Egenskaper för formulärfält

Hur ett formulärfält beter sig definieras av inställningarna i dialogrutan Egenskaper för fältet. Du kan till exempel ange egenskaper för formatering, för hur information i ett formulärfält förhåller sig till andra formulärfält, för att begränsa vad användaren kan ange i formulärfältet eller för att utlösa egna skript.

Du kan ange olika egenskaper för ett Acrobat DC-formulärfält, beroende på vilken typ av formulärfält det är. Egenskaperna för respektive typ av formulärfält väljs på flera olika flikar. När du ändrar en egenskap tillämpas den så snart som du väljer en annan egenskap eller trycker på Retur.

Fliken Allmänt och fliken Åtgärder visas för alla typer av formulärfält. Andra flikar visas endast för vissa typer av formulärfält. Fliken Alternativ visas för de flesta typer av formulärfält, men alternativen är unika för respektive formulärfältstyp.

Två alternativ finns på alla flikar. Om du markerar kryssrutan på en flik markeras den också på alla andra flikar. Dessa alternativ är:

Låst

När det här alternativet är markerat går det inte att ändra några formulärfältsegenskaper.

Stäng

Stänger egenskapsdialogrutan för formulärfält. Om du ändrar egenskaperna för flera fält kan du lämna dialogrutan Egenskaper öppen. Klicka på varje enskilt fält för att ändra dess egenskaper.

Obs!

Om du markerar Låst på en viss flik låses alla alternativ för fältet, inte bara alternativen på just den fliken.

Ändra formulärfältsegenskaper

Du kommer bara åt egenskaperna för formulärfält i redigeringsläget. Du kan ändra egenskaperna för flera formulärfält samtidigt.

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Verktyg > Förbered formulär.

 2. Öppna dialogrutan Egenskaper på något av följande sätt:
  • Om du vill redigera ett enskilt formulärfält dubbelklickar eller högerklickar du på det och väljer sedan Egenskaper.

  • Om du vill redigera flera formulärfält markerar du de fält du vill redigera, högerklickar på något av dem och väljer sedan Egenskaper.

 3. Gör önskade ändringar på respektive flik.

  Egenskapen ändras så snart du väljer en annan egenskap eller trycker på Retur.

 4. Klicka på Stäng.

Vissa alternativ i dialogrutan Egenskaper är inte tillgängliga om du väljer formulärfält med olika egenskapsvärden. I övrigt tillämpas ändringar i de tillgängliga alternativen på alla markerade formulärfält.

Obs!

Om du vill undvika oavsiktliga ändringar i formulärfältet markerar du alternativet Låst i det nedre, vänstra hörnet av dialogrutan Egenskaper innan du stänger dialogrutan. Klicka på alternativet igen om du vill låsa upp.

Fliken Allmänt för formulärfältsegenskaper

Fliken Allmänt visas för alla typer av formulärfält och har följande alternativ:

Namn

Anger det markerade formulärfältets unika namn.

Funktionsbeskrivning

Visar text som hjälper användaren att fylla i formulärfältet. Funktionsbeskrivningar visas när pekaren vilar över formulärfältet.

Formulärfält

Anger om formulärfältet är synligt, antingen på skärmen eller vid utskrift. Det finns följande alternativ: Synligt, Dolt, Synligt men inte utskrivbart samt Dolt men utskrivbart.

Orientering

Roterar formulärfältet 0, 90, 180 eller 270 grader

Skrivskyddat

Hindrar att användaren ändrar innehållet i formulärfältet.

Krävs

Tvingar användaren att fylla i det markerade formulärfältet. Om användaren försöker att skicka formuläret när ett obligatoriskt fält inte är ifyllt visas ett felmeddelande och det tomma, obligatoriska formulärfältet färgmarkeras.

Fliken Utseende för formulärfältsegenskaper

Egenskaperna för utseendet fastställer hur formulärfältet ska se ut på sidan. Fliken Utseende visas för alla typer av formulärfält, förutom streckkoder, och har följande alternativ:

Ramfärg

Öppnar en färgväljare där du kan välja en färg för ramen runt fältet. Välj Ingen färg om fältet inte ska ha någon ram.

