Segmenty, součásti a body cesty

Cesta se skládá z jednoho nebo více přímých nebo zakřivených segmentů. Kotevní body označují koncové body segmentů cesty. Na zakřivených gementech má každý vybraný kotevní bod jednu nebo dvě směrové úsečky, končící ve směrových bodech. Polohy směrových úseček a bodů určují velikost a tvar zakřiveného segmentu. Přesunutím těchto prvků se změní tvar křivek v cestě.

Photoshop: Segmenty cesty
Cesta

A. Zakřivený segment B. Směrový bod C. Směrová úsečka D. Vybraný kotevní bod E. Nevybraný kotevní bod 

Cesta může být uzavřená, bez začátku a konce (například kružnice), nebo otevřená se zřetelnými koncovými body (například vlnovka).

Hladké křivky jsou spojené kotevními body zvanými hladké body. Ostře zakřivené cesty jsou spojeny rohovými body.

Photoshop: Hladký bod a rohový bod
Hladký bod a rohový bod

Když přesunete směrovou úsečku hladkého bodu, upraví se současně zakřivené segmenty na obou stranách bodu. Naproti tomu když přesunete směrovou úsečku rohového bodu, upraví se pouze křivka na stejné straně bodu, jako je upravovaná směrová úsečka.

Photoshop: Nastavení hladkého bodu a rohového bodu
Nastavení hladkého bodu a rohového bodu

Cesta nemusí být tvořena jedinou sérií navzájem propojených segmentů. Může obsahovat více samostatných a navzájem oddělených součástí cesty. Každý tvar ve vrstvě tvarů je součástí cesty, určené ořezovou cestou vrstvy.

Photoshop: Výběr jednotlivých součástí cesty
Vybrané jednotlivé součásti cesty

Výběr cesty

Když vyberete součást cesty nebo segment cesty, zobrazí se všechny kotevní body ve vybrané části, včetně všech směrových úseček a směrových bodů, pokud je vybraný segment zakřivený. Směrové manipulátory se zobrazí jako plné kroužky, vybrané kotevní body jako plné čtverečky a nevybrané kotevní body jako prázdné čtverečky.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat součást cesty (včetně tvaru ve vrstvě tvaru), vyberte nástroj Výběr cesty  a klikněte kdekoliv uvnitř součásti cesty. Pokud se cesta skládá z několika součástí, vybere se pouze ta součást cesty, která je pod ukazatelem.

  • Chcete-li vybrat segment cesty, vyberte nástroj Přímý výběr a klikněte na některý z kotevních bodů segmentu cesty nebo táhněte rámeček výběru přes část segmentu cesty.

  Photoshop: Nástroj Přímý výběr
  Segmenty vyberte tažením rámečku výběru.

 2. Chcete-li vybrat další součásti nebo segmenty cesty, vyberte nástroj Výběr cesty nebo nástroj Přímý výběr, pak stiskněte klávesu Shift a vyberte další cesty nebo segmenty.

  Poznámka:

  Když je vybraný nástroj pro přímý výběr, můžete vybrat celou cestu nebo její součást kliknutím uvnitř cesty se stisknutou klávesou Alt. Chcete-li při práci s většinou ostatních nástrojů aktivovat nástroj pro přímý výběr, umístěte ukazatel nad kotevní bod a stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS).

Výběr více cest | Photoshop CC

Lze vybrat několik cest ve stejné vrstvě nebo v různých vrstvách.

 1. Na panelu Cesty proveďte kteroukoli z následujících akcí, aby byly cesty viditelné:

  • Kliknutím se stisknutou klávesou Shift vyberete sousedící cesty.
  • Kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) vyberete nesousedící cesty.
 2. Vyberte nástroj pro výběr cesty nebo nástroj pro přímý výběr a proveďte některý z následujících postupů:

  • Táhněte přes segmenty.
  • Klikněte na cesty se stisknutou klávesou Shift.
 3. Chcete-li vybrat další součásti nebo segmenty cesty, vyberte nástroj pro výběr cesty nebo nástroj pro přímý výběr a pak stiskněte klávesu Shift a vyberte další cesty nebo segmenty.

  Poznámka:

  Můžete zvolit, že chcete s cestami pracovat v režimu izolace. Chcete-li izolovat pouze vrstvu, která obsahuje cestu, dvakrát na ni klikněte pomocí nástroje pro výběr. Jednu nebo několik vrstev lze izolovat pomocí položky nabídky Vybrat/Izolovat vrstvy nebo nastavení položky Filtrování vrstev na hodnotu Vybrané.

