Přečtěte si, jak můžete využívat panel Touch Bar v počítači MacBook Pro s aplikací Photoshop.

Aplikace Photoshop podporuje panel Touch Bar, vícedotykový displej umístěný v horní části klávesnice nového počítače MacBook Pro. Prostřednictvím panelu Touch Bar můžete přistupovat k různým funkcím a ovládacím prvkům aplikace Photoshop, které souvisejí s vaší aktuální úlohou na hlavní obrazovce. Panel Touch Bar podporuje obvyklá gesta, jako klepnutí, přetažení a posunutí.

Podpora panelu Touch Bar v aplikaci Photoshop je v současnosti technologickým náhledem funkce.

Poznámka:

Další informace o základech práce s panelem Touch Bar naleznete na této stránce dokumentace společnosti Apple.

Rozhraní panelu Touch Bar

Část rozhraní panelu Touch Bar je ve výchozím nastavení rezervována pro ovládací prvky systému macOS. Ovládací prvky aplikace Photoshop se zobrazují ve střední části rozhraní panelu Touch Bar, což je oblast vyhrazená pro aplikace.

v3_TopView_new
Výchozí rozhraní panelu Touch Bar

A. Ovládací prvky aplikace Photoshop B. Ovládací prvky systému macOS (Control Strip a Esc) 

Poznámka:

Panel Touch Bar můžete v případě potřeby nakonfigurovat tak, aby zobrazoval pouze ovládací prvky specifické pro aplikaci. V takové konfiguraci jsou v prostřední a pravé části rozhraní panelu Touch Bar (část B vpravo + A) zobrazeny ovládací prvky aplikace Photoshop. Chcete-li tak učinit, klikněte v systému macOS na Předvolby systému > Klávesnice a vyberte Na Touch Baru zobrazit: Ovládací prvky aplikace.

Režimy panelu Touch Bar v aplikaci Photoshop

Na panelu Touch Bar klepněte na ikonu  a zvolte jeden ze tří dostupných režimů:

Vlastnosti vrstvy

() Výchozí režim; umožňuje práci s vlastnostmi vrstvy a souvisejícími funkcemi.

Stopy štětce

() Umožňuje práci se štětci a vlastnostmi malby.

Oblíbené

() Upravitelný režim, v němž můžete přidávat své oblíbené ovládací prvky.

Kontextově závislé operace

Kromě příkazů dostupných ve výše uvedených třech režimech se v závislosti na akcích, které provádíte v aplikaci Photoshop, zpřístupní několik kontextově závislých operací.

 • Při používání modálních nástrojů, jako jsou Text nebo Transformace, zobrazuje panel Touch Bar tlačítka OK a Zrušit.
 • Když je aktivní pracovní plocha Vybrat a maskovat, zobrazuje panel Touch Bar ovládací prvky pro provádění výběrů.

Ovládací prvky aplikace Photoshop na panelu Touch Bar

Výchozí režim Ikona Název ovládacího prvku Popis
Všechny tři
Procházení historie

Tento prvek funguje velmi podobně jako panel Historie v aplikaci Photoshop. Umožňuje přejít na libovolný minulý stav dokumentu vytvořený během aktuální relace. Pokaždé, když v dokumentu provedete nějakou změnu, je přidán nový stav dokumentu.

Klepnutím na ikonu Procházení historie zobrazíte miniatury představující stavy dokumentu. Miniatury můžete procházet nebo na ně klepnout, čímž přejdete do historie dokumentu.

Související užitečné informace naleznete v tématu Používání panelu Historie.

Vlastnosti vrstvy
Přidat obsah Umožňuje importovat soubor do aktuálně otevřeného dokumentu příkazem Umístit vložený. Viz Vkládání souborů do aplikace Photoshop.

Viditelnost a krytí vrstvy

Upravuje krytí a viditelnost vrstvy. 

 • Pomocí posuvníku upravte krytí vrstvy (0–100 %). Tlačítka na obou koncích posuvníku umožňují snížit nebo zvýšit hodnotu o přednastavenou velikost.
 • Klepnutím na ikonu  vrstvu zcela skryjete.

Tento příkaz můžete použít poklepáním nebo klepnutím a podržením. Změny provedené na panelu Touch Bar se okamžitě projeví v panelu Vrstvy.


Režim prolnutí Umožňuje procházet dostupné režimy prolnutí – Normální, Rozpustit, Ztmavit atd. – a vybrat požadovaný režim. Další informace naleznete v tématu Režimy prolnutí v aplikaci Photoshop.

Ořezová maska Vytvoří z vrstvy ořezovou masku nebo ji obnoví zpět z tohoto stavu. Další informace naleznete v tématu Odhalení vrstev s ořezovými maskami.

