Řezy rozdělí obraz na menší obrazy, které se na webové stránce znovu sestaví s použitím tabulky HTML nebo vrstev CSS. Po rozdělení obrazu můžete přiřadit jednotlivým částem různé URL odkazů a tím vytvořit navigaci stránky, nebo můžete optimalizovat každou část obrazu s použitím jejích vlastních nastavení optimalizace.

Obraz rozdělený na řezy lze exportovat a optimalizovat pomocí příkazu Uložit pro web a zařízení. Photoshop uloží každý řez jako samostatný soubor a vygeneruje kód HTML nebo CSS potřebný ke zobrazení rozděleného obrazu.

Webová stránka v aplikaci Photoshop rozdělená na řezy
Webová stránka rozdělená na řezy.

Při používání řezů pamatujte na tato základní pravidla:

 • Řez můžete vytvořit pomocí nástroje Řez nebo vytvořením řezů z vrstev.

 • Vytvořený řez můžete vybrat pomocí nástroje Výběr řezu  a pak ho můžete přesunout, změnit jeho velikost nebo ho zarovnat s jinými řezy.

 • Volby každého řezu – například jeho typ, název a URL adresu – můžete nastavit v dialogovém okně Volby řezu.

 • V dialogovém okně Uložit pro web a zařízení můžete jednotlivé řezy optimalizovat pomocí různých nastavení optimalizace.

Typy řezů

Řezy jsou uspořádány do skupin podle typu obsahu (Tabulkový, Obrazový, Neobrazový) a způsobu vytvoření (uživatelský, řez z vrstvy, automatický).

Řezy vytvořené nástrojem řez se nazývají uživatelské řezy; řezy vytvořené z obsahu vrstvy se nazývají řezy z vrstev. Když vytvoříte nový uživatelský řez nebo řez z vrstvy, vygenerují se další automatické řezy, které vyplní zbývající oblasti obrazu. Jinými slovy, automatické řezy vyplní plochu obrazu, která není ohraničena uživatelskými řezy nebo řezy z vrstev. Automatické řezy se nově generují pokaždé, když přidáte nebo upravíte uživatelské řezy nebo řezy z vrstev. Automatické řezy můžete převést na uživatelské řezy.

Uživatelské řezy, řezy z vrstev a automatické řezy vypadají odlišně – uživatelské řezy a řezy z vrstev jsou ohraničené plnou čarou, zatímco automatické řezy jsou ohraničené čárkovanou čarou. Navíc se v uživatelských řezech a v řezech z vrstev zobrazují odlišné ikony. Můžete zvolit zobrazování nebo skrytí automatických řezů, což může usnadnit sledování práce s uživatelskými řezy a řezy z vrstev.

Podřez je typ automatického řezu, který se generuje, když vytvoříte překrývající se řezy. Podřezy označují, jak se obraz rozdělí při uložení optimalizovaného souboru. Přestože jsou podřezy očíslované a zobrazuje se v nich symbol řezu, nemůžete je vybrat nebo upravit nezávisle na základním řezu. Podřezy se obnovují pokaždé, když změníte pořadí překrývání řezů.

Řezy se vytvářejí různými způsoby:

 • Automatické řezy se generují automaticky.

 • Uživatelské řezy se vytvářejí nástrojem Řez.

 • Řezy z vrstvy se vytvářejí pomocí panelu Vrstvy.

Rozdělení webové stránky na řezy

Můžete použít nástroj řez k nakreslení čar řezů přímo do obrazu, nebo můžete navrhnout svou grafiku s použitím vrstev a poté vytvořit řezy z vrstev.

Vytvoření řezu nástrojem Řez

 1. Vyberte nástroj Řez . (Stisknutím klávesy C projdete nástroji seskupenými s nástrojem Oříznutí.)

  V okně dokumentu se automaticky zobrazí všechny existující řezy.

 2. Na pruhu voleb vyberte nastavení stylu:

  Normální

  Během přetahování automaticky určí proporce řezu.

  Pevný poměr stran

  Nastaví pevný poměr výšky a šířky výběru. Zadejte celá nebo desetinná čísla určující poměr stran. Například abyste vytvořili řez dvakrát širší než je jeho výška, zadejte 2 jako šířku řezu a 1 jako výšku řezu.

  Pevná velikost

  Určí se výška a šířka řezu. Zadejte rozměry v obrazových bodech jako celá čísla.

 3. Táhněte nástrojem přes oblast, kde chcete vytvořit řez. Táhněte se stisknutou klávesou Shift, chcete-li omezit tvar řezu na čtverec. Táhněte se stisknutou klávesou Alt, chcete-li kreslit od středu. Použijte příkaz Zobrazení > Přitahovat na, chcete-li zarovnat nový řez k vodítku nebo k jinému řezu v obrazu. Viz Přemísťování, změna velikosti a přitahování uživatelských řezů.