  Režim izolace lze ukončit několika způsoby:

  • Vypnutím filtrování vrstev.
  • Přepnutím filtrování vrstev na jinou hodnotu než Vybrané.
  • Dvojím kliknutím mimo cestu s použitím nástrojů pro výběr cesty

Změna pořadí cest

Pořadí uložených cest, které nepatří mezi cesty Tvar, Text nebo Vektorová maska, lze změnit na panelu Cesty.

 1. Na panelu Cesty přetáhněte cestu do požadovaného umístění. V aplikaci Photoshop CC lze vybrat a přetáhnout více cest současně.

Duplikování cest

 1. Na panelu Cesty vyberte cestu, kterou chcete duplikovat. V aplikaci Photoshop CC lze vybrat více než jednu cestu.

 2. Proveďte některý z následujících úkonů:

  • Se stisknutou klávesou Alt přetáhněte cesty.
  • V nabídce panelu vyberte Duplikovat cestu.

Zadání možností cesty

Můžete zadat barvu a tloušťku čar cesty tak, aby vyhovovaly vaši potřebám a aby byly dobře viditelné. Při vytváření cesty, například pomocí nástroje Pero, klikněte v pruhu voleb na ikonu ozubeného kola (). Nyní zadejte barvu a tloušťku čar cesty. Můžete také určit, zda chcete zobrazit náhled segmentů cesty při přemísťování ukazatele myši mezi kliknutími (efekt Cesta s perem).

path-options
Možnosti cesty: Tloušťka a barva

Úpravy segmentů cest

Segment cesty lze upravit kdykoli, ale úpravy existujících segmentů se mírně liší od kreslení nových segmentů. Při úpravách segmentů si pamatujte následující tipy:

 • Pokud dva segmenty spojuje kotevní bod, při jeho přemístění se vždy změní oba segmenty.

 • Při kreslení nástrojem pero můžete dočasně aktivovat nástroj pro přímý výběr, abyste mohli upravit segmenty, které jste již nakreslili. Během kreslení stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS).

 • Pokud jste původně nakreslili hladký bod nástrojem pero, tažením směrového bodu se změní délka směrových úseček na obou stranách bodu. Když ale upravujete existující hladký bod nástrojem pro přímý výběr, změníte délku směrové úsečky pouze na straně, na které táhnete.

Přemísťování přímých segmentů

 1. Nástrojem pro přímý výběr vyberte segment, který chcete upravit.
 2. Přetáhněte segment do nové polohy.

Nastavení délky nebo úhlu přímých segmentů

 1. Nástrojem pro přímý výběr  vyberte kotevní bod na segmentu, který chcete upravit.

 2. Přetáhněte kotevní bod do požadované polohy. Tažením se stisknutou klávesou Shift omezíte přemístění na násobky 45°.

Nastavení polohy nebo tvaru zakřivených segmentů

 1. Nástrojem pro přímý výběr  vyberte zakřivený segment nebo kotevní bod na obou koncích zakřiveného segmentu. Objeví se směrové úsečky, pokud nějaké existují. (Některé zakřivené segmenty používají pouze jednu směrovou úsečku.)
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit polohu segmentu, přetáhněte ho. Tažením se stisknutou klávesou Shift omezíte přemístění na násobky 45°.

  Photoshop: Kliknutím vyberte zakřivený segment.
  Kliknutím vyberte zakřivený segment. Pak ho tažením upravte.

  • Chcete-li upravit tvar segmentu na obou stranách vybraného kotevního bodu, přetáhněte kotevní bod nebo směrový bod. Tažením se stisknutou klávesou Shift omezíte pohyb na násobky 45°.

  Photoshop: Přetáhněte kotevní bod nebo směrový bod.
  Přetáhněte kotevní bod nebo směrový bod.

  Poznámka:

  Při úpravě segmentu cesty dojde rovněž k úpravě připojených segmentů, takže můžete intuitivně transformovat tvary cesty. Chcete-li upravit pouze segmenty mezi vybranými kotevními body, podobně jako ve starších verzích aplikace Photoshop vyberte v pruhu akcí možnost Tažení cesty omezení.

  Poznámka:

  Na segment nebo kotevní bod můžete také použít transformaci, jako je změna velikosti nebo otočení.

