Před prováděním úprav barev a tónů

Pomocí výkonných nástrojů v aplikaci Photoshop můžete vylepšit, opravit a zkorigovat barvy a tónový rozsah (světlost, tmavost a kontrast) obrazu. Dříve než začnete provádět tato nastavení barev a tónů, měli byste vzít v úvahu následující požadavky.

 • Pracujte s monitorem, který je kalibrovaný a má vytvořený profil. Kalibrace a vytváření profilů jsou pro kritické úpravy obrazů nezbytné. V opačném případě totiž bude obraz, který vidíte na svém monitoru, vypadat na jiných monitorech nebo při tisku odlišně.

 • Naplánujte si používání vrstev úprav, abyste nastavili tonální rozsah a vyvážení barev ve svém obrazu. Vrstvy úprav umožňují vracet se zpět a provádět postupné úpravy tónů, aniž by docházelo ke ztrátám nebo trvalým změnám dat z vrstvy obrazu. Nezapomeňte, že používání vrstev úprav zvyšuje velikost souboru a vyžaduje více paměti RAM na počítači. Pokud v panelu Přizpůsobení použijete příkazy barev a tónů, vytvoří se vrstvy úprav automaticky.

 • Pokud nechcete vrstvy úprav používat, můžete úpravy aplikovat přímo na vrstvu obrazu. Pamatujte si, že provádění úprav barev nebo tónů přímo ve vrstvě obrazu způsobí ztrátu některých informací o obrazu.

 • U důležitých zakázek a pro maximální zachování obrazových dat je nejlepší pracovat s obrazem, který má 16 bitů na kanál (16bitový obraz), místo obrazu s 8 bity na kanál (8bitový obraz). Když provedete nastavení tónů a barev, část dat se vypustí. Ztráta obrazových informací je kritičtější v 8bitovém obraze než v 16bitovém obraze. Obecně platí, že soubory 16bitových obrazů jsou větší než soubory 8bitových obrazů.

 • Soubor obrazu duplikujte nebo vytvořte jeho kopii. Když pracujete s kopií obrazu, zachová se originál pro případ, že byste ho chtěli použít v jeho původním stavu.

 • Před prováděním úprav barev a tónů odstraňte z obrazu případné vady, jako jsou prachové skvrny, kazy a škrábance.

 • Otevřete panel Informace nebo panel Histogram v rozšířeném zobrazení. Když posuzujete a korigujete obraz, oba panely vám při provádění úprav poskytnou neocenitelnou zpětnou vazbu.

 • Chcete‑li barevné a tónové úpravy omezit jen na určitou část obrazu, můžete vytvořit výběr nebo použít masku. Dalším způsobem selektivního aplikování korekcí barev a tónů je vytvořit dokument, ve kterém jsou jednotlivé prvky obrazu umístěny v různých vrstvách. Úpravy barev a tónů se aplikují najednou jen na jednu vrstvu. Ovlivněny jsou pouze komponenty obrazu v cílové vrstvě.

Korekce obrazů

Všeobecný pracovní postup, který se používá při korekcích tónů a barev v obraze, je následující:

 1. Pomocí histogramu zkontrolujte kvalitu a tónový rozsah obrazu.

 2. Ujistěte se, že je panel Přizpůsobení otevřený, abyste mohli použít úpravy barev a tónů. Kliknutím na ikonu použijete úpravy popisované v následujících krocích. Pokud korekce aplikujete z panelu Přizpůsobení, vytvoří se vrstva úprav, díky které jste flexibilnější a která nezpůsobuje ztrátu informací o obraze. Viz Přehled panelu Přizpůsobení a O vrstvách úprav a vrstvách výplně.

 3. Nastavte vyvážení barev, abyste odstranili nežádoucí barevné nádechy nebo opravili příliš syté nebo naopak nedostatečně syté barvy. Viz Příkazy pro nastavení barev.

 4. Nastavte tónový rozsah s použitím nastavení Úrovně nebo Křivky.

  Tónové korekce začněte tím, že nastavíte hodnoty obrazových bodů v extrémních světlech a stínech obrazu, čímž se nastaví celkový tónový rozsah obrazu. Tomuto procesu se říká nastavení světel a stínů nebo nastavení bílého a černého bodu. Nastavením světel a stínů se obvykle obrazové body středních tónů přiměřeně přerozdělí. Někdy ale může být nutné nastavit střední tóny ručně.

