Poznámka:

Ve verzích aplikace Photoshop starších než Photoshop CC mohou být některé funkce probírané v tomto článku k dispozici pouze v případě aplikace Photoshop Extended. Pro aplikaci Photoshop CC neexistuje samostatná nabídka verze Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop CC.

Funkce Úběžný bod zjednodušuje zachování správné perspektivy při úpravách obrazů obsahujících perspektivní plochy, například stěny budovy, zdi, podlahy nebo jakékoliv pravoúhlé objekty. V okně Úběžný bod určíte tyto plochy v obraze a pak na ně aplikujete úpravy, například malování, klonování, kopírování nebo vkládání a transformace. Všechny úpravy respektují perspektivu plochy, ve které pracujete. Při retušování, přidávání nebo odstraňování obsahu v obraze jsou výsledky realističtější, protože úpravy mají správnou orientaci a velikost podle jednotlivých perspektivních ploch. Po skončení práce v okně Úběžný bod můžete pokračovat v úpravách obrazu v aplikaci Photoshop. Chcete-li zachovat informace o perspektivních plochách v obraze, uložte dokument ve formátu PSD, TIFF nebo JPEG.

Úpravy v perspektivních plochách v obraze

Můžete také měřit objekty v obraze a exportovat 3D informace a měření do formátů DXF a 3DS pro použití v 3D aplikacích.

Video o používání okna Úběžný bod najdete na této adrese URL.

Dialogové okno Úběžný bod – přehled

Dialogové okno Úběžný bod (Filtr > Úběžný bod) obsahuje nástroje pro definování perspektivních ploch, nástroje pro úpravy obrazu, nástroj měřítko a náhled obrazu. Nástroje v okně Úběžný bod (výběr, razítko, štětec a další) se chovají podobně jako jejich protějšky v paletě nástrojů aplikace Photoshop. K nastavení voleb nástrojů můžete použít stejné klávesové zkratky. Po otevření nabídky Úběžný bod  se zobrazí další nastavení nástrojů a příkazy.

Dialogové okno Úběžný bod

A. Nabídka Úběžný bod B. Volby C. Panel nástrojů D. Náhled práce s úběžným bodem E. Volby zvětšení 

Klávesové zkratky v okně Úběžný bod naleznete v části Klávesy pro úběžný bod.

Nástroje v okně Úběžný bod

Nástroje v okně Úběžný bod se chovají stejně jako jejich protějšky v hlavní paletě nástrojů aplikace Photoshop. K nastavení voleb nástrojů můžete použít stejné klávesové zkratky. Když vyberete nástroj, změní se dostupné volby v dialogovém okně Úběžný bod.

Nástroj pro úpravy plochy 

Používá se k vybírání, úpravám, přemísťování a změně velikosti ploch.

Nástroj pro vytvoření plochy 

Definuje čtyři rohové uzly plochy, nastavuje velikost a tvar plochy a používá se k odtržení nové plochy.

Nástroj pro výběr 

Používá se k vytváření čtvercových nebo obdélníkových výběrů a také k přemístění nebo kopírování výběrů.

Poznámka:

Dvojím kliknutím nástrojem pro výběr v určité ploše vyberete celou tuto plochu.

Nástroj Razítko 

Maluje navzorkovaným obrazem. Na rozdíl od nástroje klonovací razítko nelze pomocí nástroje razítko v okně Úběžný bod kopírovat prvky z jiného obrazu. Viz také Malování navzorkovanými obrazovými body v okně Úběžný bod a Retušování pomocí nástroje klonovací razítko.

Nástroj štětec 

Maluje v ploše vybranou barvou.

Nástroj transformace 

Používá se ke změně velikosti, otočení a přemístění plovoucího výběru posouváním táhel ohraničovacího rámečku. Jeho chování je podobné jako při použití příkazu Libovolná transformace na pravoúhlý výběr. Viz také Libovolná transformace.

Nástroj kapátko 

Používá se k výběru barvy pro malování kliknutím v náhledu obrazu.

Nástroj měřítko 

Měří vzdálenosti a úhly položky v ploše. Viz také Měření v okně Úběžný bod.

Nástroj lupa 

Zvětšuje nebo zmenšuje zobrazení obrazu v okně náhledu.

Nástroj ručička

Posouvá obraz v okně náhledu.

Zvětšení nebo zmenšení náhledu obrazu

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Vyberte nástroj lupa  v dialogovém okně Úběžný bod a klikněte nebo je přetáhněte v náhledu obrazu, abyste náhled zvětšili; podržte stisknutou klávesu Alt a klikněte nebo přetáhněte v náhledu obrazu, abyste náhled zvětšili.

