Grafické soubory řízené daty umožňují rychle a přesně vytvářet více verzí obrazu pro tisk nebo webové projekty. Můžete například vytvořit 100 verzí webového proužku s různými texty a obrazy, přičemž všechny budou založeny na stejné šabloně.

Při vytváření grafiky z šablon a sad dat dodržujte následující obecný postup:

Vytvořte základní grafiku, kterou chcete použít jako šablonu.

K oddělení prvků, které chcete v grafice měnit, použijte vrstvy.

Definujte v grafice proměnné.

Proměnné určují ty části obrazu, které se mění. (Viz Definování proměnných.)

Vytvořte nebo importujte sady dat.

Sady dat můžete vytvořit v šabloně nebo je můžete importovat z textového souboru. (Viz Definování sady datVytváření sad dat v externích souborech.)

Zobrazte náhled dokumentu s každou sadou dat.

Chcete-li vidět, jak budou výsledné grafické soubory vypadat, můžete si před exportováním všech souborů zobrazit jejich náhledy. (Viz Zobrazení náhledu nebo aplikování sady dat.)

Vygenerujte grafické soubory tím, že je exportujete s příslušnými daty.

Můžete je exportovat jako soubory aplikace Photoshop (PSD). (Viz Generování grafických souborů s použitím sady dat.)

Photoshop: Různé verze obrazu vytvořené pomocí proměnných
Vytváření různých verzí obrazu pomocí proměnných

A. Šablona zdrojového souboru B. Uživatel definuje vrstvy jako proměnné. C. Lze vytvořit různé verze obrazu, každou s jinou sadou dat proměnných. 

Definování proměnných

Proměnné se používají k určení toho, které prvky v šabloně se mění. Můžete definovat tři typy proměnných. Proměnné typu Viditelnost umožňují zobrazit nebo skrýt obsah vrstvy. Proměnné typu Nahrazení obrazových bodů umožňují nahradit obrazové body ve vrstvě obrazovými body z jiného obrazového souboru. Nahrazení textu umožňuje nahradit textový řetězec v textové vrstvě.

Poznámka:

GoLive rozpozná všechny textové proměnné a proměnné viditelnosti, ale ne proměnné typu nahrazení obrazových bodů.

Photoshop: Definování proměnných
Dvě verze obrazu založené na stejné šabloně

A. Proměnná Viditelnost B. Proměnná Nahrazení obrazových bodů C. Proměnná Nahrazení textu 

Pro vrstvu Pozadí nelze definovat proměnné.

 1. Zvolte Obraz > Proměnné > Definovat.
 2. Z rozbalovací nabídky Vrstva zvolte vrstvu, jejíž obsah chcete definovat jako proměnnou.
 3. Vyberte jeden nebo více typů proměnných:

  Viditelnost

  Zobrazí nebo skryje obsah vrstvy.

  Nahrazení obrazových bodů

  Nahradí obrazové body ve vrstvě obrazovými body z jiného obrazového souboru.

  Nahrazení textu

  Nahradí textový řetězec v textové vrstvě.

 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Název a zadejte název proměnné. Názvy proměnných musí začínat písmenem, podtržítkem nebo dvojtečkou a nesmí obsahovat mezery nebo speciální znaky (s výjimkou tečky, pomlčky, podtržítka a dvojtečky).

  • Z rozbalovací nabídky Název vyberte existující proměnnou, ke které chcete připojit tuto vrstvu. Vrstvy spojené se stejnou proměnnou jsou zobrazeny vedle nabídky Název spolu s ikonou propojení.

 5. Pro proměnné typu Nahrazení obrazových bodů nastavte následující volby.
  • Zvolte metodu přizpůsobení velikosti náhradního obrazu: Volba Přizpůsobit proporcionálně změní velikost obrazu tak, aby se vešel do ohraničovacího rámečku (část ohraničovacího rámečku může zůstat prázdná); volba Vyplnit změní velikost obrazu tak, aby zcela vyplnil ohraničovací rámeček (část obrazu může přesahovat přes ohraničovací rámeček); volbu Jak je použijte v případě, že nechcete velikost obrazu změnit; volba Přizpůsobit neproporcionálně změní velikost obrazu, aby přesně vyplnil ohraničovací rámeček.

  • Kliknutím na táhlo v ikoně zarovnání  zvolte zarovnání pro umístění obrazu uvnitř ohraničovacího rámečku. (Tato volba není k dispozici pro neproporcionální vyplnění.)

