Vytváření vrstev a skupin

Nová vrstva se objeví buď nad vybranou vrstvou, nebo uvnitř vybrané skupiny na panelu Vrstvy.

Vytvoření nové vrstvy nebo skupiny

 1. Proveďte některou z těchto akcí:

  • Chcete-li vytvořit novou vrstvu nebo skupinu pomocí výchozích nastavení, klikněte na panelu Vrstvy na tlačítko Vytvořit novou vrstvu  nebo na Vytvořit novou skupinu .

  • Zvolte Vrstva > Nová > Vrstva, případně Vrstva > Nová > Skupina.

  • V nabídce panelu Vrstvy zvolte Nová vrstva nebo Nová skupina.

  • Chcete-li zobrazit dialogové okno Nová vrstva a nastavit volby vrstvy, klikněte na panelu Vrstvy se stisknutou klávesou Alt na tlačítko Vytvořit novou vrstvu nebo Vytvořit novou skupinu.

  • Chcete-li přidat vrstvu pod právě vybranou vrstvu, klikněte na panelu Vrstvy s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) na tlačítko Vytvořit novou vrstvu nebo Vytvořit novou skupinu.

 2. Nastavte volby vrstvy a klikněte na OK:

  Název

  Zadejte název vrstvy nebo skupiny.

  Použít předcházející vrstvu k vytvoření ořezové masky

  Tato volba není dostupná u skupin. (Viz Maskování vrstev ořezovými maskami.)

  Jezdci

  Přiřadí vrstvě nebo skupině barvu na panelu Vrstvy.

  Režim

  Určuje režim prolnutí vrstvy nebo skupiny. (Další informace najdete v části Režimy prolnutí.)

  Krytí

  Určuje úroveň krytí dané vrstvy nebo skupiny.

  Vyplnit neutrální barvou pro režim prolnutí

  Vyplní vrstvu předem nastavenou neutrální barvou.

  Poznámka:

  Chcete-li právě vybrané vrstvy přidat do nové skupiny, zvolte Vrstva > Seskupit vrstvy nebo podržte Shift a v dolní části panelu Vrstvy klikněte na tlačítko Nová skupina.

Vytvoření vrstvy ze stávajícího souboru

 1. Přetáhněte ikonu souboru z Windows nebo Mac OS do otevřeného obrázku v aplikaci Photoshop.

 2. Přesuňte importovaný obrázek, otočte ho nebo změňte jeho velikost. (Viz Umístění souboru do aplikace Photoshop.)

 3. Stiskněte Enter.

  Ve výchozím nastavení vytvoří aplikace Photoshop vrstvu inteligentního objektu. Chcete-li vytvořit standardní vrstvy z přetažených souborů, zrušte v předvolbách položky Všeobecné výběr možnosti Umístit nebo přetáhnout rastrové obrazy jako inteligentní objekty.

  Poznámka:

  Pokud umístěný soubor představuje obraz s více vrstvami, v nové vrstvě se obrazí verze sloučená do jedné vrstvy. Chcete-li raději kopírovat samostatné vrstvy, duplikujte je v jiném obraze. (Viz Duplikování vrstev.)

Vytvoření vrstvy s efekty z jiné vrstvy

 1. Na panelu Vrstvy vyberte existující vrstvu.

 2. Přetáhněte vrstvu dospodu panelu Vrstvy na tlačítko Vytvořit novou vrstvu. Nově vytvořená vrstva bude obsahovat všechny efekty jako stávající vrstva.

Převedení výběru na novou vrstvu

 1. Vytvořte výběr.

 2. Proveďte některou z těchto akcí:

  • Chcete-li výběr jen zkopírovat do nové vrstvy, zvolte Vrstva > Nová > Vrstva kopírováním.

  • Chcete-li výběr vyjmout a zkopírovat ho do nové vrstvy, zvolte Vrstva > Nová > Vrstva vyjmutím.

  Poznámka:

  Abyste tyto příkazy mohli použít na inteligentní objekty nebo vrstvy tvarů, musíte je nejdříve rastrovat.

Zobrazení vrstev a skupin uvnitř jiné skupiny

 1. Některou z těchto akcí otevřete skupinu:
  • Klikněte na trojúhelník vlevo od ikony složky .

  • Pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Control (Mac) klikněte na trojúhelník vlevo od ikony složky a zvolte Otevřít tuto skupinu.

  • Když na trojúhelník kliknete s podrženou klávesou Alt, otevřete tím skupinu a všechny v ní vnořené skupiny, respektive je zavřete.

Skrytí nebo zobrazení vrstvy, skupiny nebo stylu

Skrýváním nebo opětovným zobrazováním vrstev, skupin a stylů můžete izolovat nebo zobrazit jen ty části obrazu, se kterými zrovna chcete pracovat.

 1. Na panelu Vrstvy proveďte některou z těchto akcí:
  • Chcete-li obsah skrýt z okna dokumentu, klikněte na ikonu oka  vedle dané vrstvy, skupiny nebo efektu. Dalším kliknutím do tohoto sloupce obsah zase zobrazíte. Kliknutím na ikonu Odkrýt efekty  zobrazíte ikonu oka i u stylů a efektů.