Vybrat a maskovat Spustí pracovní plochu Vybrat a maskovat.
Stopy štětce
Barva

Zobrazí dialogové okno pro výběr barvy popředí. Ve výchozím nastavení je zobrazeno prvních 16 vzorků barev.

 • Dlouhým stisknutím libovolného vzorku barvy zobrazíte odstíny.
 • Kliknutím na ikonu  můžete provést jemné úpravy samostatným nastavením odstínu, sytosti a jasu (HSB).

Velikost štětce

Určuje velikost aktuálního štětce. Tento příkaz je aktivní, pokud je vybrán štětec podporující více velikostí.

Další informace o možnostech štětce získáte v tématech:


Tvrdost štětce Určuje tvrdost aktuálního štětce. Tento příkaz je aktivní, pokud je vybrán štětec podporující více hodnot tvrdosti.

Krytí štětce Určuje krytí aktuálního štětce. Tento příkaz je aktivní, pokud je vybrán štětec podporující krytí. 

Hustota štětce Určuje hustotu aktuálního štětce. Tento příkaz je aktivní, pokud je vybrán štětec podporující hustotu. 
Oblíbené
Režim zobrazení Přepíná mezi normálním režimem zobrazení a režimem na celou obrazovku.

Nová vrstva Vyvolá příkaz Nová vrstva.

Převrátit svisle Převrátí svisle obsah aktuální sady vybraných vrstev.

Převrátit vodorovně Převrátí vodorovně obsah aktuální sady vybraných vrstev.
Žádný ve výchozím nastavení* 
Režim vyplnění Vyvolá příkaz Vyplnit s předem vybranou možností Výplň podle obsahu. Další informace naleznete v tématu Použití výplní podle obsahu.

Duplikovat vrstvu Duplikuje aktuálně vybranou vrstvu.
Sdílet Sdílí náhled stavu aktuálního dokumentu ve formátu JPEG. Maximální velikost, kterou lze sdílet, je 1024 × 1024 obr. bodů.

* Chcete-li tyto ovládací prvky přidat k režimům panelu Touch Bar, je potřeba tyto režimy upravit.

Úprava režimů panelu Touch Bar

Předvolby

Aplikace Photoshop nabízí pro panel Touch Bar tři nastavení, které naleznete v nabídce Předvolby > Technologické náhledy. Tato nastavení jsou ve standardně povolena.

Povolit Touch Bar

Povolí nebo zakáže Touch Bar při práci s aplikací Photoshop.

Zobrazit úpravy vlastností panelu Touch Bar

Zobrazí nebo skryje informační místní okno, které se zobrazí, když pomocí panelu Touch Bar změníte nějakou vlastnost, například velikost štětce.

Přidání a odstranění příkazů z panelu Touch Bar

Do všech tří režimů panelu Touch Bar můžete v aplikaci Photoshop přidávat příkazy nebo je z nich odebírat. Postupujte takto:

 1. Vyberte režim panelu Touch Bar, ve kterém chcete přidat nebo odebrat položky: Vlastnosti vrstvy, Stopy štětce nebo Oblíbené.

 2. V aplikaci Photoshop klikněte na Zobrazit > Přizpůsobit panel Touch Bar.

  Aplikace Photoshop vyvolá standardní rozhraní systému macOS pro úpravy panelu Touch Bar. Další informace o tomto rozhraní naleznete v tématu Customize your Touch Bar (Úpravy panelu Touch Bar) na této stránce dokumentace společnosti Apple.

 3. Přetáhněte příkazy dolů na panel Touch Bar směrem k dolnímu okraji hlavního displeje počítače MacBook Pro. Příkazy také můžete přetažením na panelu Touch Bar uspořádat nebo je můžete přetažením mimo panel z panelu Touch Bar odebrat.

  Při úpravách panelu Touch Bar označuje ikona  (mezera) prázdné místo, kam lze přidat nějaký příkaz.

  6new_drag down image-02-02-02-02-02-02
  Úpravy panelu Touch Bar; tento obrázek znázorňuje režim Oblíbené v aplikaci Photoshop

  Poznámka:

  • Vyberte možnost Zobrazovat doporučení pro psaní, pokud chcete, aby se při zadávání nebo úpravách textu, například názvů vrstev, zobrazovaly návrhy automatického dokončování.
  • Chcete-li pro některý režim obnovit výchozí stav rozvržení, povolte požadovaný režim a přetáhněte na panel Touch Bar proužekVýchozí sada.

 4. Po dokončení změn klikněte na tlačítko Hotovo.

  Následně přejdete ze systému macOS zpět do aplikace Photoshop.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online