Od aplikace Photoshop CC ve verzi 2015 je volba Soubor > Uložit pro web přesunutá do nabídky Soubor > Export > Uložit pro web (starší verze) společně s novějšími možnostmi exportu.

Další informace o těchto možnostech exportu získáte v tématu Export návrhových ploch, vrstev a dalších prvků.

Obrázkové soubory z aplikace Photoshop můžete jednoduše ukládat do mnoha různých obrazových formátů.

Uložení ve formátu TIFF

TIFF je univerzální rastrový (bitmapový) formát obrazu, který podporují prakticky všechny aplikace pro kreslení, úpravy obrazů a uspořádání stránek.

 1. Vyberte položku Soubor > Uložit jako, v nabídce Formát vyberte možnost TIFF a klikněte na tlačítko Uložit.
 2. V dialogovém okně Volby TIFF vyberte požadované volby a klikněte na OK.

  Bitová hloubka (pouze pro 32 bitů)

  Určuje bitovou hloubku (16, 24 nebo 32 bitů) uloženého obrazu.

  Komprese obrazu

  Určuje metodu komprese složených obrazových dat. Pokud ukládáte 32bitový soubor TIFF, můžete určit, že se soubor uloží s prediktivní kompresí, ale nemáte možnost použít kompresi JPEG. Prediktivní komprese nabízí lepší kompresi pomocí přeuspořádání hodnot s plovoucí čárkou a funguje s kompresí LZW i ZIP.

  Poznámka:

  Komprese JPEG je dostupná jen pro neprůhledné obrazy ve stupních šedi a RGB s 8 bity na kanál, jejichž šířka či výška není větší než 30 000 pixelů.

  Pořadí obrazových bodů

  Zapíše TIFF soubor s daty kanálů prokládaně nebo po rovinách. Dříve Photoshop vždy zapsal TIFF soubory s prokládaným pořadím kanálů. Teoreticky lze soubor uspořádaný podle roviny načíst a zapsat rychleji a nabízí poněkud lepší kompresi. Obě pořadí kanálů jsou zpětně kompatibilní se staršími verzemi aplikace Photoshop.

  Pořadí bytů

  Vybere platformu, ve které bude soubor načten. Tato volba je užitečná když nevíte, ve kterém programu se může soubor otevírat. Photoshop i většina ostatních současných aplikací umí číst soubory s použitím pořadí bytů pro IBM PC nebo Macintosh.

  Uložit pyramidu obrazů

  Zachová informace pro více rozlišení. Photoshop neposkytuje volby pro otevírání souborů s více rozlišeními; obraz se otevře v nejvyšším rozlišení v souboru. Ale Adobe InDesign a některé obrazové servery podporují otvírání formátů s více rozlišeními.

  Uložení průhlednosti

  Zachová průhlednost jako dodatečný alfa kanál, když soubor otevřete v jiném programu. Průhlednost se zachová vždy, když soubor znovu otevřete v aplikaci Photoshop.

  Komprese vrstev

  Určuje metodu komprese dat pro obrazové body ve vrstvách (na rozdíl od složených dat). Mnohé programy neumějí načíst data vrstev a při otevírání souboru TIFF je přeskočí. Photoshop ale umí načíst data vrstev ze souborů TIFF. Přestože soubory, které obsahují data vrstev, jsou větší než bez vrstev, uložení dat vrstev odstraní nutnost uložení samostatného souboru PSD pro uchování dat vrstev. Zvolte Vypustit vrstvy a Uložit kopii, chcete-li soubor sloučit do jedné vrstvy.

  Poznámka:

  Aby vás Photoshop upozornil před uložením obrazu s více vrstvami, vyberte Dotaz před uložením souboru TIFF s vrstvami v oblasti Zpracování souborů v dialogovém okně Předvolby.

