Obs!

En komplett lista med artiklar om säkerhet finns i Översikt av säkerheten i Acrobat DC och PDF-innehåll.

Certifikatskydd

Använd certifikat för att kryptera dokument och verifiera digitala signaturer. En digital signatur försäkrar mottagarna om atat dokumentet kommer från dig. Kryptering garanterar att bara de avsedda mottagarna kan se innehållet. Ett certifikat lagrar den offentliga nyckeln till ett digitalt ID. Mer information om elektroniska ID:n finns i avsnittet Elektroniska ID:n.

När du skyddar en PDF-fil med ett certifikat anger du vilka mottagarna är och vilken filåtkomstnivå respektive mottagare eller grupp ska ha. Du kan t.ex. låta en grupp underteckna och fylla i formulär, och en annan att redigera text eller ta bort sidor. Du kan välja certifikat med hjälp av din lista över pålitliga identiteter, från filer på disk, från en LDAP-server eller från Windows certifikatarkiv (bara Windows). Inkludera alltid ditt certifikat i mottagarlistan för att dokumentet ska kunna öppnas senare.

Obs!

Kryptera om möjligt dokument med hjälp av certifikat från elektroniska ID:n från tredje part. Om certifikatet kommer bort eller blir stulet kan utfärdaren ersätta det. Om ett självundertecknat digitalt ID tas bort går det inte längre att få tillgång till de PDF-filer som har krypterats med hjälp av certifikatet från det ID:t.

Kryptera en PDF-fil eller en PDF-portfölj med ett certifikat

Om du vill kryptera flera PDF-filer använder du Åtgärdsguiden i Acrobat Pro DC (Verktyg > Åtgärdsguiden) för att använda en fördefinierad sekvens. Du kan även redigera en sekvens och lägga till de skyddsfunktioner som du vill ha. Du kan även spara dina certifikatinställningar som en skyddsprofil och sedan återanvända den för att kryptera PDF-filer.

Obs!

För PDF-portföljer tillämpar Åtgärdsguiden skydd på komponent-PDF-filerna men inte på själva PDF-portföljen. Om du vill skydda hela PDF-portföljen tillämpar du skyddet på portföljens försättsblad.

 1. Om det är en enskild PDF-fil eller PDF-komponentfil i en PDF-portfölj öppnar du PDF-filen. Om det är en PDF-portfölj öppnar du den och väljer Visa > Portfölj > Försättsblad.
 2. Välj Verktyg > Skydda > Kryptera > Kryptera med certifikat. Om du inte kan se panelen Skydd läser du anvisningarna om hur man lägger till paneler under Åtgärdspaneler.

 3. Klicka på Ja vid prompten.
 4. I dialogrutan Certifikatkryptering markerar du de dokumentkomponenter som ska krypteras.
 5. Välj kryptering på menyn Krypteringsalgoritm och klicka sedan på Nästa.

  Krypteringsalgoritmen och nyckelstorleken är versionsspecifika. Mottagarna måste ha motsvarande version (eller senare) av Acrobat eller Reader för att kunna dekryptera och läsa dokumentet.

  • Om du väljer 128-bitars AES måste mottagarna ha Acrobat 7 eller Reader 7 (eller senare version av dessa program) för att öppna dokumentet.

  • Om du väljer 256-bitars AES måste dokumentet öppnas i Adobe Acrobat 9 eller Adobe Reader 9 eller senare versioner av dessa.

 6. Skapa en mottagarlista för din krypterade PDF-fil. Inkludera alltid ditt eget certifikat i mottagarlistan, så att du själv senare kan öppna dokumentet.
  • Klicka på Sök för att hitta identiteter på en katalogserver eller i din lista över pålitliga identiteter..

  • Klicka på Bläddra om du vill hitta den fil som innehåller certifikaten för pålitliga identiteter.

  • Om du vill ange utskrifts- eller redigeringsbegränsningar för dokumentet markerar du mottagare i listan och klickar sedan på Behörighet.

 7. Om du vill granska dina inställningar klickar du på Nästa och sedan på Slutför.

  När en mottagare öppnar PDF-dokumentet eller PDF-portföljen används de säkerhetsinställningar som du har angett för den här personen.

