Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder

Obs!

Om du har problem med att skriva ut enkelsidigt eller dubbelsidigt på Mac kan du läsa Det går inte att skriva ut dubbelsidigt eller enkelsidigt i Acrobat på Mac

Vanliga utskriftsåtgärder

Skriv ut på båda sidorna av papperet

Du kan skriva ut dubbelsidigt om skrivaren har stöd för dubbelsidig utskrift (duplex).  

Obs! Dubbelsidig utskrift kallas också duplex, fram- och baksida eller tvåsidig utskrift.

Det är skrivarens drivrutin som styr alternativen, inte Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Läs i dokumentationen till skrivaren om vilka funktioner skrivaren stöder.

 • Markera Skriv ut på båda sidorna av papperet i dialogrutan Skriv ut och välj den kant där papperet ska vändas.

Obs! Det kan hända att alternativet för dubbelsidig utskrift inte visas i dialogrutan Skriv ut, trots att skrivaren har stöd för funktionen. I så fall kan du klicka på skrivaregenskaperna för att använda det här alternativet direkt från skrivarinställningarna.

Skriva ut i svartvitt

Du kan skriva ut en färg-PDF i grå nyanser (kallas även gråskala eller sammansatt gråskala).

 • Aktivera Skriv ut i gråskala (svartvitt) i dialogrutan Skriv ut.

Skriva ut med en annan storlek

Du kan skala sidan för att förminska eller förstora sidor när du skriver ut. Du kan skala automatiskt så att det passar papperet eller manuellt i procent.

 • Klicka på Storlek i dialogrutan Skriv ut och ange skalningsalternativen.

Anpassa förminskar eller förstorar varje enskild sida så att den anpassas till det utskrivbara området på den valda pappersstorleken. För PostScript®-skrivare avgör PPD-inställningarna papperets utskrivbara område.

Verklig storlek skriver ut sidorna utan skalning. Sidor och markeringar som inte får plats på papperet beskärs. Om du vill använda det här alternativet som standard väljer du utskriftsförinställningen Ingen. Läs mer i Skapa utskriftsförinställningar.

Förminska för stora sidor förminskar stora sidor så att de passar den aktuella pappersstorleken, men små sidor förstoras inte. Om ett område har markerats och det är större än utskriftsområdet för den aktuella pappersstorleken, skalas området så att det passar utskriftsområdet. Det här alternativet är alltid aktivt när N/sida-utskrifter görs. Om du vill använda det här alternativet som standard väljer du utskriftsförinställningen Standard. Läs mer i Skapa utskriftsförinställningar.

Anpassad skala ändrar storleken på sidan enligt den procentsats som du anger.

Välj papperskälla efter PDF-sidstorlek (Windows) använder PDF-sidans storlek för att avgöra papperskassett i stället för alternativet för utskriftsformat. Det här alternativet kan vara användbart vid utskrift av PDF-filer som innehåller flera sidstorlekar på skrivare som har papperskassetter för olika pappersstorlekar.

Skriva ut affischer och banderoller

Du kan skriva ut stora dokument som affischer eller banderoller genom att dela upp sidan på flera pappersark (kallas ”sidindelning”). Alternativet Filmminiatyr beräknar hur många pappersark som behövs. Du kan justera storleken på originalet så att det passar papperet och ange hur mycket varje del ska överlappa. Du kan sedan foga samman delarna.

 • Klicka på Filmminiatyr i dialogrutan Skriv ut och ange alternativ för sidindelning.

Skala, sida vid sida: skalar sidorna med den mängd du anger.

Överlappning avgör hur mycket varje sida överlappar de intilliggande.

Klippmärken lägger till riktmärken på varje sida för att underlätta finjustering av överlappning.

Etiketter lägger till filnamnet och sidnumret på varje sida.

Ordna endast stora sidor sida vid sida använder överlappning på sidor som är större än den markerade pappersstorleken vid den angivna skalan. Dessa sidor mappas till flera pappersark.

