Změna režimu zobrazení na obrazovce

Volby režimu zobrazení můžete použít, když chcete zobrazovat obrazy na celé obrazovce. Můžete zobrazit nebo skrýt nabídky, záhlaví a posuvníky.

Poznámka:

Chcete-li rychle přepínat mezi režimy zobrazení, stiskněte klávesu F.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit výchozí režim (nabídky v horní částí a posuvníky na straně), zvolte příkaz Zobrazení > Režim zobrazení > Standardní zobrazení. Nebo klikněte na tlačítko Režim zobrazení v pruhu Aplikace a z rozbalovací nabídky zvolte Standardní zobrazení.

  • Chcete-li zobrazit okno přes celou obrazovku s nabídkami a 50% šedým pozadím, ale bez záhlaví a posuvníků, zvolte Zobrazení > Režim zobrazení > Na celou obrazovku s nabídkami. Nebo klikněte na tlačítko Režim zobrazení v pruhu Aplikace a z rozbalovací nabídky zvolte Na celou obrazovku s nabídkami.

  • Chcete-li zobrazit okno přes celou obrazovku s pouze černým pozadím (bez záhlaví, nabídek či posuvníků), zvolte Zobrazení > Režim zobrazení > Na celou obrazovku. Nebo klikněte na tlačítko Režim zobrazení v pruhu Aplikace a z rozbalovací nabídky zvolte Na celou obrazovku.

Zobrazení jiné oblasti obrazu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Použijte posuvníky okna.

  • Vyberte nástroj Ručička a tažením obraz posunujte. Chcete-li použít nástroj Ručička, když je vybraný jiný nástroj, podržte mezerník a táhněte v obraze.

  Poznámka:

  Pokud je v počítači nainstalováno rozhraní OpenGL, můžete pomocí nástroje Ručička rychle pohnout obrazem ve směru, který si chcete prohlédnout. Jakmile rychle myší pohnete, obraz se posune, jako kdyby jste jej plynule přetahovali. Tuto funkci povolíte zvolením Upravit > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (Mac OS) a potom zaškrtnutím volby Povolit svižné posouvání.

  Photoshop: Tažení nástrojem Ručička
  Zobrazení jiné části obrazu tažením nástrojem Ručička

  • Přetáhněte barevný rámeček (náhled zobrazované oblasti) v panelu Navigátor.

Používání nástroje Otočit zobrazení

Nástroj Otočit zobrazení slouží k nedestruktivnímu otočení plátna a obraz netransformuje. Otočení plátna je v mnoha případech užitečné – například zajišťuje jednodušší malování nebo kreslení. (Je vyžadováno kreslení OpenGL.)

Poznámka:

V počítačích MacBook vybavených vícedotykovými trackpady lze také používat gesta otočení.

 1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Otočit zobrazení . (Není-li nástroj viditelný, stiskněte a podržte nástroj Ručička.)
 2. Proveďte některý z následujících úkonů:
  • Táhněte v obraze. Bez ohledu na současný úhel plátna bude kompas v obraze ukazovat na sever.

  • V pruhu voleb zadejte počet stupňů do pole Úhel natočení.

  • Kliknutím nebo tažením použijte kruhový ovládací prvek Nastavit úhel natočení.

 3. Chcete-li obnovit původní úhel plátna, klikněte na Obnovit pohled.

Video o nástroji Otočit zobrazení a jiné tipy pro využívání pracovní plochy najdete na stránce www.adobe.com/go/lrvid4001_ps_cz. (Komentář k nástroji Otočit zobrazení začíná na značce 5 minut 10 sekund.)

Zákaz gest využívajících trackpady (Mac OS)

Pokud používáte počítač MacBook s vícedotykovým trackpadem, lze trackpad použít k rychlému pohybu, otočení nebo změně velikosti obrazů. Tato funkce dokáže výrazně zvýšit vaši efektivitu. Pokud ale dochází k neúmyslným změnám, lze tuto funkci vypnout.

