Skapa och distribuera PDF-formulär


Du är på den här sidan >
Skapa och distribuera PDF-formulär

Det här dokumentet beskriver hur du enkelt kan förvandla ett skannat pappersformulär eller ett enkelt formulär som skapats i Microsoft Word, Excel eller ett annat program till ett smart PDF-formulär. (Klicka på lämplig länk ovan för mer information om PDF-formulär.)

Skapa ett formulär från grunden

Du kan starta med en tom PDF-fil, lägga till text och etiketter i PDF-filen och därefter lägga till formulärfält för att slutföra formuläret. Mer information finns i Så här skapar du ett formulär från grunden.

Skapa ett formulär från ett befintligt dokument

När du konverterar ett befintligt dokument till ett PDF-formulär lägger Acrobat automatiskt till interaktiva fält i formuläret. Du kan sedan redigera formuläret för att lägga till specialiserade formulärfält, till exempel listrutor eller knappar.

Skapa ett formulär i Acrobat
Typer av formulärfält som du kan lägga till i en PDF-fil

A. Certifikatbaserat signaturfält B. Listruta C. Textfält D. Automatiskt meddelandefält E. Kryssrutor F. Alternativknappar G. Listruta H. Knappar 

 1. Välj Verktyg > Förbered formulär.

 2. Välj något av följande alternativ:

  En fil

  Konverterar ett befintligt elektroniskt dokument (till exempel Word, Excel eller PDF) till ett interaktivt PDF-formulär.

  Skanner

  Skannar ett pappersformulär och konverterar det till ett interaktivt PDF-formulär.

  Skapa nytt

  Börja skapa ett formulär från grunden med en tom sida. Mer information finns i Så här skapar du ett formulär från grunden.

 3. Om du vill att andra ska signera formuläret, markerar du kryssrutan Detta dokument kräver signaturer.

  Obs!

  Automatisk identifiering för formulärfält är som standard . Klicka på länken Ändra och välj önskade inställningar om du vill ändra detta. Mer information finns i Formulärinställningar.  

 4. Klicka på Starta.

  Formuläret skapas i Acrobat och öppnas i läget Formulärredigering. I den högra rutan visas alternativ för att redigera formuläret. Verktygsfältet innehåller formulärfältsverktyg för att lägga till fler fält.

  Verktygsfältet Förbered formulär

 5. Granska formulärfälten som Acrobat har skapat. Lägg till fält med formulärfältsverktygen i verktygsfältet. Ta bort, ändra storlek på eller ordna om fälten efter behov. Du kan lägga till alla nedanstående typer av formulärfält:

  Lägg till textfält

  Lägg till text i PDF-dokumentet.

  Streckkoder

  Koda indata från valda fält och visa informationen som ett visuellt mönster som kan tolkas av avkodningsprogramvara eller -maskinvara (säljs separat).

  Knappar

  Utför en åtgärd på användarens dator, t.ex. öppnar en fil, spelar upp ljud eller skickar data till en webbserver. Knapparna kan anpassas med bilder, text och visuella ändringar som utlöses av musåtgärder.

  Kryssrutor

  Gör det möjligt för användaren att välja ja eller nej för enskilda alternativ. Om formuläret innehåller flera kryssrutor kan användaren normalt markera valfritt antal.

  Datumfält

  Låter användaren ange ett datum i PDF-dokumentet.

  Fält för digital signatur

  Här kan användaren underteckna ett PDF-dokument elektroniskt med en digital signatur.

  Listruta

  Här kan användaren välja ett alternativ i en lista eller skriva ett värde. Du kan ange en formulärfältsegenskap som gör det möjligt för användaren att ange ett anpassat värde.

  Bildfält

  Lägger till ett bildfält. Låter användaren bläddra fram och välja bilden som ska läggas till i PDF-dokumentet.

  Listrutor

  Visa en lista med alternativ som användaren kan välja. Du kan ställa in en formulärfältsegenskap som gör det möjligt för användaren att välja flera alternativ i listan genom att Skift-klicka.

  Alternativknappar

  Visa en grupp med alternativ. Användaren kan bara välja ett alternativ. Alla alternativknappar med samma namn fungerar som en grupp.

  Textfält

  Här kan användaren skriva text, t ex namn, adress eller telefonnummer.

 6. Om du vill ändra text eller bilder klickar du på Redigera i verktygsfältet. Alla text- och bildfält är aktiverade för redigering.  

  Använd redigeringsverktyget när du vill ändra text eller bilder

  Obs!

  Uppdatera Acrobat om du inte ser alternativet Redigera i verktygsfältet. Om du vill uppdatera automatiskt via Acrobat väljer du Hjälp > Leta efter uppdateringar och slutför sedan uppdateringen genom att följa instruktionerna i uppdateringsfönstret.