Odstranění segmentu

 1. (Volitelný krok) Pokud vytváříte otvor v uzavřené cestě, vyberte nástroj Přidat kotevní bod  a přidejte dva body v místě, kde má dojít k vyjmutí.
 2. Vyberte nástroj pro přímý výběr  a vyberte segment, který chcete odstranit.
 3. Odstraňte vybraný segment stisknutím klávesy Backspace (Windows) nebo Delete (Mac OS). Dalším stisknutím klávesy Backspace nebo Delete odstraníte zbytek cesty.

Odstranění směrové úsečky bodu ukotvení

Prodloužení otevřené cesty

 1. S nástrojem pero umístěte ukazatel nad koncový bod otevřené cesty, kterou chcete prodloužit. Ukazatel se změní, když je umístěn přesně nad koncovým bodem.
 2. Klikněte na koncový bod.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit rohový bod, umístěte nástroj Pero tam, kde chcete zakončit nový segment a klikněte. Pokud prodlužujete cestu končící hladkým bodem, bude nový segment zakřivený podle existující směrové úsečky.

  • Chcete-li vytvořit hladký bod, umístěte nástroj Pero tam, kde chcete zakončit nový zakřivený segment, a táhněte.

Spojení dvou otevřených cest

 1. S nástrojem pero umístěte ukazatel nad koncový bod otevřené cesty, kterou chcete připojit k jiné cestě. Ukazatel se změní, když je umístěn přesně nad koncovým bodem.
 2. Klikněte na koncový bod.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li spojit cestu s jinou otevřenou cestou, klikněte na koncový bod druhé cesty. Když umístíte nástroj pero přesně nad koncový bod druhé cesty, objeví se vedle ukazatele malý symbol spojení .

  • Chcete-li připojit novou cestu ke stávající cestě, nakreslete novou cestu vedle stávající cesty a pak přesuňte nástroj pero ke koncovému bodu stávající cesty (nevybrané). Klikněte na tento koncový bod, až uvidíte malý symbol spojení, který se objeví vedle ukazatele.

Přemísťování nebo posouvání kotevních bodů nebo segmentů s použitím klávesnice

 1. Vyberte kotevní bod nebo segment cesty.
 2. Stiskněte nebo podržte některou z kláves se šipkou na klávesnici, chcete-li posouvat po jednom obrazovém bodu ve směru šipky.

Podržte navíc klávesu Shift, chcete-li posouvat po 10 obrazových bodech najednou.

Přidávání a odstraňování kotevních bodů

Přidání kotevních bodů vám umožní lépe nastavit tvar cesty nebo může prodloužit otevřenou cestu. Nepřidávejte však více bodů, než je nutné. Cesty s menším počtem bodů se snadněji upravují, zobrazují a tisknou. Složitost cesty můžete snížit odstraněním nepotřebných bodů.

Panel nástrojů obsahuje tři nástroje pro přidávání nebo odstraňování bodů: nástroj Pero , nástroj Přidat kotevní bod  a nástroj Odstranit kotevní bod .

Standardně se nástroj Pero změní na nástroj Přidat kotevní bod, když ho umístíte nad vybranou cestu, nebo na nástroj Odstranit kotevní bod, když ho umístíte nad kotevní bod. V pruhu akcí musíte vybrat možnost Auto +/-, abyste povolili automatickou změnu nástroje Pero na nástroj Přidat kotevní bod nebo Odstranit kotevní bod.

Je možné vybrat a upravit více cest současně. Během přidávání kotevních bodů můžete také klikáním a přetahováním měnit tvar cesty.

Poznámka:

K odstranění kotevních bodů nepoužívejte klávesy Delete nebo Backspace ani příkazy Úpravy > Vyjmout nebo Úpravy > Vymazat. Tyto klávesy a příkazy odstraní daný bod i segmenty čáry spojené s tímto bodem.

Přidávání a odstraňování kotevních bodů

 1. Vyberte cestu, kterou chcete změnit.
 2. Vyberte nástroj Pero, nástroj Přidat kotevní bod nebo nástroj Odstranit kotevní bod.
 3. Chcete-li přidat kotevní bod, umístěte ukazatel nad segment cesty a klikněte. Chcete-li odstranit kotevní bod, umístěte ukazatel na kotevní bod a klikněte.

Vypnutí nebo dočasné potlačení automatického přepínání nástroje pero

Můžete potlačit automatické přepínání nástroje pero na nástroj pro přidání kotevního bodu nebo nástroj pro odstranění kotevního bodu. To je užitečné, když chcete začít novou cestu nad existující cestou.