  Chcete‑li nastavit tóny jen v oblastech světel nebo stínů, použijte příkaz Stíny a světla. Viz Zlepšení detailů ve stínech a ve světlech.

 5. (Volitelně) Proveďte další nastavení barev.

  Po korekci celkového vyvážení barev v obraze můžete provést další volitelné úpravy vylepšující barvy nebo vytvářející speciální efekty.

 6. Zostřete hrany v obraze.

  Jako jeden ze závěrečných kroků použijte filtr Doostřit nebo Chytré zostření k zostření hran v obraze. Míra potřebného zostření obrazu závisí na kvalitě obrazu, vytvářeného z použitého digitálního fotoaparátu nebo skeneru. Viz Zostření obrázků.

 7. (Volitelně) Nastavte obraz pro cílové charakteristiky tisku nebo tiskárny.

  Volby nastavení Úrovně nebo Křivky můžete použít k tomu, abyste importovali informace o světlech a stínech do gamutu výstupního zařízení, například do stolní tiskárny. Tento postup můžete také provést tehdy, pokud své obrazy odesíláte do tiskařského stroje a znáte jeho charakteristiky.

  Protože zostření zvyšuje kontrast sousedních obrazových bodů, může se stát, že některé obrazové body v důležitých oblastech nebude možné vytisknout na používaném tiskařském stroji nebo tiskárně. Z tohoto důvodu je nejlepší doladit nastavení výstupu až po zostření. Další informace o úpravách výstupních nastavení najdete v tématuNastavení cílových hodnot světel a stínů.

Přehled panelu Přizpůsobení

Panel Přizpůsobení obsahuje nástroje pro provádění barevných a tonálních úprav. Kliknutí na ikonu nástroje současně vybere úpravu i automaticky vytvoří vrstvu úprav. Úpravy prováděné s použitím ovládacích prvků a voleb v panelu Přizpůsobení vytváří nedestruktivní vrstvy úprav. Viz O vrstvách úprav a vrstvách výplně.

Panel Vlastnosti obsahuje nabídku Přednastavení s přednastaveními úprav. Přednastavení jsou dostupná pro úpravy Úrovně, Křivky, Expozice, Odstín a sytost, Černobílý, Míchání kanálů a Selektivní barva. Kliknutím aplikujete přednastavení na obraz s použitím vrstvy úprav. Nastavení úpravy si můžete vždy uložit jako přednastavení, které se přidá do seznamu přednastavení.

Když na ikonu úpravy nebo přednastavení klepnete, zobrazí se volby nastavení pro tuto určitou úpravu.

Ukázkové video najdete v tématu Určení, na které vrstvy bude mít vliv vrstva úprav.

Aplikování korekcí pomocí panelu Přizpůsobení

 1. Na panelu Přizpůsobení klikněte na ikonu úprav nebo zvolte požadovanou úpravu v nabídce panelu.

 2. Pomocí ovládacích prvků a voleb z panelu Vlastnosti aplikujte požadovaná nastavení.

 3. (Volitelně) Proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li zapnout/vypnout viditelnost úpravy, klikněte na tlačítko Zapnout/vypnout viditelnost vrstvy .
  • Chcete-li vrátit úpravu zpět na původní nastavení, klikněte na tlačítko Obnovit .
  • Chcete-li úpravu zrušit, klikněte na tlačítko Odstranit tuto vrstvu úprav .
  • Chcete-li panel Přizpůsobení rozšířit, přetáhněte jeho dolní roh.

Aplikování korekce pouze na níže ležící vrstvu

 1. Na panelu Přizpůsobení klikněte na ikonu úprav nebo zvolte požadovanou úpravu v nabídce panelu.

 2. Na panelu Přizpůsobení klikněte na tlačítko Omezit na vrstvu . Klikněte na ikonu znovu, chcete-li úpravu použít na všechny vrstvy pod ní na panelu Vrstvy.

