Příkaz Umístit přidá do vašeho dokumentu fotografii, kresbu nebo libovolný soubor podporovaný aplikací Photoshop jako inteligentní objekt. Inteligentní objekty můžete zkosit, natočit, deformovat a změnit jejich velikost a polohu bez snížení kvality obrazu.

Vložení souboru do aplikace Photoshop

 1. Otevřete dokument aplikace Photoshop, do kterého chcete umístit kresbu nebo fotografii.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Photoshop) Zvolte Soubor > Umístit, vyberte soubor, který chcete umístit, a klikněte na Umístit.

  Poznámka:

  Můžete také přetáhnout soubor ze systému Windows nebo Mac OS do otevřeného obrazu aplikace Photoshop.

  • (Bridge) Vyberte soubor a zvolte Soubor > Umístit > Do Photoshopu.
 3. Při umísťování souboru PDF nebo souboru aplikace Illustrator (AI) se objeví dialogové okno Umístit PDF. Vyberte stránku nebo obraz, který chcete umístit, nastavte volby Oříznutí a klepněte na OK. Další informace o volbách v dialogovém okně Umístit PDF viz Umístění souborů PDF nebo aplikace Illustrator do aplikace Photoshop.

  Umístěná kresba se objeví uvnitř ohraničovacího rámečku uprostřed obrazu aplikace Photoshop. Kresba si zachová původní poměr stran, pokud je ale větší něž obraz aplikace Photoshop, změní se její velikost tak, aby se do obrazu vešla.

  Poznámka:

  Kromě příkazu Umístit můžete přidat kresbu aplikace Adobe Illustrator jako inteligentní objekt také zkopírováním a vložením kresby z aplikace Illustrator do dokumentu aplikace Photoshop. Viz Vložení kresby z aplikace Adobe Illustrator do aplikace Photoshop.

 4. (Volitelně) Změňte polohu umístěné kresby nebo ji transformujte libovolným z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit polohu umístěné grafiky, umístěte ukazatel dovnitř ohraničovacího rámečku umístěné grafiky a táhněte, nebo v pruhu voleb zadejte hodnotu do pole X, která určuje vzdálenost mezi středovým bodem umístěné kresby a levým okrajem obrazu. Zadejte hodnotu do pole Y, určující vzdálenost mezi středovým bodem umístěné kresby a horním okrajem obrazu.

  • Chcete-li změnit velikost umístěné grafiky, táhněte za jedno z rohových táhel ohraničovacího rámečku nebo zadejte požadované hodnoty šířky (Š) a výšky (V) v pruhu voleb. Když při tažení myší podržíte klávesu Shift, zachováte proporce.

  • Chcete-li umístěnou kresbu otočit, umístěte ukazatel mimo ohraničovací rámeček (změní se na zakřivenou šipku) a táhněte, nebo zadejte hodnotu (ve stupních) pro volbu Natočení  v pruhu voleb. Umístěná kresba se otočí kolem svého středového bodu. Chcete-li nastavit středový bod, přetáhněte ho do nového místa, nebo klikněte na ovladač v ikoně středového bodu v pruhu voleb.

  • Chcete-li umístěnou kresbu zkosit, podržte stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) a táhněte za postranní táhlo ohraničovacího rámečku.

  • Chcete-li umístěnou grafiku pokřivit, zvolte příkaz Úpravy > Transformace > Pokřivení a pak zvolte pokřivení v rozbalovací nabídce Styl pokřivení v pruhu voleb.

   Pokud jste v rozbalovací nabídce Styl pokřivení vybrali položku Vlastní, pokřivte obraz tažením za řídicí body, segment ohraničovacího rámečku nebo mřížky, případně za oblast uvnitř mřížky.

 5. Při umísťování souboru PDF, EPS nebo souboru aplikace Adobe Illustrator podle potřeby v pruhu voleb nastavte volbu Vyhlazení. Chcete-li, aby se při rastrování obrazové body na hranách prolnuly, vyberte volbu Vyhlazení. Chcete-li při rastrování vytvořit ostré přechody mezi obrazovými body na hranách, volbu Vyhlazení vypněte.
 6. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na Potvrdit  v pruhu voleb nebo stisknutím klávesy Enter (Windows) nebo Return (Mac OS) potvrďte umístění kresby do nové vrstvy.

  • Chcete-li umístění zrušit, v pruhu voleb klepněte na tlačítko Zrušit  nebo stiskněte klávesu Esc.

Umístění souborů PDF nebo aplikace Illustrator do aplikace Photoshop

Při umísťování souboru PDF nebo souboru aplikace Adobe Illustrator (AI) použijte k nastavení voleb pro umístění kresby dialogové okno Umístit PDF.

 1. Když je otevřený cílový dokument aplikace Photoshop, umístěte do něho soubor PDF nebo soubor aplikace Adobe Illustrator.
 2. Pod Vybrat v dialogovém okně Umístit PDF vyberte Stránku nebo Obraz podle toho, jakou část dokumentu PDF chcete importovat. Pokud má soubor PDF více stránek nebo obrazů, klikněte na miniaturu stránky nebo souboru, který chcete umístit.

  Poznámka:

  Pomocí nabídky Velikost miniatury můžete upravit zobrazení miniatur v okně náhledu. Volba Na celou stránku upraví velikost tak, aby jedna miniatura zabírala celé okno náhledu. Pokud je vybráno více položek, objeví se posuvník.

 3. V části Volby stránky vyberte volbu z nabídky Oříznout na, která určuje, která část dokumentu PDF nebo aplikace Illustrator (AI) se má do importu zahrnout:

  Ohraničovací rámeček

  Provede oříznutí na nejmenší pravoúhlou plochu obsahující veškerý text a grafiku na stránce. Tato volba odstraní okolní prázdné místo.

  Rámeček média

  Provede oříznutí na původní velikost stránky.

  Rámeček oříznutí

  Provede oříznutí na oblast oříznutí (okraje oříznutí) souboru PDF.

  Rámeček spadávky

  Provede oříznutí na oblast uvedenou v souboru PDF s ohledem na omezení daná výrobními procesy, jako je rozřezávání, skládání a konečné ořezávání.

  Řezací rámeček

  Provede oříznutí na oblast zadanou jako požadovaná velikost konečné stránky.

  Rámeček obrazu

  Provede oříznutí na oblast uvedenou v souboru PDF pro umístění dat PDF do jiné aplikace.

 4. Kliknutím na OK dialogové okno Umístit PDF zavřete.
 5. V případě potřeby nastavte v pruhu voleb požadované volby umístění, změny velikosti, zkosení, otočení, pokřivení nebo vyhlazení.
 6. Kliknutím na Potvrdit umístěte kresbu jako inteligentní objekt do nové vrstvy v cílovém dokumentu.

Vložení kresby z aplikace Adobe Illustrator do aplikace Photoshop

Grafiku z aplikace Adobe Illustrator můžete zkopírovat a vložit ji do dokumentu aplikace Photoshop.

 1. V aplikaci Adobe Illustrator určete předvolby pro chování při kopírování a vkládání:
  • Chcete-li kresbu při vkládání do dokumentu aplikace Photoshop automaticky rastrovat, vypněte volby PDF a AICB (bez podpory průhlednosti) v předvolbách Zpracování souborů a schránka.

  • Chcete-li kresbu vložit jako inteligentní objekt, rastrovaný obraz, cestu nebo vrstvu tvaru, zapněte volby PDF a AICB (bez podpory průhlednosti) v předvolbách Zpracování souborů a schránka.

 2. Otevřete soubor v aplikaci Adobe Illustrator, vyberte kresbu, kterou chcete kopírovat, a zvolte Úpravy > Kopírovat.
 3. V aplikaci Photoshop otevřete dokument, do kterého chcete kresbu z aplikace Adobe Illustrator vložit, a pak zvolte Úpravy > Vložit.

  Poznámka:

  Pokud jsou volby PDF a AICB (bez podpory průhlednosti) v předvolbách Zpracování souborů a schránka v aplikaci Adobe Illustrator vypnuté, kresba se bude při vkládání do dokumentu aplikace Photoshop automaticky rastrovat. Zbývající kroky tohoto postupu můžete přeskočit.

 4. V dialogovém okně Vložit vyberte, jak se má kresba z aplikace Adobe Illustrator vložit, a pak klikněte na OK.

  Inteligentní objekt

  Vloží kresbu jako vektorový inteligentní objekt, který lze zvětšit, zmenšit, transformovat nebo přemístit bez zhoršení kvality obrazu. Při vložení kresby se data jejího souboru vloží do dokumentu aplikace Photoshop do samostatné vrstvy.

  Obrazové body

  Vloží kresbu jako obrazové body, které lze před rastrováním a vložením do samostatné vrstvy v dokumentu aplikace Photoshop transformovat, přesouvat nebo měnit jejich velikost.

  Cesta

  Vloží kresbu jako cestu, kterou lze upravovat nástroji pero, nástrojem pro výběr cesty nebo nástrojem pro přímý výběr. Cesta se vloží do vrstvy, která je vybraná v panelu Vrstvy.

  Vrstvu tvaru

  Vloží kresbu jako novou vrstvu tvarů (což je vrstva obsahující cestu vyplněnou barvou popředí).

 5. Pokud jste v dialogovém okně Vložit vybrali volbu Inteligentní objekt nebo Obrazové body, proveďte libovolnou požadovanou transformaci a pak kliknutím na Enter nebo Return kresbu umístěte.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online