O zkreslení objektivu

Soudkovité zkreslení je vada objektivu, která způsobuje prohnutí rovných čar směrem k okrajům obrazu. Poduškovité zkreslení je opačný efekt, kdy se rovné čáry prohýbají dovnitř.

Soudkovité zkreslení a poduškovité zkreslení v aplikaci Photoshop
Příklady soudkovitého zkreslení (vlevo) a poduškovitého zkreslení (vpravo)

Vinětování představuje vadu, která ztmavuje rohy obrazu v důsledku poklesu světla kolem obvodu objektivu. Chromatická aberace se projevuje jako barevné okraje podél hran objektů způsobené zaostřením objektivu na různé barvy světla v různých rovinách.

Některé objektivy vykazují různé vady v určitých ohniskových délkách, clonových číslech a ohniskových vzdálenostech. Pomocí filtru Korekce objektivu můžete určit kombinaci nastavení použitých k vytvoření obrazu.

Korekce zkreslení objektivu a nastavení perspektivy

Filtr Korekce objektivu opravuje běžné vady objektivu, jako je soudkovité a poduškovité zkreslení, vinětování a chromatická aberace. Filtr funguje pouze s obrazy s 8 a 16 bity na kanál v režimu RGB nebo Stupně šedi.

Také můžete pomocí tohoto filtru obraz otočit nebo opravit chybnou perspektivu obrazu způsobenou odchýlením fotoaparátu od svislé nebo vodorovné roviny. Díky obrazové mřížce filtru jsou tyto úpravy snadnější a přesnější než použití příkazu z nabídky Transformovat.

Automatické opravy perspektivy obrazu a vad objektivu

Výchozí volba Automatická korekce opraví rychle a přesně deformace pomocí profilů objektivu. K provedení správné automatické korekce vyžaduje aplikace Photoshop metadata Exif identifikující fotoaparát a objektiv, který vytvořil obraz, a odpovídající profil objektivu ve vašem systému.

 1. Klikněte na položku Filtr > Korekce objektivu.
 2. Nastavte následující volby:

  Korekce

  Vyberte problémy, které chcete opravit. Pokud opravy nežádoucím způsobem rozšíří nebo zúží obraz za hranice původních rozměrů, vyberte možnost Automaticky změnit velikost obrazu.

  Nabídka Okraj určuje, jak se má zacházet s prázdnými oblastmi vzniklými v důsledku korekcí poduškovitého zkreslení, otáčení obrazu nebo korekcí perspektivy. Prázdné oblasti můžete vyplnit průhledností nebo barvou nebo můžete roztáhnout obrazové body na okraji obrazu.

  Kritéria hledání

  Filtrují seznam Profily objektivu. Ve výchozím nastavení se jako první zobrazí profily na základě velikosti obrazového senzoru. Chcete-li nejprve získat seznam profilů RAW, klikněte na rozbalovací nabídku  a vyberte možnost Upřednostnit profily RAW.

  Profily objektivů

  Vyberte odpovídající profil. Ve výchozím nastavení zobrazí aplikace Photoshop pouze profily, které odpovídají fotoaparátu a objektivu použitém k vytvoření obrazu. (Model fotoaparátu nemusí přesně odpovídat.) Aplikace Photoshop také automaticky vybere odpovídající dílčí profil pro vybraný objektiv na základě ohniskové délky, clonového čísla a ohniskové vzdálenosti. Chcete-li změnit automatický výběr, klepněte pravým tlačítkem myši na aktuální profil objektivu a vyberte jiný dílčí profil.

  Pokud nenaleznete žádný odpovídající profil objektivu, klepnutím na položku Hledat online získáte další profily vytvořené komunitou uživatelů aplikace Photoshop. Chcete-li uložit online profily pro budoucí použití, klikněte na rozbalovací nabídku  a vyberte možnost Uložit online profil místně.

  Poznámka:

  Tipy pro práci s profily objektivů a seznam podporovaných objektivů najdete v článku Podpora profilů objektivů. K vytváření vlastních profilů použijte nástroj Adobe Lens Profile Creator.

Ruční korekce perspektivy obrazu a vad objektivu

Ruční korekci lze aplikovat samostatně nebo ji lze použít ke zpřesnění automatické korekce objektivu.

 1. Klikněte na položku Filtr > Korekce objektivu.
 2. Klepněte na záložku Vlastní v pravém horním rohu dialogového okna.
 3. (Volitelně) Z nabídky Nastavení zvolte předdefinovanou sadu nastavení. Volba Výchozí objektiv používá nastavení, která jste předtím uložili pro fotoaparát, objektiv, ohniskovou délku, clonové číslo a ohniskovou vzdálenost použitou k vytvoření snímku. Volba Předcházející převod používá naposledy použitá nastavení korekce objektivu. Veškeré sady nastavení, které jste uložili, jsou uvedeny na konci nabídky. (Další informace naleznete v části Uložení nastavení a výchozí nastavení fotoaparátu a objektivu.)

 4. Pro korekci obrazu nastavte libovolné z následujících voleb.

  Odstranit deformaci

  Zkoriguje soudkovité nebo poduškovité zkreslení. Posouváním jezdce narovnejte vodorovné nebo svislé čáry, které se prohýbají směrem od nebo ke středu obrazu. Tuto korekci lze také provést pomocí nástroje Odstranit deformaci . Tažením dovnitř obrazu korigujte soudkovité zkreslení a tažením k okraji obrazu korigujte poduškovité zkreslení. Chcete-li kompenzovat případné prázdné okraje obrazu ve výsledku, změňte volbu Okraj na záložce Automatická korekce.

  Nastavení opravy okrajů

  Chcete-li kompenzovat okraje, upravte hodnotu jednoho barevného kanálu vzhledem k druhému.
  Poznámka:

  Při korigování si náhled obrazu zvětšete, abyste okraje lépe viděli.

  Míra vinětování

  Nastavuje míru zesvětlení nebo ztmavení podél okrajů obrazu. Provede korekci obrazů, které mají tmavé rohy způsobené vadami objektivu nebo nevhodným zastíněním objektivu.

  Poznámka:

  Vinětování můžete aplikovat i na kreativní efekt.

  Střední bod vinětování

  Určuje šířku oblasti ovlivněnou posuvníkem Míra. Čím nižší hodnota, tím větší plocha obrazu bude ovlivněna. Vyšší hodnota omezuje účinek jen na okraje obrazu.

  Svislá perspektiva

  Koriguje perspektivu obrazu způsobenou nakloněním fotoaparátu nahoru nebo dolů. Zajistí, aby svislé čáry v obraze byly rovnoběžné.

  Vodorovná perspektiva

  Opraví perspektivu obrazu tak, aby vodorovné čáry byly rovnoběžné.

  Úhel

  Pootočením obrazu opraví naklonění fotoaparátu nebo doladí polohu obrazu po úpravě perspektivy. Tuto korekci lze také provést pomocí nástroje narovnání . Táhněte v obraze podél čáry, kterou chcete nastavit svisle nebo vodorovně.

  Poznámka:

  Chcete-li se při úpravách perspektivy nebo měřítka vyhnout neúmyslné změně velikosti, zrušte na kartě Automatická korekce výběr možnosti Automaticky změnit velikost obrazu.

  Měřítko

  Nastaví zvětšení nebo zmenšení obrazu. Rozměry obrazu v obrazových bodech se nezmění. Hlavním účelem je odstranit prázdné plochy vzniklé v důsledku korekcí poduškovitého zkreslení, otáčení obrazu nebo korekcí perspektivy. Zvětšením měřítka obrazu dojde k jeho oříznutí a interpolaci na původní rozměry v obrazových bodech.

Nastavení náhledu a mřížky filtru Korekce objektivu

Upravte zvětšení náhledu a čáry mřížky, abyste mohli lépe posoudit nezbytnou míru úprav.

 • Chcete-li změnit zvětšení náhledu obrazu, použijte nástroj lupa nebo ovládací prvky zvětšení v levém dolním rohu náhledu.
 • Chcete-li obraz v okně náhledu posunout, vyberte nástroj ručička a táhněte v náhledu obrazu.
 • Chcete-li použít mřížku, vyberte v dolní části dialogového okna volbu Zobrazovat mřížku. Ovládacím prvkem Velikost upravte rozteč mřížky a prvkem Barva případně změňte barvu mřížky. Pomocí nástroje Posunout mřížku  můžete mřížku posunout, aby byla zarovnána s obrazem.

Uložení nastavení a výchozí nastavení fotoaparátu a objektivu

Nastavení v dialogovém okně Korekce objektivu můžete uložit a později použít pro jiné snímky pořízené se stejným fotoaparátem, objektivem a ohniskovou vzdáleností. Aplikace Photoshop ukládá nastavení deformace, chromatické aberace a vinětování ve volbě Automatická korekce i volbě Vlastní. Nastavení korekce perspektivy se neukládají, protože se u každého obrazu obvykle liší.

Nastavení můžete uložit a znovu použít dvěma různými způsoby:

 • Nastavení uložit a později načíst ručně. V dialogovém okně nastavte požadované volby a pak vyberte z nabídky Nastavení  položku Uložit nastavení. Chcete-li uložená nastavení použít, vyberte je z nabídky Nastavení. (Pokud uložíte nastavení mimo výchozí složku, neobjeví se v nabídce; přístup k nastavením získáte pomocí příkazu Načíst nastavení.)

 • Nastavit výchozí hodnoty objektivu. Pokud má snímek metadata EXIF s údaji o fotoaparátu, objektivu, ohniskové vzdálenosti a clonovém čísle, můžete aktuální nastavení uložit jako výchozí pro objektiv. Chcete-li nastavení uložit, klepněte na tlačítko Nastavit výchozí objektiv. Když korigujete snímek se stejnými údaji o fotoaparátu, objektivu, ohniskové vzdálenosti a clonovém čísle, v nabídce Nastavení se zpřístupní volba Výchozí objektiv. Tato volba není dostupná, pokud obraz neobsahuje metadata EXIF.

Omezení šumu a artefaktů JPEG v obraze

Obrazový šum je tvořen náhodnými cizorodými obrazovými body, které nejsou součástí detailů obrazu. Šum může být způsoben fotografováním s vysokým nastavením ISO na digitálním fotoaparátu, podexponováním snímku nebo fotografováním na tmavém místě s dlouhou dobou expozice. Levnější fotoaparáty obvykle vykazují větší obrazový šum než špičkové přístroje. Skenované obrazy mohou obsahovat šum způsobený snímačem skeneru. Na skenovaném obrazu se také často objeví zrnění.

Šum se v obraze může vyskytnou ve dvou formách: obrazový šum se skládá z luminančního šumu (odstíny šedé), který způsobuje zrnitý nebo skvrnitý vzhled obrazu, a z barevného šumu, který je obvykle viditelný jako barevné artefakty v obraze.

Luminanční šum může být v jednom kanálu obrazu patrnější, obvykle to bývá modrý kanál. V rozšířeném režimu můžete upravit šum v každém kanálu zvlášť. Před otevřením filtru si ve svém obrazu prohlédněte každý kanál zvlášť, abyste zjistili, zda šum v některém kanále převládá. Více detailů v obraze lze zachovat tím, že namísto celkové korekce všech kanálů zkorigujete jen jeden z nich.

 1. Zvolte Filtr > Šum > Potlačit šum.
 2. Náhled obrazu si zvětšete, abyste šum lépe viděli.
 3. Nastavte volby:

  Síla

  Ovládá míru potlačení luminančního šumu aplikovanou na všechny kanály obrazu.

  Zachovat detaily

  Zachová okraje a detaily obrazu jako například vlasy nebo texturované objekty. Hodnota 100 zachová nejvíce detailů obrazu, ale nejméně omezí luminanční šum. Nastavením vyvážení ovladačů Síla a Zachovat detaily jemně dolaďte omezení šumu.

  Redukovat barevný šum

  Odstraní náhodné barevné obrazové body. Vyšší hodnota více omezí barevný šum.

  Zostřit detaily

  Zostří obraz. Odstraněním šumu se sníží ostrost obrazu. Zostřovacím ovládacím prvkem v dialogovém okně nebo pomocí jiných zostřovacích filtrů aplikace Photoshop obnovte ostrost obrazu.

  Odstranit artefakty JPEG

  Odstraní hranaté artefakty v obraze a opary způsobené uložením do nízké kvality JPEG.

 4. Pokud je luminanční šum v jednom nebo dvou barevných kanálech patrnější, klepněte na tlačítko Další volby a pak z nabídky Kanál zvolte barevný kanál. K omezení šumu v tomto kanálu použijte ovládací prvky Síla a Zachovat detaily.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online