Skriva ut flera sidor på ett ark

Du kan skriva ut mer än en sida i en PDF på ett pappersark. Att skriva ut flera sidor per ark kallas också N/sida-utskrift (t.ex. 2/sida eller 6/sida). Du kan ange hur sidorna ordnas, antingen vågrätt på sidan eller i lodräta kolumner.

Sidor per ark skriver ut ett fördefinierat antal sidor eller ett eget antal (högst 99), vågrätt och lodrätt. Om du väljer ett förinställt antal på menyn väljer Acrobat automatiskt den bästa sidorienteringen.

Sidordning definierar hur sidorna ordnas på papper. Med alternativet Vågrät placeras sidorna från vänster till höger, uppifrån och ned. Med alternativet Vågrät omvänd placeras sidorna från höger till vänster, uppifrån och ned. Med alternativet Lodrät placeras sidorna uppifrån och ned, från vänster till höger. Med alternativet Lodrät omvänd placeras sidorna uppifrån och ned, från höger till vänster. Båda de omvända alternativen lämpar sig för dokument på asiatiska språk.

Skriv ut sidkantlinje skriver ut beskärningsrutan (PDF-sidornas sidgräns).

Obs! Utskrift av flera sidor per ark i Acrobat fungerar oberoende av skrivardrivrutinernas N/sida-utskriftsfunktioner. Utskriftsinställningarna i Acrobat använder inte N/sida-inställningarna i skrivardrivrutinerna. Välj alternativet för flera sidor antingen i Acrobat eller i skrivarens drivrutin, men inte på båda ställena.

Skriva ut häften

Du kan skriva ut ett flersidigt dokument som ett häfte. Sidorna läggs ut två per ark. När du sorterar, viker och häftar de dubbelsidiga arken får du ett häfte med sidorna i rätt ordning.

 • Klicka på Häfte i dialogrutan Skriv ut och ange alternativ för häftet.

Mer information finns i Skriva ut häften och PDF-portföljer.

Skriva ut kommentarer

Du kan skriva ut kommentarer antingen i en sammanfattande lista eller på plats (som anteckningar på en sida).

Gör något av följande:

Sammanfattning – Klicka på Sammanfatta kommentarer i området Kommentarer och formulär.

Ritmarkeringar – Välj Dokument och markeringar i området Kommentarer och formulär.

Kommentarer på sidan – Följ dessa steg:

 1. Öppna dialogrutan Inställningar, klicka på kategorin Kommentarer till vänster och välj Skriv ut anteckningar och popup-fönster.
 2. Avmarkera Dölj popup-fönster med kommentarer när kommentarlistan är öppen.
 3. Öppna den popup-kommentar som du vill skriva ut.
 4. Justera deras placering på sidan, så att de inte överlappar eller går utanför sidan.
 5. Klicka på verktygsikonen Skriv ut .
 6. Välj Dokument och markeringar i delen Kommentarer och formulär.

Skriva ut ett område på en sida

Du kan skriva ut en del av en sida i en PDF-fil. Använd verktyget för ögonblicksbild (Redigera > Ta ögonblicksbild) för att markera endast det område som du vill skriva ut. Området kan bestå av text, grafik eller bådadera. Du kan skriva ut det markerade området i full storlek eller ändra storleken efter papperet.

 1. Välj Redigera > Ta ögonblicksbild.
 2. Rita en rektangel för att välja en del av en sida
 3. Välj Arkiv > Skriv ut
 4. Klicka på Vald grafik i dialogrutan Skriv ut.
Klicka på Redigera, Ta en ögonblicksbild

Skriva ut till fil

Du kan skapa en enhetsberoende PostScript-fil av ett dokument. Den resulterande filen innehåller kod för att aktivera och styra vissa enhetsfunktioner. Det gör den mindre lämplig att använda med andra enheter än den angivna. Om du vill få ett bättre resultat när du skapar PostScript-filer använder du kommandot Spara som annan > Fler alternativ > PostScript.

 • Klicka på knappen Avancerat, välj Skriv ut till fil och klicka på OK.

Alternativ i dialogrutan Skriv ut

I Acrobat är de flesta alternativen i dialogrutan Skriv ut samma som i andra program. Men vissa alternativ varierar beroende på vilken skrivare du använder och vad du ska skriva ut.

Kommentarer & formulär

Alternativen för Kommentarer & formulär styr vilket synligt innehåll som skrivs ut.

Alternativ för Kommentarer och formulär i Acrobat

Dokument

Skriver ut dokumentets innehåll och formulärfält.

Dokument och markeringar

Skriver ut dokumentinnehåll, formulärfält och kommentarer.

Dokument och stämplar

Skriver ut dokument, formulärfält och stämplar, men inga andra markeringar, som anteckningskommentarer eller pennlinjer.

Endast formulärfält

Skriver ut interaktiva formulärfält, men inte dokumentinnehållet.

Sammanfatta kommentarer

Skapar en separat utskrivbar PDF-fil med kommentarerna i dokumentet. Det här alternativet är inte tillgängligt när du skriver ut från en webbläsare eller skriver ut flera dokument i PDF-portföljer.

Sidor som ska skrivas ut

Alternativet Sidor som ska skrivas ut anger sidor eller sidintervall som ska skrivas ut.

Utskriftsalternativ i Acrobat

Aktuell sida

Med det här alternativet skriver du ut den sida som visas i den aktuella vyn.

Sidor

Anger det sidintervall som ska skrivas ut. Använd ett bindestreck för att avskilja siffror i ett intervall. Använd kommatecken för att avskilja enskilda sidor eller intervall (till exempel 6, 10-31, 42). Hur du anger sidnumren beror på inställningen för Sidvisning. Om Använd logiska sidnummer är valt, anger du nummer som matchar numreringen på sidorna. Exempel: Om första sidan i ett dokument har numret iii, anger du iii för att skriva ut den sidan.

Obs!

Om du vill skriva ut från en viss sida till slutet av dokumentet anger du sidan med ett tankstreck. Om du skriver ”11-” skrivs dokumentet ut från sidan 11 till dokumentets sista sida.

Fler alternativ

Visar ytterligare alternativ för att ange vilka sidor som ska skrivas ut.

Aktuell vy/Vald grafik

(Klicka på Fler alternativ under Sidor som ska skrivas ut.) Skriver ut det för tillfället synliga området, de valda sidorna eller text och grafik som kopierats med verktyget för ögonblicksbild. Alternativets namn ändras beroende på om du har valt sidor eller använt verktyget för ögonblicksbild.

Udda eller jämna sidor

Välj vilka sidor som ska skrivas ut: Alla sidor i intervallet, Endast udda sidor eller Endast jämna sidor. Om du t.ex. anger intervallet 2, 7-10 och markerar Endast jämna sidor, kommer bara sidorna 2, 8 och 10 att skrivas ut.

Omvänd sidordning

Skriver ut sidorna i omvänd ordning. Om du anger sidintervall skrivs sidorna ut i omvänd ordning i jämförelse med den ordning de angavs. Om t.ex. rutan Sidor visar 3–5, 7–10 och du väljer Omvänd sidordning kommer först sidorna 10–7 att skrivas ut, och sedan 5–3.

Orientering

Automatiskt stående/liggande

Väljer automatiskt den sidorientering som bäst passar innehållet och papperet. Ett kalkylblad skrivs till exempel ut liggande, medan ett nyhetsbrev skrivs ut stående. Alternativet Automatiskt stående/liggande åsidosätter den orientering som valts i Utskriftsformat.

Sidorientering

Ytterligare resurser

Mer information om utskrift finns i forum om utskrift och prepress.

Skriv ut Lager

När du skriver ut en PDF-fil som består av flera lager är det normalt bara det innehåll som visas på skärmen som skrivs ut. Den som har skapat en PDF-fil med flera lager kan dock kontrollera vad som skrivs ut, oavsett vad som visas på skärmen. Om du skapade PDF-filen kan du ange att vattenstämplar ska skrivas ut, eller förhindra att konfidentiell information skrivs ut. Om dokumentet är avsett att skrivas ut annorlunda än det visas på skärmen, kan ett meddelande visas i dialogrutan Skriv ut. Förhandsgranskningsbilden i dialogrutan Skriv ut visar alltid sidan som den kommer att skrivas ut.

Obs!

Om du ska arbeta med lager i Acrobat, konverterar du källdokumentet till PDF med en förinställning som bevarar lager, t ex Acrobat 6 (PDF 1.5) eller senare.

Visa hur lager skrivs ut

 1. Klicka på ikonen Lager navigeringspanelen. Gör något av följande om ikonen Lager inte visas:

  • Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Lager.
  • Högerklicka i den vänstra rutan och välj Lager.
  Välj Lager på snabbmenyn i den vänstra rutan

 2. Välj Tillämpa åsidosättning av utskriftAlternativ-menyn.

  Obs!

  Beroende på vilka inställningar för synlighet som valdes när PDF-filen skapades, kanske inte Tillämpa åsidosättning av utskrift är tillgängligt på Alternativ-menyn.

Ändra utskriftsinställningar för lager

 1. Klicka på ikonen Lager  på navigeringspanelen. (Om ikonen Lager inte syns väljer du Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Lager.)

 2. Expandera Lager-området, markera ett lager och välj sedan Egenskaper för lagerAlternativ-menyn .

 3. I dialogrutan Egenskaper för lager väljer du ett av följande alternativ på snabbmenyn Skriv ut:

  Skrivs alltid ut

  Tvingar lagret att skrivas ut.

  Skrivs aldrig ut

  Tvingar lagret att inte skrivas ut.

  Skrivs ut när det är synligt

  Det som syns på skärmen skrivs ut.

  Obs!

  I Reader kan du öppna dialogrutan Lageregenskaper, men du kan inte ändra inställningarna.

Skapa utskriftsförinställningar

Ett PDF-dokument kan innehålla en uppsättning med utskriftsförinställningar, en grupp dokumentspecifika värden som används för att ange grundläggande utskriftsalternativ. Om du skapar en utskriftsförinställning för ett dokument, behöver du inte välja vissa alternativ i dialogrutan Skriv ut varje gång dokumentet skrivs ut. Det bästa är att definiera utskriftsinställningar för en PDF-fil när den skapas. Men med hjälp av utskriftsförinställningar kan du när som helst lägga till grundläggande inställningar för en PDF-fil.

 1. Välj Arkiv > Egenskaper och klicka på fliken Avancerat.

 2. Gör dina inställningar i avsnittet Förinställningar i utskriftsdialogrutan och klicka på OK.

Nästa gång du öppnar dialogrutan Skriv ut är det värdena i utskriftsförinställningarna som används. Dessa inställningar används även när du skriver ut enskilda PDF-filer i en PDF-portfölj.

Obs!

Om du vill behålla utskriftsförinställningarna för en PDF-fil måste du spara filen efter att du skapar förinställningarna.

Sidskalning

Sidskalning-menyn i dialogrutan Skriv ut fylls i förväg i med det alternativ som du anger:

Standard

Använder programmets standardinställning, vilken är Minska till utskrivbart område.

Inget

Förhindrar automatisk skalning av sidan för att få den att rymmas på utskriftsytan. Använd den här inställningen om du vill bevara skalan i teknikdokument eller den punktstorlek som krävs av juridiska skäl.

Obs!

Sidskalning-menyn i dialogrutan Skriv ut visar ytterligare alternativ, men du kan inte fylla i dialogrutan i förväg med något av dessa alternativ. Välj ett av dessa alternativ när du skriver ut.

Dubbelsidigt läge

Du uppnår bästa resultat om den valda skrivaren stöder dubbelsidig utskrift om du väljer alternativet dubbelsidigt.

Enkelsidigt

Skriver ut på papperets ena sida.

Dubbelsidigt, vänd långsida

Skriver ut på papperets båda sidor. Pappret vänds utmed långsidan.

Dubbelsidigt, vänd kortsida

Skriver ut på papperets båda sidor. Pappret vänds utmed kortsidan.

Papperskälla efter sidstorlek

Väljer alternativet med samma namn i dialogrutan Skriv ut. Med det här alternativet använder du PDF-sidstorleken för att välja papperskassett i stället för alternativet för utskriftsformat. Det här alternativet kan vara användbart vid utskrift av PDF-filer som innehåller flera sidstorlekar på skrivare som har papperskassetter för olika pappersstorlekar.