Ukládání a použití přednastavení úprav

Panel Vlastnosti obsahuje nabídku Přednastavení, ve které najdete přednastavené úpravy nástroje zvoleného na panelu Přizpůsobení. Navíc můžete přednastavení ukládat a aplikovat pro úpravy položek Úrovně, Křivky, Expozice, Odstín a sytost, Černá a bílá, Míchání kanálů a Selektivní barva. Přednastavení se po uložení přidá do seznamu přednastavení.

 • Chcete-li nastavení úprav uložit jako přednastavení, vyberte v nabídce panelu Vlastnosti volbu Uložit přednastavení.
 • Chcete-li použít existující přednastavení úprav, vyberte ho v nabídce Přednastavení na panelu Vlastnosti.

Automatický výběr textových polí nebo nástroje pro cílové úpravy

Pokud často měníte parametry úprav pomocí textových polí nebo nástroje pro cílové úpravy, automatickým výběrem těchto položek dosáhnete maximální efektivity.

 1. V nabídce panelu Vlastnosti vyberte Automatický výběr parametru nebo Automatický výběr nástroje Cílená úprava.

  Poznámka:

  Pokud upřednostňujete výběr textových polí podle potřeby, stiskněte kombinaci kláves Shift-Enter (Windows) nebo Shift-Return (Mac OS).

Příkazy pro nastavení barev

Můžete zvolit některé z následujících příkazů pro přizpůsobení barev:

Automatické úpravy úrovní

Rychle upraví vyvážení barev v obraze. Přestože název tohoto příkazu naznačuje, že se jedná o automatické nastavení, můžete chování tohoto příkazu doladit. Viz Odstranění barevného nádechu pomocí Barvy automaticky.

Příkaz Úrovně

Nastavuje vyvážení barev nastavením rozložení obrazových bodů pro jednotlivé barevné kanály. Viz Nastavení barev s použitím okna Úrovně.

Příkaz Křivky

Nabízí až 14 řídicích bodů pro nastavení světel, středních tónů a stínů v jednotlivých kanálech. Viz Křivky – přehled.

Příkaz Expozice

Nastaví tónový rozsah provedením výpočtů v lineárním barevném prostoru. Expozice se primárně používá v obrazech HDR. Viz Nastavení expozice v HDR obrázcích.

Příkaz Živost

Minimalizuje oříznutí nastavením sytosti barev. Viz Úprava sytosti barev pomocí živosti.

Příkaz Fotografický filtr

Upraví barvy tak, aby simuloval efekt filtru Kodak Wratten nebo Fuji umístěného před objektivem.

Příkaz Vyvážení barev

Změní celkový poměr barev v obraze. Viz Aplikování nastavení Vyvážení barev.

Příkaz Odstín a sytost

Nastaví hodnoty odstínu, sytosti a jasu v celém obraze nebo v jednotlivých barevných složkách. Viz Nastavení odstínu a sytosti.

Příkaz Srovnat barvy

Sjednotí barvy v jedné fotografii podle barev v jiné fotografii, barvy v jedné vrstvě podle barev v jiné vrstvě a barvy v jednom výběru podle barev v jiném výběru ve stejném nebo v jiném obraze. Tento příkaz také nastaví světlost a rozsah barev a neutralizuje v obraze barevné nádechy. Viz Sjednocení barev v různých obrazech.

Příkaz Nahradit barvu

Nahradí určené barvy v obraze novými barevnými hodnotami. Viz Nahrazení barvy objektů v obraze.

Příkaz Selektivní barva

Nastaví zastoupení výtažkových barev v jednotlivých barevných složkách. Viz Selektivní nastavení barev.

Příkaz Míchání kanálů

Modifikuje barevný kanál a provádí nastavení barev, která nelze tak snadno provést pomocí jiných nástrojů pro úpravy barev. Viz Míchání barevných kanálů.

Provádění barevných úprav

Všechny nástroje aplikace Photoshop pro nastavení barev pracují v podstatě stejně; mapují stávající rozsah hodnot obrazových bodů do nového rozsahu hodnot. Rozdíly mezi nástroji jsou v míře kontroly, kterou poskytují. Nástroje pro nastavení barev a nastavení jejich voleb jsou přístupné z panelu Přizpůsobení. Přehled nástrojů pro nastavení barev viz Příkazy pro nastavení barev.