Uložení ve formátu JPEG

Příkaz Uložit jako můžete použít k uložení obrazů CMYK, RGB a ve stupních šedi do formátu JPEG (*.jpg). JPEG komprimuje velikost souboru selektivním vypuštěním dat. Obraz můžete uložit také jako jeden nebo více souborů JPEG pomocí příkazu Soubor > Export > Uložit pro web (starší verze).

Formát JPEG podporuje pouze 8bitové obrazy. Pokud v tomto formátu uložíte 16bitový obraz, aplikace Photoshop automaticky sníží bitovou hloubku.

Poznámka:

Chcete-li rychle uložit soubor JPEG střední kvality, spusťte pro soubor akci Uložit jako JPEG střední. Tato akce bude dostupná, když zvolíte položku Produkce v nabídce panelu Akce.

 1. Vyberte položku Soubor > Uložit jako a v nabídce Formát vyberte možnost JPEG.
 2. V dialogovém okně Volby JPEG vyberte požadované volby a klikněte na OK:

  Podklad

  Nabízí volby barvy podkladu pro simulaci vzhledu průhledného pozadí v obrazech, které obsahují průhlednost.

  Volby obrazu

  Určuje kvalitu obrazu. Vyberte volbu z nabídky Kvalita, přetáhněte rozbalovací jezdec Kvalita nebo zadejte do textového pole Kvalita hodnotu mezi 0 a 12.

  Volby formátu

  Určuje formát souboru JPEG. Volba Základní („standardní“) používá formát, který podporuje většina webových prohlížečů. Volba Základní optimalizovaný vytvoří soubor s optimalizovanými barvami a poněkud menší velikostí souboru. Volba Progresivní zobrazí v průběhu stahování řadu verzí obrazu s postupně se zvětšujícím množstvím podrobností (určíte kolik). (Ne všechny webové prohlížeče podporují optimalizované a progresivní obrazy JPEG.)

  Poznámka:

  Některé aplikace nemusí být schopny číst soubory CMYK uložené ve formátu JPEG. Pokud navíc zjistíte, že aplikace Java nedokáže přečíst soubor JPEG, pokuste se soubor uložit bez náhledu miniatur.

Uložení ve formátu PNG

Příkaz Uložit jako můžete použít k uložení obrazů RGB, obrazů v indexovaných barvách, ve stupních šedi nebo v režimu·bitmapy·do·formátu·PNG.

 1. Vyberte položku Soubor > Uložit jako a v nabídce Formát vyberte možnost PNG.
 2. Vyberte volbu Prokládání:

  Žádný

  Zobrazí obraz v prohlížeči až po dokončení stahování.

  Prokládaně

  Zobrazí v prohlížeči v průběhu stahování verze obrazu s nízkým rozlišením. Prokládání může dobu stahování zdánlivě zkrátit, ale také zvětší velikost souboru.

 3. Klikněte na OK.

Poznámka:

Počínaje verzí Photoshop CC 2015 můžete návrhové plochy, vrstvy, skupiny vrstev nebo dokumenty exportovat jako obrazy ve formátu JPEG, GIF, PNG, PNG-8 nebo SVG. Na panelu Vrstvy vyberte požadované položky, klikněte na výběr pravým tlačítkem a v kontextové nabídce vyberte Rychlý export nebo Exportovat jako.

Uložení ve formátu GIF

Příkaz Uložit jako můžete použít k uložení obrazů RGB, obrazů v indexovaných barvách, obrazů ve stupních šedi nebo obrazů v režimu bitmapy přímo do formátu Compuserve GIF (známého jako GIF). Obraz se automaticky převede do režimu indexovaných barev.

Poznámka:

GIF je k dispozici pouze pokud má obraz 8 bitů/kanál (podporuje pouze 8 bitů/kanál).

 1. Vyberte položku Soubor > Uložit jako a v nabídce Formát vyberte možnost CompuServe GIF.
 2. Pro obrazy RGB se objeví dialogové okno Indexovaná barva. Určete volby převodu a klikněte na OK.
 3. Vyberte pořadí řádků pro soubor GIF a klikněte na OK:

  Normální

  Zobrazí obraz v prohlížeči až po dokončení stahování.

  Prokládaně

  Zobrazí v prohlížeči v průběhu stahování verze obrazu s nízkým rozlišením. Prokládání může dobu stahování zdánlivě zkrátit, ale také zvětší velikost souboru.

  Poznámka:

  Počínaje verzí Photoshop CC 2015 můžete návrhové plochy, vrstvy, skupiny vrstev nebo dokumenty exportovat jako obrazy ve formátu JPEG, GIF, PNG, PNG-8 nebo SVG. Na panelu Vrstvy vyberte požadované položky, klikněte na výběr pravým tlačítkem a v kontextové nabídce vyberte Rychlý export nebo Exportovat jako.

Uložení ve formátu Photoshop EPS

Prakticky všechny aplikace pro sazbu stránek, zpracování textu a grafiky umějí importovat nebo umístit soubory EPS (Encapsulated PostScript). Chcete-li tisknout soubory EPS, měli byste použít PostScriptovou tiskárnu. Ne-PostScriptové tiskárny vytisknou pouze náhled v rozlišení pro obrazovku.

 1. Vyberte položku Soubor > Uložit jako a v nabídce Formát vyberte možnost Photoshop EPS.
 2. V dialogovém okně Volby EPS vyberte požadované volby a klikněte na OK:

  Náhled

  Vytvoří obraz s nízkým rozlišením, který se bude zobrazovat v cílové aplikaci. Zvolte TIFF, chcete-li soubor EPS sdílet mezi systémy Windows a Mac OS. 8bitový náhled je barevný a jednobitový náhled je černobílý se zubatým vzhledem. S 8bitovým náhledem je zobrazení kvalitnější, ale velikost souboru bude větší než při použití jednobitového náhledu. Viz také Bitová hloubka.

  Kódování

  Určuje způsob posílání obrazových dat na PostScriptové výstupní zařízení: volby kódování jsou popsané dále.

  Vložit polotónový rastr a Vložit převodní funkci

  Nastavuje specifikace tisku pro kvalitní komerční tiskové úlohy. Poraďte se se svým tiskařem před tím, než tyto volby vyberete.

  Průhledné bílé

  Zobrazí bílé oblasti v obraze jako průhledné. Tato volba je dostupná pouze pro obrazy v režimu Bitová mapa.

  PostScriptová správa barev

  Převede data souboru do barevného prostoru tiskárny. Nevybírejte tuto volbu, pokud budete obraz umísťovat do jiného dokumentu se zapnutou správou barev.

  Poznámka:

  Funkci PostScriptová správa barev pro obrazy v režimu CMYK umožňují pouze tiskárny s podporou jazyka PostScript Level 3. Chcete-li tisknout obraz CMYK s použitím funkce PostScriptová správa barev na tiskárně s jazykem PostScript Level 2, nejprve převeďte obraz do režimu Lab a pak ho uložte ve formátu EPS.

  Vložit vektorová data

  Zachová v souboru všechny vektorové grafiky (jako jsou tvary a text). Ale vektorová data uložená v souborech EPS a DCS jsou dostupná pouze v jiných aplikacích. Když znovu otevřete soubor v aplikaci Photoshop, vektorová data se budou rastrovat. Tato volba je dostupná pouze v případě, že soubor obsahuje vektorová data.

  Interpolace obrazu

  V případě tisku použije k vyhlazení náhledu s nízkým rozlišením bikubickou interpolaci.

Volby kódování Photoshop EPS

ASCII nebo ASCII85

Toto kódování zvolte, pokud tisknete ze systému Windows nebo pokud máte problémy s tiskem či jiné potíže.

Binární

Vytváří menší soubory a nechá původní data beze změn. Ale některé aplikace pro sazbu stránek a některé komerční programy pro tisk po síti a přes frontu nemusí podporovat binární soubory Photoshop EPS.

