Nastavení prokladu

Svislý odstup mezi řádky textu se nazývá proklad (někdy také řádkování). Pro text v latince (Roman) se proklad měří od účaří jednoho řádku textu k účaří následujícího řádku. Účaří je neviditelná čára, na které spočívá většina písmen. V rámci jednoho odstavce můžete použít více různých hodnot prokladu, ale hodnota prokladu pro řádek textu je určena nejvyšší hodnotou prokladu použitou v tomto řádku.

Poznámka:

Když pracujete s vodorovným asijským textem, můžete určit, jak se bude proklad měřit, buď od účaří k účaří nebo od horního okraje jednoho řádku k hornímu okraji následujícího.

Photoshop: Nastavení prokladu
Písmo velikosti 5 bodů s prokladem 6 bodů (vlevo) a s prokladem 12 bodů (vpravo)

Nastavení prokladu

 1. Vyberte znaky, které chcete změnit. Pokud nevyberete žádný text, proklad se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
 2. Nastavte hodnotu Proklad na panelu Znaky.

Změna výchozího nastavení automatického prokladu

 1. Z nabídky panelu Odstavec zvolte Zarovnání.
 2. Ve volbě Automatický proklad zadejte novou výchozí hodnotu v procentech.

Vyrovnání párů a prostrkání

Vyrovnání párů je proces přidávání nebo odebírání mezer mezi určitými páry znaků. Prostrkání je proces uvolnění nebo stažení mezer mezi znaky ve vybraném textu nebo v celém bloku textu.

Poznámka:

Hodnoty pro vyrovnání párů a prostrkání mají vliv i na japonský text, ale normálně se tyto volby používají k nastavení aki mezi latinkovými znaky.

Páry znaků v textu můžete vyrovnat automaticky s použitím vyrovnání z metriky nebo optického vyrovnání. Vyrovnání párů z metriky (také nazývané Automatické vyrovnání párů) používá vyrovnání párů, které je obsažené ve většině písem. Vyrovnání párů obsahuje informace o mezerách mezi určitými páry písmen. Některé z nich jsou tyto: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya a Yo. Vyrovnání párů z metriky je nastavené jako výchozí, takže určité páry se automaticky vyrovnávají při importu nebo psaní textu.

Některá písma obsahují rozsáhlé specifikace vyrovnání párů. Když ale písmo obsahuje pouze minimální vestavěné vyrovnání párů nebo vůbec žádné, nebo pokud použijete dva různé řezy písma nebo různé velikosti v jednom nebo více slovech v řádku, můžete použít volbu optického vyrovnání. Optické vyrovnání párů nastavuje mezery mezi sousedními znaky podle jejich tvarů.

Photoshop: Volby vyrovnání párů a prostrkání
Volby vyrovnání párů a prostrkání

A. Původní text B. Text s optickým vyrovnáním párů C. Test s ručním vyrovnáním mezi W a a D. Text s prostrkáním E. Kumulativní vyrovnání párů a prostrkání 

Můžete také použít ruční vyrovnání párů, které je vhodné, chcete-li nastavit mezeru mezi dvěma písmeny. Prostrkání a ruční vyrovnání párů se sčítají, takže můžete nejdříve nastavit jednotlivé páry písmen, a pak stáhnout nebo roztáhnout blok textu bez ovlivnění relativního vyrovnání párů písmen.

Když kliknutím umístíte textový kurzor mezi dvě písmena, objeví se hodnota vyrovnání párů v panelu Znaky. Podobně pokud vyberete slovo nebo úsek textu, objeví se v panelu Znaky hodnota prostrkání.

Prostrkání a vyrovnání se měří v 1/1000 em mezery (čtverčíku), jednotce měření, která je relativní vzhledem k platné velikosti písma. V písmu velikosti 6 bodů se 1 em rovná 6 bodům, v písmu velikosti 10 bodů se 1 em rovná 10 bodům. Vyrovnání párů a prostrkání je přesně úměrné aktuální velikosti písma.

Poznámka:

Hodnoty pro vyrovnání párů a prostrkání mají vliv i na japonský text, ale normálně se tyto volby používají k nastavení aki mezi latinkovými znaky.

Nastavení vyrovnání párů

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li pro vybrané znaky použít informace o vyrovnání párů, které jsou vložené v písmu, vyberte Z metriky ve volbě Vyrovnání párů v panelu Znaky.

  • Chcete-li automaticky nastavit mezery mezi vybranými znaky na základě jejich tvarů, vyberte Optické ve volbě Vyrovnání párů v panelu Znaky.

  • Chcete-li nastavit vyrovnání párů ručně, umístěte textový kurzor mezi dva znaky a nastavte požadovanou hodnotu ve volbě Vyrovnání párů v panelu Znaky. (Pokud je vybraná řada znaků, nelze provést ruční vyrovnání párů v textu. Místo toho použijte prostrkání.)

  Poznámka:

  Stisknutím kláves Alt+šipka doleva/doprava vyrovnání mezi dvěma znaky zmenšíte, nebo zvětšíte.

  • Chcete-li vyrovnání párů pro vybrané znaky vypnout, nastavte volbu Vyrovnání párů v panelu Znaky na 0 (nulu).

Nastavení prostrkání

 1. Vyberte rozsah znaků nebo textový objekt, který chcete nastavit.
 2. Nastavte hodnotu Prostrkání v panelu Znaky.

Posunutí účaří

Pomocí Posunu účaří můžete posunout vybrané znaky nahoru nebo dolů vzhledem k účaří okolního textu. Posunutí účaří je zvláště užitečné, když ručně nastavujete zlomky nebo nastavujete polohu obrázkového písma.

 1. Vyberte znaky nebo textové objekty, které chcete změnit. Pokud nevyberete žádný text, posun se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
 2. V panelu Znaky nastavte volbu Posun účaří. Kladné hodnoty posunují účaří znaků nad účaří zbývající části řádku, záporné hodnoty pod účaří.
  Photoshop: Hodnoty posunu účaří
  Text s různými hodnotami posunu účaří

Vypnutí a zapnutí zlomkových šířek znaků

Aplikace standardně používá zlomkové šířky mezi znaky. To znamená, že mezery mezi znaky jsou proměnlivé, a někdy používají pouze zlomky celých obrazových bodů.

Ve většině případů zlomkové šířky znaků dávají nejlepší mezery mezi znaky z hlediska vzhledu a čitelnosti textu. Pro text malé velikosti (menší než 20 bodů) zobrazovaný online by ale použití zlomkových šířek znaků mohlo způsobit splynutí sousedních znaků nebo vznik příliš velkých mezer a text by mohl být obtížně čitelný.

Vypněte zlomkové šířky znaků, když chcete změnit mezery mezi znaky na celé násobky obrazových bodů, a tím zabránit slévání znaků v malém textu. Nastavení zlomkových šířek znaků se vztahuje na všechny znaky v textové vrstvě – tuto volbu nelze nastavit jen pro vybrané znaky.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li nastavit mezery v textu pro celý dokument na násobky celých obrazových bodů, z nabídky panelu Znaky zvolte Systémové nastavení.

  • Chcete-li znovu povolit zlomkové šířky znaků, z nabídky panelu Znaky zvolte Zlomkové šířky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online