  • Nastavte úroveň zvětšení v textovém poli Zvětšení na dolním okraji dialogového okna.

  • Chcete-li provést zvětšení nebo zmenšení, klikněte na znaménko Plus (+), resp. Mínus (-).

  • Chcete-li zobrazení náhledu dočasně zvětšit, podržte stisknutou klávesu „x“. To je zvlášť užitečné pro umísťování rohových uzlů při definování plochy a pro práci s detaily.

Posunutí obrazu v okně náhledu

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • V dialogovém okně Úběžný bod vyberte nástroj ručička a táhněte v náhledu obrazu.

  • S libovolným vybraným nástrojem podržte mezerník a táhněte v náhledu obrazu.

Práce v dialogovém okně Úběžný bod

1.(Volitelně) Připravte obraz pro práci v okně Úběžný bod.

Před použitím příkazu Úběžný bod proveďte libovolné z následujících úkonů:

 • Chcete-li výsledky práce s úběžným bodem umístit do samostatné vrstvy, nejdříve vytvořte novou vrstvu a teprve pak zvolte příkaz Úběžný bod. Umístěním výsledků z okna Úběžný bod do samostatné vrstvy zachováte původní obraz a můžete použít nastavení krytí, stylů a režimů prolnutí vrstvy.

 • Pokud chcete obsah obrazu klonovat na plochu přesahující aktuální velikost obrazu, zvětšete plátno tak, aby se vám na něj vešel doplněný obsah. Viz také Změna velikosti plátna.

 • Pokud hodláte nějakou položku ze schránky aplikace Photoshop vložit do okna Úběžný bod, zkopírujte ji předtím, než zvolíte příkaz Úběžný bod. Zkopírovaná položka může být i z jiného dokumentu v aplikaci Photoshop. Pokud kopírujete text, musíte textovou vrstvu nejprve rastrovat a teprve pak zkopírovat do schránky.

 • Chcete-li výsledky příkazu Úběžný bod omezit jen na určité oblasti obrazu, před výběrem příkazu Úběžný bod buď vytvořte výběr nebo do obrazu přidejte masku. Viz také Vybírání pomocí nástrojů pro výběr a O maskách a alfa kanálech.

 • Chcete-li zkopírovat položku s perspektivou z jednoho dokumentu aplikace Photoshop do jiného, zkopírujte nejdříve položku v okně Úběžný bod v jednom dokumentu. Při vložení položky do druhého dokumentu v dialogovém okně Úběžný bod se zachová perspektiva položky.

2. Zvolte Filtr > Úběžný bod.

3. Definujte čtyři rohové uzly povrchu plochy.

Ve výchozím nastavení je vybraný nástroj pro vytvoření plochy . Klepnutím v náhledu obrazu definujte čtyři rohové uzly. Při vytváření plochy zkuste jako vodítko použít nějaký pravoúhlý objekt v obrazu.

Chcete-li odtrhnout další plochy, použijte nástroj pro vytvoření plochy a přetahujte uzel hrany se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS). Další informace viz Definování a nastavení perspektivních ploch v okně Úběžný bod.

Definování čtyř rohových uzlů pomocí nástroje pro vytvoření plochy

Tažením za uzel hrany se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) se odtrhne další plocha.

4. Upravte obraz.

Proveďte některý z následujících úkonů:

5. Exportujte 3D informace a měření do formátu DXF nebo 3DS.

Textury se také exportují do formátu 3DS. Podrobné informace viz Export měření, textur a 3D informací.

6. Klikněte na tlačítko OK.

Mřížky lze vykreslit do aplikace Photoshop pomocí příkazu Vykreslit mřížky do aplikace Photoshop z nabídky Úběžný bod před kliknutím na OK. Podrobné informace viz Vykreslení mřížek do aplikace Photoshop.

Export měření, textur a 3D informací

3D informace (plochy), textury a měření vytvořená v okně Úběžný bod lze exportovat do formátu pro použití v aplikacích pro CAD, modelování, animace a speciální efekty. Export do formátu DXF vytvoří soubor s 3D informacemi a všemi měřeními. Exportované soubory 3DS obsahují kromě geometrických informací i vykreslené textury.

 1. V nabídce v okně Úběžný bod zvolte Exportovat do DXF nebo Exportovat do 3DS.
 2. V dialogovém okně Exportovat do DXF nebo Exportovat do 3DS vyberte umístění uloženého souboru a klepněte na Uložit.

O perspektivních plochách a mřížce

Před tím, než můžete provádět úpravy v okně Úběžný bod, musíte definovat pravoúhlé plochy, které nastavíte podle perspektivy v obraze. Přesnost plochy určuje, zda budou úpravy nebo nastavení správně zmenšeny/zvětšeny a orientovány v obraze.