 7. Klicka på knappen Förhandsgranska i verktygsfältet när du vill testa formuläret. Genom att förhandsgranska ett formulär kan du se formuläret så som det kommer att se ut för mottagaren och kan kontrollera att det är korrekt. Medan du förhandsgranskar ett formulär kan du klicka på knappen Redigera för att gå tillbaka till redigeringsläge.

 8. När formuläret är klart sparar du formuläret och klickar på Stäng till höger i verktygsfältet för att stänga formulärredigeraren.

Du kan läsa mer om att distribuera formulär och samla in svar i Distribuera PDF-formulär eller webbformulär.  

Skapa formulär för Adobe Sign

Du kan konvertera ett befintligt formulär till ett Adobe Sign-formulär eller enkelt dra och släppa Adobe Sign-fält till en PDF-fil. Du kan skicka iväg formuläret för att bli ifyllt och signerat med Adobe Sign-tjänsten. En del fält konverteras inte till Adobe Sign-fält, till exempel fälten för listrutor, nedrullningsbara menyer och knappar. Du kan lägga till fler Adobe Sign-fält från verktygsfältet.

 1. Öppna PDF-filen som du vill konvertera till ett Adobe Sign-formulär.

 2. Välj Verktyg > Förbered formulär.

 3. Klicka på Starta.

  Formuläret skapas i Acrobat och öppnas i läget Formulärredigering. I den högra rutan visas alternativ för att redigera formuläret. Verktygsfältet innehåller formulärfältsverktyg för att lägga till fler fält.

 4. Klicka på Mer i den högra rutan och välj Konvertera till Adobe Sign-formulär.

 5. När det visas ett meddelande om att Acrobat tar bort formulärfält som Adobe Sign inte har stöd för klickar du på Nästa och sedan på OK i den efterföljande varningen.

 6. Om du vill lägga till ett fält i formuläret väljer du önskad ikon i verktygsfältet. Placera pekaren där du vill placera fältet och klicka för att infoga det.

  Specifika formulärfält för Adobe Sign
  När du skapar eller redigerar Adobe Sign-formulär visar verktygsfältet formulärfält som är specifika för Adobe Sign.

 7. Ge fältet ett namn och ange vem som ska fylla i det eller signera det. Om du vill ange dess egenskaper, t ex kantfärg, fyllning, teckensnitt och teckenstorlek, dubbelklickar du på fältet.

  Placera ett Adobe Sign-fält
  Första gången du placerar ett Adobe Sign-fält kan du ge det ett namn och ange vem som ska signera eller fylla i fältet.

 8. Klicka på Förhandsgranska i det övre högra hörnet om du vill granska ändringarna. Klicka på Redigera i det övre högra hörnet för att växla tillbaka till redigeringsläget.

 9. Spara formuläret.

Du kan läsa mer om att distribuera formulär och samla in svar i Distribuera Adobe Sign-formulär.

Ge Reader-användare behörighet att spara formulärdata

Användare av Acrobat Reader DC och tidigare versioner kan normalt inte spara ifyllda kopior av de formulär som de fyller i. Du kan dock utöka behörigheten för en PDF-fil för att tillåta att dessa användare sparar formulärdata. Om du har Acrobat DC Pro kan du inkludera ytterligare funktioner för Acrobat Reader DC-användare, som att lägga till text i formulär som inte är interaktiva.

Obs!

Till skillnad från tidigare versioner av Reader, innehåller Reader XI och senare versioner både verktyget Lägg till text och möjligheten att spara formulärdata. Acrobat-användare kan skriva i ej ifyllbara formulär, lägga till kommentarer och signera PDF-filer digitalt utan särskilda behörigheter.

 1. Öppna en enskild PDF-fil eller förhandsgranska en PDF-komponentfil i en PDF-portfölj.

 2. Om du redigerar formuläret klickar du på krysset bredvid knappen Förhandsgranska i det övre högra hörnet.

 3. Välj Arkiv > Spara som annan > Reader-utökad PDF och välj sedan ett av följande alternativ:

  Aktivera kommentering och mätning

  (Acrobat Pro) Tillåter att användare kan lägga till kommentarer och komma åt objektdata, mått och geospatiala verktyg.

  Aktivera fler verktyg (bl.a. för att fylla i och spara formulär)

  Tillåter att användare sparar data som de har angett i interaktiva eller ifyllbara formulär.