Skriva ut sidintervall

Rutan Sidor i avsnittet Utskriftsintervall i dialogrutan Skriv ut fylls i förväg i med det sidintervall du anger här. Den här inställningen är användbar i arbetsgångar där dokumenten innehåller både sidor med inledande anvisningar och sidor med dokumentets egentliga innehåll. Om t.ex. sidorna 1–2 innehåller instruktioner för hur ett formulär ska fyllas i, kan du konfigurera utskriftsjobbet så att bara formuläret skrivs ut.

Antal kopior

Fyller i rutan Kopior i dialogrutan Skriv ut i förväg. Välj ett antal mellan 2 och 5, eller välj Standard om du vill använda programmets standard, som är en kopia. Denna begränsning förhindrar att du råkar skriva ut flera kopior av misstag.

Varför kan jag inte skriva ut dokumentet?

Börja med dessa felsökningstips

Problem med utskrift kan ha olika orsaker. Börja med att läsa vår TechNote-artikel för att identifiera problemet: Felsöka problem vid utskrift av PDF-filer | Acrobat Reader.

PDF-filen är lösenordsskyddad och utskrift är inte tillåten

Om du tar emot en lösenordsskyddad PDF-fil, måste du ange rätt lösenord för att kunna skriva ut dokumentet. Vissa skyddade dokument har begränsningar som gör att du inte kan skriva ut, redigera eller kopiera innehållet i dokumentet. Om dokumentet har begränsningar som gör att du inte kan skriva ut kontaktar du PDF-filens författare.

(Endast Windows) Skyddat läge påverkar

Med Skyddat läge (standardinställning) är säkerheten i Reader förhöjd. Du kan avgöra om skyddat läge påverkar utskriften genom att inaktivera det tillfälligt. Högerklicka då i dokumentet och välj Inställningar för sidvisning. Klicka sedan på Allmänt till vänster och avmarkera Aktivera skyddat läge vid start. Stäng Reader, starta om programmet och försök skriva ut dokumentet igen.

Obs!

Försäkra dig om maximal säkerhet genom att markera Aktivera skyddat läge vid start igen när du är klar med utskriften.

Vad gör jag om Acrobat Reader uppmanar mig att spara en fil när ett dokument skrivs ut?

Om di tillfrågas i Adobe Reader att spara en fil när du klickar på Skriv ut, ska du klicka på Avancerat i dialogrutan Skriv ut och avmarkera alternativet Skriv ut till fil.

Anteckning:

 • Kontrollera att du har valt en fysisk skrivare att skriva ut till, och inte Adobe PDF/XPS/Send note eller någon annan virtuell skrivare.
 • Alternativet Skriv ut till fil fanns i dialogrutan Skriv ut fram till Acrobat 10.X.

Hur skriver jag ut kommentarer i ett PDF-dokument?

Det finns vissa anteckningar (till exempel popup-fönster) som ingår i PDF-dokumentet, och dessa anteckningar skrivs inte ut som standard om du inte anger att de ska skrivas ut.

Detta är avsiktligt, så att sådana kommentarer inte döljer det innehåll som finns bakom dem.

Ibland kanske du ändå vill skriva ut dem. Så här skriver du ut popup-fönster och andra anteckningar:

 1. Gå till Redigera > Inställningar.
 2. Klicka på Kommentera.
 3. Aktivera alternativet ”Skriv ut anteckningar och popup-fönster”.

Acrobat Reader kraschar vid utskrift/Acrobat Reader skriver inte ut när du har klickat på knappen Skriv ut

Detta kan bero på att en av installationsfilerna för Adobe Acrobat är skadad. Se till att du använder den senaste versionen av Adobe Reader/Acrobat för att lösa det här problemet.

Om du råkar ut för det här problemet med den senaste versionen:

 1. Avinstallera Acrobat Reader med hjälp av rengöringsverktyget för Acrobat.
 2. Installera om Adobe Reader.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto