Nastavení správných předvoleb výkonu v aplikaci Photoshop vám pomůže zajistit správné a stabilní fungování počítače při optimální rychlosti a vyhnout se opožděným reakcím, prodlevám nebo zablokování aplikace či počítače. V závislosti na vašich systémových zdrojích upravte tato nastavení tak, abyste maximálně využili možnosti aplikace Photoshop.

V aplikaci Photoshop je k dispozici sada předvoleb (Předvolby > Výkon), které pomáhají optimalizovat využívání prostředků počítače, například paměti, mezipaměti, grafického procesoru, monitoru atd. Podle toho, k čemu aplikaci Photoshop nejvíce používáte a s jakými typy dokumentů obecně pracujete, pro vás mohou být vhodné různé kombinace těchto nastavení. Další nastavení, například možnost Odkládací disky, která jsou k dispozici na dalších kartách dialogového okna Předvolby, mohou mít na rychlost a stabilitu počítače také přímý vliv.

Předvolby aplikace Photoshop týkající se výkonu
Předvolby aplikace Photoshop týkající se výkonu

Úprava velikosti paměti přidělené aplikaci Photoshop

Výkon můžete zlepšit tím, že aplikaci Photoshop přidělíte více paměti nebo paměti RAM. Informace o tom, kolik paměti RAM je k dispozici pro aplikaci Photoshop, jsou uvedeny v části Využití paměti na obrazovce předvoleb Výkon (Předvolby > Výkon). Je tam také uveden ideální rozsah přidělení paměti pro aplikaci Photoshop v daném systému. Aplikace Photoshop standardně využívá 70 % dostupné paměti RAM.

 1. Chcete-li aplikaci Photoshop přidělit více paměti RAM, můžete změnit hodnotu v poli Dovolit pro Photoshop použít. Jinou možností je změnit nastavení pomocí posuvníku Využití paměti.
 2. Restartujte aplikaci Photoshop, aby se změny aktivovaly.

Jestliže chcete najít pro svůj systém ideální množství přidělené paměti RAM, měňte její přidělení s přírůstkem 5 % a sledujte výkon indikovaný ukazatelem Výkonnost. Viz část Sledování ukazatele Výkonnost.

Doporučujeme nepřidělovat aplikaci Photoshop více než 85 % paměti počítače. Pokud byste to udělali, nezbyla by paměť pro další nepostradatelné systémové aplikace a došlo by ke snížení jejich výkonu.

Poznámka:

Jestliže v aplikaci Photoshop dochází k chybám způsobeným nedostatkem paměti nebo paměti RAM, zkuste zvýšit množství paměti RAM přidělené aplikaci Photoshop. Přidělením příliš velkého množství paměti (více než 85 %) aplikaci Photoshop však může být ovlivněn výkon jiných spuštěných aplikací, což může být příčinou nestability systému. 

Nejlepší řešení tohoto problému je přidat do počítače více paměti RAM.

Nastavení úrovní vyrovnávací paměti

Základní informace o mezipaměti

Aplikace Photoshop využívá v zájmu zrychlení překreslování dokumentů s vysokým rozlišením, se kterými pracujete, metodu ukládání obrazů do mezipaměti. Můžete nastavit až osm úrovní mezipaměti pro ukládání obrazových dat a vybrat si některou ze čtyř dostupných velikostí dlaždic.

Zvýšením počtu úrovní mezipaměti se zvýší rychlost odezvy aplikace Photoshop při práci, ale načítání obrazů bude trvat déle. Velikost dlaždice určuje množství dat, se kterými aplikace Photoshop pracuje současně. Při použití větších dlaždic probíhají rychleji složité operace (například zostření). Menší změny, například tahy štětcem, zase probíhají rychleji při použití menších dlaždic.

Předvolby týkající se mezipaměti

Předvolby týkající se mezipaměti jsou k dispozici na panelu předvoleb Výkon. Podle toho, k čemu aplikaci Photoshop nejvíce používáte, vyberte jednu z následujících možností:

 • Web / Návrh uživatelského rozhraní: Tuto možnost vyberte v případě, že aplikaci Photoshop používáte především k návrhu webů, aplikací a oken uživatelského rozhraní. Tato možnost je vhodná pro dokumenty s velkým počtem vrstev s položkami malých až středních rozměrů (v obrazových bodech).
 • Výchozí / Fotografie: Tuto možnost vyberte v případě, že aplikaci Photoshop používáte především k retušování nebo úpravě obrazů střední velikosti. Tuto možnost použijte například k běžné úpravě fotografií z mobilního zařízení nebo digitálního fotoaparátu v aplikaci Photoshop.
 • Velké rozměry v obr. bodech: Tuto možnost vyberte v případě, že v aplikaci Photoshop často pracujete s velkými dokumenty, například s panoramatickými obrazy, krajinomalbami apod.

Počet úrovní mezipaměti

Výchozí hodnota počtu úrovní mezipaměti je 4, ručně můžete nastavit jinou hodnotu.

 • Pokud používáte poměrně malé soubory – zhruba 1 megapixel neboli 1280 ×1024 pixelů – a mnoho vrstev (50 a více), nastavte počet úrovní mezipaměti na hodnotu 1 nebo 2. Nastavením počtu úrovní mezipaměti na hodnotu 1 zakážete ukládání obrazů do mezipaměti, takže v mezipaměti bude uložen pouze aktuální snímek obrazovky.
 • Pokud používáte soubory s většími rozměry – řekněme 50 megapixelů nebo větší – nastavte počet úrovní mezipaměti na hodnotu vyšší než 4. Při vyšším počtu úrovní mezipaměti je urychleno překreslování.

Poznámka:

Při nastavení počtu úrovní mezipaměti na hodnotu 1 nemusí výsledky některých funkcí aplikace Photoshop dosahovat vysoké kvality.

Omezení stavu historie

Omezením nebo snížením počtu stavů historie, které aplikace Photoshop ukládá na panelu Historie, můžete ušetřit místo na odkládacím disku a zlepšit celkový výkon. Velikost ušetřeného prostoru se liší v závislosti na tom, kolik obrazových bodů daná operace změní. Například stav historie založený na malém tahu štětcem nebo nedestruktivní operaci, jako je vytvoření nebo úprava vrstvy úprav, spotřebuje jen málo místa. Použití filtru na celý obraz naopak spotřebuje mnohem více prostoru.

Photoshop může ušetřit až 1 000 stavů historie; výchozí počet je 20. Chcete-li tento počet snížit, přejděte do dialogového okna předvoleb Výkon a zvolte možnost Historie a mezipaměť > Stavy historie. V rozevírací nabídce Počet stavů historie vyberte v případě potřeby nižší hodnotu.

Nastavení grafického procesoru (GPU)

Nejlepší způsob, jak optimalizovat akceleraci GPU, která urychluje překreslení obrazovky, je udržovat ovladač grafického adaptéru stále aktuální. Další informace týkající se akcelerace GPU a pokynů ohledně aktualizace ovladačů grafického adaptéru najdete v článku Časté otázky týkající se GPU a grafického adaptéru v aplikaci Photoshop.

Zapnutím rozhraní OpenCL, což je technologie, která aplikacím umožňuje použít GPU, se pravděpodobně zlepší výkon, pokud používáte tyto funkce aplikace Photoshop:

 • Panoramatické video
 • Galerie rozostření (rozostření pole, clony nebo posun náklonu)

Chcete-li zapnout rozhraní OpenCL, klikněte na panelu předvoleb Výkon na tlačítko Rozšířená nastavení a zaškrtněte možnost Použít rozhraní OpenCL.

Předvolby týkající se grafického procesoru (GPU)

Nastavení týkající se grafického procesoru jsou v okně Předvolby v aplikaci Photoshop k dispozici v části Výkon i v části 3D.

Nastavení v části Předvolby > Výkon

Pokud je v systému nainstalována vhodná grafická karta, zobrazí se v oblasti Nastavení GPU v části Výkon.