Když vytvoříte čtyři rohové uzly, perspektivní plocha bude aktivní a zobrazí se její ohraničovací rámeček a mřížka. Perspektivní plochu můžete doladit změnou velikosti, přemístěním nebo změnou tvaru. Můžete také změnit velikost mřížky, aby odpovídala prvkům v obrazu. Někdy může k přesnému nastavení plochy podle perspektivy obrazu pomoci, když její ohraničovací rámeček a mřížku zarovnáte podle textury nebo vzorku v obraze. Nastavením velikosti mřížky také můžete usnadnit počítání položek v obraze.

Kromě pomoci při zarovnávání perspektivních ploch podle prvků obrazu je mřížka užitečná také pro vizualizaci měření při použití s nástrojem měřítko. Můžete použít volbu pro svázání velikosti mřížky s měřením vytvořeným pomocí nástroje měřítko.

Definování a nastavení perspektivních ploch v okně Úběžný bod

 1. V dialogovém okně Úběžný bod vyberte nástroj pro vytvoření plochy  a kliknutím do náhledu obrazu přidejte čtyři rohové uzly.

  Při vytváření perspektivní plochy zkuste jako vodítko použít nějaký pravoúhlý objekt nebo rovinnou plochu v obraze. Pro snadnější umístění uzlů si náhled zvětšete podržením stisknuté klávesy „x“. Pokud není při vytváření rohových uzlů naposledy nastavený uzel správný, můžete ho odstranit stisknutím klávesy Backspace (Windows) nebo Delete (Mac OS). Můžete také změnit polohu uzlu jeho přetažením.

 2. Vyberte nástroj pro úpravy plochy  a proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit tvar perspektivní plochy, přetáhněte rohový uzel.

  • Chcete-li nastavit mřížku, zadejte hodnotu do textového pole Velikost mřížky nebo klepněte na šipku dolů a posuňte jezdec. Velikost mřížky můžete nastavovat i v případě, že je vybraný nástroj pro vytvoření plochy.

  • Chcete-li plochu přemístit, klikněte dovnitř plochy a přetahujte ji.

  • Chcete-li změnit velikost plochy, táhněte za krajní uzel některého segmentu ohraničovacího rámečku.

  Zvětšení plochy přetažením krajního uzlu, aby se do plochy vešly zamýšlené úpravy

  Ohraničovací rámeček a mřížka perspektivní plochy jsou normálně modré. Pokud se vyskytne problém s umístěním rohových uzlů, plocha je neplatná a ohraničovací rámeček a mřížka se zobrazí buď červeně nebo žlutě. Pokud je plocha neplatná, přemísťujte rohové uzly, dokud se barva ohraničovacího rámečku a mřížky nezmění na modrou.

  Poznámka:

  Pokud se plochy překrývají, můžete mezi nimi přecházet kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS).

  Překrývající se plochy

Po vytvoření plochy v okně Úběžný bod můžete vytvořit (odtrhnout) další plochy, které mají společnou stejnou perspektivu. Po odtržení druhé plochy od původní perspektivní plochy můžete odtrhnout další plochy z této druhé plochy a tak dále. Ploch můžete odtrhnout libovolný počet. Přestože se nové plochy odtrhnou pod úhlem 90°, můžete je nastavit na libovolný požadovaný úhel. To je užitečné pro vytváření souvislých úprav mezi jednotlivými povrchy, které souhlasí s geometrií složité scény. Například rohové skříňky kuchyně mohou být součástí souvislého povrchu. Kromě nastavení úhlů na sobě závislých perspektivních ploch můžete také kdykoliv změnit velikost plochy nástrojem pro úpravy plochy.

 1. Vyberte nástroj pro vytvoření plochy nebo nástroj pro úpravy plochy a se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) přetáhněte postranní uzel ohraničovacího rámečku stávající plochy (ne rohový uzel).

  Odtrhne se nová plocha s úhlem 90° od původní plochy.

  Poznámka:

  Pokud není nově vytvořená plocha správně zarovnaná podle obrazu, vyberte nástroj pro úpravy plochy a upravte rohový uzel. Po úpravě jedné roviny bude ovlivněna připojená rovina. (Rohové uzly nejsou dostupné, pokud jsou připojeny více než dvě roviny.)

  Odtržení více ploch zachová vzájemné vztahy jednotlivých ploch, takže pro úpravy prováděné v obraze se použije měřítko a orientace se správnou perspektivou.