JPEG

Komprimuje soubor vypuštěním části obrazových dat. Míru komprese JPEG můžete zvolit od velmi malé (JPEG nejvyšší kvalita) až po značnou (JPEG nízká kvalita). Soubory s kódováním JPEG lze tisknout pouze na tiskárnách s PostScriptem Level 2 (nebo novějším) a nemusí se správně separovat do jednotlivých výtažků.

Uložení ve formátu Photoshop DCS

Formát DCS (Desktop Color Separations) je verze formátu EPS, umožňující ukládat barevné výtažky CMYK nebo vícekanálových souborů.

 1. Vyberte položku Soubor > Uložit jako a v nabídce Formát vyberte možnost Photoshop DCS 1.0 nebo Photoshop DCS 2.0.
 2. V dialogovém okně Formát DCS vyberte požadované volby a klikněte na OK.

  V dialogovém okně jsou všechny volby, dostupné pro soubory Photoshop EPS. Navíc nabídka DCS dává možnost vytvořit složený soubor se 72 ppi, který lze umístit do souboru pro sazbu nebo použít jako kontrolní náhled obrazu:

  Formát DCS 1.0

  Vytvoří jeden soubor pro každý barevný kanál v obrazu CMYK. Můžete také vytvořit pátý soubor: ve stupních šedi nebo barevný. Abyste mohli zobrazit složený obraz, musíte uložit všech pět souborů do stejné složky.

  Formát DCS 2.0

  Zachová v obraze kanály přímých barev. Barevné kanály lze uložit do více souborů (jako pro DCS 1.0) nebo do jednoho souboru. Volba jednoho souboru šetří místo na disku. Můžete také vložit složený obraz ve stupních šedi nebo barevný.

Uložení ve formátu Photoshop holý

Formát Photoshop holý je formát souboru pro přenos obrazů mezi aplikacemi a počítačovými platformami. Formát Photoshop holý není totéž jako formát camera raw.

 1. Vyberte položku Soubor > Uložit jako a v nabídce Formát vyberte možnost Photoshop holý.
 2. V dialogovém okně Volby formátu Photoshop holý proveďte následující úkony:
  • (Mac OS) Zadejte Typ souboru a Tvůrce souboru nebo použijte výchozí hodnoty.

  • Zadejte parametr Záhlaví.

  • Vyberte, zda chcete kanály uložit v prokládaném nebo neprokládaném pořadí.

Uložení ve formátu BMP

BMP je formát obrazů pro operační systém Windows. Obrazy mohou být pouze černobílé (1 bit na obrazový bod) nebo mohou mít až 24bitové barvy (16,7 milionů barev).

 1. Vyberte položku Soubor > Uložit jako a v nabídce Formát vyberte možnost BMP.
 2. Zadejte název souboru a jeho umístění a klikněte na Uložit.
 3. V dialogovém okně Volby BMP vyberte formát souboru, určete bitovou hloubku a v případě potřeby vyberte volbu Převrátit pořadí řádků. Zobrazte další volby kliknutím na tlačítko Rozšířené režimy a zadejte další volby BMP.
 4. Klikněte na OK.

Uložení ve formátu Cineon (pouze 16bitové obrazy)

Obrazy RGB se 16 bity na kanál lze uložit ve formátu Cineon, aby se daly používat v systému Kodak Cineon Film System.

 1. Vyberte položku Soubor > Uložit jako a v nabídce Formát vyberte možnost Cineon.

Uložení ve formátu Targa

Formát TGA (Targa) podporuje bitmapové obrazy a obrazy RGB s 8 bity/kanál. Je určen pro hardware firmy Truevision®, ale požívá se i v jiných aplikacích.

 1. Vyberte položku Soubor > Uložit jako a v nabídce Formát vyberte možnost Targa.
 2. Zadejte název souboru a jeho umístění a klikněte na Uložit.
 3. V dialogovém okně Volby Targa vyberte rozlišení, vyberte volbu Komprimovat (RLE), chcete-li soubor komprimovat, a pak klikněte na OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online