Linjetjocklek

Anger bredden för ramen runt formulärfältet: Tunn, Medel eller Tjock.

Fyllningsfärg

Öppnar en färgväljare där du kan välja en färg för bakgrunden bakom fältet. Välj Ingen färg om fältet inte ska ha någon färg.

Obs! Andra alternativ för Fyllningsfärg än Ingen färg kommer att blockera bilder på PDF-sidan som finns bakom formulärfältet.

Linjeformat

Ändrar utseendet på ramen. Välj Heldragen, Streckad, Fasad, Infälld eller Understruken.

Teckensnittsstorlek

Definierar storleken på den text användaren skriver eller på valmarkeringen för alternativknappar och kryssrutor. Du kan välja Autom., diverse förinställda värden eller skriva in ett annat värde. Om du väljer Automatiskt för ett textfält anpassas teckenstorleken efter texten i rutan.

Textfärg

Öppnar en färgväljare där du kan välja en färg för texten eller för markeringen.

Teckensnitt

Listar teckensnitten som finns på din dator. Det här alternativet är inte tillgängligt för formulärfält som inte visar text.

Obs!

Alternativet Aktivera alternativ för höger-till-vänster-språk på panelen Språk i dialogrutan Inställningar påverkar vad som visas på fliken Utseende i dialogrutan Egenskaper. När detta alternativ är markerat innehåller fliken Utseende alternativ för att ändra sifferstilen och textriktningen för textfält och listrutor.

Fliken Position för formulärfältsegenskaper

På fliken Position kan du placera ut eller ange storlek för de markerade fälten. Du kan flytta fält till en plats du anger på sidan. Använd alternativen Höjd och Bredd om du bara vill ändra fältens storlek. Om du vill flytta fält utan att ändra storlek på dem väljer du Ändra inte höjd och bredd när positionen ändras.

Fliken Alternativ för formulärfältsegenskaper

Vilka alternativ som visas på den här fliken beror på vilken typ har formulärfält som har markerats. Fliken Alternativ visas för alla formulärfält utom elektroniska underskrifter.

Streckkod

Fliken Alternativ för streckkodsfältsegenskaper innehåller följande:

Symbolik

Inkluderar streckkodstyperna PDF417, QR-kod och Datamatris.

Obs! Om ditt företag bearbetar formulär med flera olika metoder bör du välja den metod som passar för streckkodsbilderna med den lägsta kvaliteten. Om formulär till exempel returneras både via fax och post bör du välja alternativet Faxserver som avkodningsvillkor för att få bästa möjliga tolkning av alla formulär.

Komprimera data före kodning till streckkod

Anger att data komprimeras innan de kodas. Data komprimeras med komprimeringsmetoden Flate. Komprimerade data kräver vanligen mindre lagringsutrymme och det får därför plats mer data i streckkoden. Markera det här alternativet om du tänker tolka returnerade data med Acrobats avkodare för streckkodsformulär. Markera inte det här alternativet om du tänker använda en bärbar streckkodsskanner, eftersom dessa vanligen inte kan avkoda komprimerade data.

Avkodningsvillkor

De förinställda avkodningsvillkoren utgör rekommenderade utgångspunkter som du kan justera genom att klicka på knappen Egen.

Egen

Öppnar en dialogruta där du kan välja egna bearbetningsparametrar som är optimala för din skannings- och faxutrustning. (Vilka alternativ som är tillgängliga varierar beroende på streckkodstypen.)

X-dimension

Cellens bredd i mils (1 mil = 0,0254 mm).

X/Y-förhållande

Cellens höjd/bredd-förhållande. Ange 2 för en datacell som är dubbelt så hög som den är bred. (Endast tillgängligt för PDF417-streckkoder.)

Obs! Om du har för avsikt att avkoda streckkoden med en bärbar laserskanner bör du undvika att skapa streckkoder som är bredare än 10,2 cm. För bärbara skannrar fungerar högre och smalare streckkoder oftast bättre. Du behöver inte ange höjd och bredd för streckkoden om du använder en Adobe streckkodsavkodare (säljs separat).