  • V nabídce Vrstvy zvolte Zobrazit vrstvy nebo Skrýt vrstvy.

  • Chcete-li zobrazit pouze obsah určité vrstvy nebo skupiny, klikněte vedle ní se stisknutou klávesou Alt na ikonu oka . Photoshop si zapamatuje stav viditelnosti všech vrstev předtím, než je skryje. Nezměníte-li viditelnost žádné z ostatních vrstev, klepnutí na stejnou ikonu oka se stisknutou klávesou Alt obnoví původní nastavení viditelnosti.

  • Tažením kurzoru ve sloupci s ikonami oka na panelu Vrstvy můžete změnit viditelnost více položek najednou.

  Poznámka:

  Tisknou se pouze viditelné vrstvy.

Kopírování a vkládání vrstev

V aplikaci Photoshop můžete nyní kopírovat a vkládat vrstvy v rámci dokumentu a mezi více dokumenty.Podle nastavení správy barev a profilu barev spojeného s daným souborem (nebo importovanými daty) se může v aplikaci Photoshop zobrazit výzva ke zpracování informací o barvách v importovaných datech.

Pozor:

Když vkládáte vrstvu v dokumentech s různými rozlišeními, vložená vrstva si zachová své rozměry v obrazových bodech. Díky této funkci nemusí vložená část velikostně odpovídat novému obrazu. Před kopírováním a vkládáním nastavte stejné rozlišení zdrojového a cílového obrazu pomocí příkazu Velikost obrazu nebo změňte velikost vloženého obsahu pomocí příkazu Libovolná transformace.

Příkazy pro kopírování a vložení

Kopírovat

(Úpravy > Kopírovat nebo Cmd/Ctrl+C) Zkopíruje vybrané vrstvy.

Vložit

(Úpravy > Vložit nebo Cmd/Ctrl+V) Vloží zkopírované vrstvy doprostřed vybraného dokumentu. Vložením se vytvoří duplicitní vrstva, která obsahuje všechny bitmapové a vektorové masky a efekty vrstvy.

Vložit v místě

(Úpravy > Vložit - speciální > Vložit v místě nebo Cmd/Ctrl+Shift+V) Vloží zkopírované vrstvy do cílového dokumentu v místě odpovídajícím svou polohou původnímu dokumentu. Například vrstva s obsahem v pravém dolním rohu velkého dokumentu se vloží v novém dokumentu do pravého dolního rohu. V každém případě zůstává v aplikaci Photoshop viditelná alespoň malá část vložených vrstev v cílovém dokumentu, abyste je mohli podle potřeby přemístit.

Poznámka:

Pokud zkopírujete vrstvu a potom vytvoříte nový dokument, můžete využít možnost vytvoření ze schránky v dialogovém okně Nový dokument. Vybráním této možnosti vznikne nový dokument s velikostí vrstvy, kterou jste zkopírovali. Potom můžete snadno vložit zkopírované vrstvy do nového dokumentu.

Poznámka:

Pokud máte vybranou vrstvu nebo několik vrstev, je možnost Vyjmout zašedlá. Vrstvy můžete odstranit přímo v panelu Vrstvy.

Na co je třeba dát pozor při kopírování a vkládání vrstev obsahujících cesty

Chování funkce Kopírovat

 • Pokud zkopírujete vrstvu obsahující cesty (vrstvu tvaru), a nejsou vybrané žádné cesty, do schránky se zkopíruje vrstva. Vložením se vytvoří duplicitní vrstva tvaru, která obsahuje všechny bitmapové a vektorové masky a efekty vrstvy.
 • Pokud zkopírujete vrstvu obsahující cesty (vrstvu tvaru), a jsou vybrané cesty na plátně, do schránky se zkopíruje cesta.
 • Jestliže zkopírujete vrstvu s vektorovou maskou, ale vektorová maska není vybraná, do schránky se zkopírují veškerá data vrstvy. Vložením se vytvoří duplicitní vrstva, která obsahuje všechny bitmapové a vektorové masky a efekty vrstvy.
 • Jestliže zkopírujete vrstvu s vektorovou maskou, a vektorová maska je vybraná, do schránky se zkopírují data cesty. Vložení závisí na kontextu.

Chování funkce Vložit

 • Jestliže vyberete vrstvu, která neobsahuje žádné cesty (například bitmapovou vrstvu), vytvoří vložením dat cesty nová vektorová maska.
 • Vyberete-li vrstvu, která obsahuje cesty (například vrstvu tvaru), ale nejsou vybrané žádné cesty, nahradí se vložením aktuální tvar v dané vrstvě.
 • Pokud vyberete vrstvu tvaru a vyberete také cestu, při vložení se vloží data cesty do existující vrstvy tvaru a sloučí se s existující cestou.
 • Pokud vyberete vrstvu s vektorovou maskou, ale vektorová maska není vybraná, tak se vložením dat cesty nahradí cesta vektorové masky.
 • Jestliže vyberete vrstvu s vektorovou maskou, a vektorová maska je vybraná, při vložení se vloží data cesty do vektorové masky a sloučí se existující cestou.

Kopírovat sloučené

Tento příkaz vytvoří sloučenou kopii všech viditelných vrstev ve vybrané oblasti.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online