O histogramech

Histogram ilustruje rozložení obrazových bodů v obraze grafickým znázorněním počtu obrazových bodů v každé úrovni intenzity barvy. Histogram zobrazuje detaily ve stínech (v levé části histogramu), středních tónech (uprostřed) a ve světlech (v pravé části). Pomocí histogramu můžete určit, zda má obraz dostatečné množství detailů na to, aby bylo možné provést dobrou korekci.

Histogram také dává rychlý přehled o tónovém rozsahu obrazu, který se také nazývá tonální typ obrazu. Obraz low-key (s převahou tmavých tónů) má detaily soustředěné ve stínech; obraz high-key (s převahou světlých tónů) má detaily soustředěné ve světlech; obraz s normálním tónovým rozsahem má detaily soustředěné ve středních tónech. Obraz s plným tónovým rozsahem má určitý počet obrazových bodů ve všech oblastech. Identifikování tónového rozsahu obrazu vám pomůže určit vhodné tónové korekce.

Photoshop: Příklady histogramu
Jak číst histogram

A. Přeexponovaná fotografie B. Správně exponovaná fotografie s plným tónovým rozsahem C. Podexponovaná fotografie 

Panel Histogram nabízí celou řadu voleb pro prohlížení informací o barevných a tónových charakteristikách obrazu. Standardně zobrazuje histogram tónový rozsah celého obrazu. Chcete-li zobrazit data histogramu pro část obrazu, předem tuto část vyberte.

Poznámka:

Histogram obrazu se zobrazuje jako překrytí v dialogovém okně Křivky, pokud jste zaškrtli volbu Histogram v části Volby zobrazení křivky; v panelu nastavení křivek se zobrazuje tehdy, když z nabídky panelu zvolíte Volby zobrazení křivky a pak Histogram.

Přehled panelu Histogram

 1. Zvolte Okna > Histogram nebo otevřete panel Histogram kliknutím na štítek Histogram. Standardně se panel Histogram otevře v kompaktním zobrazení bez ovládacích prvků a statistik, jeho zobrazení můžete ale upravit.
  Photoshop Rozšířené zobrazení panelu Histogram
  Panel Histogram (Rozšířené zobrazení)

  A. Nabídka Kanál B. Nabídka panelu C. Tlačítko Obnovit bez vyrovnávací paměti D. Ikona upozorňující na data z vyrovnávací paměti E. Statistiky 

Nastavení zobrazení panelu Histogram

 1. Zvolte způsob zobrazení z nabídky panelu Histogram.

  Rozšířené zobrazení

  Zobrazuje histogram se statistikami. Také zobrazuje tyto ovládací prvky: pro výběr kanálu, který histogram představuje, pro výběr voleb zobrazení v panelu Histogram, pro obnovení histogramu, aby zobrazoval i data neuložená ve vyrovnávací paměti, a pro výběr určité vrstvy v dokumentu s více vrstvami.

  Kompaktní zobrazení

  Zobrazí histogram bez ovládacích prvků a statistik. Histogram reprezentuje celý obraz.

  Zobrazení všech barev

  Kromě všech voleb dostupných v Rozšířeném zobrazení se zobrazí také histogramy jednotlivých kanálů. Tyto histogramy nezahrnují alfa kanály, kanály přímých barev ani masky.

  Photoshop: Panel Histogram se zobrazenými barevnými kanály
  Panel Histogram se zobrazenými všemi barevnými kanály a skrytými statistikami

Zobrazení určitého kanálu v histogramu

Pokud jste v panelu Histogram zvolili Rozšířené zobrazení nebo Zobrazení všech barev, můžete zvolit nastavení z nabídky Kanál. Photoshop si pamatuje nastavení kanálu, když z rozšířeného zobrazení nebo ze zobrazení všech barev přepnete zpět do kompaktního zobrazení.

 • Zvolte jednotlivý kanál, jehož histogram chcete zobrazit včetně barevných kanálů, alfa kanálů a kanálů přímých barev.
 • Podle barevného režimu obrazu zvolte RGB, CMYK nebo Složený, aby se zobrazil složený histogram všech kanálů.
 • Pokud je obraz RGB nebo CMYK, zvolte Světlost, aby se zobrazil histogram reprezentující hodnoty luminance neboli intenzity složeného kanálu.
 • Pokud je obraz RGB nebo CMYK, zvolte Barvy, aby se složený histogram jednotlivých barevných kanálů zobrazil v barvách. Když zvolíte rozšířené zobrazení nebo zobrazení všech barev poprvé, je tato volba výchozím zobrazením pro obrazy RGB a CMYK.

  V zobrazení všech barev ovlivňují volby z nabídky Kanály pouze horní histogram v panelu.

Zobrazení histogramů kanálů v barvách

 1. V panelu Histogram proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V zobrazení všech barev zvolte příkaz Zobrazit kanály barevně z nabídky panelu.

  • V rozšířeném zobrazení nebo zobrazení všech barev zvolte jednotlivý kanál z nabídky Kanál a z nabídky panelu zvolte Zobrazit kanály barevně. Pokud přepnete do kompaktního zobrazení, bude se kanál i nadále zobrazovat barevně.