Ändra krypteringsinställningar

 1. Gör något av följande:
  • Om det är en enskild PDF-fil eller PDF-komponentfil i en PDF-portfölj öppnar du PDF-filen.

  • Om det är en PDF-portfölj öppnar du den och väljer Visa > Portfölj > Försättsblad.

 2. Välj Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Skyddsegenskaper. Om du inte kan se panelen Skydd läser du anvisningarna om hur man lägger till paneler under Åtgärdspaneler.

 3. Klicka på Ändra inställningar.
 4. Gör något av följande och klicka sedan på Nästa.
  • Om du vill kryptera olika dokumentkomponenter väljer du det alternativet.

  • Om du vill ändra krypteringsalgoritmen väljer du den i listan.

 5. Gör något av följande:
  • Om du vill kontrollera en pålitlig identitet markerar du mottagaren och väljer sedan Information.

  • Om du vill ta bort mottagare markerar du en eller flera mottagare och klickar sedan på Ta bort. Ta inte bort ditt eget certifikat såvida du inte vill ha åtkomst till den fil som använder certifikatet.

  • Om du vill ändra mottagarnas behörighet markerar du en eller flera mottagare och klickar sedan på Behörighet.

 6. Klicka på Nästa och sedan på Slutför. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Dokumentegenskaper och spara dokumentet för att tillämpa ändringarna.

Ta bort krypteringsinställningar

 1. Gör något av följande:
  • Om det är en enskild PDF-fil eller PDF-komponentfil i en PDF-portfölj öppnar du PDF-filen.

  • Om det är en PDF-portfölj öppnar du den och väljer Visa > Portfölj > Försättsblad.

 2. Välj Verktyg > Skydda > Kryptera > Ta bort skydd. Om du inte kan se panelen Skydd läser du anvisningarna om hur man lägger till paneler under Åtgärdspaneler.

 3. Ange lösenordet för behörighet om du uppmanas till det. Om du inte kan lösenordet för behörighet kontaktar du författaren av PDF-filen.

Dela certifikat med andra

Företag som använder certifikat för skyddade arbetsflöden lagrar ofta certifikat på en katalogserver som deltagare kan söka på för att utöka sina listor över pålitliga identiteter.

När du tar emot ett certifikat från någon kan du lägga till det i din lista över betrodda identiteter. Du kan ställa in dina pålitlighetsinställningar så att alla elektroniska underskrifter och certifierade dokument som har skapats med ett visst certifikat ska vara pålitliga. Du kan även importera certifikat från ett certifikatarkiv, t.ex. Windows certifikatarkiv. Ett certifikatarkiv innehåller ofta många certifikat som har utfärdats av olika certifikatutfärdare.

Fullständig information om hur du delar certifikat finns i handboken om digitala signaturer (PDF-format) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_se.

Obs!

Externa leverantörer verifierar normalt identiteter med egna metoder. De kan också integrera sina valideringsmetoder med Acrobat. Om du använder en extern leverantör bör du kontrollera dennes dokumentation.

Hämta certifikat från andra användare

Certifikat som du tar emot från andra kan du lagra i en lista över betrodda identiteter. Listan är som en adressbok, och med den kan du validera dessa användares signaturer för alla dokument som du tar emot från dem.

Lägga till ett certifikat från e-post

När en kontakt skickar sitt certifikat till dig via e-post visas det som en bifogad fil.

 1. Dubbelklicka på den bifogade filen och klicka sedan på Ange pålitlig kontakt i den dialogruta som öppnas.
 2. Markera kontakten och klicka sedan på Importera.
 3. Ange ett lösenord och klicka på Nästa. Visa importinformationen genom att klicka på OK, och därefter på OK igen.
 4. Välj plats och klicka sedan på Nästa. Klicka sedan på Slutför.
 5. Klicka på Ange pålitlig kontakt en gång till för att se om kontakten har lagts till i Certifikat. Markera certifikatet för att visa information om Detaljer och Lita på.
  • Ange önskade alternativ för Lita på.

  • Välj Använd det här certifikatet som ett pålitligt rotcertifikat enbart om det krävs för att validera en elektronisk underskrift. När du väl har gjort ett certifikat till en pålitlig rotcertifikatutfärdare förhindrar du att det (eller något annat certifikat i kedjan) spärrkontrolleras.