Barvy v obraze můžete nastavit různými způsoby. Nejpružnější metodu představuje použití vrstvy úprav. Když vyberete nástroj pro nastavení barev v panelu Přizpůsobení, Photoshop automaticky vytvoří vrstvu úprav. Vrstvy úprav vám umožní experimentovat s různým nastavením barev a tónů bez trvalých změn obrazových bodů obrazu. Změny barev a tónů jsou uloženy ve vrstvě úprav, která funguje jako fotografický filtr, přes který se zobrazují vrstvy pod ním.

 1. Pokud chcete provádět změny v části obrazu, vyberte tuto část. Pokud nevytvoříte žádný výběr, úpravy se aplikují na celý obraz.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu Přizpůsobení klikněte na ikonu úprav.
  • Poklepejte na miniaturu existující vrstvy úprav v panelu Vrstvy.

  Poznámka:

  Také můžete zvolit Obraz > Přizpůsobení a volbou příkazu z podnabídky aplikovat úpravy přímo na vrstvu obrazu. Uvědomte si, že touto metodou vypustíte informace o obrazu.

  Nová vrstva úprav obsahuje masku vrstvy, která je standardně prázdná (nebo bílá); to znamená, že se vaše úprava aplikuje na celý obraz. (Pokud máte v obrazu při přidání vrstvy úprav aktivní výběr, maskuje úvodní maska vrstvy nevybranou oblast černou.) S použitím nástroje štětec můžete na masku malovat černé oblasti tam, kde nemá mít úprava na obraz vliv. Viz Úpravy masky vrstvy.

 3. Kliknutím na ikonu Zapnout/vypnout viditelnost vrstvy můžete přepínat mezi zobrazením s úpravami a bez nich.

  Poznámka:

  Chcete-li provedené změny zrušit, klikněte na tlačítko Obnovit .

Uložení nastavení úprav

Nastavení barevných úprav si můžete uložit a potom je použít na jiné obrázky. K uloženým přednastavením se dostanete z nabídky Přednastavení na panelu Vlastnosti. Také můžete vybrat volbu Načíst přednastavení z nabídky dialogového okna přizpůsobení barev. Pokud chcete uložit nastavení korekce barev pomocí příkazu Srovnat barvy, viz Sjednocení barev v různých obrazech.

 • Chcete-li si nastavení uložit do nabídky Přednastavení, vyberte v nabídce panelu volbu Uložit přednastavení. Tato volba je dostupná pro úpravy Úrovně, Křivky, Expozice, Odstín a sytost, Černá a bílá, Míchání kanálů a Selektivní barva.
 • Chcete-li uložit nastavení v dialogových oknech pro přizpůsobení obrazu Stíny a světla nebo Nahradit barvu, klepněte na tlačítko Uložit. V dialogových oknech pro přizpůsobení obrazu Úrovně, Křivky, Expozice, Odstín a sytost, Černobílý, Míchání kanálů nebo Selektivní barva vyberte z nabídky panelu příkaz Uložit přednastavení. Zadejte název nastavení a klepněte na Uložit.

Opětovné použití nastavení přizpůsobení

Jakmile je nastavení úpravy jednou uloženo, je uloženo jako přednastavení a můžete ho znovu aplikovat.

 • V nabídce Přednastavení na panelu Vlastnosti vyberte požadované přednastavení.
 • V dialogovém okně přizpůsobení klepněte na Načíst. Vyhledejte a načtěte soubor s uloženým nastavením. V dialogových oknech Křivky, Černobílý, Expozice, Odstín a sytost, Selektivní barva, Úrovně nebo Míchání kanálů se uložená přednastavení objeví v nabídce Přednastavení. Z volby Přednastavení zvolte Načíst přednastavení, chcete-li přednastavení, které se nezobrazuje v rozbalovací nabídce Přednastavení, načíst z jiného umístění.

Chcete-li odebrat výchozí přednastavení, přejděte do následujících složek, vyjměte přednastavení z těchto složek a restartujte Photoshop.