  • V rozšířeném zobrazení nebo zobrazení všech barev z nabídky Kanál zvolte Barvy, aby se zobrazil složený histogram kanálů v barvách. Pokud přepnete do kompaktního zobrazení, bude se složený histogram i nadále zobrazovat barevně.

Prohlížení statistik histogramu

Standardně se v panelu Histogram zobrazují statistiky v rozšířeném zobrazení a v zobrazení všech barev.

 1. Z nabídky panelu Histogram zvolte Zobrazovat statistiky.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li si prohlédnout informace o určité hodnotě obrazových bodů, umístěte ukazatel do histogramu.

  • Chcete-li získat informace o rozsahu hodnot, zvýrazněte tažením v histogramu příslušný rozsah.

  V panelu se pod histogramem zobrazují následující statistické informace:

  Střední hodnota

  Odpovídá průměrné hodnotě intenzity.

  Odchylka

  Představuje proměnlivost hodnot intenzity (standardní odchylku).

  Medián

  Ukazuje střední hodnotu v rozsahu hodnot intenzity.

  Obrazové body

  Představuje celkový počet obrazových bodů, použitých pro výpočet histogramu.

  Úroveň

  Zobrazuje úroveň intenzity v oblasti pod ukazatelem.

  Počet

  Zobrazuje celkový počet obrazových bodů, odpovídajících úrovni intenzity pod ukazatelem.

  Percentil

  Zobrazuje kumulativní počet obrazových bodů pod úrovní, na které je ukazatel. Tato hodnota je vyjádřená v procentech celkového počtu všech obrazových bodů v obraze, od 0 % zcela vlevo do 100 % zcela vpravo.

  Počet úrovní

  Zobrazuje současnou vyrovnávací paměť obrazu, použitou k vytvoření histogramu. Když je úroveň vyrovnávací paměti vyšší než 1, zobrazuje se histogram rychleji. V takovém případě se histogram odvozuje od reprezentativního vzorku obrazových bodů z obrazu (na základě zvětšení). Původní obraz představuje úroveň vyrovnávací paměti 1. V každé vyšší úrovni se průměrují čtyři sousední obrazové body, aby se dostala hodnota jednoho obrazového bodu. Proto má každá další úroveň poloviční rozměry (1/4 počtu obrazových bodů) než nižší úroveň. Když Photoshop provede rychlý odhad, může použít některou z vyšších úrovní. Klikněte na tlačítko Obnovit bez vyrovnávací paměti, abyste překreslili histogram s použitím současné vrstvy obrazu.

Zobrazení histogramu pro dokument s více vrstvami

 1. Z nabídky panelu Histogram zvolte Rozšířené zobrazení.
 2. Zvolte nastavení z nabídky Zdroj. (Pro dokumenty s pouze jednou vrstvou není nabídka Zdroj dostupná.)

  Celý obraz

  Zobrazí histogram pro celý obraz, včetně všech vrstev.

  Vybraná vrstva

  Zobrazí histogram vrstvy, která je vybraná v panelu Vrstvy.

  Složená přizpůsobení

  Zobrazí histogram pro vrstvu úprav vybranou v panelu Vrstvy, včetně všech vrstev ležících pod touto vrstvou úprav.

Náhled nastavení v histogramu

V histogramu můžete zobrazovat náhled efektu prováděných změn barev a tónů.

 1. Vyberte volbu Náhled v libovolném dialogovém okně pro nastavení barev nebo tónů.

  Když je Náhled vybraný, zobrazuje panel Histogram způsob, jakým nastavení ovlivňuje histogram.

  Poznámka:

  Když provádíte nastavení s použitím panelu Přizpůsobení, změny se automaticky odráží i v panelu Histogram.

  Photoshop: Náhled úprav histogramu
  Náhled úprav histogramu v panelu Histogram

  A. Původní histogram B. Upravený histogram C. Stíny D. Střední tóny E. Světla 

Aktualizace zobrazení histogramu

Když se histogram načítá z vyrovnávací paměti místo ze současného stavu dokumentu, objeví se v panelu Histogram ikona upozorňující na data z vyrovnávací paměti . Histogramy založené na vyrovnávací paměti obrazu se zobrazují rychleji a jsou založené na reprezentativním vzorku obrazových bodů z obrazu. V předvolbách Výkon můžete nastavit maximální úroveň vyrovnávací paměti (od 2 do 8).

Poznámka:

Nastavením vyšší úrovně vyrovnávací paměti zvýšíte rychlost překreslování velkých souborů s mnoha vrstvami; zvýší se tím ale využití systémové paměti RAM. Pokud je velikost paměti RAM omezená nebo převážně pracujete s menšími soubory, použijte nižší nastavení úrovně vyrovnávací paměti

 1. Chcete-li histogram obnovit tak, aby obsahoval všechny obrazové body původního obrazu v jeho současném stavu, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Dvakrát klikněte v libovolném místě histogramu.