  • Om du vill tillåta åtgärder som kan innebära en säkerhetsrisk klickar du på Certifierade dokument och markerar sedan de alternativ som du vill tillåta:

   Dynamiskt innehåll

   Inkluderar FLV- och SWF-filer, liksom externa länkar.

   Inkluderade privilegierade JavaScript

   Litar på inbäddade skript.

   Behöriga systemåtgärder

   Inkluderar nätverk, utskrifter och filåtkomst.

Lägga till ett certifikat från en digital underskrift i en PDF

Du kan lägga till ett certifikat till dina pålitliga identiteter från en undertecknad PDF genom att först verifiera fingeravtrycket med certifikatets upphovsman.

Ett självundertecknat certifikat
 1. Öppna PDF-filen som innehåller underskriften.
 2. Öppna panelen Underskrifter och välj underskrift.
 3. Klicka på Visa underskriftsegenskaperAlternativ-menyn och klicka sedan på Visa signerarens certifikat.
 4. Om certifikatet är självsignerat bör du kontakta certifikatets upphovsperson och be denne bekräfta att fingeravtrycksvärdena på fliken Information är korrekta. Lita på certifikatet enbart om värdena matchar upphovspersonens värden.
 5. Klicka på fliken Lita på och sedan på Lägg till i tillförlitliga certifikat och OK.
 6. Ange förtroendealternativ i dialogrutan Importera kontaktinställningar och klicka sedan på OK.

Konfigurera Acrobat att söka igenom Windows Certificate Store (enbart Windows)

 1. Välj Inställningar >Underskrifter. Klicka på Mer för Verifiera.
 2. Välj önskade alternativ under Windows-integrering och klicka sedan två gånger på OK.

Vi rekommenderar inte att du litar på certifkat från Windows Certificate Store.

Importera certifikat med hjälp av Windows certifikatguide (endast Windows)

Om du använder Windows certifikatarkiv för att ordna dina certifikat, kan du importera certifikat med hjälp av en guide i Utforskaren i Windows. Om du vill importera certifikat måste du identifiera filen som innehåller certifikatet, och fastställa filens plats.

 1. Högerklicka på certifikatfilen i Utforskaren i Windows och välj sedan Installera PFX.
 2. Följ instruktionerna som visas för att lägga till certifikatet till ditt certifikatarkiv i Windows.
 3. Om du uppmanas att validera certifikatet innan det installeras, bör du anteckna värdena för MD5-meddelandet och SHA1-meddelandet (fingeravtryck). Kontakta skaparen av certifikatet för att få bekräftat att värdena är korrekta innan du bestämmer dig för att lita på certifikatet. Klicka på OK.

Verifiera information i ett certifikat

I dialogrutan Certifikatgranskare visas användarattribut och övrig information om ett visst certifikat. När andra importerar ditt certifikat vill de ofta jämföra din fingeravtrycksinformation med den information de får med certifikatet. (Fingeravtrycket refererar till värdena för MD5-meddelande och SHA1-meddelande.) Du kan kontrollera certifikatinformation för dina egna elektroniska ID-filer eller för ID-filer som du importerar.

Mer information om hur du verifierar certifikat finns i handboken om digitala signaturer (PDF-format) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_se.

I dialogrutan Certifikatgranskare hittar du följande information:

 • Certifikatsvalideringsperiod

 • Certifikatets avsedda användningsområde

 • Certifiera data som till exempel serienummer och offentlig nyckel

Du kan även kontrollera om certifikatutfärdaren har återkallat certifikatet. Certifikat återkallas normalt när en anställd slutar på företaget eller när skyddets integritet har skadats på något sätt.

Verifiera ditt eget certifikat

 1. Välj Inställningar >Underskrifter. I Identiteter & pålitliga certifikat klickar du på Mer.
 2. Välj ditt elektroniska ID och klicka sedan på Certifikatinformation .

Verifiera information på en kontakts certifikat

 1. Välj rutan Underskrifter och välj alternativ. Välj Visa underskriftsegenskaper på menyn Alternativ.
 2. Välj Visa signerarens certifikat för att visa detaljer om certifikatet.

Ta bort ett certifikat från pålitliga identiteter

 1. Välj Inställningar >Underskrifter. I Identiteter & pålitliga certifikat klickar du på Mer.
 2. Markera certifikatet och klicka sedan på Ta bort ID

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy