Výběr jednoho nebo více řezů

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte nástroj pro výběr řezu  a klikněte na řez v obraze. Když pracujete s překrývajícími se řezy, klikněte na viditelnou část spodního řezu, abyste ho vybrali.
 • Vyberte nástroj pro výběr řezu a kliknutím se stisknutou klávesou Shift přidejte řez do výběru.
 • V dialogovém okně Uložit pro web a zařízení vyberte nástroj pro výběr řezu a klikněte do automatického řezu nebo mimo oblast obrazu a táhněte přes řezy, které chcete vybrat. (Kliknutí na uživatelský řez a tažení řez přesune.)
 • Klikněte na položky Soubor > Uložit pro web a zařízení. V dialogovém okně použijte k výběru řezu nástroj Řez.

Poznámka:

Když používáte nástroj Řez nebo nástroj pro výběr řezu, můžete mezi nimi přepínat podržením klávesy Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS).

Přemísťování, změna velikosti a přitahování uživatelských řezů

Polohu a velikost uživatelských řezů můžete změnit v aplikaci Photoshop, ale nikoli v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení.

Změna polohy nebo velikosti uživatelského řezu

 1. Vyberte jeden nebo více uživatelských řezů.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li řez přemístit, umístěte ukazatel myši dovnitř hranice vybraného řezu a přetáhněte řez do nové polohy. Podržte stisknutou klávesu Shift, chcete-li omezit pohyb na svislý, vodorovný nebo šikmý s úhly po 45°.

  • Chcete-li změnit velikost řezu, klikněte na stranové nebo rohové táhlo řezu a přetáhněte. Když vyberete sousední řezy a měníte jejich velikost, mění se současně poloha společných okrajů, které řezy sdílejí.

Změna polohy nebo velikosti uživatelského řezu pomocí číselných souřadnic

 1. Vyberte jeden nebo více uživatelských řezů.
 2. V pruhu voleb klikněte na tlačítko Volby. Chcete-li zobrazit volby, můžete také dvakrát kliknout na řez.
 3. V oblasti Rozměry dialogového okna Volby řezu změňte jednu nebo více z následujících voleb:

  X

  Určuje vzdálenost v obrazových bodech mezi levým okrajem řezu a počátkem pravítka v okně dokumentu.

  Y

  Určuje vzdálenost v obrazových bodech mezi horním okrajem řezu a počátkem pravítka v okně dokumentu.

  Poznámka:

  Výchozí počátek pravítek je v levém horním rohu obrazu.

  Š

  Určuje šířku řezu.

  V

  Určuje výšku řezu.

Přitahování řezů na vodítka, uživatelské řezy nebo jiné objekty

 1. Vyberte požadované volby z podnabídky Zobrazení > Přitahovat na.
 2. Zvolte Zobrazení > Přitahovat. Zaškrtnutí označuje, že je tato volba zapnutá.
 3. Přesuňte vybrané řezy podle potřeby. Řezy se přitahují ke všem zvoleným objektům do vzdálenosti 4 obrazových bodů.

Rozdělení uživatelských řezů a automatických řezů

Chcete-li rozdělit řezy vodorovně, svisle nebo v obou směrech, použijte dialogové okno Rozdělit řez. Rozdělené řezy jsou vždy uživatelské řezy, bez ohledu na to, zda originál byl uživatelský řez nebo automatický řez.

Poznámka:

Řezy z vrstev nemůžete rozdělit.

 1. Vyberte jeden nebo více řezů.
 2. Nástrojem pro výběr řezu  klikněte na Rozdělit v pruhu voleb.
 3. Vyberte Náhled v dialogovém okně Rozdělit řez, chcete-li zobrazovat náhled změn.
 4. V dialogovém okně Rozdělit řez vyberte jednu nebo obě následující možnosti:

  Rozdělit vodorovně na

  Rozdělí řezy podélně.

  Rozdělit svisle na

  Rozdělí řezy příčně.

 5. Určete, jak chcete rozdělit každý z vybraných řezů:
  • Vyberte a zadejte hodnotu pro počet řezů na výšku nebo na šířku, chcete-li rozdělit každý řez rovnoměrně na určený počet řezů.

  • Vyberte a zadejte počet obrazových bodů na řez (když chcete vytvořit řezy s určitým počtem obrazových bodů). Pokud nemůže být počet obrazových bodů v řezu rozdělen rovnoměrně, ze zbytku se vytvoří další řez. Když například rozdělíte řez, který je 100 obrazových bodů široký, na tři nové řezy s šířkou 30 obrazových bodů, ze zbývající plochy s šířkou 10 obrazových bodů se vytvoří nový řez.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Duplikování řezů

Můžete vytvořit duplikovaný řez se stejnými rozměry a nastavením optimalizace, jaké má originál. Pokud je původní řez svázaný uživatelský řez, bude duplikovaný řez svázaný do stejné kolekce svázaných řezů. Duplikované řezy jsou vždy uživatelské řezy, bez ohledu na to, zda originál byl uživatelský řez, řez z vrstvy nebo automatický řez.

 1. Vyberte jeden nebo více řezů.
 2. Podržte klávesu Alt a táhněte z vnitřku výběru.

Zkopírování a vložení řezu

Můžete zkopírovat a vložit vybraný řez v rámci obrazu, do jiného obrazu nebo do jiné aplikace, například do Dreamweaveru. Kopírování řezu zkopíruje všechny vrstvy uvnitř hranic řezu (ne pouze aktivní vrstvu).

 1. Vyberte jeden nebo více řezů nástrojem pro výběr řezu .
 2. Zvolte Úpravy > Kopírovat.

  Poznámka:

  Řez nelze zkopírovat v případě, že v dokumentu je aktivní výběr (výběr obrazových bodů nebo vybraná cesta).

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud chcete vložit řez do jiného obrazu, otevřete a zobrazte tento obraz.

  • Pokud vkládáte do aplikace Dreamweaver, nastavte dokument aplikace Dreamweaver jako aktivní okno.

 4. Zvolte Úpravy > Vložit. Když se řez vloží do obrazu aplikace Photoshop, vytvoří se nová vrstva.

  Poznámka:

  V řezu zkopírovaném do aplikace Dreamweaver se zachovají informace o názvu souboru a cestě originálního zdrojového souboru aplikace Photoshop. Chcete-li tyto informace v aplikaci Dreamweaver zobrazit, klikněte na obraz pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) a zvolte Poznámky k návrhu, pak najděte pole FilePathSrc v záložce Všechny informace.

Kombinování řezů

Můžete zkombinovat dva nebo více řezů do jednoho. Photoshop určí rozměry a polohu výsledného řezu z obdélníku vytvořeného spojením vnějších okrajů kombinovaných řezů. Pokud spolu kombinované řezy nesousedí nebo mají různé proporce nebo zarovnání, může nově vytvořený řez překrývat ostatní řezy.

Zkombinovaný řez přebere nastavení optimalizace z prvního v řadě řezů, které jste vybrali. Zkombinovaný řez je vždy uživatelský řez, bez ohledu na to, zda mezi původními řezy byly automatické řezy.

Poznámka:

Řezy z vrstev nemůžete kombinovat.

 1. Vyberte dva nebo více řezů.
 2. Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo stiskněte klávesu Ctrl (Mac OS) a zvolte Zkombinovat řezy.

Změna pořadí překrývání řezů

Když se řezy překrývají, vrchní řez v pořadí překrývání bude ten, který jste vytvořili jako poslední. Pořadí překrývání řezů můžete změnit, abyste se dostali ke spodním řezům. Můžete určit, který řez je nahoře a který dole a můžete posouvat řezy nahoru nebo dolů v pořadí překrývání.

Poznámka:

Pořadí překrývání automatických řezů nemůžete změnit.

 1. Vyberte jeden nebo více řezů.
 2. Vyberte nástroj pro výběr řezu  a klikněte na volbu pořadí překrývání v pruhu voleb.
  Photoshop: Volby pořadí překrývání
  Volby pořadí překrývání

  A. Zcela dopředu B. Posunout dopředu C. Posunout dozadu D. Zcela dozadu 

Zarovnání a rozmístění uživatelských řezů

Uživatelské řezy můžete zarovnat podle jejich okrajů nebo středů nebo je můžete rovnoměrně rozmístit podél vodorovné nebo svislé osy. Zarovnáním a rozmístěním uživatelských řezů můžete odstranit nepotřebné automatické řezy a generovat menší a efektivnější soubor HTML.

Poznámka:

Chcete-li zarovnat nebo rozmístit řezy z vrstev, zarovnejte nebo rozmístěte obsah příslušných vrstev.

 1. Vyberte uživatelské řezy, které chcete zarovnat.
 2. Vyberte nástroj pro výběr řezu  a vyberte požadovanou volbu v pruhu voleb.
  Photoshop: Volby zarovnání
  Volby zarovnání

  A. Horní okraje B. Svislé středy C. Dolní okraje D. Levé okraje E. Vodorovné středy F. Pravé okraje 
  Photoshop: Volby rozmístění
  Volby rozmístění

  A. Horní okraje B. Svislé středy C. Dolní okraje D. Levé okraje E. Vodorovné středy F. Pravé okraje 

Odstranění řezu

Když odstraníte uživatelský řez nebo řez z vrstvy, automatické řezy se vygenerují znovu, aby vyplnily oblast dokumentu.

Odstraněním řezu z vrstvy se neodstraní příslušná vrstva, ale odstranění vrstvy, na kterou je řez navázán, vede k odstranění řezu z vrstvy.

Poznámka:

Automatické řezy nemůžete odstranit. Pokud v obraze odstraníte všechny uživatelské řezy a řezy z vrstev, zůstane jeden automatický řez, pokrývající celý obraz.

 1. Vyberte jeden nebo více řezů.
 2. Zvolte nástroj řez nebo nástroj pro výběr řezu a stiskněte klávesu Backspace nebo Delete.
 3. Chcete-li odstranit všechny uživatelské řezy a řezy z vrstev, zvolte Zobrazení > Odstranit všechny řezy.

Zamknutí všech řezů

Zamknutí řezů zabrání změně velikosti, přesunutí nebo jiné neúmyslné změně.

 1. Zvolte Zobrazení > Zamknout řezy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online