 1. Vyberte možnost Photoshop > Předvolby > Rozhraní (Mac OS).

 2. V části Obecné odznačte možnost Povolit gesta.

Používání panelu Navigátor

Panel Navigátor se používá k rychlé změně zobrazení kresby s použitím miniaturního náhledu. Barevný rámeček v paletě Navigátor (nazývaný náhled zobrazované oblasti) odpovídá právě zobrazené oblasti v okně.

 1. Proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit panel Navigátor, zvolte Okna > Navigátor.

  • Chcete-li změnit zvětšení, zadejte hodnotu do textového rámečku, klikněte na tlačítko Zmenšit zobrazení nebo Zvětšit zobrazení nebo přetáhněte posuvník zvětšení.

  • Chcete-li posunout zobrazení obrazu, přetáhněte náhled zobrazované oblasti v miniatuře obrazu. Zobrazovanou oblast můžete také určit kliknutím do miniatury obrazu.

   Tip: Chcete-li současně nastavit velikost a polohu oblasti náhledů, táhněte myší se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) v miniatuře obrazu.

  • Chcete-li změnit barvu rámečku zobrazované oblasti, z nabídky panelu vyberte Volby panelu. Vyberte přednastavenou barvu z rozbalovací nabídky Barva nebo klikněte na barevné pole a zvolte vlastní barvu.

  Photoshop: Panel Navigátor
  Panel Navigátor

  A. Tlačítko Nabídka panelu B. Miniaturní zobrazení obrazu C. Náhled zobrazované oblasti D. Textové pole zvětšení E. Tlačítko Zmenšit zobrazení F. Jezdec zvětšení G. Tlačítko Zvětšit zobrazení 

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení

Pomocí nástroje Lupa  nebo příkazů nabídky Zobrazení můžete obraz zvětšit nebo zmenšit. Každým kliknutím s nástrojem Lupa se zobrazení zvětší nebo zmenší na další přednastavenou hodnotu, a zobrazení se vystředí kolem bodu, na který kliknete. Když obraz dosáhne maximální hodnoty zvětšení 3 200 % nebo minimální velikosti 1 obrazový bod, ukazatel lupy bude prázdný.

Poznámka:

Chcete-li při zobrazování obrazů dosáhnout maximální přesnosti, přesně určovat zostření, efekty vrstvy nebo další přizpůsobení, přečtěte si téma Zobrazení obrazů na 100 %.

Nastavení předvoleb nástroje Lupa

 1. Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (Mac OS). V části Nastavení GPU vyberte volbu Zapnout kreslení OpenGL.

  Poznámka:

  Některé předvolby nástroje Lupa vyžadují rozhraní OpenGL. Pokud volba Zapnout kreslení OpenGL není k dispozici, grafická karta tuto technologii nepodporuje.

 2. Ve všeobecných předvolbách vyberte kteroukoli z následujících voleb:

  Animované zvětšení

  Umožňuje nepřetržité zvětšování při současném podržení nástroje Lupa.

  Zvětšení změní velikost okna

  Zvětšování pomocí rolovacího kolečka

  Umožňuje zvětšování pomocí rolovacího kolečka myši.

  Při kliknutí zvětšit na střed

  Umístí zvětšený pohled do středu oblasti kliknutí.

Zvětšení na přednastavenou hodnotu

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Vyberte nástroj Lupa  a v pruhu voleb klikněte na tlačítko Zvětšit zobrazení  nebo Zmenšit zobrazení . Dále klikněte na oblast, kterou chcete zvětšit nebo zmenšit.

   Tip: Chcete-li rychle přepnout do režimu zmenšení zobrazení, podržte stisknutou klávesu Alt.

  • Vyberte položku Zobrazení > Zvětšit zobrazení nebo Zobrazení > Zmenšit zobrazení. Příkaz Zvětšit zobrazení nebo Zmenšit zobrazení nebude k dispozici po dosažení maximálního zvětšení nebo zmenšení obrazu.

  • Nastavte úroveň zvětšení v levém dolním rohu okna dokumentu nebo v panelu Navigátor.