  • Vyberte Oříznout podle ohraničovacího rámečku, chcete-li oříznout oblasti obrazu, které se nevejdou do ohraničovacího rámečku. Tato volba je k dispozici, pouze když vyberete volbu nahrazení Vyplnit nebo Jak je. (Tato volba není k dispozici pro neproporcionální vyplnění.)

 6. Chcete-li definovat proměnné pro jinou vrstvu, zvolte vrstvu z rozbalovací nabídky Vrstvy. Vedle názvu vrstvy obsahující proměnné se zobrazí hvězdička. Mezi vrstvami se můžete pohybovat pomocí navigačních šipek.
 7. Klikněte na OK.

Přejmenování proměnné

 1. Zvolte Obraz > Proměnné > Definovat.
 2. Z rozbalovací nabídky Vrstva zvolte vrstvu obsahující proměnnou.
 3. Chcete-li proměnnou přejmenovat, zadejte nový název do textového pole Název. Názvy proměnných musí začínat písmenem, podtržítkem nebo dvojtečkou a nesmí obsahovat mezery nebo speciální znaky (s výjimkou tečky, pomlčky, podtržítka a dvojtečky).
 4. Chcete-li proměnnou odebrat, odznačte ji.

Definování sady dat

Sada dat je kolekce proměnných a s nimi spojených dat. Sadu dat definujete pro každou verzi grafiky, kterou chcete generovat.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Obraz > Proměnné > Sady dat.

  • Pokud je otevřené dialogové okno Proměnné, zvolte Sady dat z rozbalovací nabídky v horní části dialogového okna nebo klikněte na Další.

  Poznámka:

  Abyste mohli upravit výchozí sadu dat, musíte definovat alespoň jednu proměnnou.

 2. Klikněte na tlačítko Nová sada dat .
 3. Vyberte proměnnou z rozbalovací nabídky Název nebo ze seznamu v dolní části dialogového okna.
 4. Upravte data proměnné:
  • Pro proměnné Viditelnost  vyberte Viditelné, chcete-li zobrazovat obsah vrstvy, nebo Neviditelné, chcete-li obsah vrstvy skrýt.

  • Pro proměnné Nahrazení obrazových bodů  klikněte na Vybrat soubor a vyberte náhradní obrazový soubor. Chcete-li nechat vrstvu v jejím současném stavu, klikněte před aplikováním sady dat na Nenahrazovat.

  Poznámka:

  Volba Nenahrazovat nevrátí soubor do původního stavu v případě, že již předtím bylo použito jiné nahrazení.

  • Pro proměnné Nahrazení textu  zadejte textový řetězec do textového pole Hodnota.
 5. Definujte další sadu dat pro každou verzi grafiky, kterou chcete generovat.

Později můžete sadu dat upravit, přejmenovat nebo odstranit, když ji nejdříve vyberete z rozbalovací nabídky Sada dat a upravíte její volby. Pro pohyb mezi sadami dat používejte ikony šipek. Chcete-li sadu dat odstranit, klikněte na ikonu Odstranit.

Zobrazení náhledu nebo aplikování sady dat

Obsah sady dat můžete aplikovat na základní obraz a přitom nechat všechny proměnné a sady dat nezměněné. Tím změníte vzhled dokumentu PSD, aby obsahoval hodnoty ze sady dat. Také můžete zobrazit náhled každé verze grafiky s každou sadou dat.

Poznámka:

Aplikováním sady dat se přepíše původní dokument.

 1. Zvolte Obraz > Aplikovat sadu dat. Vyberte sadu dat ze seznamu a zobrazte náhled obrazu v okně dokumentu. Aplikujte sadu dat kliknutím na Aplikovat. Pokud se při prohlížení náhledu rozhodnete, že základní obraz nechcete změnit, klikněte na Zrušit.

  Také můžete sadu dat aplikovat a náhled výsledku zobrazit na stránce Sada dat v dialogovém okně Proměnné.

Generování grafických souborů s použitím sady dat

Jakmile máte definované proměnné a jednu nebo více sad dat, můžete s použitím hodnot v sadách dat dávkově vytvořit obrazy. Obrazy můžete uložit jako soubory PSD.