 • Operační systém Windows: [spouštěcí jednotka]/Program Files/Adobe/Adobe Photoshop [číslo verze]/Presets/[typ úpravy]/[název přednastavení]

 • Operační systém Mac OS: [spouštěcí jednotka]/Applications/Adobe Photoshop [číslo_verze]/Presets/[typ úpravy]/[název přednastavení]

Korekce barev v režimech CMYK a RGB

Přestože v režimu RGB můžete provádět všechny barevné a tónové korekce a většinu z nich i v režimu CMYK, zvolte režim uvážlivě. Vyhněte se vícenásobnému převodu mezi režimy, protože při každém převodu se barevné hodnoty zaokrouhlují a ztrácejí. Nepřevádějte obrazy RGB do režimu CMYK, pokud jsou určené pro zobrazení na obrazovce. U samostatných a tištěných obrazů CMYK neprovádějte korekce barev v režimu RGB.

Pokud musíte převést obraz z jednoho režimu do jiného, proveďte většinu korekcí tónů a barev v režimu RGB. Pak můžete použít režim CMYK pro jemné doladění. Výhody práce v režimu RGB:

 • RGB má méně kanálů. Díky tomu využívá váš počítač méně paměti.

 • RGB má širší rozsah barev než CMYK, a po nastavení se může zachovat více barev.

  Můžete si zobrazit kontrolní náhled barev, abyste viděli, jak budou vypadat barvy dokumentu, když budou reprodukovány na určitém výstupním zařízení. Viz O kontrolním náhledu barev na obrazovce.

Poznámka:

Obraz můžete v jednom okně upravovat v režimu RGB a zároveň si ho můžete prohlížet v barvách CMYK v jiném okně. Otevřete druhé okno příkazem Okna > Uspořádat > Nové okno pro (název souboru). Pro položku Nastavení kontrolního náhledu·vyberte·volbu·Pracovní·CMYK a·pomocí·příkazu·Kontrolní·náhled barev zapněte v¬jednom·z¬oken náhled CMYK.

Identifikace netisknutelných barev

Gamut je rozsah barev, které se mohou v barevném systému zobrazovat nebo tisknout. Barva, kterou je možné zobrazit v RGB, může být mimo gamut pro vaše nastavení CMYK, a nelze ji tedy vytisknout.

V režimu RGB můžete zjistit, zda je barva mimo gamut, následujícími způsoby:

 • Když umístíte ukazatel nad barvu mimo gamut, v panelu Informace se vedle hodnot CMYK objeví vykřičník.

 • V dialogu pro výběr barvy i v panelu Barvy se objeví výstražný trojúhelník . Když vyberete barvu mimo gamut, zobrazí se její nejbližší ekvivalent CMYK. Chcete‑li vybrat tento ekvivalent CMYK, klepněte na trojúhelník nebo na vzorek barvy.

  Při převodu obrazu RGB do CMYK převede Photoshop automaticky všechny barvy do gamutu. Uvědomte si, že v závislosti na vašich volbách převodu může dojít v obrazu ke ztrátě určitých detailů. Barvy v obraze mimo gamut můžete identifikovat nebo ručně opravit ještě před jejich převodem do režimu CMYK. K zvýraznění barev mimo gamut můžete použít příkaz Kontrola gamutu.

Nalezení netisknutelných barev

 1. Vyberte položku Zobrazení > Nastavení kontrolního náhledu a pak vyberte profil kontrolního tisku, podle kterého chcete provádět kontrolu gamutu.
 2. Zvolte Zobrazení > Kontrola gamutu.

Všechny obrazové body mimo gamut současného profilu prostoru náhledu se zvýrazní šedě.

Změna výstražné barvy gamutu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Windows) Zvolte Úpravy > Předvolby > Průhlednost a gamut.
  • (Mac OS) Zvolte Photoshop > Předvolby > Průhlednost a gamut.
 2. V oblasti Kontrola gamutu klikněte na barevný vzorek, abyste zobrazili dialog pro výběr barvy. Pak zvolte novou výstražnou barvu a klikněte na OK.

  Abyste dosáhli dobrých výsledků, použijte barvu, která není v obraze obsažena.

 3. Zadejte hodnotu do pole Krytí, pak klikněte na OK.

  Tato volba určuje, do jaké míry bude podkladový obraz prosvítat skrz výstražnou barvu. Hodnoty mohou být v rozsahu od 1 do 100 %.

  Barva kontroly gamutu v aplikaci Photoshop
  Původní obraz a náhled barev mimo gamut, když je jako barva pro kontrolu gamutu vybraná modrá

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online