Zobrazení obrazů na 100 %

Nejpřesnější zobrazení poskytuje nastavení zvětšení na 100 %, protože je každý obrazový bod zobrazen jako jeden obrazový bod monitoru. (Při jiných nastaveních zvětšení jsou obrazové body obrazu prokládány jiným počtem obrazových bodů monitoru.)

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu nástrojů dvakrát klikněte na nástroj Lupa.

  • (Creative Cloud) Vyberte položku Zobrazit > 100 % nebo klikněte na možnost 100 % na pruhu voleb nástroje Lupa nebo Ručička.

  • Vyberte položku Zobrazit > Skutečná velikost nebo klikněte na možnost Skutečná velikost na pruhu voleb nástroje Lupa nebo Ručička.

  • Ve stavovém řádku zadejte 100 % a stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

  Poznámka:

  100% zobrazení obrazu prezentuje obraz tak, jak se objeví ve webovém prohlížeči (za stávajícího rozlišení monitoru).

Plynulé zvětšení

Poznámka:

Chcete-li zvětšovat plynule, grafická karta musí podporovat rozhraní OpenGL a ve všeobecných předvolbách musí být vybrána volba Animované zvětšení.

 1. Vyberte nástroj Lupa a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na obraz a podržením tlačítka myši zvětšíte zobrazení. Stisknutím klávesy ALT zobrazení zmenšíte.

  • Na pruhu voleb vyberte volbu Zvětšení přesunutím. Pak tažením doleva v obrazu zmenšíte zobrazení a tažením doprava zobrazení zvětšíte.

Zvětšení určité oblasti

 1. Vyberte nástroj Lupa.
 2. Táhněte přes část obrazu, kterou chcete zvětšit.
  Zvětšení pomocí nástroje Lupa v aplikaci Photoshop
  Zvětšení zobrazení obrazu tažením nástrojem Lupa

  Část obrazu uvnitř rámečku zvětšení se zobrazí v maximálním možném zvětšení. Chcete-li přesunout rámeček na jiné místo kresby v aplikaci Photoshop, začněte tažením vytvářet výběr a pak podržte mezerník.

Dočasné zvětšení obrazu

 1. Podržte klávesu H a pak klikněte v obrazu a podržte tlačítko myši.

  Aktuální nástroj se změní na nástroj Ručička a zvětšení obrazu se změní takto:

  • Pokud se celý obraz původně vešel do okna dokumentu, pak se obraz zvětší tak, že vyplní okno.

  • Pokud byla původně viditelná pouze část obrazu, obraz se zmenší. Přetažením výběru zvětšení zvětšete jinou část obrazu.

 2. Uvolněte tlačítko myši a pak klávesu H.

  Obraz se vrátí k předchozímu zvětšení a nástroji.

Automatická změna velikosti okna při změně zvětšení

 1. Vyberte nástroj Lupa a v pruhu voleb vyberte Přizpůsobit velikost okna. Okno pak změní velikost, když zvětšíte nebo zmenšíte zobrazení obrazu.

  Když není vybraná volba Přizpůsobit velikost okna (výchozí nastavení), okno zůstává stejně velké, bez ohledu na zvětšení obrazu. To může být užitečné při používání menších monitorů nebo při práci s více nepřekrývajícími se okny.

  Poznámka:

  Chcete-li při používání klávesových zkratek pro zvětšování automaticky měnit velikost okna, klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (Mac OS). Pak vyberte volbu Zvětšení změní velikost okna.

Přizpůsobení obrazu na celou obrazovku

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu nástrojů dvakrát klikněte na nástroj Ručička.

  • Zvolte Zobrazení > Na celou obrazovku.

  • Vyberte nástroj Lupa nebo nástroj Ručička a v pruhu voleb klikněte na tlačítko Na celou obrazovku.

   Tyto volby změní měřítko zvětšení a velikost okna na největší velikost, která se vejde na obrazovku.

Skrytí mřížky obrazových bodů

Při větším zvětšení než 500 % začne být ve výchozím nastavení viditelná mřížka obrazových bodů obrazu. Mřížku skryjete následujícím způsobem.

 1. Klikněte na položku Zobrazení > Zobrazit a odznačte volbu Mřížka obrazových bodů.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online