 • V aplikaci Photoshop odznačte volbu Auto +/- v pruhu voleb.

Změna hladkého bodu na rohový bod a naopak

 1. Vyberte cestu, kterou chcete změnit.
 2. Vyberte nástroj pro změnu kotevního bodu nebo použijte nástroj pero a podržte stisknutou klávesu Alt.

  Poznámka:

  Chcete-li aktivovat nástroj Změna bodu, když je vybraný nástroj Přímý výběr, umístěte kurzor nad kotevní bod a stiskněte klávesy Ctrl+Alt (Windows) nebo Command+Alt (Mac OS).

 3. Umístěte nástroj změnit bod nad kotevní bod, který chcete převést, a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit rohový bod na hladký bod, táhněte z rohového bodu, aby se objevily směrové úsečky.

  Photoshop: Změna hladkého bodu na rohový bod
  Vytvoření hladkého bodu vytažením směrového bodu z rohového bodu

  • Chcete-li změnit hladký bod na rohový bod bez směrových úseček, klikněte na hladký bod.

  Photoshop: Vytvoření rohového bodu kliknutím na hladký bod
  Vytvoření rohového bodu kliknutím na hladký bod

  • Chcete-li změnit rohový bod bez směrových úseček na rohový bod s nezávislými směrovými úsečkami, nejdříve vytáhněte směrový bod z rohového bodu (tím z něj uděláte hladký bod se směrovými úsečkami). Uvolněte pouze tlačítko myši (nepouštějte klávesy, které jste případně použili pro přepnutí na nástroj pro změnu kotevního bodu), a pak přetáhněte jeden ze směrových bodů.

  • Chcete-li změnit hladký bod na rohový bod s nezávislými směrovými úsečkami, přetáhněte jeden ze směrových bodů.

  Photoshop: Změna hladkého bodu na rohový bod
  Změna hladkého bodu na rohový bod

Úpravy součástí cesty

Součást cesty (včetně tvaru ve vrstvě tvaru) můžete přemístit na libovolné místo v obrazu. Součásti cesty můžete kopírovat uvnitř obrazu nebo mezi dvěma obrazy aplikace Photoshop. Pomocí nástroje pro výběr cesty můžete navzájem se překrývající součásti cesty sloučit do jediné součásti cesty. Všechny vektorové objekty, ať jsou popsané uloženou cestou, pracovní cestou nebo vektorovou maskou, můžete přemístit, kopírovat, odstranit nebo můžete změnit jejich tvar.

Pomocí příkazů Kopírovat a Vložit také můžete duplikovat vektorové objekty mezi obrazem v aplikaci Photoshop a obrazem v jiné aplikaci, jako je Adobe Illustrator.

Změna režimu překrývání pro vybranou součást cesty

 1. S použitím nástroje pro výběr cesty  táhněte rámeček výběru, abyste vybrali existující oblasti cesty.
 2. Zvolte možnost oblasti tvaru v rozbalovací nabídce Operace cesty v pruhu voleb:

  Zkombinovat tvary

  Přidá oblast cesty k oblastem cesty, se kterými se překrývá.

  Odečíst od oblasti tvaru 

  Odebere oblast cesty od oblastí cesty, se kterými se překrývá.

  Průsečík oblastí tvarů 

  Omezí oblast na průsečík oblasti vybrané cesty s oblastmi cesty, se kterými se překrývá.

  Vyloučit překrývající se oblasti tvarů 

  Vyloučí oblasti překrytí.

Zobrazení nebo skrytí vybrané součásti cesty

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klikněte na položku Zobrazit > Zobrazovat > Cílovou cestu.
 • Zvolte Zobrazení > Zobrazovat netištěné. Tento příkaz také zobrazí nebo skryje mřížku, vodítka, okraje výběru, anotace a řezy.

Přemístění cesty nebo součásti cesty

 1. Vyberte název cesty na panelu Cesty a pomocí nástroje pro výběr cesty  vyberte v obraze cestu. Chcete-li vybrat více součástí cesty, přidávejte jednotlivé součásti cesty k výběru tím, že na každou z nich kliknete se stisknutou klávesou Shift.
 2. Přetáhněte cestu do nové polohy. Pokud přesunete nějakou část cesty za hranice plátna, je skrytá část cesty stále dostupná.
  Photoshop: Přetažení cesty do nové polohy
  Přetažení cesty do nové polohy

  Poznámka:

  Pokud přetáhnete cestu tak, že je ukazatel nástroje pro přesun nad jiným otevřeným obrazem, cesta se zkopíruje do tohoto obrazu.

Změna tvaru součásti cesty

 1. Vyberte název cesty na panelu Cesty a pomocí nástroje pro přímý výběr  vyberte kotevní bod cesty.
 2. Přetáhněte kotevní bod nebo jeho směrové úsečky do jiné polohy.

Sloučení překrývajících se součástí cesty

 1. Vyberte název cesty na panelu Cesty a vyberte nástroj pro výběr cesty .
 2. Chcete-li vytvořit ze všech překrývajících se komponent jednu komponentu, zvolte Sloučit komponenty tvarů v rozbalovací nabídce Operace cesty v pruhu voleb.

Zkopírování součásti cesty nebo cesty

Proveďte některý z následujících úkonů:

 • Chcete-li při přemísťování součást cesty zkopírovat, vyberte název cesty na panelu Cesty a klikněte na součást cesty nástrojem Výběr cesty . Pak přetáhněte vybranou cestu se stisknutou klávesou Alt.
 • Chcete-li cestu zkopírovat bez přejmenování, přetáhněte název cesty na panelu Cesty na tlačítko Nová cesta  v dolní části panelu.
 • Chcete-li cestu zkopírovat a přejmenovat, podržte stisknutou klávesu Alt a přetáhněte cestu v panelu Cesty na tlačítko Nová cesta v dolní části panelu. Nebo vyberte cestu, kterou chcete zkopírovat, a z nabídky panelu Cesty zvolte příkaz Duplikovat cestu. V dialogovém okně Duplikovat cestu zadejte nový název cesty a klikněte na OK.
 • Chcete-li zkopírovat cestu nebo součást cesty do jiné cesty, vyberte cestu nebo součást cesty, kterou chcete zkopírovat, a zvolte Úpravy > Kopírovat. Pak vyberte cílovou cestu a zvolte Úpravy > Vložit.

Kopírování součástí cesty mezi dvěma soubory aplikace Photoshop

 1. Otevřete oba obrazy.
 2. Ve zdrojovém obrazu vyberte nástrojem pro výběr cesty  celou cestu nebo součásti cesty, které chcete zkopírovat.
 3. Součást cesty zkopírujte jedním z následujících způsobů:
  • Přetáhněte součást cesty ze zdrojového obrazu do cílového obrazu. Součást cesty se zkopíruje do aktivní cesty v panelu Cesty.

  • Ve zdrojovém obrazu vyberte název cesty v panelu Cesty a zkopírujte cestu příkazem Úpravy > Kopírovat. V cílovém obrazu zvolte Úpravy > Vložit. Touto metodou můžete také zkombinovat cesty ve stejném obrazu.

  • Chcete-li součást cesty vložit do cílového obrazu, vyberte součást cesty ve zdrojovém obrazu a zvolte Úpravy > Kopírovat. V cílovém obrazu zvolte Úpravy > Vložit.

Odstranění součásti cesty

 1. Vyberte název cesty na panelu Cesty a klikněte na součást cesty nástrojem pro výběr cesty .
 2. Odstraňte vybranou součást cesty stisknutím klávesy Backspace (Windows) nebo Delete (Mac OS).

Zarovnání a rozmístění součástí cesty

Součásti cesty popsané v rámci jedné cesty můžete zarovnat nebo rovnoměrně rozmístit. Můžete například zarovnat levé okraje několika tvarů obsažených v jedné vrstvě nebo rovnoměrně rozmístit několik součástí cesty v pracovní cestě podle jejich vodorovných středů.

Poznámka:

Chcete-li zarovnat tvary, které jsou na různých vrstvách, použijte nástroj Přesunout.

 • Chcete-li zarovnat komponenty, vyberte je pomocí nástroje Výběr cesty . Poté vyberte volbu z rozbalovací nabídky Zarovnání cesty v pruhu voleb.
Photoshop: Volby zarovnání
Volby zarovnání

 • Chcete-li rozmísťovat komponenty, vyberte alespoň tři z nich. Poté vyberte volbu z rozbalovací nabídky Uspořádání cesty v pruhu voleb.
Photoshop: Volby rozmístění
Volby rozmístění

Výukové video: Tipy pro práci s vektory v aplikaci Photoshop

Výukové video: Tipy pro práci s vektory v aplikaci Photoshop
V této epizodě série The Complete Picture Julieanne předvádí pět z jejích oblíbených funkcí pro práci s vektory v aplikaci Photoshop.
Julieanne Kost

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online