Úrovně – přehled

Nastavení úrovní se používá ke korekcím tónového rozsahu a vyvážení barev v obraze nastavením úrovní intenzity stínů, středních tónů a světel obrazu. Histogram v okně Úrovně je vizuální pomůcka pro nastavování tónů obrazu. Další informace o tom, jak číst histogram, viz O histogramech.

Nastavení okna Úrovně můžete uložit jako přednastavení a aplikovat na jiné obrazy. Viz Uložení nastavení přizpůsobení a Opětovné použití nastavení přizpůsobení.

Photoshop: Úprava úrovní
Úprava úrovní

A. Stíny B. Střední tóny C. Světla D. Jezdci Výstupních úrovně 

Video tutorial: Improving tonal quality with Levels

Video tutorial: Improving tonal quality with Levels
lynda.com

Další výukovou lekci naleznete v tématu Jak opravit barvu a tón.

Nastavení tónového rozsahu s použitím Úrovní

Vnější dva jezdce Vstupní úrovně mapují černý bod a bílý bod na nastavení jezdců Výstupní úrovně. Ve výchozím nastavení je jeden jezdec Výstupní úrovně na 0, kde jsou obrazové body černé, a druhý na 255, kde jsou obrazové body bílé. Pokud jsou výstupní jezdce ve výchozích polohách, mapuje posunutí černého vstupního jezdce hodnotu obrazových bodů na úroveň 0 a posunutí jezdce bílého bodu mapuje hodnotu obrazových bodů na úroveň 255. Zbývající úrovně se přerozdělí mezi úrovněmi 0 a 255. Toto přerozdělení zvýší tónový rozsah obrazu a fakticky zvýší celkový kontrast obrazu.

Poznámka:

Při oříznutí stínů jsou obrazové body černé, bez jakýchkoli detailů. Při oříznutí světel jsou obrazové body bílé, bez jakýchkoli detailů.

Střední jezdec vstupu nastavuje hodnotu gama v obraze. Posune se střední tón (úroveň 128) a změní se hodnoty intenzity ve středním rozsahu šedých tónů bez podstatných změn světel a stínů.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na ikonu Úrovně  na panelu Přizpůsobení nebo vyberte možnost Úrovně z nabídky panelu.
  • Zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav > Úrovně. Klikněte na OK v dialogovém okně Nová vrstva.

  Poznámka:

  Volba příkazu Obraz > Přizpůsobení > Úrovně provádí přímé úpravy ve vrstvě obrazu a vypouští tak některé informace o obrazu.

 2. (Volitelně) Chcete-li nastavit tóny pro určitý barevný kanál, vyberte volbu z nabídky Kanál.
 3. (Volitelně) Chcete-li současně upravovat kombinaci barevných kanálů, vyberte kanály se stisknutou klávesou Shift v panelu Kanály před tím, než zvolíte příkaz Obraz > Přizpůsobení > Úrovně. (Tato metoda nefunguje ve vrstvě úprav Úrovně.) V nabídce Kanál se pak zobrazí zkratka pro cílové kanály – například CM pro azurový (cyan) a purpurový (magenta) kanál. V nabídce jsou také obsaženy jednotlivé kanály z vybrané kombinace. Kanály přímých barev a alfa kanály upravujte samostatně.
 4. Chcete-li nastavit stíny a světla ručně, přetáhněte černý a bílý jezdec Vstupní úrovně k okrajům první skupiny obrazových bodů na obou koncích histogramu.

  Pokud například posunete jezdec černého bodu doprava na úroveň 5, Photoshop mapuje všechny obrazové body na úrovni 5 a nižší na úroveň 0. Podobně pokud posunete jezdec bílého bodu doleva na úroveň 243, Photoshop mapuje všechny obrazové body na úrovni 243 a vyšší na úroveň 255. Mapování ovlivní nejtmavší a nejsvětlejší obrazové body v jednotlivých kanálech. Odpovídající obrazové body v ostatních kanálech se nastaví úměrně tak, aby se neporušilo vyvážení barev.

  Poznámka:

  Můžete také zadat hodnoty přímo do prvního a třetího textového pole Vstupní úrovně.

  Photoshop: Nastavení černého a bílého bodu
  Nastavení černého bodu a bílého bodu pomocí jezdců Vstupní úrovně

 5. (Volitelně) Chcete-li identifikovat oblasti v obraze, které se omezí (zcela černé nebo zcela bílé), proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Během tažení jezdci bílého nebo černého bodu podržte stisknutou klávesu Alt.
  • Z nabídky panelu zvolte příkaz Zobrazit omezení pro černé a bílé body.
 6. Chcete-li nastavit střední tóny, použijte prostřední jezdec Vstupní úrovně k nastavení hodnoty gama.

  Posunutím prostředního jezdce Vstupní úrovně doleva se obraz celkově zesvětlí. Toto nastavení jezdce mapuje nižší (tmavší) úroveň nahoru na střední úroveň mezi jezdci Výstupní úrovně. Pokud jsou jezdce Výstupní úrovně ve svých výchozích polohách (0 a 255), je tato střední úroveň na 128. V tomto případě se stíny roztáhnou, aby vyplnily tónový rozsah od 0 do 128 a rozsah světel se stlačí. Posunutí prostředního jezdce Vstupní úrovně doprava má opačný účinek, obraz se ztmaví.

  Poznámka:

  Hodnotu, na kterou chcete nastavit gama, můžete také zadat přímo do středního pole Vstupní úrovně.

  Upravený histogram si můžete prohlédnout v panelu Histogram.

Nastavení barev s použitím okna Úrovně

 1. Na panelu Přizpůsobení klikněte na ikonu Úrovně  nebo vyberte možnost Úrovně z nabídky panelu.

 2. Na panelu Vlastnosti neutralizujte barevný nádech jedním z následujících úkonů:

  • Kliknutím na nástroj Kapátko nastavte šedý bod . Potom klikněte na část obrazu, která má neutrální šedou barvu.
  • Klikněte na Automaticky, chcete-li aplikovat výchozí automatické nastavení úrovní. Chcete-li experimentovat s dalšími volbami automatických nastavení, zvolte Možnosti automatického nastavení z nabídky panelu Vlastnosti a pak změňte volby algoritmu v dialogovém okně Volby automatické korekce barev.

  Obecně byste měli přiřadit stejné hodnoty barevných složek, abyste dostali neutrální šedou. Přiřaďte například stejné hodnoty červené, zelené a modré, abyste vytvořili neutrální šedou v obraze RGB.

Zvýšení kontrastu fotografie pomocí nabídky Úrovně

Pokud obraz potřebuje celkový kontrast, protože nepoužívá plný tónový rozsah, klikněte na panelu Přizpůsobení na ikonu Úrovně . Pak přetáhněte vstupní jezdce pro stíny a světla dovnitř, až se budou dotýkat konců histogramu.

Photoshop: Úroveň kontrastu
Vrstva obrazu nedosahuje ke koncům grafu, což znamená, že obraz nevyužívá celý tónový rozsah.

A. Vstupní jezdec pro stíny B. Vstupní jezdec pro světla 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online