  • Klikněte na ikonu upozorňující na data z vyrovnávací paměti .

  • Klikněte na tlačítko Obnovit bez vyrovnávací paměti .

  • Z nabídky panelu Histogram zvolte Obnovit bez vyrovnávací paměti.

  Informace o úrovních vyrovnávací paměti viz Panel Histogram – přehled.

Zobrazení barevných hodnot v obraze

K zobrazení barevných hodnot obrazových bodů v průběhu provádění korekcí barev můžete použít panel Informace. Při práci s panelem Vlastnosti se na panelu Informace pod ukazatelem zobrazí dvě sady hodnot barev pro obrazové body. Hodnota v levém sloupci je původní hodnota barvy. Hodnota v pravém sloupci je hodnota barvy po provedení úpravy.

Photoshop: Barevné hodnoty v obraze
Neutralizace barevného nádechu z obrazu pomocí okna Úrovně a panelu Informace

Pomocí nástroje Kapátko  můžete zobrazit barvu jediného umístění. Můžete také použít až čtyři vzorkovací body barev , abyste zobrazili informace o barvách v jednom nebo více umístěních v obrazu. Tyto vzorkovací body se ukládají s obrazem, takže je můžete opakovaně používat při své práci, dokonce i když obraz zavřete a znovu otevřete.

Photoshop: Vzorkovací body barvy a panel Informace
Vzorkovací body barvy a panel Informace

 1. Zvolte Okna > Informace, abyste otevřeli panel Informace.
 2. Vyberte a potom se stisknutou klávesou Shift klikněte na nástroj Kapátko  nebo nástroj pro vzorkování barev  a podle potřeby zvolte v pruhu voleb velikost vzorku: Volba Bod odečítá hodnotu v jednom obrazovém bodu, ostatní volby načítají průměr z oblasti obrazových bodů.
 3. Pokud jste vybrali nástroj pro vzorkování barev , umístěte do obrazu až čtyři vzorkovací body. Klikněte na místa, kam chcete umístit body vzorkování barvy.

Zobrazování informací o barvách během nastavování barev

Informace o barvě pro určité obrazové body v obrazu lze zobrazit při úpravě barev na panelu Vlastnosti.

 1. Přidejte úpravu pomocí panelu Přizpůsobení
 2. Proveďte úpravy na panelu Vlastnosti. Při provádění úprav vidíte v panelu Informace hodnoty barev před a po nastavení. Pohybujte ukazatelem myši přes obraz, abyste zobrazili hodnoty barev v umístění ukazatele.

  Poznámka:

  Pokud používáte příkaz z nabídky Obraz > Přizpůsobení, je při pohybu ukazatelem přes obraz aktivovaný nástroj Kapátko  (a ostatní nástroje jsou dočasně zakázány). Přesto máte stále přístup k posuvníkům a k nástrojům Ručička a Lupa  s použitím klávesových zkratek.

 3. Pokud jste do obrazu umístili vzorkovací body barev, objeví se hodnoty barev pod vzorkovacími body ve spodní polovině panelu Informace. Chcete-li přidat nové vzorkování barev, vyberte nástroj pro vzorkování barev a klikněte do obrazu nebo vyberte nástroj Kapátko a klikněte do obrazu se stisknutou klávesou Shift.

Nastavení vzorkovacích bodů barev

Jakmile do obrazu přidáte vzorkovací bod barvy, můžete ho přemístit nebo odstranit, skrýt nebo změnit informace vzorkovacího bodu barvy zobrazované v panelu Informace.

Přemístění nebo odstranění vzorkovacího bodu barvy

 1. Vyberte nástroj pro vzorkování barev .
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li bod vzorkování přemístit, přetáhněte ho do nové polohy.

  • Chcete-li bod vzorkování odstranit, přetáhněte ho mimo okno dokumentu. Nebo podržte stisknutou klávesu Alt, dokud se ukazatel nezmění na nůžky a pak klikněte na vzorkovací bod.

  • Chcete-li odstranit všechny body vzorkování, klikněte na Odstranit v pruhu voleb.

  • Chcete-li odstranit bod vzorkování barvy, když je otevřené dialogové okno přizpůsobení barev, podržte stisknuté klávesy Alt+Shift a klikněte na bod vzorkování.

Skrytí nebo zobrazení bodů vzorkování barev v obraze

 1. Zvolte Zobrazení > Zobrazovat netištěné. Zaškrtnutí označuje, že jsou body vzorkování barvy viditelné.

Změna zobrazení informací ze vzorkovacích bodů barvy v panelu Informace

 • Chcete-li zobrazit nebo skrýt informace ze vzorkovacích bodů barvy v panelu Informace, z nabídky panelu zvolte Vzorkovací body barvy. Zaškrtnutí označuje, že jsou informace ze vzorkovacích bodů barvy viditelné.
 • Chcete-li změnit barevný prostor, ve kterém vzorkovací bod barvy zobrazuje hodnoty, přesuňte ukazatel myši nad ikonu vzorkovacího bodu barvy . Pak podržte tlačítko myši a zvolte z nabídky jiný barevný prostor.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online