Vytvoření řezů z vodítek

 1. Přidejte do obrazu vodítka.
 2. Vyberte nástroj řez a v pruhu voleb klepněte na Řezy z vodítek.

  Když vytvoříte řezy z vodítek, všechny existující řezy se odstraní.

Vytvoření řezu z vrstvy

Řez z vrstvy zahrnuje všechna data obrazových bodů ve vrstvě. Pokud vrstvu posunete nebo upravíte její obsah, oblast řezu se automaticky přizpůsobí tak, aby zahrnovala nové obrazové body.

Vytvoření řezu z vrstvy v aplikaci Photoshop
Řez z vrstvy se aktualizuje, když upravíte jeho zdrojovou vrstvu.

Řezy z vrstev jsou méně pružné než uživatelské řezy, ale řez z vrstvy můžete převést („povýšit“) na uživatelský řez. Viz Převádění automatických řezů a řezů z vrstev na uživatelské řezy.

 1. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvu.
 2. Zvolte položku Vrstva > Nový řez z vrstvy.

Poznámka:

Nepoužívejte řezy z vrstev, pokud budete pohybovat v průběhu animace vrstvou po velké oblasti obrazu, protože rozměr řezu může překročit užitečnou velikost.

Převádění automatických řezů a řezů z vrstev na uživatelské řezy

Řez z vrstvy je svázaný s obrazovými body vrstvy, takže jediný způsob, jak ho přemístit, zkombinovat, rozdělit, zvětšit, zmenšit nebo zarovnat, je upravit příslušnou vrstvu – anebo ho převést na uživatelský řez.

Všechny automatické řezy v obrazu jsou svázané a sdílejí stejné nastavení optimalizace. Pokud chcete nastavit jiné volby optimalizace pro některý automatický řez, musíte ho povýšit na uživatelský řez.

 1. Pomocí nástroje Výběr řezu  vyberte jeden nebo více řezů, které chcete převést.
 2. Klikněte na položku Povýšit v pruhu voleb.

  Poznámka:

  Automatický řez můžete povýšit v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení tím, že ho odpojíte. Viz Práce s řezy v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení

Zobrazení řezů a volby řezů

Řezy můžete zobrazit v aplikaci Photoshop a v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení. Následující charakteristiky vám mohou pomoci řezy identifikovat a rozlišit:

Čáry řezu

Vymezují hranice řezu. Plná čára označuje, že jde o uživatelský řez nebo o řez z vrstvy, tečkovaná čára označuje automatický řez.

Barvy řezu

Rozlišují uživatelské řezy a řezy z vrstev od automatických řezů. Standardně mají uživatelské řezy a řezy z vrstev modré symboly a automatické řezy mají šedé symboly.

V dialogovém okně Uložit pro web a zařízení se navíc používá přizpůsobení barev k potlačení nevybraných řezů. Toto nastavení je pouze pro účely zobrazení a nemá vliv na výsledné barvy obrazu. Standardně je korekce barev pro automatické řezy dvojnásobná, než korekce pro uživatelské řezy.

Čísla řezů

Řezy se číslují  zleva doprava a shora dolů. Začíná se od levého horního rohu obrazu. Pokud změníte uspořádání nebo celkový počet řezů, jejich číslování se aktualizuje tak, aby odpovídalo novému uspořádání.

Symboly řezů

Následující symboly a ikony značí určité podmínky.

Uživatelský řez s obrazovým obsahem.

Uživatelský řez s neobrazovým obsahem.

Řez je z vrstvy.

Zobrazení nebo skrytí hranic řezů

 1. Zvolte Zobrazení > Zobrazovat > Řezy. Chcete-li zobrazit nebo skrýt řezy spolu s dalšími prvky, použijte příkaz Zobrazovat netištěné. Viz Zobrazení nebo skrytí netištěných prvků..

Zobrazení nebo skrytí automatických řezů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte nástroj Výběr řezu  a na pruhu voleb klikněte na Zobrazit automatické řezy nebo na Skrýt automatické řezy.

  • Zvolte Zobrazení > Zobrazovat > Řezy. Automatické řezy se zobrazí spolu s ostatními řezy.

Zobrazení nebo skrytí čísel řezů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V systému Windows zvolte Úpravy > Předvolby > Vodítka, mřížka a řezy.

  • V systému Mac OS zvolte Photoshop > Předvolby > Vodítka, mřížka a řezy.

 2. V části Řezy klikněte na Zobrazovat čísla řezů.

Změna barvy ohraničení řezů

 1. V systému Windows zvolte Úpravy > Předvolby > Vodítka, mřížka a řezy; v systému Mac OS zvolte Photoshop > Předvolby > Vodítka, mřížka a řezy.
 2. V sekci Čáry řezu zvolte barvu z nabídky Barva čáry.

  Po změně barvy se čáry vybraného řezu automaticky zobrazí v konstrastní barvě.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online