 1. Zvolte Soubor > Export > Sady dat jako soubory.
 2. Zadejte základní název pro všechny generované soubory. Pokud chcete, můžete vytvořit své vlastní schéma pojmenování.
 3. Klikněte na tlačítko Vybrat složku a vyberte pro soubory cílovou složku.
 4. Zvolte sady dat, které chcete exportovat.
 5. Klikněte na OK.

Vytváření sad dat v externích souborech

Velký počet sad dat můžete rychle vytvořit tak, že vytvoříte externí textový soubor, který obsahuje všechny informace o proměnných, a tento soubor načtete do souboru PSD obsahujícího proměnné. Jedna z metod je zadat data do textového souboru nebo do tabulky v Microsoft Excelu, a pak je exportovat do souboru s textem odděleným tabulátory nebo čárkami.

Syntaxe externího textového souboru je následující (každý řádek, který začíná „Proměnná“ nebo „Hodnota“ je samostatný řádek v souboru):

VariableName1<sep>VariableName2<sep> <sep>VariableNameN <nl> 
Value1-1<sep>Value2-1<sep><sep>ValueN-1<nl> 
Value1-2<sep>Value2-2<sep><sep>ValueN-2<nl> 
Value1-M<sep>Value2-M<sep><sep>ValueN-M<nl>

Názvy všech proměnných jsou uvedené v prvním řádku a jejich hodnoty v následujících řádcích. Každý další řádek představuje jednu sadu dat s hodnotami pro všechny proměnné.

Poznámka:

Chcete-li vytvořit více řádků textu na jednom řádku textu v sadě dat, uzavřete text do uvozovek a do souboru odděleného tabulátory nebo čárkami vložte tvrdé konce řádků v místech, kde chcete mít konce řádků. 

Elementy syntaxe externího textového souboru

<sep>

Buď čárka (soubor CSV) nebo tabulátor (text oddělený tabulátory), který odděluje názvy nebo hodnoty proměnných.

<nl>

Znak nového řádku, který ukončuje sadu dat, přičemž to může být znak LF, CR nebo oba.

„true“ a „false“

Povolené hodnoty pro proměnné typu viditelnost.

Mezery

Mezery kolem oddělovačů se při analýze souboru odstraní; mezery mezi slovy v řetězci hodnoty (například dvě stejné za sebou) se zachovají a mezery na začátku a na konci se zachovají, pokud jsou uzavřené v uvozovkách (například „jeden druh “).

Uvozovky

Mohou být součástí hodnoty, pokud je předchází ještě jedna uvozovka (např. ""B"" bude v sadě dat reprezentovat "B").

Pokud je <sep> nebo <nl> součástí hodnoty proměnné, pak celá hodnota musí být uzavřená do uvozovek.

Všechny proměnné definované v dokumentu PSD musí být definované i v textovém souboru. Pokud počet proměnných v textovém souboru neodpovídá počtu v dokumentu, zobrazí se chyba.

Příklad sady dat:

Pro šablonu pro květiny, která obsahuje proměnné pro tulipán a slunečnici, můžete vytvořit textový soubor, který vypadá následovně:

{contents of FlowerShow.txt} 
Variable 1, Variable 2, Variable 3 
true, TULIP, c:\My Documents\tulip.jpg 
false, SUNFLOWER, c:\My Documents\sunflower.jpg 
false, CALLA LILY, c:\My Documents\calla.jpg 
true, VIOLET, c:\My Documents\violet.jpg

Poznámka:

Pokud je textový soubor ve stejné složce jako soubor obrazu, můžete pro umístění obrazů použít relativní cesty. Například poslední položka v příkladu může být: true, FIALKA, fialka.jpg.

Import sady dat

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Soubor > Import > Sady dat proměnných.

  • Zvolte Obraz > Proměnné > Sady dat a klikněte na tlačítko Importovat.

 2. Vyhledejte požadovaný textový soubor, který chcete importovat.
 3. Nastavte volby importu.

  Použít první sloupec jako názvy sady dat

  Nazve každou sadu dat pomocí obsahu prvního sloupce textového souboru (hodnoty pro první proměnnou v seznamu). Jinak se sady dat pojmenují „Sada dat 1“, „Sada dat 2“, a tak dále.

  Nahradit stávající sady dat

  Před importem odstraní všechny stávající sady dat.

 4. Nastavte kódování textového souboru nebo nechte nastavení na Automaticky.
 5. Klikněte na OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online