Prolnutí vrstev a kanálů

Efekty prolnutí používané pro vrstvy umožňují zkombinovat kanály z jednoho nebo více obrazů do nových obrazů. Můžete použít buď příkaz Použít obraz (pro jednotlivé a složené kanály) nebo příkaz Výpočty (pro jednotlivé kanály). Tyto příkazy nabízejí dva další režimy prolnutí, které nejsou k dispozici v panelu Vrstvy: Sečíst a Odečíst. Přestože je možné vytvářet nové kombinace kanálů také kopírováním kanálů do vrstev v panelu Vrstvy, je často rychlejší použít pro kombinování informací z kanálů tyto příkazy výpočtů.

Příkazy výpočtů provádějí matematické operace s odpovídajícími obrazovými body dvou kanálů (s obrazovými body, které mají v obraze stejné umístění) a pak sloučí výsledek do jednoho kanálu. Pro pochopení toho, jak příkazy výpočtů fungují, jsou podstatné dva principy:

 • Každý obrazový bod v kanálu má svou hodnotu jasu. Při provádění příkazů Výpočty a Použít obraz se pracuje s těmito hodnotami a výsledkem jsou nové barevné hodnoty obrazových bodů.

 • Tyto příkazy pracují s překrytím obrazových bodů ve dvou a více kanálech. Proto musí mít obrazy použité pro výpočty stejné rozměry v obrazových bodech.

Prolnutí kanálů příkazem Použít obraz

Příkaz Použít obraz umožňuje zkombinovat vrstvu a kanál z jednoho obrazu (zdrojového) s vrstvou a kanálem v aktivním obrazu (cílovém).

 1. Otevřete zdrojový a cílový obraz a vyberte požadovanou vrstvu a kanál v cílovém obrazu. Obrazy musí mít stejné rozměry v obrazových bodech, jinak se názvy obrazů neobjeví v dialogovém okně Použít obraz.

  Poznámka:

  Pokud se barevné režimy těchto dvou obrazů liší (například jeden obraz je RGB a druhý CMYK), můžete aplikovat jeden kanál (ale ne složený kanál zdroje) do složeného kanálu cílové vrstvy.

 2. Zvolte Obraz > Použít obraz.
 3. Vyberte zdrojový obraz, vrstvu a kanál, které chcete zkombinovat s cílovým. Chcete-li použít všechny vrstvy zdrojového obrazu, vyberte Sloučené z nabídky Vrstva.
 4. Chcete-li zobrazit náhled výsledku v okně obrazu, vyberte Náhled.
 5. Chcete-li při výpočtu použít negativ obsahu kanálu, vyberte Invertovat.
 6. Zvolte požadovaný režim prolnutí.

  Informace o volbách Sečíst a Odečíst viz Režimy prolnutí Sečíst a Odečíst. Informace o dalších volbách prolnutí naleznete v části Popis režimů prolnutí.

 7. Zadejte hodnotu Krytí podle požadované síly efektu.
 8. Chcete-li výsledky použít pouze v neprůhledných oblastech výsledné vrstvy, vyberte Zachovat průhlednost.
 9. Pokud chcete aplikovat prolnutí přes masku, vyberte Maska. Pak zvolte obraz a vrstvu, obsahující masku. Z nabídky Kanál můžete jako masku vybrat libovolný barevný kanál nebo alfa kanál. Můžete také použít masku založenou na aktivním výběru nebo na hranicích zvolené vrstvy (Průhlednost). Chcete-li navzájem zaměnit maskované a nemaskované oblasti kanálu, vyberte Invertovat.

Smíchání kanálů příkazem Výpočty

Příkaz Výpočty umožňuje smíchat dva jednotlivé kanály z jednoho nebo více zdrojových obrazů. Výsledek můžete umístit do nového obrazu nebo do nového kanálu nebo výběru v aktivním obrazu. Příkaz Výpočty nelze použít pro složené kanály.

 1. Otevřete zdrojový obraz nebo obrazy.

  Poznámka:

  Pokud použijete více zdrojových obrazů, musí mít stejné rozměry v obrazových bodech.

 2. Zvolte Obraz > Výpočty.
 3. Chcete-li zobrazit náhled výsledku v okně obrazu, vyberte Náhled.
 4. Zvolte první zdrojový obraz, vrstvu a kanál. Chcete-li použít všechny vrstvy ze zdrojového obrazu, zvolte Sloučené z nabídky Vrstva.
 5. Chcete-li při výpočtu použít negativ obsahu kanálu, vyberte Invertovat. Z nabídky kanálů zvolte Stupně šedi, pokud chcete stejný efekt, jaký při převedení obrazu na stupně šedi.
 6. Zvolte druhý zdrojový obraz, vrstvu a kanál a nastavte volby.
 7. Zvolte požadovaný režim prolnutí.

  Informace o volbách Sečíst a Odečíst viz Režimy prolnutí Sečíst a Odečíst. Informace o dalších volbách prolnutí naleznete v části Popis režimů prolnutí.

 8. Zadejte hodnotu Krytí podle požadované síly efektu.
 9. Pokud chcete aplikovat prolnutí přes masku, vyberte Maska. Pak zvolte obraz a vrstvu, obsahující masku. Z nabídky Kanál můžete jako masku vybrat libovolný barevný kanál nebo alfa kanál. Můžete také použít masku založenou na aktivním výběru nebo na hranicích zvolené vrstvy (Průhlednost). Chcete-li navzájem zaměnit maskované a nemaskované oblasti kanálu, vyberte Invertovat.
 10. Ve volbě Výsledek určete, zda se mají výsledky prolnutí umístit do nového dokumentu nebo do nového kanálu nebo výběru v aktivním obrazu.

Režimy prolnutí Sečíst a Odečíst

Režimy prolnutí Sečíst a Odečíst jsou dostupné pouze pro příkazy Použít obraz a Výpočty.

Sečíst

Sečte hodnoty obrazových bodů ve dvou kanálech. Je to dobrý způsob, jak zkombinovat nepřekrývající se obrazy ve dvou kanálech.

Protože vyšší hodnoty obrazových bodů představují světlejší barvu, sečtení kanálů s překrývajícími se body má za následek zesvětlení obrazu. Černé oblasti v obou kanálech zůstanou černé (0 + 0 = 0). Bílá v kterémkoli z obou kanálů vytvoří ve výsledku bílou (255 + libovolná hodnota = 255 nebo více).

Režim Sečíst dělí součet hodnot obrazových bodů hodnotou volby Měřítko, a pak k výsledné hodnotě přičte hodnotu volby Posun. Chcete-li například najít průměr z obrazových bodů ve dvou kanálech, sečtěte je, výsledek vydělte dvěma a nezadávejte žádnou hodnotu Posun.

Parametr Měřítko může být libovolné číslo od 1,0 do 2,0. Vyšší hodnota má za následek tmavší obraz.

Hodnota Posun umožňuje zesvětlit nebo ztmavit obrazové body v cílovém kanále o libovolnou hodnotu jasu od +255 do -255. Záporné hodnoty obraz ztmaví, kladné hodnoty ho zesvětlí.

Odečíst

Odečte hodnoty obrazových bodů ve zdrojovém kanálu od odpovídajících obrazových bodů v cílovém kanálu. Podobně jako u režimu Sečíst se pak výsledek vydělí parametrem Měřítko a přičte k hodnotě Posun.

Parametr Měřítko může být libovolné číslo od 1,0 do 2,0. Hodnota Posun umožňuje zesvětlit nebo ztmavit obrazové body v cílovém kanále o libovolnou hodnotu jasu od +255 do -255.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online