Felkorrigeringsnivå

Motsvarar den nivå av dataredundans som läggs till i streckkoden för att korrigera eventuella avkodningsfel. Högre nivåer ger mer redundans och en robustare streckkod som genererar bättre avkodningsresultat. Högre nivåer leder dock till större streckkoder och sämre förmåga att koda användardata eller formulärstrukturdata till streckkoden. En mer robust streckkod kan minska problemen med pennmärken, dålig utskriftskvalitet, låg kvalitet beroende på faxöverföring eller veck i dokumentet. Det här alternativet är tillgängligt för streckkoderna PDF417 och QR-kod.

Hantera streckkodsparametrar

Klicka på den här knappen om du vill spara dina egna streckkodsinställningar i en fil. Du kan sedan exportera filen och göra den tillgänglig för andra i företaget som skapar formulär.

Kryssrutor

Kryssruteformat

Anger vilken symbol som ska visas i kryssrutan när användaren markerar den: Bock (standard), Cirkel, Kryss, Romb, Ruta eller Stjärna. Den här egenskapen ändrar inte formen på själva kryssrutan.

Obs! Storleken på markören inuti kryssrutan beror på den teckensnittsstorlek du angett på fliken Utseende.

Exportvärde

Anger ett värde som representerar kryssrutan om data exporteras. Om du inte anger något värde används namnet på fliken Allmänt som exportvärde.

Kryssrutan är markerad som standard

Visar kryssrutan markerad om inte användaren avmarkerar den.

För listrutor använder du fliken Alternativ för att skapa en lista med alternativ som användaren kan välja.

Även om de flesta egenskaperna på den här fliken är gemensamma för båda typerna av formulärfält, gäller vissa bara den ena eller den andra typen.

Objekt

Accepterar texten som du skriver för alternativ som du vill ska visas i fältets listruta.

Lägg till

Flyttar det du har skrivit i rutan Objekt till Objektlistan.

Exportvärde

Här skriver du ett värde som representerar objektet om data exporteras. Om du inte anger något värde används namnet på fliken Allmänt som exportvärde.

Objektlista

Visar alternativen som kommer att finnas i listan.

Obs! Det markerade objektet i rutan Objektlista visas som valt standardobjekt i fältet för listrutor. Markera ett annat objekt i listan om du vill ändra standardobjektet.

Knapparna Upp och Ned

Ändrar ordningen för hur objekten visas i listrutan. De här knapparna är inte tillgängliga om du markerar kryssrutan Sortera objekt.

Ta bort

Tar bort markerat objekt från listan.

Sortera objekt

Ordnar de listade objekten numeriskt och alfabetiskt. Numeriska sorteringar utförs före alfabetiska sorteringar.

Tillåt användare att ange egen text

(Endast listrutor) Gör det möjligt för användare att ange ett annat värde än de som finns i listan.

Kontrollera stavning

(Endast listrutor) Kontrollerar stavningen i den text användaren skriver. Det här alternativet är endast tillämpligt om alternativet Tillåt användare att ange egen text är markerat.

Flera val

(Endast listrutor) Gör det möjligt för användare att välja flera alternativ i listan.

Utför det valda värdet omedelbart

Sparar värdet så fort användaren väljer det. Om alternativet inte markeras sparas värdet bara när användaren tabbar sig ut ur det aktuella fältet eller klickar i ett annat formulärfält. För listrutor är det här alternativet inte tillgängligt om kryssrutan Flera val är markerad.

Alternativknappar

Skapa en grupp alternativknappar om du vill att användaren bara ska välja ett alternativ av flera. Alla alternativknappar i en grupp har samma namn, men varje knapp har ett eget knappvärde.

Knappformat

Anger vilken symbol som ska visas inuti knappen när användaren aktiverar den: Bock, Cirkel (standard), Kryss, Romb, Ruta eller Stjärna. Den här egenskapen ändrar inte formen på själva alternativknappen.

Alternativknappsval

Identifierar alternativknappen och skiljer den åt från andra alternativknappar som har samma värde i rutan Namn.

Knappen är markerad som standard

Aktiverar alternativknappen när användaren öppnar formuläret första gången.