Kommentarer om att spara ifyllda formulär lokalt

I både Acrobat Standard och Acrobat Pro kan användare av Adobe Reader 8 eller senare fylla i och spara PDF-formulär lokalt. Observera följande två punkter om hur du använder Reader Extensions-funktionerna för att spara PDF-formulär lokalt (s.k. utökade dokument):

Antalet distribuerade utökade dokument

En Acrobat Standard- eller Acrobat Pro-kund kan skicka ett utökat dokument till ett obegränsat antal mottagare för ifyllning. En Acrobat-kund kan t.ex. publicera en tom formulärmall på en webbsida där användarna kan fylla i och spara PDF-dokumentet lokalt. Ett obegränsat antal personer kan få tillgång till mallen. Dessutom kan Acrobat-användare samla in  ett obegränsat antal svar från det ifyllda formuläret.

Antal mottagare av det utökade dokumentet

Om du använder Acrobat Standard eller Acrobat Pro kan du skicka ett utökat dokument till ett obegränsat antal mottagare. Acrobat-användare kan skicka ett obegränsat antal kopior av det utökade dokumentet till ett obegränsat antal mottagare och samla in ett obegränsat antal svar från det ifyllda formuläret.

Lägga till JavaScript i formulär

Med JavaScript-språket kan du skapa interaktiva webbsidor. Adobe har förbättrat JavaScript så att du enkelt kan integrera interaktivitet i PDF-formulär. Oftast används JavaScript i Acrobat-formulär vid dataformatering, databeräkning, datavalidering och tilldelning av åtgärder. I Windows kan du dessutom konfigurera Adobe PDF-formulär så att de ansluter direkt till databaser via ODBC (Open Database Connection).

Obs!

Om du skapar dynamiska formulär måste du tänka på att Acrobat Reader inte har stöd för vissa anpassade JavaScript-skript. Formuläret kanske inte fungerar korrekt när det visas i Acrobat Reader, om inte extra användningsbehörighet läggs till i PDF-dokumentet.

Ytterligare resurser

Mer information om Acrobat JavaScript finns i följande resurser:

Distribuera (skicka) formulär till mottagare

Distribuera PDF-formulär eller webbformulär

När du har skapat ett formulär väljer du en metod för att skicka det till mottagarna.

 1. Klicka på Distribuera nederst till höger i den högra rutan.

 2. Flera olika meddelanden kan visas, exakt vilka beror på vad formuläret innehåller. Följ instruktionerna på skärmen efter behov och spara formuläret.

 3. Välj en distributions- och insamlingsmetod:

  E-post

  Samla in svar i e-postinkorgen.

  Intern server

  Distribuera och samla in svar på en intern server, till exempel SharePoint eller Nätverksmapp. Mer information finns i Ange en server.

 4. Klicka på Fortsätt och följ sedan instruktionerna på skärmen för att distribuera formuläret.

 5. Om du väljer att samla svar i din inkorg gör du något av följande:
  • Ange e-postadresser (åtskilda med semikolon) eller välj e-postadresser från adressboken genom att klicka på knappen Till.
  • Redigera standardmeddelandet.
  • Välj alternativet Samla in namn och e-post från mottagare för att göra en optimal spårning. Mottagarna uppmanas att tillhandahålla sina namn och e-postadresser när de skickar in formuläret. Detta garanterar att du i spåraren ser exakt vem som har och inte har svarat, och när de har gjort det.
  • Avmarkera det här alternativet om du vill kunna ta emot anonyma sändningar, eller om du inte bryr dig om den här spårningsnivån.
  Obs!

  Om du inte känner till mottagarnas e-postadresser skriver du din egen e-postadress. En länk skickas till formuläret, som du kan skicka med e-post till mottagarna efter behov.

Om du vill spåra statusen för det distribuerade formuläret klickar du på Spåra nederst till höger i den högra rutan. Mer information finns i Om formulärspåraren.

Distribuera Adobe Sign-formulär

När du har skapat ett Adobe Sign-formulär kan du använda Adobe Sign-tjänsten när du vill skicka det till mottagarna, som fyller i och signerar det.

 1. Klicka på Skicka för signering nederst till höger i den högra rutan.

 2. Klicka på Klart att skickas. Dokumentet överförs till Adobe Document Cloud.

 3. Ange e-postadressen till de personer som ska signera dokumentet. Lägg till ett meddelande, om det behövs.

 4. Klicka på Skicka.

  Du kommer att få ett e-postmeddelande från Adobe Sign där det framgår vilka dokument som skickades till den första användaren för signering. Den första användaren får även ett e-postmeddelande om att signera dokumentet. När användaren lägger till sin signatur i signaturfältet och sedan klickar på knappen Klicka för att underteckna skickas dokumentet till nästa användare för signatur, och så vidare.

  Alla får en kopia av det signerade dokumentet, och filen lagras säkert i Adobe Document Cloud.

Spåra status för Adobe Sign-formulär genom att se Spåra aval som skickats för signering.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto