zavřete.
 2. V aplikaci Adobe Illustrator proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li soubor v aplikaci Illustrator přímo otevřít, zvolte Soubor > Otevřít. V dialogovém okně Otevřít soubor najděte soubor obrazu a klikněte na tlačítko Otevřít.

  • Chcete-li obraz začlenit do existujícího souboru aplikace Illustrator, zvolte příkaz Soubor > Umístit. V dialogovém okně Umístit najděte soubor obrazu, ujistěte se, že je není zaškrtnuto políčko Vazba a klikněte na tlačítko Umístit.

  • Chcete-li obraz vložit do souboru, ale zachovat vazbu na originál, zvolte Soubor > Umístit. V dialogovém okně Umístit najděte soubor obrazu, zaškrtněte políčko Vazba a klepněte na tlačítko Umístit. Illustrator vloží obraz doprostřed otevřené ilustrace. Červené X přes obraz označuje, že obraz je navázaný na originál a nelze ho upravovat.

 3. Pokud jste obraz otevřeli nebo vložili bez navázání, objeví se v aplikaci Photoshop dialogové okno Import. Zvolte vhodnou volbu a klikněte na políčko OK:
  • Převést vrstvy aplikace Photoshop na objekty, chcete-li vrstvy změnit na objekty aplikace Illustrator. Tato volba zachová masky, režimy prolnutí, průhlednost a (volitelně) řezy a obrazové mapy. Nepodporuje ale vrstvy úprav a efekty vrstev aplikace Photoshop.

  • Sloučit vrstvy aplikace Photoshop do jednoho obrazu, chcete-li všechny vrstvy sloučit do jedné vrstvy. Tato volba zachová vzhled obrazu, ale už nebudete moci upravovat jednotlivé vrstvy.

Vytvoření průhlednosti s použitím ořezových cest obrazů

Můžete použít ořezové cesty obrazů k určení průhledných oblastí v obrazech, které umístíte do programů pro sazbu stránek. Uživatelé Mac OS mohou také vložit obrazy aplikace Photoshop do souborů z mnoha textových procesorů.

Při tisku nebo umístění souboru do jiné aplikace můžete chtít použít pouze část obrazu aplikace Photoshop. Můžete například použít objekt popředí a vyloučit jeho pozadí. Ořezová cesta obrazu umožňuje izolovat objekt popředí a všechno ostatní zprůhlednit, když se obraz tiskne nebo umístí do jiné aplikace.

Poznámka:

Cesty jsou vektorové a proto mají ostré okraje. Při vytváření ořezové cesty obrazu nemůžete zachovat měkké prolnuté okraje, například u stínů.

Photoshop: S ořezovou cestou a bez ní
Obraz importovaný do aplikace Illustrator nebo InDesign bez ořezové cesty obrazu (vlevo) a s ořezovou cestou obrazu (vpravo)

 1. Nakreslete pracovní cestu, ohraničující oblast obrazu, kterou chcete zobrazit.

  Poznámka:

  Pokud jste již vybrali oblast obrazu, kterou chcete zobrazit, můžete převést výběr na pracovní cestu. Pokyny viz Převedení výběru na cestu.

 2. V panelu Cesty uložte pracovní cestu jako cestu.
 3. Zvolte Ořezová cesta z nabídky panelu Cesty, nastavte následující volby a klikněte na tlačítko OK:
  • Z nabídky Cesta zvolte cestu, kterou chcete uložit.

  • Textové pole Plochost nechte prázdné, aby se při tisku obrazu použila výchozí hodnota tiskárny. Pokud při tisku dochází k chybám, zadejte hodnotu plochosti, která určuje, jak interpreter PostScriptu aproximuje křivky. Čím menší je hodnota plochosti, tím větší počet úseček se použije k nakreslení křivky a tím je křivka přesnější. Hodnoty mohou být v rozsahu od 0.2 do 100. Obecně platí, že pro tisk s vysokým rozlišením (1200 dpi až 2400 dpi) se doporučuje hodnota plochosti od 8 do 10, zatímco pro tisk s nízkým rozlišením (300 dpi až 600 dpi) jsou doporučené hodnoty od 1 do 3.

 4. Budete-li tisknout soubor pomocí výtažkových barev, převeďte soubor do režimu CMYK.
 5. Soubor uložte jedním z následujících úkonů:
  • Budete-li soubor tisknout na PostScriptové tiskárně, uložte ho ve formátu Photoshop EPS, DCS nebo PDF.

  • Budete-li soubor tisknout na tiskárně, která nepodporuje PostScript, uložte ho ve formátu TIFF a exportujte do aplikace Adobe InDesign nebo do aplikace Adobe PageMaker® 5.0 nebo novější.

Tisk ořezových cest obrázku

Někdy osvitové jednotky neumí interpretovat ořezové cesty obrazu nebo je ořezová cesta obrazu příliš složitá pro tiskárnu, což se projeví tím, že tiskárna nahlásí chybu Limitcheck nebo všeobecnou PostScriptovou chybu. Někdy můžete bez problémů vytisknout složité ořezové cesty na tiskárně s nízkým rozlišením, ale problémy mohou nastat, chcete-li tisknout stejnou cestu na tiskárně s vysokým rozlišením. Důvodem je to, že tiskárna s nízkým rozlišením ořezovou cestu zjednoduší tím, že použije k popisu křivek menší počet úseček než tiskárna s vysokým rozlišením.