 • Chcete-li zapnout akceleraci grafickým procesorem, vyberte možnost Zapnout kreslení OpenGL.
 • Pokud chcete optimalizovat výkon karty, klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení a podle svých požadavků vyberte režim Základní, Normální nebo Rozšířený.
  • Základní: V tomto režimu je při sdílení grafického procesoru s jinými aplikacemi nebo v případě pomalé odezvy využíváno ke spouštění většiny základních funkcí rozhraní OpenGL nejméně paměti GPU. Tuto možnost vyberte v případě, že současně pracujete s dalšími programy, které také využívají grafický procesor, nebo pokud při použití funkcí akcelerovaných grafickým procesorem dochází ke špatnému překreslování obrazovky nebo zpomalení výkonu.
  • Normální: Jedná se o výchozí nastavení. V tomto režimu je za účelem podpory pokročilých funkcí rozhraní OpenGL využíváno velké množství paměti grafického procesoru, proto byste měli tuto možnost vybírat pouze v případě, že v aplikaci Photoshop pravidelně používáte funkce akcelerované grafickým procesorem.
  • Rozšířený: V tomto režimu je využíváno stejné množství paměti jako v režimu Normální, ale jsou aktivovány pokročilejší funkce pro zlepšení výkonu při kreslení. Toto nastavení je nejvhodnější při práci ve 3D nebo při časté práci s funkcemi akcelerovanými grafickým procesorem.

Poznámka: Změny režimu se projeví až po restartování počítače.

Nastavení v části Předvolby > 3D

Část 3D v dialogovém okně Předvolby obsahuje posuvník pro nastavení paměti RAM, který je podobný ovládacímu prvku pro nastavení paměti umístěnému v části Výkon. Pomocí tohoto posuvníku můžete určit horní limit velikosti grafické paměti RAM (VRAM) dostupné pro 3D modul aplikace Photoshop. Celková hodnota představuje procento celkové dostupné paměti VRAM. I při nastavení hodnoty 100 % zůstane část celkové paměti VRAM stále k dispozici pro použití operačním systémem. Vyšší hodnoty zaručují vyšší výkon při práci ve 3D, ale mohou snižovat výkon ostatních aplikací využívajících grafický procesor.

memory-usage-3D
3D: Využití paměti

Správa odkládacích disků

Odkládací disk je jakýkoli externí nebo interní disk nebo oddíl disku, na kterém je volné místo. Jako primární odkládací disk používá aplikace Photoshop ve výchozím nastavení pevný disk, na kterém je nainstalovaný operační systém. Nastavení týkající se odkládacích disků můžete upravit v části Předvolby > Odkládací disky.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Odkládací disky (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Odkládací disky (Mac).
 2. Chcete-li odkládací disk aktivovat nebo deaktivovat, zaškrtněte políčko Aktivní nebo jeho zaškrtnutí zrušte. Změňte pořadí odkládacího disku klepnutím na tlačítka se šipkami.
 3. Klikněte na tlačítko OK.
 4. Tyto změny budou použity po restartu aplikace Photoshop.

Doporučení pro nastavení předvoleb týkajících se odkládacích disků

 • Chcete-li dosáhnout co nejvyššího výkonu, připojte odkládací disky ke kompatibilnímu portu, který má ze všech dostupných portů nejvyšší omezení šířky pásma. Limity šířky pásma pro různé porty jsou následující:
  Thunderbolt = 10 GB/s
  eSATA = 600 MB/s
  PCIe = 500 MB/s
  USB3 = 400 MB/s
  USB2 = 35 MB/s
 • Chcete-li zlepšit výkon, nastavte odkládací disk na defragmentovaný pevný disk, který má spoustu nevyužitého prostoru a vysokou rychlost čtení a zápisu. Pokud máte více pevných disků, můžete určit další odkládací disky. Aplikace Photoshop podporuje až 64 exabajtů prostoru na odkládacím disku v až čtyřech svazcích. (Jeden exabajt se rovná jedné miliardě GB.)
 • Pokud spouštěcí disk je pevný disk, na rozdíl od SSD disku (solid-state disk), zkuste jako primární odkládací disk použít jiný pevný disk. SSD disk lze naopak stejně dobře použít jako primární i jako odkládací disk. Ve skutečnosti je zřejmě lepší použít jako primární odkládací disk SSD disk než samostatný pevný disk.
 • Odkládací disky by měly být na jiné jednotce, než velké soubory, které upravujete.
 • Odkládací disky by měly být na jiné jednotce, než kterou používá operační systém pro virtuální paměť.
 • Jako vyhrazené odkládací disky se velmi dobře hodí disky a disková pole RAID.
 • Pravidelně defragmentujte jednotky s odkládacími disky.