Knappar med samma namn och val markeras tillsammans

Gör det möjligt att aktivera flera alternativknappar med en enda klickning. Om användaren t.ex. markerar en alternativknapp som har samma fältnamn och valda innehåll som en annan knapp markeras båda alternativknapparna.

Textfält

Textfält är avsedda för användardata, som kan bestå av bokstäver, siffror eller bådadera.

Justering

Vänsterjusterar, högerjusterar eller centrerar texten i fältet.

Standardvärde

Anger den text som visas i fältet innan användaren skriver över den. Skriv in önskat standardvärde i rutan.

Flera rader

Gör det möjligt att skriva in flera rader i textfältet.

Bläddra lång text

Lägger in rullningslister om texten inte får plats inom fältets gränser.

Tillåt RTF-format

Gör det möjligt för användare att formatera texten med t.ex. fet eller kursiv stil. Det kan vara användbart i vissa textfält där sådan stilinformation är viktig för textens betydelse, t.ex. i en uppsats.

Begränsa till (n) tecken

Tillåter att användaren skriver det antal tecken som du anger.

Obs!

Om du angav ett standardvärde överlappas det av det här gränsvärdet.

Lösenord

Visar den text som anges av användaren som en serie asterisker (*). Det här alternativet är endast tillgängligt om kryssrutan Kontrollera stavning är avmarkerad.

Fältet används för filval

Gör det möjligt för användaren att ange en filsökväg som fältets värde när en fil skickas in tillsammans med formuläret. Det här alternativet är endast tillgängligt när Bläddra lång text är det enda alternativet som är markerat på fliken Alternativ.

Kontrollera stavning

Kontrollerar stavningen i den text användaren skriver.

Komb. av (n) tecken

Fördelar användarens text jämnt över textfältets bredd. Om det finns en ramfärg angiven på fliken Utseende avgränsas varje skrivet tecken i fältet av linjer i denna färg. Det här alternativet är endast tillgängligt om ingen annan kryssruta har markerats.

Textfält i Acrobat
Textfält med och utan egenskapen Komb.

A. Fyra textfält med en kantfärg, som använder egenskapen Komb. B. Textfält utan egenskapen Komb. 

Fliken Åtgärder för formulärfältsegenskaper

Åtgärdsegenskaperna anger de åtgärder som du vill koppla till formulärfältet, t.ex. hoppa till en särskild sida eller spela upp ett medieklipp. Fliken Åtgärder visas för alla typer av formulärfält och har följande alternativ:

Välj utlösare

Anger den användaråtgärd som startar en åtgärd: Mus upp, Mus ned, Musinträde, Musutträde, Vid skärpa eller Vid oskärpa.

Välj åtgärd

Anger den händelse som inträffar när användaren utlöser åtgärden: Utför ett menykommando, Gå till en 3D-/multimedievy, Gå till en sidvy, Importera formulärdata, Multimedieåtgärd (Acrobat 9 och senare), Öppna en fil, Öppna en webblänk, Spela upp ett ljud, Uppspelningsmedia (Acrobat 5-kompatibla), Spela upp media (kompatibla med Acrobat 6 och senare versioner), Läs en artikel, Återställ ett formulär, Kör ett JavaScript, Ange lagersynlighet, Visa/dölj ett fält samt Skicka ett formulär.

Lägg till

Öppnar ett fönster för den valda åtgärden.

Åtgärder

Visar listan med utlösare och åtgärder som du har definierat.

Knapparna Upp och Ned

Flyttar den markerade åtgärden uppåt eller nedåt i listan. (Endast tillgängligt när du har definierat flera åtgärder för samma utlösare.)

Redigera

Öppnar en dialogruta med alternativ för den markerade åtgärden.

Ta bort

Tar bort markerad åtgärd eller markerat par av utlösare/åtgärd.

Fliken Beräkna för formulärfältsegenskaper

Fliken Beräkna visas endast i dialogrutan Egenskaper för textfält och listrutor. Med beräkningsalternativen kan du utföra matematiska beräkningar på befintliga formulärfältsvärden, samt visa resultatet.

Värdet är inte beräknat

Aktivera det här alternativet om du vill att användaren ska skriva.

