Formátování odstavců

V bodovém textu je každý řádek samostatný odstavec. V odstavcovém textu může mít každý odstavec více řádků, podle velikosti ohraničovacího rámečku.

Můžete vybrat odstavce, a pak použít panel Odstavec k nastavení voleb formátování pro jeden odstavec, několik odstavců nebo pro všechny odstavce v textové vrstvě.

 1. Vyberte nástroj vodorovný text  nebo nástroj svislý text .
  • Chcete‑li aplikovat formátování na jeden odstavec, klepněte do odstavce.
  • Chcete‑li aplikovat formátování na více odstavců, vytvořte výběr přes několik odstavců.
  • Chcete-li aplikovat formátování na všechny odstavce ve vrstvě, vyberte textovou vrstvu na panelu Vrstvy.

Panel Odstavec – přehled

Panel Odstavec se používá ke změně formátování sloupců a odstavců. Abyste tento panel zobrazili, zvolte Okna > Odstavec nebo klepněte na štítek panelu Odstavec, pokud je viditelný, ale není aktivní. Můžete také vybrat textový nástroj a kliknout v pruhu voleb na tlačítko Panely .

Chcete-li na panelu Odstavec nastavit volby s číselnými hodnotami, můžete použít šipky nahoru a dolů nebo upravit hodnotu přímo v textovém poli. Když upravíte hodnotu přímo, stiskněte Enter nebo Return, abyste ji aplikovali, Shift+Enter nebo Shift+Return, abyste hodnotu aplikovali a pak ji znovu zvýraznili, nebo tabulátor, abyste hodnotu aplikovali a posunuli se do dalšího textového pole v panelu.

Panel Odstavec v aplikaci Photoshop
Panel Odstavec

A. Zarovnání B. Levé odsazení C. Levé odsazení prvního řádku D. Mezera před odstavcem E. Dělení slov F. Pravé odsazení G. Mezera za odstavcem 

Další příkazy a volby jsou k dispozici v nabídce panelu Odstavec. Tuto nabídku otevřete kliknutím na trojúhelník v pravém horním rohu panelu.

Nastavení zarovnání

Text můžete zarovnat podle jednoho okraje odstavce (vodorovný text doleva, na střed, nebo doprava; svislý text nahoru, na střed nebo dolů). Volby zarovnání jsou dostupné pouze pro odstavcový text.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte textovou vrstvu, pokud chcete, aby se nastavily všechny odstavce v této textové vrstvě.
  • Vyberte odstavce, které chcete nastavit.
 2. Na panelu Odstavec nebo v pruhu voleb klepněte na volbu zarovnání.

  Volby pro vodorovný text jsou:

  Zarovnat text doleva

  Zarovná text doleva, pravý okraj odstavce zůstane nepravidelný.

  Zarovnat text na střed

  Zarovná text na střed, pravý i levý okraj odstavce zůstanou nepravidelné.

  Zarovnat text doprava

  Zarovná text doprava, levý okraj odstavce zůstane nepravidelný.

  Volby pro svislý text jsou:

  Zarovnat text nahoru

  Zarovná text nahoru, dolní okraj odstavce zůstane nepravidelný.

  Zarovnat text na střed

  Zarovná text na střed, horní i dolní okraj odstavce zůstanou nepravidelné.

  Zarovnat text dolů

  Zarovná text dolů, horní okraj odstavce zůstane nepravidelný.

Nastavení zarovnání do bloku pro odstavcový text

Text se nazývá zarovnaný do bloku, když je zarovnaný k oběma okrajům. Zarovnání do bloku můžete zvolit pro celý text v odstavci kromě posledního řádku, nebo můžete zarovnat do bloku text v odstavci včetně posledního řádku. Nastavení, která zvolíte pro zarovnání, mají vliv na vodorovné mezery mezi řádky a na estetický dojem z textu na stránce.

Volby zarovnání do bloku jsou dostupné pouze pro odstavcový text a určují velikosti mezer mezi slovy, písmeny a glyfy. Nastavení pro zarovnání do bloku se vztahuje jen na znaky latinkového písma; dvoubytové znaky, které se vyskytují v čínských, japonských a korejských písmech, nejsou těmito volbami ovlivněny.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte textovou vrstvu, pokud chcete, aby se nastavily všechny odstavce v této textové vrstvě.
  • Vyberte odstavce, které chcete nastavit.
 2. Na panelu Odstavec klepněte na volbu zarovnání do bloku.

  Volby pro vodorovný text jsou:

  Do bloku, poslední doleva

  Zarovná do bloku všechny řádky kromě posledního, který se zarovná doleva.

  Do bloku, poslední na střed

  Zarovná do bloku všechny řádky kromě posledního, který se zarovná na střed.

  Do bloku, poslední doprava

  Zarovná do bloku všechny řádky kromě posledního, který se zarovná doprava.

  Do bloku vše

  Zarovná do bloku všechny řádky včetně posledního, který se zarovná vynuceně do bloku.

  Volby pro svislý text jsou:

  Do bloku, poslední nahoru

  Zarovná do bloku všechny řádky kromě posledního, který se zarovná nahoru.

  Do bloku, poslední na střed

  Zarovná do bloku všechny řádky kromě posledního, který se zarovná na střed.

  Do bloku, poslední dolů

  Zarovná do bloku všechny řádky kromě posledního, který se zarovná dolů.

  Do bloku vše

  Zarovná do bloku všechny řádky včetně posledního, který se zarovná vynuceně do bloku.

  Poznámka:

  Zarovnání (doprava, na střed, doleva a do bloku) textu umístěného na cestě začíná od textového kurzoru a končí na konci cesty.

Nastavení mezer mezi slovy a znaky v textu zarovnaném do bloku

Můžete přesně nastavit, jak Photoshop nastaví mezery mezi písmeny a slovy a změní měřítko znaků. Nastavení mezer je zvlášť užitečné pro text zarovnaný do bloku, ale mezery můžete upravit i v textu, který není zarovnaný do bloku.

 1. Vyberte odstavce, které chcete nastavit, nebo vyberte textovou vrstvu, pokud chcete, aby se nastavily všechny odstavce v této textové vrstvě.
 2. Z nabídky panelu Odstavec zvolte Zarovnání.
 3. Zadejte hodnoty položek Mezery mezi slovy, Mezery mezi znaky a Měřítko glyfů. Hodnoty Minimální a Maximální určují přijatelný rozsah velikosti mezer pouze pro odstavce zarovnané do bloku. Hodnota Požadované určuje požadovanou velikost mezer pro odstavce zarovnané do bloku i pro nezarovnané odstavce.

  Mezery mezi slovy

  Mezery mezi slovy, které vzniknou stisknutím mezerníku. Hodnoty pro Mezery mezi slovy mohou být v rozsahu od 0 % do 1000 %; při 100 % se mezi slova nepřidávají větší mezery.

  Mezery mezi znaky

  Vzdálenost mezi písmeny, včetně hodnoty vyrovnání párů a prostrkání. Hodnoty pro Mezery znaků mohou být v rozsahu od –100 % do 500 %; při 0 % se mezi znaky nepřidávají žádné mezery; při 100 % se mezi znaky přidá celá šířka mezery.

  Měřítko glyfů

  Šířka znaků (glyf je libovolný znak v písmu). Hodnoty mohou být v rozsahu od 50 % do 200 %; při 100 % se výška znaků nezmění.

  Poznámka:

  Nastavení mezer se vždy aplikuje na celý odstavec. Chcete-li nastavit rozestupy jen několika znaků, ale ne v celém odstavci, použijte volbu Prostrkání.

Odsazení odstavců

Odsazení určuje velikost mezery mezi textem a ohraničovacím rámečkem nebo řádkem, ve kterém je text obsažen. Odsazení ovlivňuje pouze vybraný odstavec nebo odstavce, takže můžete pro jednotlivé odstavce snadno nastavit různá odsazení.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte textovou vrstvu, pokud chcete, aby se nastavily všechny odstavce v této textové vrstvě.
  • Vyberte odstavce, které chcete nastavit.
 2. Na panelu Odstavec zadejte hodnotu volby odsazení.

  Odsazení zleva

  Odsadí text od levého okraje odstavce. Pro svislý text tato volba určuje odsazení od horního okraje odstavce.

  Odsazení zprava

  Odsadí text od pravého okraje odstavce. Pro svislý text tato volba určuje odsazení od dolního okraje odstavce.

  Odsazení prvního řádku

  Odsadí první řádek textu v odstavci. Pro vodorovný text tato hodnota určuje odsazení prvního řádku od odsazení zleva; pro svislý text je to odsazení vzhledem k odsazení seshora. Chcete‑li vytvořit předsazení prvního řádku, zadejte zápornou hodnotu.

Nastavení mezer odstavců

 1. Vyberte odstavce, které chcete nastavit, nebo vyberte textovou vrstvu, pokud chcete, aby se nastavily všechny odstavce v této textové vrstvě. Pokud nevložíte textový kurzor do odstavce ani nevyberete textovou vrstvu, nastavení se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
 2. Na panelu Odstavec nastavte hodnoty pro položky Přidat mezeru před odstavec  a Přidat mezeru za odstavec .

Nastavení předsazené interpunkce pro latinková písma

Předsazená interpunkce řídí zarovnání interpunkčních znaků pro určitý odstavec. Když je zapnutá volba Předsazená interpunkce latinky, následující znaky budou vně okrajů: jednoduché uvozovky, dvojité uvozovky, apostrofy, čárky, tečky, spojovníky, em pomlčky, en pomlčky, dvojtečky a středníky. Když je za interpunkčním znakem znak uvozovek, předsadí se oba znaky.

Okraj, za který se interpunkce předsadí, je určený zarovnáním odstavce. Pro odstavce zarovnané doleva nebo doprava se interpunkce předsadí přes levý nebo pravý okraj. Pro odstavce zarovnané nahoru nebo dolů se interpunkce předsadí přes horní nebo dolní okraj. Pro odstavce zarovnané na střed nebo do bloku se interpunkce předsadí přes oba okraje.

Předsazená interpunkce v aplikaci Photoshop
Odstavec bez předsazené interpunkce (vlevo) ve srovnání s odstavcem s předsazenou interpunkcí (vpravo)

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte textovou vrstvu, pokud chcete, aby se nastavily všechny odstavce v této textové vrstvě.
  • Vyberte odstavce, které chcete nastavit.
 2. Zvolte Předsazená interpunkce latinky z nabídky panelu Odstavec. Zaškrtnutí označuje, že je volba vybraná.

  Poznámka:

  Když použijete volbu Předsazená interpunkce latinky, dvoubytové interpunkční znaky, které jsou k dispozici v čínských, japonských a korejských písmech, nebudou ve vybraném rozsahu touto volbou ovlivněny. Místo toho použijte buď volbu Standardní Burasagari nebo Silné Burasagari. Tyto volby jsou dostupné pouze v případě, že v předvolbách Text je vybraná volba Zobrazovat volby asijského textu.

Nastavení automatického dělení slov

Nastavení, která zvolíte pro dělení slov, mají vliv na vodorovné mezery v řádcích a na estetický vzhled textu na stránce. Volby dělení slov určují, zda se slova mohou dělit, a pokud ano, která rozdělení jsou přípustná.

 1. Chcete‑li použít automatické dělení slov, proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Abyste zapnuli nebo vypnuli automatické dělení slov, vyberte nebo odznačte volbu Dělit slova v panelu Odstavec.
  • Chcete‑li aplikovat dělení slov jen na určité odstavce, nejdříve vyberte pouze ty odstavce, které chcete ovlivnit.
  • Chcete‑li zvolit slovník pro dělení slov, zvolte jazyk z nabídky Jazyk dole v panelu Znaky.
 2. Chcete-li určit volby, vyberte z nabídky panelu Odstavec možnost Dělení a nastavte následující volby:

  Slova delší než _ znaků

  Určuje, kolik znaků musí slovo minimálně mít, aby mohlo být rozděleno.

  Po prvních _ znacích a Před posledními _ znaky

  Určuje minimální počet znaků na začátku nebo na konci slova, které se mohou oddělit rozdělovníkem. Když pro tyto volby zadáte například hodnotu 3, slovo aromatic se bude dělit jako aro‑ matic a ne jako ar‑ omatic nebo aromat‑ ic.

  Limit dělení

  Určuje maximální počet po sobě jdoucích řádků, na kterých může docházet k dělení slov.

  Zóna dělení

  Určuje vzdálenost od pravého okraje odstavce, která vymezuje část řádku, kde není povolené dělení slov. Nula znamená, že je dělení povolené všude. Tato volba se použije pouze v případě, že používáte Jednořádkovou sazbu Adobe.

  Dělit slova velkými písmeny

  Zrušením této volby nastavíte, že slova psaná velkými písmeny se nesmí dělit.

Poznámka:

Nastavení dělení slov se vztahuje jen na znaky latinky. Dvoubytové znaky, které se vyskytují v čínských, japonských a korejských písmech, nejsou těmito volbami ovlivněny.

Zabránění rozdělení slov

Rozdělení slov na konci řádků můžete zabránit – například u vlastních jmen nebo u slov, která by po rozdělení mohla mít zavádějící smysl. Můžete také zachovat více slov nebo skupin slov pohromadě – například skupinu iniciál a příjmení.

 1. Vyberte znaky, které nechcete rozdělit.
 2. Z nabídky panelu Znaky vyberte možnost Bez rozdělení.

  Poznámka:

  Pokud aplikujete volbu Bez rozdělení na příliš mnoho sousedících znaků, může se text zalomit uprostřed slova. Pokud aplikujete volbu Bez rozdělení na více než jeden řádek textu, nezobrazí se žádný text.

Metody sazby

Vzhled textu na stránce závisí na složitém procesu interakcí, kterému se říká sazba. S použitím nastavených mezer slov, mezer znaků, měřítka glyfů a voleb dělení slov aplikace Adobe vyhodnotí možná místa zalomení řádků a vybere taková místa, která nejlépe vyhovují zadaným parametrům.

Můžete zvolit jednu ze dvou metod sazby: víceřádkovou sazbu Adobe a jednořádkovou sazbu Adobe. Obě metody vyhodnocují možná místa zalomení řádků a vybírají taková místa, která nejlépe vyhovují volbám dělení slov a zarovnání, které jste zadali pro příslušný odstavec. Metoda sazby ovlivňuje pouze vybraný odstavec nebo odstavce, takže můžete pro různé odstavce snadno nastavit různé metody sazby.

Víceřádková sazba

Víceřádková sazba bere v úvahu řadu míst pro zalomení v určitém rozsahu řádků a může proto optimalizovat předcházející řádky odstavce, aby se vyloučila zvlášť nevhodná následující zalomení řádků.

Víceřádková sazba přistupuje k sazbě tak, že určí místa možného zalomení řádků, vyhodnotí je a přiřadí jim vážené ohodnocení na základě následujících pravidel:

 • Pro text zarovnaný doleva, doprava nebo na střed se dává přednost řádkům, které dosahují blíže k pravé straně, a ty dostanou méně záporných bodů.

 • Pro text zarovnaný do bloku je nejdůležitější rovnoměrnost mezer mezi znaky a slovy.

 • Dělení slov se pokud možno neprovádí.

Jednořádková sazba

Jednořádková sazba nabízí tradiční přístup k sazbě textu po jednotlivých řádcích. Tato volba je užitečná, pokud chcete ručně určovat, kde se mají řádky zalomit. Jednořádková sazba používá při výběru místa pro zalomení řádku následující pravidla:

 • Delším řádkům se dává přednost před kratšími řádky.

 • V textu zarovnaném do bloku se před dělením slov dává přednost zúžení nebo rozšíření mezer mezi slovy.

 • V textu, který není zarovnaný do bloku, je dělení slov lepší než zúžení nebo rozšíření mezer mezi písmeny.

 • Pokud se musí upravit mezery, je zúžení lepší než rozšíření.

  Chcete-li zvolit jednu z těchto metod, vyberte ji z nabídky panelu Odstavec. Chcete-li aplikovat vybranou metodu na všechny odstavce, nejdříve vyberte textový objekt; chcete-li metodu aplikovat pouze na aktuální odstavec, nejdříve vložte textový kurzor do příslušného odstavce.

Odstavcové styly | CC, CS6

Odstavcový styl zahrnuje atributy formátování znaků i odstavců a lze ho aplikovat na odstavec nebo rozsah odstavců. Můžete vytvořit odstavcové styly, které použijete později.

Kliknutím na položku Okna > Odstavcové styly otevřete panel Odstavcové styly. Každý nový dokument obsahuje ve výchozím nastavení styl Základní odstavec, který se aplikuje na psaný text. Tento styl můžete upravit, ale nemůžete ho přejmenovat nebo odstranit. Styly, které vytvoříte, pak přejmenovat a odstranit můžete. Můžete také vybrat jiný výchozí styl, který chcete aplikovat na text.

 • Chcete-li použít odstavcový styl, vyberte text nebo textovou vrstvu a klikněte na požadovaný odstavcový styl.

Typy textu jsou rozděleny podle určité hierarchie; ruční potlačení stylu přepisuje jakýkoli použitý znakový styl, a ten zase nahrazuje použité odstavcové styly. Na základě tohoto hierarchického přístupu můžete kombinovat efektivitu stylů a flexibilitu možnosti přizpůsobit vlastní návrhy.

Video s přehledem najdete v článku Styly odstavců a znaků v aplikaci Photoshop CS6 od Julieanne Kostové.

(Pouze Creative Cloud) Styly znaků a odstavců můžete určit jako výchozí styly. Další informace najdete v tématu Určení výchozích stylů textu | Pouze Creative Cloud.

Vytvoření odstavcového stylu

 1. Pokud chcete vytvořit styl na základě formátování existujícího textu, vyberte text nebo do něj umístěte textový kurzor.
 2. V nabídce panelu Odstavcové styly vyberte položku Nový odstavcový styl.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit styl, aniž byste nejprve vybrali text, klikněte na ikonu Vytvořit nový styl  v dolní části panelu Odstavcové styly. Pokud chcete styl upravit a nepoužít na text, vyberte vrstvu obrazu, například pozadí.

Úpravy odstavcového stylu

Chcete-li upravit stávající styly a aktualizovat veškerý přiřazený text v současném dokumentu, dvakrát klikněte na stávající styly. Když změníte formátování stylu, veškerý text, na který byl tento styl aplikován, se aktualizuje podle nového formátu. 

Chcete-li upravit odstavcový styl, postupujte takto:

 1. Dvakrát klikněte na styl na panelu Odstavcový styl.
 2. Chcete-li určit atributy formátování, klikněte na kategorii (například Základní znakové formáty) na levé straně a nastavte atributy, které chcete přidat do stylu.
 3. Když určujete barvu znaků v dialogovém okně Volby stylu, můžete dvakrát kliknout na pole výplně nebo tahu a vytvořit novou barvu.

 4. Až dokončíte nastavování atributů formátování, klikněte na tlačítko OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online