Ořezovou cestu můžete zjednodušit následujícími způsoby:

 • Ručním zmenšením počtu kotevních bodů na cestě.

 • Zvýšením hodnoty tolerance, použité k vytvoření cesty. Načtěte existující cestu jako výběr, zvolte Vytvořit pracovní cestu z nabídky panel Cesty a zvětšete hodnotu tolerance (vhodná počáteční hodnota je 4 až 6 obrazových bodů). Pak ořezovou cestu obrazu vytvořte znovu.

Export cest do aplikace Adobe Illustrator

Příkaz Cesty do aplikace Illustrator umožňuje exportovat cesty aplikace Photoshop jako soubory aplikace Adobe Illustrator. Export cest tímto způsobem zjednodušuje úlohu zkombinování grafiky aplikace Photoshop a Illustrator nebo použití funkcí aplikace Photoshop s grafikou aplikace Illustrator. Můžete například exportovat cestu nakreslenou perem, vytáhnout ji a pak ji použít pro vytvoření přesahů (trappingu) pro ořezovou cestu aplikace Photoshop při tisku z aplikace Illustrator. Tuto funkci můžete také použít k zarovnání textu nebo objektů aplikace Illustrator podle cest aplikace Photoshop.

 1. Nakreslete a uložte cestu nebo změňte existující výběr na cestu.
 2. Zvolte Soubor > Export > Cesty do aplikace Illustrator.
 3. Zvolte umístění exportované cesty a zadejte název souboru. Zkontrolujte, že je v nabídce Cesta vybraná volba Pracovní cesta, aby se cesta exportovala.
 4. Klepněte na Save (Uložit).
 5. Otevřete soubor v aplikaci Adobe Illustrator. Cestu můžete změnit nebo ji použít k zarovnání objektů aplikace Illustrator, které do souboru přidáte.

  Nezapomeňte, že ořezové značky v aplikaci Adobe Illustrator odpovídají rozměrům obrazu aplikace Photoshop. Umístění cesty uvnitř obrazu Phostoshopu se zachová, pokud nezměníte ořezové značky nebo cestu nepřemístíte.

Photoshop je OLE 2.0 server, to znamená, že podporuje vkládání nebo navázání obrazu do aplikace OLE kontejneru (obvykle textový procesor nebo program pro sazbu stránek). Můžete například vložit soubory nebo výběry z aplikace Photoshop do jiných aplikací OLE, jako je Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker a Microsoft Word, pomocí kopírování a vložení nebo jinými metodami.

 • Navázání umožňuje do souboru OLE kontejneru vložit vazbu, která odkazuje na soubor aplikace Photoshop uložený na disku.

 • Vložení umožňuje vložit soubor aplikace Photoshop do souboru OLE kontejneru.

  Až je obraz v aplikaci kontejneru, můžete ho poklepáním upravit v aplikaci Photoshop. Když soubor v aplikaci Photoshop zavřete, obraz se v kontejnerové aplikaci aktualizuje.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zkopírujte výběr v aplikaci Photoshop a vložte ho do své aplikace OLE kontejneru použitím příkazu Rozšířené vložení (Paste Special). Další instrukce najdete v dokumentaci ke svému textovému procesoru nebo programu pro sazbu stránek. Vkládané výběry mohou být pouze vložené, ne navázané.

  • Použijte příkaz Vložit objekt (Insert Object) aplikace OLE kontejneru pro vložení nového nebo existujícího obrazu aplikace Photoshop jako OLE-vloženého nebo OLE-navázaného objektu. Další instrukce najdete v dokumentaci ke svému textovému procesoru nebo programu pro sazbu stránek.

Vložení nenavázané bitmapy v rozlišení obrazovky do aplikace OLE

 1. Nástrojem pro přesun přetáhněte výběr do kontejneru OLE. Když objekt pustíte, objeví se jako bitmapa v rozlišení 72 ppi, kterou nelze automaticky aktualizovat v aplikaci Photoshop.

Změny a aktualizace navázaného nebo vloženého obrazu v OLE aplikaci

 1. Poklepejte na navázaný nebo vložený obraz ve svém textovém procesoru nebo v programu pro sazbu stránek, čímž spustíte Photoshop (pokud již neběží) a otevřete obraz pro úpravy.
 2. Obraz podle potřeby upravte.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pro vložené obrazy: soubor zavřete nebo zvolte Soubor > Aktualizovat nebo Soubor > Zavřít a návrat do [název aplikace].

  • Pro navázané obrázky: soubor uložte a zavřete.

  Poznámka:

  Navázané soubory můžete upravovat, aniž byste předtím museli otevřít dokument kontejneru. Navázaný obraz se bude aktualizovat, až příště dokument otevřete v jeho aplikaci OLE kontejneru.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online