Värdet är

Aktivera det här alternativet för att göra ytterligare alternativ tillgängliga:

Listruta

Här väljer du de matematiska funktioner som ska tillämpas på de valda fälten. Välj Summan om du vill addera värdena i de valda fälten, Produkten för att multiplicera dem, Medelvärdet, Minimum eller Maximum.

Välj

Öppnar en dialogruta med en lista över tillgängliga fält i formuläret. Markera de fält som du vill lägga till i beräkningen, avmarkera de fält som du vill ta bort från beräkningen.

Förenklad fältanteckning

Använder JavaScript med fältnamn och enkla aritmetiska tecken. Knappen Redigera öppnar en dialogruta där du kan skriva, redigera och lägga till skript.

Obs!

Fältnamn är skiftlägeskänsliga.

Eget beräkningsskript

Visar eventuella egna skript som du har lagt till för beräkningar. Knappen Redigera öppnar en dialogruta där du kan skriva och lägga till nya JavaScript-skript.

Ställa in beräkningsordning för formulärfält

Om du definierar två eller fler beräkningar i ett formulär utförs beräkningarna i samma ordning som du definierade dem. Ibland kan det hända att du måste ändra beräkningsordningen för att inte få felaktiga resultat.

Om du till exempel vill använda resultatet av en beräkning av två formulärfält för att beräkna värdet av ett tredje formulärfält måste de första två formulärfälten först beräknas tillsammans för att slutresultatet ska bli korrekt.

 1. Välj Mer > Ställ in fältberäkningsordning på den högra panelen.

  Dialogrutan Beräkna fält visar alla beräkningsbara fält i formuläret och i vilken ordning beräkningarna utförs.

 2. Om du vill ändra fältberäkningsordningen markerar du fältet i listan och klickar sedan på knappen Upp eller Ned.

Acrobat DC utför automatiskt alla angivna fältberäkningar när du skapar och testar formulärfälten. Om du vill kan du stänga av den automatiska beräkningen på panelen Formulär i dialogrutan Inställningar medan du arbetar.

Fliken Undertecknat för formulärfältsegenskaper

Fliken Undertecknat finns endast i dialogrutan Egenskaper för elektronisk underskrift. Det du väljer här definierar vad som händer när användaren använder en elektronisk underskrift i formuläret.

Ingenting händer vid undertecknande

Det här är standardinställningen.

Markera som skrivskyddad

Förhindrar ytterligare ändringar av det elektroniskt undertecknade formuläret enligt det alternativ som du väljer i listrutan:

Alla fält

Förhindrar ändringar i alla formulärfält.

Alla fält utom dessa

Tillåter endast ändringar i formulärfält som du väljer genom att klicka på knappen Välj och markera kryssrutorna för de fält som du vill att användaren ska kunna redigera efter undertecknande.

Endast dessa fält

Förhindrar ändringar i de formulärfält som du väljer.

Det här skriptet körs när fält undertecknas

Aktiverar ett eget JavaScript-skript när användaren undertecknar formuläret elektroniskt. Klicka på knappen Redigera om du vill ändra eller skapa en ny JavaScript-åtgärd.

Fliken Format för formulärfältsegenskaper

Fliken Format i dialogrutan Egenskaper visas endast för formulärfält av typen text eller listruta. Vilka alternativ som är tillgängliga beror vad du väljer i listrutan Välj formatkategori.

Fältet Exempel på aktuellt format visar en live-förhandsgranskning av inställningarna.

Inga

Inga ytterligare alternativ är tillgängliga. Indata i en textruta eller listruta med den här egenskapen kräver ingen speciell formatering.

Nummer

Tillämpar automatiskt valda formateringsalternativ på numeriska data.

Decimaler

Anger antalet siffror som visas till höger om decimaltecknet.

Avgränsare

Anger placeringen av kommatecken och punkter.

Valutasymbol

Anger valutatypen, till exempel euro, dollar eller yen.

Symbolplats

Anger platsen för valutasymbolen i relation till talet. Det här fältet aktiveras om en valutasymbol väljs.

Negativa tal

Anger hur negativa tal visas. Du kan välja Visa parenteser, Använd röd text, ingen eller både och.

Procent

Tillämpar automatiskt valda formateringsalternativ på numeriska data uttryckta som procenttal.

Decimaler

Anger antalet siffror som visas till höger om decimaltecknet.

Avgränsare

Anger placeringen av kommatecken och punkter.

Datum

Listan innehåller en-, två- och fyrsiffriga variationer där d står för dag, m står för månad och y står för år.

Tid

Listan innehåller variationer där h står för timme enligt 12-timmarssystemet, H står för timme enligt 24-timmarssystemet, MM står för minuter, ss står för sekunder och tt står för förmiddag eller eftermiddag.

Speciella

Postnummer

För ett femsiffrigt amerikanskt postnummer.

Postnummer + 4

För ett niosiffrigt amerikanskt postnummer.

Telefonnummer

För ett tiosiffrigt telefonnummer.

Personnummer

För ett niosiffrigt amerikanskt socialförsäkringsnummer. Bindestreck infogas automatiskt efter den tredje respektive femte siffran.

Godtycklig mask

Ändrar formatkategorin till Egna format och visar ett textfält där du kan skriva ett eget format. Använd det här alternativet om du vill ange de teckentyper som får användas på angivet ställe och hur data ska visas i fältet.

A

Enbart bokstäver godtas (A–Ö, a–ö).

X

Innebär att blanksteg och de flesta utskrivbara tecken accepteras, inklusive alla tecken som finns på ett vanligt tangentbord och ANSI-tecken inom intervallen 32–126 and 128–255.

O

Bokstaven ”O” innebär att alfanumeriska tecken accepteras (A–Ö, a–ö och 0–9).

9

Innebär att endast numeriska tecken accepteras (0–9).

Maskinställningen AAA--p#999 accepterar t.ex. strängen BOE--p#767. Maskinställningen OOOOO@XXX accepterar strängen vad12@3Up.

Posten Godtycklig mask i Acrobat
Exempel på en Godtycklig mask-post

Egen

Visar ytterligare alternativ för formulärutformare som vill skriva egna JavaScript-skript för formatering och tangenttryckningar. Du kan t ex definiera ett nytt valutaformat eller begränsa inmatningen till särskilda tecken.

Eget formateringsskript

Visar eventuella egna skript som du har lagt till för format. Knappen Redigera öppnar en dialogruta där du kan skriva och lägga till nya skript.

Eget ändringsskript

Visar eventuella egna skript som du har lagt till för att validera tangenttryckningar. Knappen Redigera öppnar en dialogruta där du kan skriva och lägga till nya skript.

Du kan hämta JavaScript for Acrobat API Reference genom att gå till Acrobat Developer Centerwww.adobe.com/go/learn_acr_javascript_se (PDF, enbart på engelska).

Fliken Validera för formulärfältsegenskaper

Fliken Validera visas endast i dialogrutan Egenskaper för textfält och listrutor. Valideringsegenskaperna begränsar inmatningarna till vissa intervall, värden eller tecken och garanterar därmed att användarna anger relevanta data för ett visst formulärfält.

Fältvärdet är inte verifierat

Inaktiverar validering.

Fältvärdet är inom intervallet

Ställer in ett numeriskt intervall för formulärfält med de värden du anger, antingen som ett tal eller som ett procenttal.

Kör eget verifieringsskript

Validerar med ett JavaScript-skript som du skapar eller tillhandahåller.

Fliken Värde för formulärfältsegenskaper

Fliken Värde visas endast för streckkodsformulärfält.

Koda med

Aktiverar följande alternativ:

XML

Kodar data till streckkoden i vanligt XFDF-format. JavaScript-skript genereras automatiskt.

Tabbavgränsad

Kodar fälten till streckkoden som tabbavgränsade värden. JavaScript-skript genereras automatiskt. Om formuläret är konfigurerat att mata ut data till enskilda XFDF- eller XDP-filer måste dessa data vara i tabbavgränsat format med fältnamnen på första raden. Det här alternativet är praktiskt om du vill få plats med mer data i en streckkod eller om du tänker kopiera data till databaser eller kalkylbladstabeller.

Välj

Öppnar en dialogruta där du kan välja vilka användardatafält som ska kodas i streckkoden.

Inkludera fältnamn

(Endast tillgängligt när kodningen Tabbavgränsad är vald.) Koda fältnamnen som första rad i streckkodsinnehållet. Värdena kodas under dessa.

Eget beräkningsskript

Visar standardskriptet. Klicka på knappen Redigera om du vill öppna dialogrutan JavaScript-redigerare, där du kan skriva egna beräkningsskript för streckkoden.

Referens till publicerat formulär

Visar sökvägen till PDF-formuläret. Du kan redigera sökvägen genom att skriva in URL-adressen till det publicerade formuläret. Du kan senare återskapa en elektronisk version av det ifyllda formuläret genom att sammanfoga formulärmallen med en förekomst av användardata. Du kan också upprätthålla relationen mellan en viss formulärmall och dess relaterade streckkodsdatafiler. När du kodar en streckkod med XML-värden kodas URL-referensen till streckkoden och visas i formuläret nedanför streckkoden.

En typ av streckkod, men URL-referensen nedanför
En typ av streckkod, men URL-referensen nedanför

Hantera egna streckkodsinställningar

Du kan spara och dela med dig av en uppsättning anpassade inställningar för streckkodsparametrar och sedan använda dem när du skapar nya streckkodsformulärfält. Du kan fortsätta att redigera dina egna parameteruppsättningar efter att du har definierat dem.

Alla dessa processer börjar med att du öppnar dialogrutan för egenskaper för streckkodsfält. Dubbelklicka på streckkodsfältet för att öppna dialogrutan för egenskaper.

Skapa en ny streckkodsparameteruppsättning

 1. Klicka på fliken Alternativ i dialogrutan Egenskaper för streckkodsfält och klicka sedan på Hantera streckkodsparametrar.

 2. Markera den befintliga parameteruppsättning som du vill använda som grund för den nya uppsättningen och klicka sedan på Nytt.

 3. Skriv ett namn i rutan Namn och en beskrivning i rutan Beskrivning.

 4. Välj alternativ för Symbolik, X-dimension, X/Y-förhållande och Felkorrigeringsnivå och klicka sedan på OK.

Den nydefinierade parameteruppsättningen visas i listan i dialogrutan Hantera streckkodsparametrar och alla knappar på höger sida i dialogrutan blir tillgängliga. Den nya definitionen visas också i listrutan Avkodningsvillkor på fliken Alternativ i dialogrutan Egenskaper för streckkodsfält.

Redigera eller ta bort en uppsättning egna streckkodsparametrar

 1. Klicka på fliken Alternativ i dialogrutan Egenskaper för streckkodsfält och klicka sedan på Hantera streckkodsparametrar.

 2. Markera en egen parameteruppsättning i listan.
 3. Välj lämplig åtgärd:
  • Klicka på Redigera, gör önskade ändringar av inställningarna och klicka sedan på OK.

  • Klicka på Ta bort. Bekräfta borttagningen i det meddelande som visas genom att klicka på OK.

Exportera eller importera en uppsättning egna streckkodsparametrar

 1. Klicka på fliken Alternativ i dialogrutan Egenskaper för streckkodsfält och klicka sedan på Hantera streckkodsparametrar.

 2. Välj lämplig åtgärd:
  • Markera en streckkodsparameteruppsättning i listan och klicka sedan på Exportera. Välj en plats och ange ett filnamn med filnamnstillägget .bps.

  • Klicka på Importera och leta upp och välj den BPS-fil som du vill importera.

Omdefiniera standarder för formulärfältsegenskaper

När du har ändrat egenskaperna för en viss typ av formulärfält kan du ange dessa egenskaper som standarduppsättningen för den typen. Du kan t.ex. skapa en kryssruta, ändra egenskaperna och sedan spara dessa egenskaper som standardvärden.

 1. Om det behövs väljer du Verktyg > Förbered formulär för att öppna formulärredigeringsläget.

 2. Högerklicka på det formulärfält vars egenskaper du redan har ändrat och välj sedan Använd aktuella egenskaper som ny standard.

Obs!

Att ändra standardegenskaperna påverkar inte inställningarna för befintliga formulärfält av den typen. De nya standarderna tillämpas bara på nya fält som du skapar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy