Přehrávání akce pro soubor

Při přehrávání akce se v aktivním dokumentu provedou příkazy nahrané v akci. (Některé akce vyžadují, abyste před přehráváním vytvořili výběr; některé mohou být spuštěny na celý soubor.) Můžete z akce určité příkazy vyloučit nebo můžete přehrát jen jeden příkaz. Pokud akce obsahuje modální ovladač, můžete při přerušení akce určit hodnoty nebo využít nástroje v dialogovém okně.

Poznámka:

V režimu tlačítek se kliknutím na tlačítko provede celá akce, ale příkazy, které byly předtím vyloučeny, se neprovedou.

 1. V případě potřeby vyberte objekty, na kterých chcete akci přehrát, nebo otevřete soubor.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li přehrát jednu celou akci, vyberte název akce a na panelu Akce klikněte na tlačítko Spustit nebo vyberte příkaz Spustit v nabídce panelu.

  • Pokud jste akci přiřadili kombinaci kláves, přehrajte akci automaticky stisknutím této kombinace.

  • Chcete-li přehrát pouze část akce, vyberte příkaz, od kterého má přehrávání začít, a na panelu Akce klikněte na tlačítko Spustit nebo vyberte příkaz Spustit v nabídce panelu.

  • Chcete-li přehrát jeden příkaz, vyberte tento příkaz a pak se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) klikněte na tlačítko Spustit na panelu Akce. Můžete také stisknout klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) a dvakrát kliknout na příkaz.

Poznámka:

V aplikaci Photoshop můžete celou akci vrátit zpět tak, že před jejím spuštěním vytvoříte snímek na panelu Historie, který pak vyberete a tím provedenou akci zrušíte.

Určení rychlosti přehrávání

Abyste mohli akci snadněji odladit, můžete nastavit rychlost přehrávání akce nebo použít pauzy.

 1. V nabídce panelu Akce zvolte příkaz Volby přehrávání.
 2. Určete rychlost a klikněte na OK:

  Zrychleně

  Akce se přehraje normální rychlostí (výchozí nastavení).

  Poznámka:

  Při přehrávání akce zrychlenou rychlostí se v průběhu provádění akce nemusí obnovovat obrazovka – soubory se mohou otevřít, změnit, uložit a zavřít bez toho, že by se vůbec objevily na obrazovce, což umožňuje rychlejší provádění akce. Pokud chcete v průběhu provádění akce vidět soubory na obrazovce, určete místo toho rychlost Krokovat.

  Krokovat

  Po provedení každého příkazu se obraz překreslí a teprve pak akce postoupí k následujícímu příkazu.

  Pauzy _ sekund

  Určuje, jak dlouho má aplikace při provádění akce čekat mezi jednotlivými příkazy.

Správa akcí

Správu akcí můžete provádět na panelu Akce, kde je můžete uspořádat a zpřístupnit pouze ty akce, které potřebujete pro svůj projekt. Na panelu Akce můžete akce uspořádat, duplikovat, odstranit, přejmenovat a změnit jejich volby.

Změna uspořádání akcí na panelu Akce

 1. Na panelu Akce přetáhněte akci na nové místo před nebo za jinou akci. Když se zvýrazněná linka objeví v požadované poloze, uvolněte tlačítko myši.

Duplikování akcí, příkazů nebo sad

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Se stisknutou klávesou Alt přetáhněte akci nebo příkaz na nové místo na panelu Akce. Když se na požadovaném místě objeví zvýrazněná čára, uvolněte tlačítko myši.

  • Vyberte akci nebo příkaz. Pak z nabídky panelu Akce zvolte příkaz Duplikovat.

  • Přetáhněte akci nebo příkaz na tlačítko Vytvořit novou akci v dolní části panelu Akce.

  Sady můžete duplikovat s použitím libovolné z těchto metod.

Odstranění akcí, příkazů nebo sad

 1. Na panelu Akce vyberte akci, příkaz nebo sadu.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Na panelu Akce klikněte na ikonu Odstranit . Kliknutím na OK odstranění dokončete.

  • Se stisknutou klávesou Alt klikněte na ikonu Odstranit, abyste výběr odstranili bez zobrazení potvrzovacího dialogového okna.

  • Přetažením výběru na ikonu Odstranit na panelu Akce jej odstraníte bez zobrazení potvrzovacího dialogového okna.

  • V nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Odstranit.

Odstranění všech akcí na panelu Akce

 1. V nabídce panelu Akce klikněte na Odstranit všechny akce.

  I po odstranění všech akcí můžete na panelu Akce obnovit výchozí sadu akcí.

Přejmenování akce nebo změna jejích voleb

 1. Vyberte akci a z nabídky panelu Akce zvolte Volby akce.
 2. Zadejte nový název akce nebo změňte volby pro její sadu, kombinaci funkčních kláves nebo barvu tlačítka.
 3. Klikněte na OK.

Poznámka:

Můžete dvakrát kliknout na akci na panelu Akce a zadat nový název přímo na panelu Akce

Správa sad akcí

Můžete vytvořit a uspořádat sady akcí, vztahujících se k určitým úkolům. Tyto sady můžete uložit na disk a přenášet na jiné počítače.

Poznámka:

Všechny akce, které vytvoříte, se automaticky objeví v seznamu na panelu Akce, ale abyste akci opravdu uložili a neriskovali její ztrátu, když vymažete soubor předvoleb nebo soubor panelu Akce, musíte ji uložit jako součást sady akcí.

Uložení sady akcí

 1. Vyberte sadu akcí.

  Poznámka:

  Pokud chcete uložit jen jednu akci, nejdříve vytvořte sadu akcí a přesuňte tuto akci do nové sady.

 2. V nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Uložit akce.
 3. Zadejte název sady, vyberte její umístění a klikněte na Uložit.

  Tento soubor můžete uložit kamkoliv. Uložit můžete pouze celý obsah sady na panelu Akce, ne jednotlivé akce.

  Poznámka:

  Pokud umístíte uložený soubor sady akcí do složky Přednastavení/Akce, objeví se sada na konci nabídky panelu Akce po restartování aplikace.

  Poznámka:

  Chcete-li uložit akce do textového souboru, podržte stisknuté klávesy Ctrl+Alt (Windows) nebo Command+Alt (Mac OS) a zvolte příkaz Uložit akce. Tento soubor můžete použít pro kontrolu nebo tisk obsahu akce. Textový soubor ale nemůžete načíst zpět do aplikace Photoshop.

Načtení sady akcí

Ve výchozím nastavení se na panelu Akce zobrazují předdefinované akce (dodávané s aplikací) a všechny akce, které vytvoříte. Na panel Akce také můžete načíst další akce.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Načíst akce. Vyhledejte a vyberte soubor sady akcí a poté klikněte na Načíst.

  • Vyberte sadu akcí na konci nabídky panelu Akce.

  Soubory sad akcí aplikace Photoshop mají příponu .atn.

Obnovení výchozí sady akcí

 1. V nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Obnovit akce.
 2. Kliknutím na tlačítko OK nahradíte současné akce na panelu Akce výchozí sadou, nebo kliknutím na tlačítko Přidat přidáte sadu výchozích akcí k současným akcím na panelu Akce.

Uspořádání sad akcí

Pro snadnější uspořádání různých akcí můžete vytvářet sady akcí a uložit tyto sady na disk. Můžete mít různé sady akcí pro různé druhy práce – například jednu pro publikování tiskem a jinou pro elektronické publikování – a můžete tyto sady přenášet i na jiné počítače.

 • Chcete-li vytvořit novou sadu akcí, na panelu Akce klikněte na tlačítko Vytvořit novou sadu  nebo vyberte příkaz Nová sada z nabídky panelu. Pak zadejte název sady a klikněte na OK.

Poznámka:

Pokud chcete vytvořit novou akci a seskupit ji do nové sady, vytvořte nejdříve sadu. Poté se nová sada objeví v rozbalovací nabídce sad při vytváření nové akce.

 • Chcete-li akci přemístit do jiné sady, přetáhněte ji do požadované sady. Když se zvýrazněná linka objeví v požadované poloze, uvolněte tlačítko myši.

 • Chcete-li přejmenovat sadu akcí, dvakrát klikněte na název sady na panelu Akce nebo v nabídce panelu Akce klikněte na příkaz Volby sady. Pak zadejte nový název sady a klikněte na OK.

 • Chcete-li nahradit všechny akce na panelu Akce novou sadou, klikněte na příkaz Nahradit akce v nabídce panelu Akce. Vyberte soubor akcí a klikněte na Načíst.

Poznámka:

Příkaz Nahradit akce nahradí všechny sady akcí v aktuálním dokumentu. Před použitím tohoto příkazu byste měli zkontrolovat, že jste si již uložili kopii současné sady akcí příkazem Uložit akce.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online