Poznámka:

Pokud nelze aplikaci Photoshop spustit, protože odkládací disk je plný, podržte během spuštění aplikace stisknuté klávesy Cmd + Option (Mac) nebo Ctrl + Alt (Windows) a nastavte nový odkládací disk.

Během práce v aplikaci Photoshop sledujte výkon indikovaný ukazatelem Výkonnost. Klikněte na rozevírací nabídku v dolní části okna obrazu a vyberte příkaz Výkonnost.

Je-li hodnota v ukazateli nižší než 100 %, využila aplikace Photoshop veškerou dostupnou paměť RAM a používá odkládací disk, což zpomaluje výkon. Pokud je výkonnost nižší než 90 %, přidělte aplikaci Photoshop v předvolbách výkonu více paměti RAM. Případně můžete do systému přidat další paměť RAM.

Možnosti ukládání na pozadí a ukládání informací pro obnovení

Na výkon může mít vliv také možnost Výkon > Zpracování souborů > Automaticky ukládat informace o obnovení každých n minut. Ve výchozím nastavení je aktivována předvolba Uložit na pozadí. Když je tato předvolba zapnuta, nemusíte po zvolení příkazu Uložit nebo Uložit jako čekat na jejich dokončení, ale můžete pokračovat v práci.Předvolba Automaticky ukládat informace o obnovení je povolena pouze v případě, že je zapnuta předvolba Uložit na pozadí. Když je tato předvolba povolena, pro každý otevřený soubor se v nastaveném intervalu ukládají informace o obnovení. (Informace o obnovení se ukládají jako redundantní záloha, kdy původní soubor zůstává nezměněn.)

Operace ukládání na pozadí obvykle nemají na výkon a odezvu běžných operací aplikace Photoshop výrazný vliv. Pokud však upravujete soubor, který je mnohem větší než dostupná paměť RAM, může operace ukládání zpomalit odezvu nebo celkový výkon do té doby, než bude ukládání dokončeno.

Máte-li dojem, že aplikace Photoshop chvílemi pracuje pomaleji, můžete zkontrolovat, zda ukládání na pozadí neovlivňuje výkon. V rozevírací nabídce stavu v levé dolní části okna obrazu vyberte příkaz Uložit postup.

Pokud zjistíte, že k problémům s výkonem dochází, zatímco se ukazatel Průběh ukládání pohybuje, zvolte možnost Předvolby > Zpracování souborů a snižte četnost u předvolby Automaticky ukládat informace o obnovení. Případně můžete tuto předvolbu vypnout.

Doladění aplikace Photoshop

Nastavení intervalu obnovení na nižší hodnotu poskytuje větší ochranu proti pádům. Ukládání informací o obnovení nemá ve většině případů vliv na výkon nebo odezvu aplikace Photoshop. Ke zpomalení výkonu však s největší pravděpodobností dojde, pokud jsou upravované soubory větší než dostupná paměť RAM.

Informace o obnovení se ukládají do stejných umístění, jako odkládací soubory aplikace Photoshop. Máte-li při práci pravidelně otevřeno mnoho velkých souborů, může se jednat o značné množství prostoru. Pokud se při provádění jiných příkazů než Uložit zobrazují chybové zprávy o nedostatku místa na disku, přidejte více volného místa na odkládacím disku. Případně můžete zakázat předvolbu Automaticky ukládat informace o obnovení.

Indikátor výkonnosti

Během práce v aplikaci Photoshop sledujte výkon indikovaný ukazatelem Výkonnost. Klikněte na rozevírací nabídku v dolní části okna obrazu a vyberte příkaz Výkonnost.

Je-li hodnota v ukazateli nižší než 100 %, využila aplikace Photoshop veškerou dostupnou paměť RAM a používá odkládací disk, což zpomaluje výkon. Pokud je výkonnost nižší než 90 %, přidělte aplikaci Photoshop v předvolbách výkonu více paměti RAM. Případně můžete do systému přidat další paměť RAM.

Ukazatel Výkonnost
Ukazatel Výkonnost

Viz také

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online