 2. (Volitelně) Libovolným z následujících úkonů změňte úhel nově odtržené plochy:
  • S vybraným nástrojem pro úpravy plochy nebo nástrojem pro vytvoření plochy se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) přetáhněte střední uzel hrany, který je na opačné straně než osa otáčení.

  • Zadejte hodnotu do textového pole Úhel.

  • Posuňte jezdec Úhel.

  Úhel změněné roviny

  Poznámka:

  Když vytvoříte novou (dceřinou) plochu ze stávající (rodičovské) plochy, nemůžete již nastavovat úhel rodičovské plochy.

Výstrahy ohraničovacího rámečku a mřížky v okně Úběžný bod

Změny barvy ohraničovacího rámečku a mřížky indikují aktuální stav plochy. Pokud je plocha neplatná, přemísťujte rohové uzly, dokud se barva ohraničovacího rámečku a mřížky nezmění na modrou.

Modrá

Označuje platnou plochu. Nezapomeňte, že platná plocha ještě nezaručuje správnou perspektivu výsledků. Ohraničovací rámeček a mřížku musíte přesně zarovnat podle geometrických prvků nebo rovinné oblasti v obraze.

Červená

Označuje neplatnou plochu. Funkce Úběžný bod nemůže vypočítat poměr stran plochy.

Žlutá

Označuje neplatnou plochu. Některé úběžné body této plochy nelze zjistit.

Poznámka:

Přestože je možné upravit neplatnou červenou nebo žlutou rovinu včetně odtržení kolmých rovin, výsledky nebudou správně orientovány.

Zobrazení nebo skrytí mřížky, aktivních výběrů a hranic perspektivních ploch

 1. Z nabídky Úběžný bod zvolte Zobrazovat okraje.

  Poznámka:

  Výběry se dočasně zobrazí, když se mění jejich velikost nebo když se přemísťují, i když je volba Zobrazovat okraje vypnutá.

Nastavení dílků mřížky perspektivní plochy

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Vyberte nástroj pro úpravy plochy  nebo nástroj pro vytvoření plochy  a pak v oblasti voleb nástroje zadejte hodnotu Velikost mřížky.

  • Vyberte nástroj měřítko  a pak v oblasti voleb nástroje vyberte Svázat rozměry s mřížkou. Přetahujte nástroj měřítko v ploše a v oblasti voleb nástroje zadejte hodnotu Délka.

Vykreslení mřížek do aplikace Photoshop

Standardně jsou mřížky z okna Úběžný bod neviditelné při zobrazení obrazu v okně dokumentu v aplikaci Photoshop, přestože mřížky se v obraze zachovají a objeví se po každém spuštění příkazu Úběžný bod. Mřížky lze vykreslit, takže když skončíte práci v okně Úběžný bod, budou viditelné v okně dokumentu aplikace Photoshop. Vykreslené mřížky jsou rastrové, ne vektorové.

 1. V nabídce v okně Úběžný bod zvolte Vykreslit mřížky do aplikace Photoshop.

  Příkaz Vykreslit mřížky do aplikace Photoshop je nutné spustit při každém použití dialogového okna Úběžný bod.

  Poznámka:

  Pokud chcete vykreslit mřížky do aplikace Photoshop, vytvořte novou vrstvu pro výsledky z okna Úběžný bod. Tím zachováte mřížky v samostatné vrstvě mimo hlavní obraz.

O výběrech v okně Úběžný bod

Výběry mohou být užitečné při malování, retušování vad, přidávání elementů nebo jiném vylepšování obrazu. V okně Úběžný bod můžete pomocí výběrů malovat nebo vyplnit určité oblasti obrazu s respektováním perspektivy definované plochami v obraze. Pomocí výběrů můžete také klonovat a přemísťovat určitý obsah obrazu s použitím perspektivy.

Pomocí nástroje výběr v okně Úběžný bod nakreslíte výběr v perspektivní ploše. Pokud nakreslíte výběr zasahující do více než jedné plochy, zkřiví se podle perspektivy každé plochy.

Po nakreslení výběru ho můžete přemístit kamkoliv v obraze a zachovat perspektivu definovanou plochou. Pokud obraz obsahuje více ploch, výběr se přizpůsobí perspektivě plochy, do které ho přemístíte.

V okně Úběžný bod je také možné klonovat obrazové body ve výběru při jeho přesunutí v obraze. V okně Úběžný bod se výběr obsahující obrazové body, které můžete přesunout kamkoliv v obraze, nazývá plovoucí výběr. Přestože to není samostatná vrstva, obrazové body v plovoucím výběru vypadají jako samostatná vrstva nad hlavním obrazem. Dokud je plovoucí výběr aktivní, lze ho přemístit, otočit nebo změnit jeho velikost.

Poznámka:

Když vložíte do okna Úběžný bod nějakou položku, vložené obrazové body budou v plovoucím výběru.

Klepnutím mimo plovoucí výběr ho odznačíte. Po odznačení se obsah plovoucího výběru vloží do obrazu a nahradí obrazové body, které se nacházely pod ním. Klonování kopie plovoucího výběru také odznačí jeho originál.  

Položka vložená do okna Úběžný bod

V okně Úběžný bod je pro výběry také další možnost přemístění. Výběr můžete vyplnit obrazovými body z oblasti, kam přesunete ukazatel.

Zkopírování výběru a přemístění výběru z jedné perspektivní plochy do jiné

Vytváření výběrů v okně Úběžný bod

 1. Vyberte nástroj pro výběr.
 2. (Volitelně) Před vytvořením výběru zadejte v oblasti voleb nástroje hodnoty některých z následujících nastavení:

  Prolnutí okrajů

  Určuje, nakolik se mají rozostřit okraje výběru.

  Krytí

  Tuto hodnotu určete, pokud chcete pomocí výběru přemístit obsah obrazu. Tato volba určuje, nakolik přemístěné obrazové body zakryjí nebo odkryjí spodní obraz.

  Nabídka Opravit

  Zvolte režim prolnutí, pokud chcete pomocí výběru přemístit obsah obrazu. Tato volba určuje, jak se přemístěné obrazové body prolnou s okolním obrazem:

  • Zvolte Vypnuto, pokud chcete, aby se výběr nesmíchal s barvami, stíny a texturami okolních obrazových bodů.

  • Zvolte Světlost, pokud chcete, aby se výběr prolnul se světlostí okolních obrazových bodů.

  • Zvolte Zapnuto, pokud chcete, aby se výběr prolnul s barvami, světlostí a stínováním okolních obrazových bodů.

 3. Táhněte nástrojem v ploše. Můžete vytvořit výběr zasahující do více než jedné plochy. Podržte stisknutou klávesu Shift, chcete-li omezit výběr na čtverec v perspektivě.
  Výběr zasahující do více než jedné plochy

  Poznámka:

  Chcete-li vybrat celou plochu, poklepejte nástrojem pro výběr v požadované ploše.

Přemístění výběrů v okně Úběžný bod

 1. Vytvořte výběr v perspektivní ploše.
 2. Zvolte jednu z následujících možností z nabídky Režim posunutí, a tím určete chování při přemísťování výběru:
  • Chcete-li vybrat oblast, kam přemístíte rámeček výběru, zvolte Cíl.

  • Chcete-li vyplnit výběr obrazovými body v oblasti, kam přetáhnete ukazatel nástroje pro výběr (stejné jako přetažení výběru se stisknutou klávesou Ctrl nebo Apple), zvolte Zdroj.

 3. Přetáhněte výběr. Podržte stisknutou klávesu Shift, abyste omezili pohyb tak, že bude zarovnaný podle mřížky perspektivní plochy.

Přemístění, otočení a změna velikosti plovoucích výběrů

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li plovoucí výběr přemístit, vyberte nástroj pro výběr nebo nástroj transformace, klepněte do výběru a táhněte.

  • Chcete-li plovoucí výběr otočit, vyberte nástroj transformace, a přemístěte ukazatel k některému uzlu. Když se ukazatel změní na zahnutou dvoustrannou šipku, tažením výběr otočte. Můžete také vybrat volbu Převrátit vodorovně, abyste výběr převrátili vodorovně podél svislé osy plochy, nebo volbu Převrátit svisle, abyste převrátili výběr svisle kolem vodorovné osy plochy.

  Volby nástroje transformace

  • Chcete-změnit velikost plovoucího výběru, zkontrolujte, že je v perspektivní ploše. Vyberte nástroj pro transformaci a přesuňte ukazatel nad některý uzel. Když se ukazatel změní na rovnou dvoustrannou šipku, tažením změňte velikost výběru. Stiskněte klávesu Shift, abyste při změně velikosti zachovali poměr stran. Stiskněte klávesu Alt, chcete-li měnit velikost od středu.

Vyplnění výběrů jinou oblastí obrazu

 1. Vytvořte výběr v perspektivní ploše.
 2. (Volitelně) Přemístěte výběr tam, kde ho chcete mít. Při přemísťování výběru zkontrolujte, že je hodnota volby Režim přemístění nastavená na Cíl.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) přetáhněte ukazatel z výběru do oblasti obrazu, kterou chcete použít pro vyplnění výběru.

  • Z nabídky Režim přemístění zvolte Zdroj a přetáhněte ukazatel z výběru do oblasti obrazu, kterou chcete použít pro vyplnění výběru.

  Z vyplněného výběru se stane plovoucí výběr, který můžete zvětšit, zmenšit, přemístit, otočit nebo klonovat s použitím nástroje transformace, nebo přemístit a klonovat pomocí nástroje pro výběr.

  Přetažení výběru se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS)

  A. Originál výběr B. Přemístění výběru do zdrojového obrazu C. Zdrojový obraz vyplní původní výběr 

Kopírování výběrů v okně Úběžný bod

 1. Vytvořte výběr v perspektivní ploše.
 2. Přetáhněte výběr nástrojem pro výběr se stisknutou klávesou Alt, abyste vytvořili kopii výběru a jeho obrazových bodů.

  Z kopie se stane plovoucí výběr, který se zdánlivě vznáší nad hlavním obrazem. Plovoucí výběr můžete přemístit nebo můžete pomocí nástroje transformace změnit jeho velikost nebo ho otočit

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klepněte mimo plovoucí výběr, abyste ho odznačili. Obsah výběru se vloží do obrazu a nahradí obrazové body, které se nacházely pod ním.

  • Klepněte do plovoucího výběru s nástrojem pro výběr nebo nástrojem pro transformaci a přetáhněte ho se stisknutou klávesou Alt, abyste vytvořili další kopii. Po zkopírování se původní plovoucí výběr odznačí a nahradí obrazové body, které se nacházely pod ním.

  Poznámka:

  Stisknutím kláves Ctrl+Shift+T (Windows) nebo Apple+Shift+T (Mac OS) můžete zopakovat poslední přemístění s duplikováním. Tím můžete obsah snadno vícekrát klonovat.

Vložení položky do okna Úběžný bod

Do okna Úběžný bod můžete vložit položku ze schránky. Zkopírovaná položka může být ze stejného dokumentu nebo z jiného dokumentu. Po vložení do okna Úběžný bod se z položky stane plovoucí výběr, který můžete otáčet, posouvat, klonovat nebo měnit jeho velikost. Po přemístění plovoucího výběru do vybrané plochy se výběr přizpůsobí její perspektivě.

Vložení položky do okna Úběžný bod

A. Vzorek zkopírovaný z jiného dokumentu B. Obraz s výběrem (pro omezení výsledků) vytvořeným v aplikaci Photoshop před otevřením okna Úběžný bod C. Vzorek vložený do okna Úběžný bod se přemístí do plochy a zachová výběr 

Poznámka:

Doporučuje se, abyste si perspektivní plochy vytvořili již při předcházejícím otevření okna Úběžný bod.

 1. Zkopírujte položku do schránky. Zkopírovaná položka může být ze stejného dokumentu nebo z jiného dokumentu. Uvědomte si, že můžete vložit pouze rastrovou (ne vektorovou) položku.

  Poznámka:

  Pokud kopírujete text, musíte jej nejprve rastrovat. Klepněte pravým tlačítkem na textovou vrstvu a vyberte příkaz Rastrovat. Pak klepněte na položku Výběr > Všechny a kopírujte do schránky.

 2. (Volitelně) Vytvořte novou vrstvu.
 3. Zvolte Filtr > Úběžný bod.
 4. V případě potřeby vytvořte v obraze jednu nebo více ploch.
 5. Stisknutím Ctrl+V (Windows) nebo Apple+V (Mac OS) položku vložte.

  Vložená položka je nyní plovoucí výběr v levém horním rohu náhledu obrazu. Standardně je vybraný nástroj pro výběr.

 6. Pomocí nástroje pro výběr přetáhněte vložený obraz do některé plochy.

  Obraz se přizpůsobí perspektivě této plochy.

  Poznámka:

  Po vložení obrazu do okna Úběžný bod neklepněte nikde v obraze nástrojem pro výběr, kromě přetažení vloženého obrazu do perspektivní plochy. Klepnutím jinam byste odznačili plovoucí výběr a trvale vložili obrazové body do obrazu.

Malování barvou v okně Úběžný bod

 1. Vyberte nástroj štětec.
 2. Zvolte barvu stopy štětce jedním z následujících způsobů:
  • Vyberte nástroj kapátko a klepněte na barvu v náhledu obrazu.

  • Kliknutím na pole Barva stopy štětce otevřete dialog pro výběr barvy a vyberte barvu.

 3. V oblasti voleb nástroje nastavte průměr (velikost stopy), tvrdost (vyhlazení okraje) a krytí (stupeň zakrytí podkladového obrazu malováním).
 4. Zvolte režim Opravit:
  • Chcete-li malovat bez prolnutí barev, světlosti a stínování okolních obrazových bodů, zvolte Vypnuto.

  • Chcete-li při malování prolnout tahy štětce se světlostí okolních obrazových bodů a přitom zachovat vybranou barvu, zvolte Světlost.

  • Chcete-li malovat s prolnutím barev, světlosti a stínování okolních obrazových bodů, zvolte Zapnuto.

 5. (Volitelně) Nastavte volby aplikování malby:
  • Chcete-li malovat spojitě, s automatickým přizpůsobením podle perspektivy jednotlivých ploch, v nabídce v okně Úběžný bod vyberte volbu Povolit operace s více povrchy. Při vypnutí této volby můžete malovat podle perspektivy pouze jedné plochy najednou. Pak musíte přestat a začít malovat v jiné ploše, abyste přepnuli perspektivu.

  • Chcete-li omezit malování pouze na aktivní plochu, v nabídce v okně Úběžný bod vyberte Omezit operace okraji povrchu. Při vypnutí této volby můžete malovat v perspektivě i za hranicemi aktivní plochy.

 6. Malujte tažením myší v obraze. Při malování v ploše se velikost a tvar stopy správně zmenšuje nebo zvětšuje a orientuje podle perspektivy plochy. Tažením se stisknutou klávesou Shift se omezí tah na přímou čáru, která odpovídá perspektivě plochy. Také můžete klepnout na bod nástrojem štětec a pak klepnutím se stisknutou klávesou Shift namalovat přímou čáru v perspektivě.

  Poznámka:

  Nástroj štětec respektuje výběr a můžete s ním kreslit čáry podél hrany výběru. Pokud například vyberete celou plochu, můžete nakreslit čáru podél obvodu plochy.

Malování navzorkovanými obrazovými body v okně Úběžný bod

Nástroj razítko v okně Úběžný bod maluje navzorkovanými obrazovými body. Klonovaný obraz se orientuje podle perspektivy plochy, ve které malujete. Nástroj razítko je užitečný například k prolnutí a retušování určitých oblastí obrazu, klonování částí povrchu s cílem „zamalovat“ určitý objekt, nebo klonování určité oblasti obrazu, aby se duplikoval nějaký objekt nebo rozšířila textura či vzorek.

 1. V okně Úběžný bod vyberte nástroj razítko .
 2. V oblasti voleb nástroje nastavte průměr (velikost stopy), tvrdost (míra prolnutí stopy) a krytí (stupeň zakrytí nebo odkrytí obrazu pod malbou).
 3. Zvolte režim prolnutí z nabídky Retušování:
  • Chcete-li zabránit prolnutí tahů s barvami, stíny a texturami okolních obrazových bodů, zvolte Vypnuto.

  • Chcete-li prolnout tahy se světlostí okolních obrazových bodů, zvolte Světlost.

  • Chcete-li prolnout tahy s barvou, světlostí a stínováním okolních obrazových bodů, zvolte Zapnuto.

 4. Nastavte chování vzorkování nástroje razítko:
  • Vyberte Pevně, aby se obrazové body vzorkovaly souvisle, aniž byste ztratili současný vzorkovací bod, a to i v případě, že uvolníte tlačítko myši.

  • Odznačte volbu Pevně, aby se použily stejné navzorkované obrazové body z počátečního bodu vzorkování pokaždé, když malování přerušíte a obnovíte.

 5. (Volitelně) Nastavte volby aplikování malby:
  • Chcete-li malovat spojitě z jedné plochy do jiné, v nabídce v okně Úběžný bod vyberte volbu Povolit operace s více povrchy.

  • Chcete-li omezit malování pouze na aktivní plochu, v nabídce v okně Úběžný bod vyberte Omezit operace okraji povrchu.

 6. Umístěte ukazatel do perspektivní plochy a klepnutím se stisknutou klávesou Alt nastavte vzorkovací bod.
 7. Táhněte přes oblast obrazu, do které chcete malovat. Tažením se stisknutou klávesou Shift vytvořte přímou čáru, která odpovídá perspektivě plochy. Také můžete klepnout na bod nástrojem razítko a pak klepnutím se stisknutou klávesou Shift namalovat přímou čáru v perspektivě.

Měření v okně Úběžný bod

Uživatelé, od architektů a návrhářů interiérů až po soudní znalce a dřevořezbáře, často potřebují znát velikost objektů v obraze. V okně Úběžný bod můžete pomocí nástroje měřítko nakreslit čáru měření nad objekt v perspektivní ploše, jehož délku znáte. Nástroj měřítko umožňuje zadat délku měření. Na čáře měření se zobrazují dvě textová pole: jedno pro délku a jedno zobrazující úhel, pod kterým byla čára nakreslena vzhledem k perspektivní ploše. Když jednou nastavíte měření a jeho délku, všechna následující měření se správně upraví podle tohoto počátečního měření.

Máte také možnost svázat délku čáry měření s dílky mřížky perspektivní plochy. Například měření s délkou 5 způsobí, že v mřížce se zobrazí 5 dílků, když je tato volba svázání vybraná. To může být užitečné pro vizualizaci rozměrů v obraze nebo pro počítání objektů v obraze. Když je toto svázání vypnuté, dílky mřížky lze nastavit nezávisle na měření. Tato volba je užitečná v případech, že jsou dílky mřížky příliš malé a vizuálně matoucí, když jsou svázané s měřením.

Vytvořená měření lze vykreslit, aby se objevila v obraze po zavření dialogového okna Úběžný bod. Měření a geometrické informace můžete také exportovat do formátů, které mohou načíst aplikace CAD.

Měření objektů v obraze

 1. V okně Úběžný bod vyberte nástroj měřítko a pak klepněte a táhněte přes objekt v ploše.

  Nejlepší je provést počáteční měření objektu, jehož velikost znáte.

  Poznámka:

  Když začnete vytvářet měřítko z vnitřku některé plochy, je možné pokračovat v jeho kreslení i za hranicemi plochy.

 2. Když je vybrané některé měření, zadáním hodnoty Délka nastavte jeho změřenou délku.
 3. (Volitelně) Nakreslete další měření.

  Velikost těchto měření se upraví podle velikosti počátečního měření.

 4. (Volitelně) Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud chcete, aby byla velikost mřížky nezávislá na hodnotě Délka, kterou jste přiřadili počátečnímu měření, odznačte volbu Svázat rozměry s mřížkou. To je výchozí nastavení.

  • Pokud chcete, aby se velikost mřížky přizpůsobila podle hodnoty Délka, kterou jste přiřadili počátečnímu měření, vyberte volbu Svázat rozměry s mřížkou.

  Měření v obraze v okně Úběžný bod se zachovají i po zavření dialogového okna. Objeví se znovu po dalším spuštění příkazu Úběžný bod.

Automatické kreslení měření v okně Úběžný bod

Nástroj měřítko může automaticky nakreslit měření délky a šířky povrchu, který je omezený perspektivní plochou.

 1. Poklepejte nástrojem měřítko v perspektivní ploše.

Přemístění měření v okně Úběžný bod

V okně Úběžný bod můžete přemístit čáru měření bez změny její orientace (úhlu) nebo délky.

 1. Vyberte nástroj měřítko.
 2. Klepněte kdekoliv podél délky existujícího měření a táhněte.

Změna délky nebo orientace měření

Můžete změnit délku nebo orientaci (úhel) existujícího měření.

 1. Vyberte nástroj měřítko a přesuňte ho nad koncový bod existující čáry měření.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit orientaci a délku měření, přetáhněte koncový bod.

  • Chcete-li změnit délku měření a omezit změny úhlu na přírůstky po 15 stupních, přetáhněte koncový bod se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS).

  • Chcete-li změnit délku měření beze změny orientace, přetáhněte koncový bod se stisknutou klávesou Alt.

  • Chcete-li změnit orientaci měření beze změny délky, přetáhněte koncový bod se stisknutou klávesou Shift.

Odstranění měření v okně Úběžný bod

 1. Vyberte měření a stiskněte klávesu Backspace (pouze Windows) nebo Delete.

Zobrazení nebo skrytí měření v okně Úběžný bod

 1. V nabídce v okně Úběžný bod zvolte Zobrazovat měření.

Vykreslení měření do aplikace Photoshop

Měření z okna Úběžný bod jsou neviditelná při zobrazení obrazu v okně dokumentu v aplikaci Photoshop, přestože měření se v obraze zachovají a objeví se po každém spuštění příkazu Úběžný bod. Měření lze vykreslit, takže když skončíte práci v okně Úběžný bod, budou viditelná v okně dokumentu aplikace Photoshop. Vykreslená měření jsou rastrová, ne vektorová.

 1. V nabídce v okně Úběžný bod zvolte Vykreslit měření do aplikace Photoshop.

  Příkaz Vykreslit měření do aplikace Photoshop je nutné zvolit při každém použití okna Úběžný bod.

  Poznámka:

  Pokud chcete vykreslit měření do aplikace Photoshop, vytvořte novou vrstvu pro výsledky z okna Úběžný bod. Tím zachováte měření v samostatné vrstvě mimo hlavní obraz.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online